Najnovejša različica člena

Pravilnik o tarifi za odmero nagrade upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije ter stroških, do povrnitve katerih je upravitelj v teh postopkih upravičen

5. člen (nadomestilo za izdelavo otvoritvenega poročila)

STATUSNO PRAVO, FINANČNO POSLOVANJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

5. člen
(nadomestilo za izdelavo otvoritvenega poročila)

(1) Nadomestilo upravitelja za izdelavo otvoritvenega poročila se odmeri po naslednji preglednici:

+---------+---------------------------+-------------------------+
|Postavka | Osnova za izračun v eurih |  Nadomestilo v eurih  |
+---------+---------------------------+-------------------------+
|  I.  |     do 47.350     |      3 %      |
+---------+------------+--------------+-------------------------+
|  II.  | nad 47.350 | do 100.000 |  1.420,50 + 1 % nad  |
|     |      |       |     47.350     |
+---------+------------+--------------+-------------------------+
| III.  | nad 100.000| do 500.000 |  1.947 + 0,5 % nad  |
|     |      |       |     100.000     |
+---------+------------+--------------+-------------------------+
|  IV.  | nad 500.000| do 2.000.000 |  3.947 + 0,2 % nad  |
|     |      |       |     500.000     |
+---------+------------+--------------+-------------------------+
|  V.  |   nad  | do 4.400.000 |  6.947 + 0,1 % nad  |
|     | 2.000.000 |       |    2.000.000    |
+---------+---------------------------+-------------------------+
|  VI.  |    nad 4.400.000    |  9.347 + 0,08 % nad  |
|     |              |    4.400.000,    |
|     |              |  vendar največ 20.000 |
+---------+---------------------------+-------------------------+

(2) Osnova za izračun nadomestila po prejšnjem odstavku je v stečajnem postopku nad pravno osebo in podjetnikom posameznikom vrednost premoženja (sredstev), izkazana v otvoritveni bilanci stanja stečajnega dolžnika iz drugega odstavka 291. člena Zakona, v postopku osebnega stečaja nad zasebnikom in potrošnikom ter postopku stečaja zapuščine pa podatek o vrednosti premoženja, ki sodi v stečajno maso, naveden v otvoritvenem poročilu upravitelja.

(3) Nadomestilo, določeno po prvem odstavku tega člena, se lahko zviša ali zniža največ za 20 odstotkov, če obstaja občutno nesorazmerje med vrednostjo premoženja ter številčnostjo oblik in vrst tega premoženja.

(4) Nadomestilo, določeno po prvem odstavku tega člena, se lahko zviša največ za 20 odstotkov glede na obseg, v katerem upravitelj samostojno opravi računovodske, administrativne in druge storitve, ki bi sicer predstavljale stroške stečajnega postopka po 7. točki drugega odstavka 355. člena Zakona.

(5) Končni znesek nadomestila za izdelavo otvoritvenega poročila se določi tako, da se znesek nadomestila, določen po prvem odstavku tega člena, zviša ali zniža za vsoto zvišanj ali znižanj nadomestila iz tretjega in četrtega odstavka tega člena, pri čemer ne sme biti nižji in ne višji od zneskov nadomestila iz šestega odstavka tega člena.

(6) Znesek najnižjega nadomestila za izdelavo otvoritvenega poročila znaša v stečajnem postopku nad pravno osebo 994,35 eurov, v osebnem stečaju in stečaju zapuščine pa 710,25 eurov. Znesek najvišjega nadomestila za izdelavo otvoritvenega poročila, razen v primeru iz sedmega odstavka tega člena, znaša 20.000 eurov.«.

(7) Končni znesek nadomestila, določen po petem odstavku tega člena, se lahko v soglasju z upniškim odborom zviša največ za 50 odstotkov, in znaša največ 30.000 eurov, če se v stečajnem postopku nadaljuje poslovanje stečajnega dolžnika (317. členZakona) in doseže ugodnejše pogoje za prodajo premoženja. Predlog tega zvišanja nadomestila mora upravitelj vložiti skupaj s predlogom končne razdelitve.

Povezane vsebine