Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

POZOR: to ni najnovejša različica besedila

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-G)

STATUSNO PRAVO, FINANČNO POSLOVANJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

1. člen
V Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo in 10/15 – popr.) se v prvem odstavku 21. člena v 1. točki besedilo »za zadnje tri mesece« nadomesti z besedilom »za zadnjih šest mesecev«. Na koncu 7. točke se pika nadomesti z vejico in doda nova 8. točka, ki se glasi:
»8. terjatev iz naslova kreditov, danih na podlagi zakona, ki ureja pomoč za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah, in poroštev, danih za te kredite.«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) V postopkih zaradi insolventnosti so prednostne terjatve tudi nezavarovane terjatve za plačilo prispevkov, ki so nastale pred začetkom postopka zaradi insolventnosti.«.
2. člen
V prvem odstavku 44.b člena se 2. točka spremeni tako, da se glasi:
»2. ki se po 55. členu ZGD-1 razvršča med majhne, srednje ali velike družbe in«.
3. člen
V 44.r členu se v 1. točki prvega odstavka in v 1. točki četrtega odstavka za besedo »dolžnik« dodata besedi »majhna ali«.
4. člen
V drugem odstavku 44.t člena se v 1. točki za besedo »člena« dodata besedi »tega zakona«.
Za šestim odstavkom se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Sodišče mora sklep o potrditvi sporazuma o finančnem prestrukturiranju objaviti v treh delovnih dneh po njegovi izdaji.«.
5. člen
V tretjem odstavku 53. člena se v 4. točki besedilo »50.000 eurov« nadomesti z besedilom »100.000 eurov«.
6. člen
V petem odstavku 211. člena se beseda »četrtega« nadomesti z besedo »petega«.
7. člen
V 221.a členu se v 1. točki besedilo »ali ki se po tretjem odstavku 55. člena ZGD-1 razvršča med majhne družbe« črta.
8. člen
Za četrtim odstavkom 221.b člena se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Poleg terjatev iz 213. člena tega zakona poenostavljena prisilna poravnava ne učinkuje tudi na terjatve za plačilo davkov, kot jih določa zakon, ki ureja davčni postopek.«.
9. člen
V četrtem odstavku 221.d člena se besedilo »s podatki iz 3. točke prvega odstavka 142. člena tega zakona,« nadomesti z besedilom »ki za vsako terjatev vključuje identifikacijske podatke o upniku, višini njegove terjatve in pravnem temelju njenega nastanka in navedbo, ali ima upnik v razmerju do insolventnega dolžnika položaj povezane družbe po 527. členu ZGD-1 ali ožje povezane osebe ter je«.
10. člen
V naslovu oddelka 4.8 in pododdelka 4.8.1 se za besedo »nad« doda besedilo »majhno,«.
11. člen
V prvem odstavku 221.h člena se 2. točka spremeni tako, da se glasi:
»2. ki se po 55. členu ZGD-1 razvršča med majhne, srednje ali velike družbe.«.
12. člen
Prvi odstavek 277. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Izpodbojno tožbo je treba vložiti v 12 mesecih po pravnomočnosti sklepa o začetku stečajnega postopka.«.

Zakaj ne vidim vseh členov?

Naročniki vidijo tudi preostalih 24 členov.

Naročite se tukaj in pridobite dostop do vseh vsebin.
Če ste že naročnik se prijavite tukaj.

Naročite se
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!