Najnovejša različica člena

Pravilnik o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2020

1. člen

STATUSNO PRAVO, FINANČNO POSLOVANJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

1. člen

(1) Neposredni uporabniki proračuna Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: neposredni uporabniki) lahko v letu 2020 prevzemajo obveznosti do vključno torka, 1. decembra 2020.

(2) Prejšnji odstavek ne velja za prevzemanje obveznosti:

  1. iz naslova zadolževanja države,
  2. za stroške, povezane s službenimi potovanji,
  3. za tekoče transfere v sklade socialnega zavarovanja,
  4. za stroške, povezane z organizacijo in izvedbo protokolarnih dogodkov,
  5. za plačila iz 36. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19 in 61/20 – ZDLGPE; v nadaljnjem besedilu: ZIPRS2021),
  6. iz naslova namenskih sredstev EU in namenskih sredstev finančnih mehanizmov s pripadajočimi sredstvi slovenske udeležbe in namenskih prejemkov po Zakonu o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) ter ZIPRS2021.
Povezane vsebine