Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

POZOR: to ni najnovejša različica besedila

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju

DELOVNA ZAKONODAJA, PRISPEVKI -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

1. člen
V Uredbi o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 14/09, 23/09, 48/09, 113/09, 25/10, 67/10, 105/10, 45/12, 24/13, 51/13, 12/14, 24/14, 52/14, 59/14, 24/15 in 3/16)se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo:
Šifra Izraz Pomen izraza C1
Z010 leto in mesec obračuna leto in mesec, za katerega se obračuna plača 1,2
Z020 preteklo obračunsko leto osnova za izračun refundiranega nadomestila plače 1
Z030 nadomestilo plače 137. člen Zakona o delovnih razmerjih (v nadaljnjem besedilu: ZDR-1) in kolektivne pogodbe dejavnosti in poklicev 1,2
Z040 vrsta izplačila vrednost, ki pripada funkcionarju in javnemu uslužbencu ob izplačilu plače 1,2
Z050 povprečna mesečna delovna obveznost povprečna mesečna delovna obveznost (174 ur),  1,2
40. člen ZSPJS, 
6. člen Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini (v nadaljnjem besedilu: PJUDT), 
drugi odstavek 6. člena Uredbe o plačah in drugih prejemkih pripadnikov Slovenske vojske pri izvajanju obveznosti, prevzetih v mednarodnih organizacijah oziroma z mednarodnimi pogodbami (v nadaljnjem besedilu: MOM)
Z051 mesečna delovna obveznost mesečna delovna obveznost po koledarju 1,2
Z052 povprečna mesečna delovna obveznost za krajši delovni čas povprečna mesečna delovna obveznost za krajši delovni čas 1,2
Z053 mesečna delovna obveznost za krajši delovni čas mesečna delovna obveznost po koledarju za krajši delovni čas 1,2
Z054 PORABLJENO – ČRTANO / /
Z060 število ur število ur za posamezno vrsto izplačila 1,2
Z061 normirano število ur število ur za posamezno vrsto izplačila, normirano na povprečno mesečno delovno obveznost (Z060/Z051 x Z050) oziroma (Z060/Z053 x Z052) 1,2
Z062 število dni število vseh koledarski dni v mesecu; peti odstavek 6. člena MOM 2
Z063 število dni napotitev v tujino napotitev je krajša od meseca dni; četrti odstavek 6. člena MOM 2
Z070 osnovna plača javnega uslužbenca oziroma funkcionarja – FJU osnovna plača javnega uslužbenca oziroma funkcionarja, ki je določena s plačnim razredom, v katerega je uvrščeno delovno mesto oziroma naziv, ki ga je pridobil z napredovanjem (9. člen Zakona o sistemu plač v javnem sektorju – ZSPJS)  1
osnovna plača javnega uslužbenca ali funkcionarja, določena z nominalno osnovo za delo v tujini 2
Z070= Z470 x Z450,
7. člen PJUDT,
6. člen MOM,
vrednost Z450 za izračun osnovne plače po MOM je 1
Z071 osnovna plača za krajši delovni čas osnovna plača za krajši delovni čas; Z070 / Z050 X Z052 oziroma Z070 / Z051 X Z053 1,2
Z073 vrednost plačnega razreda delovnega mesta, naziva, funkcije - FDMN nominalna vrednost plačnega razreda delovnega mesta ali naziva ali funkcije, na katerega oziroma na katero je javni uslužbenec ali funkcionar uvrščen. Pripadajoči znesek je naveden v izrazu Z381.  1
Z080 bruto plača in nadomestila A010 + A020 + C (dodatki) + D (delovna uspešnost) + E (delo prek polnega delovnega časa) + O (dežurstvo prek polnega delovnega časa) + B (nadomestila) + G (nadomestila) + H (nadomestila) – Z604 – Z611 – Z620 1
Z090 povprečna plača povprečna plača zaposlenega v RS za predpretekli mesec 1
Z100 minimalna plača  Zakon o minimalni plač (ZMinP) 1
Z101 najnižja osnova za prispevke Najnižja osnova za prispevke znaša: 1
– v letu 2013 in 2014: minimalna plača,
– od 2015 do vključno 2017: 52 % zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec,
– v 2018: 54 % zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec,
– v 2019: 56 % zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec,
– v 2020: 58 % zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec,
– od vključno 2021 dalje: 60 % zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec,
– četrti odstavek 144. člena Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-2, 
– prvi in enajsti odstavek 410. člena ZPIZ-2.
Z104 primerljivi znesek plače, določen po ZSPJS osnovna plača ali osnovna plača za obračun + C010 + C020 + C040 + (C050 ali C051 ali C052) + C150 za tekoči mesec, če bi delal polni delovni čas  1
116. in 235. člen Zakon za uravnoveteženje javnih financ – ZUJF 
se uporablja za namen obračuna, pri katerem je razlog za izplačilo nastal pred 1. 6. 2012
Z105 prevedena osnovna plača javnega uslužbenca oziroma funkcionarja 49.a in 49.c člen ZSPJS, 116. in 235. člen ZUJF, se uporablja za namen obračuna, pri katerem je razlog za izplačilo nastal pred 1. 6. 2012 1
Z106 korekcijska osnovna plača Z106 = Z105 + (višina nesorazmerja nad štirimi plačnimi razredi)  1
 
