Najnovejša različica člena

Pravilnik o plačevanju in razporejanju obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov

2. člen (pomen izrazov)

PLAČILNI PROMET IN POROČANJE BANKI SLOVENIJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

2. člen
(pomen izrazov)

Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo:

  1. Podračuni JFP so odprti kot podračuni v sistemih enotnih zakladniških računov (v nadaljnjem besedilu: EZR) države in občin pri Banki Slovenije in jih vodi Uprava Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP) ter so namenjeni plačevanju in razporejanju obveznih dajatev.
  2. Obvezne dajatve imajo enak pomen kot v zakonu, ki ureja javne finance.
  3. Plačilni nalog ima enak pomen kot v zakonu, ki ureja plačilne storitve in sisteme.
  4. Nadzornik je proračunski uporabnik ali nosilec javnih pooblastil, ki je na podlagi zakona pristojen za pobiranje obveznih dajatev, vodenje evidenc terjatev obveznih dajatev, usklajevanje in poročanje ter izterjavo terjatev obveznih dajatev.
  5. Skrbnik je eden od nadzornikov, ki evidentira in razrešuje tista plačila obveznih dajatev, ki jim ni mogoče določiti nadzornika.
  6. Prejemnik je proračunski uporabnik oziroma blagajna javnega financiranja (proračun države, proračuni občin, ZZZS in ZPIZ ter drugi proračunski uporabniki po zakonu), kateri bodo sredstva obveznih dajatev razporejena.
  7. Referenca je podatek na plačilnem nalogu, na delu za plačnika in na delu za prejemnika. Sestavljena je iz modela in sklicevanja na številko. Kontrolne številke sklicevanja na številko so izračunane po modulu 11, ki je opredeljen v predpisu, ki ureja plačilna navodila, SEPA direktne obremenitve, izpiske o prometu in stanju, delne izpise ter obrestne liste v papirni in elektronski obliki.
  8. Razporejanje obveznih dajatev je prenos plačane obvezne dajatve z enega podračuna JFP na drug podračun JFP v celoti ali v predpisanih deležih, vračanje preveč ali napačno plačanih obveznih dajatev, zagotovitev sredstev za vračilo preveč ali napačno plačanih obveznih dajatev in za namen usklajevanja evidenc o plačanih in vrnjenih obveznih dajatvah.
  9. Razčlenitev obveznih dajatev je razčlenitev priliva s prehodnega davčnega ali prehodnega carinskega podračuna na podračun prejemnika po posameznih podkontih prihodkov posamezne vrste obveznih dajatev oziroma razčlenitev odliva s prehodnega davčnega ali prehodnega carinskega podračuna na podlagi priliva sredstev s podračuna prejemnika po posameznih podkontih prihodkov posamezne vrste obveznih dajatev.
Povezane vsebine