Najnovejša različica člena

Pravilnik o vračilu dela prispevkov delodajalcev za prvo zaposlitev

3. člen

DELOVNA ZAKONODAJA, PRISPEVKI -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

3. člen

(1) Delodajalec uveljavi vračilo prispevkov z vlogo, ki jo vloži pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Zavod) najpozneje v treh mesecih po poteku drugega leta od sklenitve pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas.

(2) Vlogi iz prejšnjega odstavka mora delodajalec priložiti:

  • pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas in izjavo, da zavarovanec pri njem predhodno ni bil že zaposlen za nedoločen čas,
  • izjavo o tem, ali je uveljavljal vračila prispevkov oziroma enakovredne olajšave na podlagi drugih predpisov oziroma povratna ali nepovratna sredstva v breme javnih sredstev in katere, ter
  • izjavo zavarovanca, da pred sklenitvijo te pogodbe o zaposlitvi ni bil zaposlen za nedoločen čas pri drugem delodajalcu.

(3) Obrazec vloge za vračilo prispevkov pripravi Zavod in ga objavi na svoji spletni strani.

(4) O vlogi iz prvega odstavka tega člena odloča organ Zavoda, ki odloča o pravicah iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja v skladu s 172. členom ZPIZ-2, z odločbo v skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek.

(5) Organ Zavoda iz prejšnjega odstavka po uradni dolžnosti pridobi dokazila, ki jih je mogoče pridobiti iz uradnih evidenc v Republiki Sloveniji.

(6) Davčna uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: DURS) na zahtevo Zavoda posreduje podatke o višini obračunanih prispevkov delodajalca za posameznega zavarovanca iz 157. člena ZPIZ-2, ločeno na zbirni znesek za prvih dvanajst mesecev in zbirni znesek za drugih dvanajst mesecev zaposlitve. DURS posreduje tudi podatek o tem, ali je delodajalec za celotno obdobje, za katero uveljavlja vračilo, v celoti plačal prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

(7) Izplačevalci nadomestil iz četrtega odstavka 2. člena tega pravilnika na zahtevo Zavoda posredujejo podatke o nadomestilih, ki jih je delodajalec izplačal v njihovo breme in za katera je uveljavil vračilo.

(8) Zavod ugotovi znesek dela prispevkov za vračilo na podlagi podatkov DURS, podatkov o nadomestilih iz prejšnjega odstavka in podatkov o že uveljavljenih vračilih oziroma enakovrednih olajšavah iz 7. člena tega pravilnika, ki jih pridobi iz uradnih evidenc.

(9) Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko delodajalec, ki mu je bil za plačilo prispevkov dovoljen odlog ali obročno plačilo, uveljavi vračilo prispevkov tudi, če vlogo iz prvega odstavka tega člena vloži v treh mesecih po poteku roka za plačilo odloženih prispevkov oziroma po poteku rokov za obročno plačilo prispevkov.

Povezane vsebine