prevedena osnovna plača, povečana za vrednost v višini nesorazmerja nad štirimi plačnimi razredi (šesti odstavek 49.č člena ZSPJS, drugi odstavek 50. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor – KPJS 
116. in 235. člen ZUJF 
 
se uporablja za namen obračuna, pri katerem je razlog za izplačilo nastal pred 1. 6. 2012
Z107 razlika za odpravo nesorazmerja (1) Z070 – Z105; pri določitvi Z106 je Z107 = Z070 – Z106  1
ali 
(2) Z116 – Z105; pri določitvi Z106 je Z107 = Z116 – Z106 
ali 
(3) Z118 – Z105; pri določitvi Z106 je Z107 = Z118 – Z106 
ali 
(4) Z571 – Z105; pri določitvi Z106 je Z107 = Z571 – Z106 
ali 
(5) Z580 – Z105; pri določitvi Z106 je Z107 = Z580 – Z106 
ali 
(6) Z581 – Z105; pri določitvi Z106 je Z107 = Z580 – Z106 
ali 
(7) Z591 – Z105; pri določitvi Z106 je Z107 = Z591 – Z106 
 
155., 156. člen ZUJF 
se uporablja za namen obračuna, pri katerem je razlog za izplačilo nastal pred 1. 6. 2012
Z108 osnovna plača za obračun V (1) Z070 – Z113  1
ali 
(2) Z116 – Z113 
ali 
(3) Z118 – Z113 
ali
(4) Z571 – Z113 
ali 
(5) Z580 – Z113
ali 
(6) Z581 – Z113 
ali 
(7) Z591 – Z113 
se uporablja za namen obračuna, pri katerem je razlog za izplačilo nastal pred 1. 6. 2012
Z109 PORABLJENO – ČRTANO znižan primerljivi znesek plače, določen po predpisih in kolektivnih pogodbah, ki se uporabljajo do začetka izplačila plač po ZSPJS, Z111 – 5 %, 49.f člen ZSPJS /
Z110 zajamčena plača 4. člen Zakona o določitvi minimalne plače (ZDMP) /
Z111 primerljivi znesek plače, določen po predpisih in kolektivnih pogodbah, ki se uporabljajo do začetka izplačila plač po ZSPJS drugi in peti odstavek 49.f člen ZSPJS, 116. in 235. člen ZUJF, se uporablja za namen obračuna, pri katerem je razlog za izplačilo nastal pred 1. 6. 2012 1
Z112 PORABLJENO – ČRTANO osnovna plača za obračun I, osnovna plača zmanjšana za razliko odprave nesorazmerja, 49.č člen ZSPJS, 44. člen KPJS /
Z113 delež razlike za odpravo nesorazmerja delež razlike za odpravo nesorazmerja v osnovnih plačah, izražen v nominalnem znesku, ki še ni zapadel v izplačilo  1
 
(1) odprava nesorazmerja za funkcionarje plačne podskupine A5 na podlagi 26. člena ZSPJS-G, 4. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2008 in 2009 (ZIPRO-D), drugega odstavka 3. člena ZSPJS-M in prvega odstavka 9. člena Zakona o interventnih ukrepih – ZIU. 
 
