Najnovejša različica člena

Pravilnik o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2020

3. člen

STATUSNO PRAVO, FINANČNO POSLOVANJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

3. člen

(1) Ne glede na 153. in 154. člen Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik) morajo neposredni uporabniki potrditi obrazec FEP v sistemu MFERAC in predložiti dokumentacijo svoji računovodski službi najkasneje do četrtka, 3. decembra 2020, do 16. ure, za vse obveznosti iz prvega odstavka 1. člena tega pravilnika.

(2) Neposredni uporabniki morajo posredovati dokumentacijo v izplačilo v rokih, kot jih določa Pravilnik.

(3) Neposredni uporabniki morajo predložiti:

  1. odredbe za plačilo – nakazilo najkasneje do petka, 4. decembra 2020, do 16. ure,
  2. zahtevke za izplačilo najkasneje do ponedeljka, 7. decembra 2020, do 16. ure,
  3. naloge za obračun drugih stroškov dela do vključno ponedeljka, 14. decembra 2020,
  4. odredbe za plačilo – nakazilo stroškov iz prejšnje točke do vključno ponedeljka, 28. decembra 2020.

(4) Ne glede na prvi, drugi in tretji odstavek tega člena morajo neposredni uporabniki o obveznostih iz drugega odstavka 1. člena tega pravilnika obvestiti Ministrstvo za finance, dostaviti dokumentacijo ter predložiti odredbe za izplačilo naslednji dan po prevzemu obveznosti, vendar ne kasneje kot tri delovne dni pred rokom izplačila iz proračuna.

(5) Ne glede na drugi in tretji odstavek tega člena lahko odredbe za plačila transferov posameznikom in gospodinjstvom predloži Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti do vključno petka, 18. decembra 2020, vendar ne kasneje kot tri delovne dni pred rokom izplačila iz proračuna.

Povezane vsebine