Najnovejša različica člena

Pravilnik o registru kmetijskih gospodarstev

2. člen (pomen izrazov)

KMETIJSTVO -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

2. člen
(pomen izrazov)

Posamezni izrazi v tem pravilniku pomenijo:

  1. brežina je pas zemljišča s strmim nagibom, ki leži na pobočjih, urejenih v terasah, zaradi zmanjšanja nagiba in erozije kmetijskih zemljišč;
  2. hitro rastoči panjevec je način vzgoje dreves, za katero je značilna gosta rast vej iz posekanega panja;
  3. naslov ali sedež kmetijskega gospodarstva (v nadaljnjem besedilu: KMG) je lokacija, na kateri je pretežni del kmetijskih zemljišč, rejnih živali ali objektov in naprav za izvajanje kmetijske dejavnosti. Če je naslov ali sedež KMG na lokaciji, ki je ni mogoče opredeliti s hišno številko, se navedejo podatki o občini, naselju in geografskih koordinatah lokacije;
  4. obračališče je, gledano v smeri obdelave, zemljišče, namenjeno manevriranju s kmetijsko mehanizacijo in ne vključuje ceste v javni uporabi;
  5. premena je obdobje med krčitvijo in ponovno zasaditvijo hmelja v hmeljišču;
  6. sadilna razdalja med vrstami je razdalja med vrstami sadik znotraj trajnega nasada;
  7. sadilna razdalja v vrsti je razdalja med posameznimi sadikami v vrsti;
  8. zatravljenost trajnega nasada pomeni, da je trajni nasad trajno zatravljen v medvrstnih prostorih;
  9. G-MID je identifikacijska številka gospodarstva, kot jo določajo predpisi s področja živinoreje.
Povezane vsebine