(2) odprava nesorazmerja za funkcionarje plačnih podskupin A1, A2 in dela A4 na podlagi 20. člena ZSPJS-G, 1. člena ZSPJS-K, 5. člena Zakona o interventnih ukrepih zaradi gospodarske krize – ZIUZGK, 1. člena ZSPJS-M in prvega odstavka 9. člena ZIU. 
 
(3) odprava nesorazmerja za javne uslužbence plačnih podskupin od C1 do J3, na podlagi 49.č člena ZSPJS in 50. člena KPJS 
155., 156. člen ZUJF 
se uporablja za namen obračuna, pri katerem je razlog za izplačilo nastal pred 1. 6. 2012
Z114   (1) Z070 – Z115  1
osnovna plača – za obračun II ali 
  (2) Z116 – Z115 
  ali 
  (3) Z118 – Z115 
  ali 
  (4) Z571 – Z115 
  Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju 
   
  se uporablja za namen obračuna, pri katerem je razlog za izplačilo nastal pred 1. 6. 2012
Z115 znižanje po uredbi znesek znižanja osnovne plače (Z070, Z116, Z118 ali Z571) v skladu z drugim odstavkom 12. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju  1
 
Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju 
 
se uporablja za namen obračuna, pri katerem je razlog za izplačilo nastal pred 1. 6. 2012
Z116 znižana osnovna plača FJU – 14. člen ZSPJS osnovna plača, znižana v skladu s 14. členom ZSPJS zaradi nižje strokovne izobrazbe, kakor je zahtevana  1
Z116 = Z070 – Z117
Z117 znesek znižanja osnovne plače FJU – 14. člen ZSPJS razlika v skladu s 14. členom ZSPJS  1
Z118 zvišana osnovna plača FJU – 15. člen ZSPJS osnovna plača, zvišana v skladu s 15. členom ZSPJS zaradi sklenitve delovnega razmerja za določen čas, Z118 = Z070 + Z119 1
Z119 znesek zvišanja osnovne plače FJU – 15. člen ZSPJS zvišanje v skladu s 15. členom ZSPJS 1
Z120 osnova za izračun nadomestila plače v breme delodajalca – tekoči mesec (1) Z120 = osnovna plača FJU (Z070) + C + D  1
(2) Z120 je najmanj enak minimalni plači + C100 +C110 + C111
(3) v skladu s kolektivnimi pogodbami dejavnosti
(4) pri izračunu se upoštevajo vrste izplačil C in D glede na vrednost faktorja A1
(1) Z120 = osnovna plača FJU (Z070) + C + D  2
(2) Z120 je najmanj enak minimalni plači + C100 +C110 + C111
(3) v skladu s kolektivnimi pogodbami dejavnosti
(4) pri izračunu se upoštevajo vrste izplačil C in D glede na vrednost faktorja A1
(5) 5. člen PJUDT; za 30 dni
Z121 bruto osnova za izračun prispevka za podaljšano zavarovanje 150. člen ZPIZ-2 1
Z122 plača za ure dela v posameznem mesecu (osnovna plača FJU + C) x (Z060 / Z051) 1
((Z470 x Z450) + C) / (Z060 x Z051) 2
Z123 število ur dela za izračun nadomestila po sedmem odstavku 137. člena ZDR-1 število ur dela v posameznem mesecu v zadnjih treh mesecih dela za izračun nadomestila po sedmem odstavku 137. člena ZDR-1 1
Z124 bruto osnova za izračun nadomestila plače v breme delodajalca za pretekli mesec (1) Z124 = osnovna plača FJU + C + D  1
(2) Z124 je najmanj enak minimalni plači + C100 +C110 + C111 
(3) v skladu s kolektivnimi pogodbami dejavnosti 
(4) pri izračunu se upoštevajo vrste izplačil C in D glede na vrednost faktorja A1
Z126 osnova za izračun nadomestila – delo v tujini tekoči mesec (1) Z126=osnovna plača (Z470 x Z450) + C (glede na vrednost faktorja A1 in C1) + D010  2
(2) 6. in 37. člen PJUDT 
14. člen MOM
Z130 bruto osnova za izračun refundiranega nadomestila plače ZZZS 31. in 32. člen Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju – ZZVZZ 1
Z131 bruto osnova za izračun refundiranega nadomestila plače ZPIZ 396. člen ZPIZ-2 (397. člen ZPIZ-1 in 131. člen ZPIZ) 1
