Najnovejša različica člena

Pravilnik o plačevanju in razporejanju obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov

3. člen (podračuni JFP)

PLAČILNI PROMET IN POROČANJE BANKI SLOVENIJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

3. člen
(podračuni JFP)

(1) UJP vodi več vrst podračunov JFP za plačevanje in razporejanje obveznih dajatev.

(2) Osnovna vrsta podračunov JFP za plačevanje obveznih dajatev so vplačilni podračuni, na katere se plačujejo obvezne dajatve in razporejajo obvezne dajatve, ki so bile plačane na zbirne prehodne podračune ali na prehodne podračune nadzornikov. S teh podračunov se vračajo preveč ali napačno plačane obvezne dajatve, ki so bile plačane ali razporejene na te podračune.

(3) Za plačevanje obveznih dajatev, ki pripadajo enemu samemu prejemniku in katerih nadzornik za plačevanje in evidentiranje plačanih obveznih dajatev je Finančna uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: FURS), vodi UJP prehodne davčne in prehodne carinske podračune po posameznih prejemnikih. S prehodnih davčnih in prehodnih carinskih podračunov se vračajo preveč ali napačno plačane obvezne dajatve, ki so bile plačane ali razporejene na te podračune.

(4) Za plačevanje obveznih dajatev, ki pripadajo več prejemnikom, vodi UJP zbirne prehodne podračune. Na te podračune se obvezne dajatve razporejajo tudi s prehodnih podračunov nadzornikov. Z zbirnih prehodnih podračunov se razporejajo plačane obvezne dajatve in se vračajo preveč ali napačno plačane obvezne dajatve, ki so bile plačane ali razporejene na te podračune.

(5) Za plačevanje obveznih dajatev in za evidentiranje plačanih obveznih dajatev imajo lahko nadzorniki pri UJP odprte prehodne podračune. Na te podračune se lahko vplačuje tudi več vrst obveznih dajatev, ki pripadajo različnim prejemnikom. Nadzorniki obvezne dajatve, ki so bile plačane na te podračune, s teh podračunov razporejajo plačane obvezne dajatve in vračajo preveč ali napačno plačane obvezne dajatve.

(6) UJP ob odprtju podračuna JFP na podlagi prejetega zahtevka s strani nadzornika oziroma po uradni dolžnosti omogoči nadzorniku opravljanje njegovih nalog na podračunu JFP.

(7) Ob odprtju podračuna JFP, na katerem je opravljanje nalog omogočeno več različnim nadzornikom, UJP določi skrbnika na podlagi zahtevka predlagatelja ali nadzornika za odprtje podračuna JFP. UJP med nadzorniki posameznega že odprtega podračuna JFP spremeni skrbnika na podlagi obsega transakcij, izvršenih v zadnjih dvanajstih mesecih pred določitvijo tega statusa.

(8) Podračun JFP s seznama podračunov JFP skupine A, ki ima določen model, 19 in 21, ima lahko le enega nadzornika.

Povezane vsebine