Z132 bruto osnova za izračun refundiranega nadomestila plače MO (1) Uredba o pogodbenem opravljanju vojaške službe v rezervni sestavi Slovenske vojske,  1
(2) 19., 20. in 23. člen 
Uredba o službi v Civilni zaščiti, 16. in 17. člen ter 20. do 23. člen
Z133 bruto osnova za izračun nadomestila po rehabilitaciji v breme delodajalca invalidska pokojnina, ki bi javnemu uslužbencu pripadala z dnem nastanka invalidnosti; odmeri jo Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje – ZPIZ; 84. in 89. člen ZPIZ-2 1
Z134 bruto urna postavka za izračun nadomestila po rehabilitaciji v breme delodajalca bruto osnova za izračun nadomestila po rehabilitaciji v breme delodajalca/povprečna mesečna delovna obveznost 1
Z140 bruto osnova za izračun nadomestil po ZSDP-1 40. in 43. člen Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih – ZSDP-1 1
Z150 bruto urna postavka za osnovno plačo osnovna plača / povprečna mesečna delovna obveznost 1
osnovna plača (Z470 x Z450) / povprečna mesečna delovna obveznost Z050; osnovna plača za delovno mesto prilogA 4 PJUDT, priloga 1 MOM 2
Z151 bruto urna postavka za razliko do minimalne plače Z151 = Z100/Z050 – [osnovna plača + C + D ] / Z050 1
Pri izračunu se med dodatke – C ne upoštevajo:
– dodatek za delo ponoči – C10
– dodatek za delo v nedeljo – C110
– dodatek za delo z dnem, ki je z zakonom določen kot dela prost dan – C111
Z160 bruto urna postavka za izračun nadomestila plače v breme delodajalca – tekoči mesec bruto osnova za izračun nadomestila plače v breme delodajalca/povprečna mesečna delovna obveznost; Z120 / Z050 1
Z161 bruto urna postavka za izračun prispevka za podaljšano zavarovanje bruto osnova za izračun prispevka za podaljšano zavarovanje/povprečna mesečna delovna obveznost 1
Z162 bruto urna postavka za izračun nadomestila plače v breme delodajalca – pretekli mesec bruto osnova za izračun nadomestila plače v breme delodajalca – pretekli mesec/povprečna mesečna delovna obveznost; Z124 / Z050 1
Z164 urna postavka za izračun nadomestila plače – delo v tujini do 30 dni Z126 / Z050 2
Z170 bruto urna postavka za izračun refundiranega nadomestila plače v breme ZZZS bruto osnova za izračun refundiranega nadomestila plače Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije / število ur iz leta oziroma obdobja, iz katerega se jemlje osnova 1
Z171 bruto urna postavka za izračun refundiranega nadomestila plače v breme ZPIZ bruto osnova za izračun refundiranega nadomestila plače Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije / povprečna mesečna delovna obveznost 1
Z172 bruto urna postavka za izračun refundiranega nadomestila plače v breme MO (1) Uredba o pogodbenem opravljanju vojaške službe v rezervni sestavi Slovenske vojske, 19., 20. in 23. člen,  1
(2) Uredba o službi v Civilni zaščiti, 16. in 17. člen ter 20. do 23. člen
Z180 bruto urna postavka za izračun starševskega dopusta letna bruto osnova za izračun starševskega dopusta/število opravljenih ur za tip izplačila L 1
Z190 delovna doba 25. člen ZSPJS, 10. točka 6. člena Zakona o javnih uslužbencih – ZJU 1,2
Z200 dodatki 23. in 52. člen ZSPJS; 8. člen PJUDT; 7. člen MOM 1,2
Z210 delovna uspešnost 21., 22. in 22.a do 22.k člen ZSPJS; 21. člen PJUDT 1,2
Z220 prispevki iz plače in drugih dohodkov iz delovnega razmerja – delojemalec 1. in 3. člen Zakona o prispevkih za socialno varnost – ZPSV 1,2
Z230 prispevki od plače in drugih dohodkov iz delovnega razmerja – delodajalec 6. člen ZPSV 1,2
Z240 davčni odtegljaj 125. člen Zakona o dohodnini (ZDoh-2) 1
Z250 PORABLJENO – ČRTANO davek na izplačane plače, 1., 2., 3. člen Zakona o davku na izplačane plače /
Z260 drugi dohodki iz delovnega razmerja ZUJF in kolektivne pogodbe dejavnosti in poklicev 1
Z261 neto drugi dohodki iz delovnega razmerja Z260 – prispevki od drugih dohodkov iz delovnega razmerja – davčni odtegljaj 1
Z270 osnova za izračun prispevkov bruto plača in nadomestila (Z080) + A030 + neplačana odsotnost + bonitete + povračila stroškov, ki so višja od zneska, določenega z uredbo vlade + drugi dohodki iz delovnega razmerja + H120 1
144. člen ZPIZ-2 
10. člen ZSDP-1
135. člen Zakon o urejanju trga dela – ZUTD
50. člen ZZVZZ
Z271 osnova za izračun davčnega odtegljaja od dohodkov iz delovnega razmerja) Z271 = Z270 – Z220 – neplačana odsotnost – A030 – H120 ter upoštevanje olajšav in načina izračuna davčnega odtegljaja v skladu z ZDoh-2 1
Z280 bruto bruto plača bruto plača in nadomestila (Z080) + prispevki od plače (Z230) 1
Z290 neto plača I bruto plača in nadomestila (Z080) – prispevki iz bruto plače (Z220) – davčni odtegljaj 1
Z291 neto plača II bruto plača in nadomestila (Z080) – prispevki iz bruto plače (Z220) – davčni odtegljaj iz plače – prispevki od bonitet in povračila stroškov nad uredbo – davčni odtegljaj od bonitet in povračila stroškov nad uredbo + A030 (neto znesek A030 je negativna vrednost) 1
Z300 neto izplačilo neto plača II, zmanjšana za prispevke in davčni odtegljaj tipa izplačil F, I080, I090, I021, I110, I011, I072, I901 + neto drugi dohodki iz delovnega razmerja + povračila stroškov 1
Z310 odtegljaji obveznosti javnega uslužbenca, ki temeljijo na civilnopravnih, pogodbenih ali zakonskih določbah 1,2
Z320 odpravnina nad zneskom, določenim z uredbo znesek odpravnine, ki je višji od zneska, določenega z uredbo vlade, nad katerim se plačujejo prispevki in davčni odtegljaj 1
Z330 dnevnice nad zneskom, določenim z uredbo znesek dnevnice, ki je višji od zneska, določenega z uredbo vlade, nad katerim se plačujejo prispevki in davčni odtegljaj 1
Z340 terenski dodatek nad zneskom, določenim z uredbo znesek terenskega dodatka, ki je višji od zneska, določenega z uredbo vlade, nad katerim se plačujejo prispevki in davčni odtegljaj 1
Z350 šifra proračunskega porabnika sklep o subjektih, za katere velja ZSPJS 1,2
Z360 šifra zaposlenega davčna številka zaposlenega v javnem sektorju 1,2
Z370 šifra funkcije ali delovnega mesta šifra delovnega mesta, za katerega se obračuna plača, katalog funkcij, delovnih mest in nazivov (15. in 16. alineja drugega odstavka 44. člena ZSPJS), izraz Z372 pri obračunu plače za opravljeno delo v RS nima vrednosti 1
šifra delovnega mesta, za katerega se obračunajo samo dajatve za zaposlene, napotene v tujino; katalog funkcij, delovnih mest in nazivov (15. in 16. alineja drugega odstavka 44. člena ZSPJS); v izrazu Z372 so šifre funkcij, delovnih mest in nazivov iz priloge 4 PJUDT ali priloge 1 MOM 
šifra delovnega mesta, za katerega se obračuna plača, priloga 4 PJUDT, priloga 1 MOM  2
v izrazu Z372 so šifre delovnih mest iz kataloga funkcij, delovnih mest in nazivov (katalog FDMN), (15. in 16. alineja drugega odstavka 44. člena ZSPJS), za katere se obračunajo prispevki za zaposlene na delu v tujini
Z371 šifra naziva katalog funkcij, delovnih mest in nazivov (katalog FDMN) 1
Z372 referenčna šifra funkcije, delovnega mesta/naziva katalog funkcij, delovnih mest in nazivov (katalog FDMN),(15. in 16. alineja drugega odstavka 44. člena ZSPJS) ali priloga 4 PJUDT ali priloga 1 MOM; pri obračunu plače za opravljeno delo v Sloveniji se v izraz ne navede šifre delovnega mesta 2
Z373 referenčna šifra naziva katalog funkcij, delovnih mest in nazivov (katalog FDMN), (15. in 16. alineja drugega odstavka 44. člena ZSPJS) ali priloga 4 PJUDT ali priloga 1 MOM 2
Z380 plačni razred javnega uslužbenca/funkcionarja – FJU plačni razred FJU z napredovanji, katerega nominalna vrednost je izražena v izrazih: 1
Z070- osnovna plača FJU ali
Z116- znižana osnovna plača FJU – 14. člen ZSPJS ali
Z118- zvišana osnovna plača FJU – 15. člen ZSPJS ali
Z580- osnovna plača za pripravnika – 9.a člen ZSPJS ali
Z591- zvišana osnovna plača FJU – prvi odstavek 19. člena ZSPJS ali
Z592- zvišana osnovna plača FJU – drugi odstavek 19. člena ZSPJS ali
nič, če je šifra Z370 "javno delo"
stopnja nominalne osnove stopnja nominalne osnove priloga 1 PJUDT; priloga 1 MOM 2
Z381 plačni razred delovnega mesta, naziva, funkcije - FDMN plačni razred delovnega mesta ali naziva ali funkcije, na katerega oziroma na katero je javni uslužbenec ali funkcionar uvrščen - plačni razred iz kataloga FDMN.  1
Pripadajoči znesek je naveden v izrazu Z073. 
Z390 tarifni razred stopnja zahtevnosti delovnega mesta; 8. člen ZSPJS 1
priloga 4 PJUDT 2
Z400 osnova za izračun prispevkov iz minimalne osnove Z400 = A030 ali H120; 1
razlika do minimalne osnove za obračun prispevkov, ko javni uslužbenec s plačo ne dosega minimalne osnove za izračun prispevkov (zaradi nadomestil plače, ki so manjša od 100 %) in se od nje računajo prispevki za socialno varnost
Z410 osnova za izračun davka na izplačano plačo bruto plača brez bonitet, povračil stroškov, refundiranih nadomestil in tipa izplačil N 1
Z420 osnova za izračun prispevkov od drugih dohodkov iz delovnega razmerja vrste izplačil tipa J, za katere je predpisano plačilo davčnega odtegljaja in prispevkov – povezava 3. in 5. člen te uredbe 1
Z421 osnova za izračun davka od drugih dohodkov iz delovnega razmerja Z420 – prispevki od drugih dohodkov iz delovnega razmerja v skladu z zakonom 1
Z430 indeks valorizacije na podlagi Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v RS 1
Z440 indeks za usklajevanje nadomestil po rehabilitaciji nadomestila iz invalidskega zavarovanja v zvezi s pravicami na podlagi II. in III. kategorije invalidnosti se usklajujejo enako kot pokojnine; 90. člen ZPIZ-2 1
Z450 indeks življenjskih stroškov Organizacije združenih narodov preglednica indeksov življenjskih stroškov Organizacije združenih narodov – Uredba o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini – priloga 2 (PJUDT) 2
Z460 PORABLJENO ČRTANO osnova za izračun tolarske plače /
Z470 osnova za izračun plače za delo v tujini vrednost nominalne osnove za delo v tujini (priloga 1 PJUDT, priloga 1 MOM) 2
Z471 plača za delo v tujini A + B + C + D + G – Z606; 2
vrste izplačil z indikatorjem C1=2
Z480 PORABLJENO – ČRTANO devizna plača /
Z490 skupaj izplačila za delo v tujini Z471  2
+ I 
+ J (z vrednostjo B1=1)
Z500 premijski razred dodatek h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti – KPNG – priloga 1 1
Z510 stroškovno mesto stroškovno mesto je organizacijska enota, v kateri je javni uslužbenec zaposlen 1,2
Z520 država država napotitve javnega uslužbenca 2
Z530 valuta valuta izplačila za delo v tujini za državo (Z520) napotitve javnega uslužbenca 2
Z540 PORABLJENO – ČRTANO razlika zaradi prenehanja delovnega razmerja /
83. člen ZJU
Z541 PORABLJENO – ČRTANO razlika zaradi premestitve na drugo delovno mesto  /
83. člen ZJU
Z550 delež zaposlitve na delovnem mestu pri zaposlitvi na več delovnih mestih se v pogodbi o delu določi delež zaposlitve za vsako delovno mesto, izražen v odstotku 1,2
Z551 delež osnovne plače izračunan delež osnovne plače (od Z070 ali Z071 ali Z116 ali od Z118 ali od Z580 ali od Z591 ali od Z592) glede na odstotek deleža zaposlitve na delovnem mestu (Z550) 1,2
Z560 znesek zvišanja osnovne plače v % po 59. členu (ZSSloV) osnovna plača se lahko poveča do 30 %; faktor določi Vlada RS; drugi stavek drugega odstavka 59. člena Zakona o službi v Slovenski vojski – ZSSloV 1
Z570 PORABLJENO – ČRTANO povečanje osnovne plače po četrtem odstavku 58. člena ZSSloV /
Z571 zvišana osnovna plača FJU – 59. člen ZSSloV; osnovna plača, zvišana po drugem odstavku 59. člena ZSSloV; Z571 = Z070 + Z560 1
Z580 osnovna plača za pripravnika osnovna plača delovnega mesta oziroma naziva, znižana za 6 plačnih razredov (Z070 – 6 plačnih razredov) 1
Z581 osnovna plača pripravnika MORS 90 % osnovne plače Z070 1
Z590 znesek zvišanja osnovne plače FJU – 1. odstavek 19. člen ZSPJS nominalna vrednost plačnih razredov, ki povečujejo osnovno plačo ob zaposlitvi, premestitvi na drugo delovno mesto oziroma imenovanju v naziv ali višji naziv 1
Z591 zvišana osnovna plača FJU – 1. odstavek 19. člen ZSPJS osnovna plača, zvišana na podlagi prvega odstavka 19. člena ZSPJS Z591 = Z070 + Z590 1
Z592 zvišana osnovna plača FJU – drugi odstavek 19. člena ZSPJS osnovna plača, zvišana na podlagi drugega odstavka 19. člena ZSPJS Z592 = Z070 + Z593 1
Z593 znesek zvišanja osnovne plače – drugi odstavek 19. člena ZSPJS nominalna vrednost plačnih razredov, ki povečujejo osnovno plačo ob zaposlitvi, premestitvi na drugo delovno mesto oziroma imenovanju v naziv ali višji naziv – utemeljeni razlog in soglasje 1
Z600 faktor za izračun povečane/zmanjšane pedagoške oziroma učne obveznosti faktor za izračun povečane/zmanjšane pedagoške oziroma učne obveznosti (od 1,00 do 1,30) 1
Z601 vrednost povečane/ zmanjšane pedagoške oziroma učne ure bruto urna postavka za osnovno plačo x faktor za izračun povečane/zmanjšane pedagoške oziroma učne obveznosti (Z150 x Z600) 1
Z602 faktor za izračun dodatne tedenske pedagoške obveznosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev faktor za izračun dodatne tedenske pedagoške obveznosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev je 2,65 ali 3,00 1
Z603 mesečna vrednost dodatne tedenske pedagoške obveznosti osnovna plača FJU/40 x število ur dodatne tedenske pedagoške obveznosti 1
Z604 vrednost znižane pedagoške oziroma učne obveznosti mesečno število ur zmanjšanega obsega dela pedagoške oziroma učne obveznosti x Z601 (odšteje se od bruto plače 3. stopnja) 1
Z605 mesečno število ur zmanjšanega obsega dela število ur zmanjšanega obsega dela pedagoške oziroma učne obveznosti 1
Z606 znesek dela plače in drugih prejemkov institucij drugih držav/mednarodnih organizacij znesek se odšteje od plače za delo v tujini (Z471) 2
Z610 odbitek plače funkcionarja 4 % osnovne plače funkcionarja (Z070 oziroma Z108) po Zakonu o začasnem znižanju plač funkcionarjev (ZZZPF) oziroma od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 po ZIU, ki se odšteje od bruto plače 3. stopnja. ZUJF ukinja Z610  1
 
159. člen ZUJF 
se uporablja za namen obračuna, pri katerem je razlog za izplačilo nastal pred 1. 6. 2012
Z611 disciplinska sankcija za pravosodne funkcionarje – odbitek bruto plače  osnova za obračun odbitka je bruto plača 3. stopnje iz 9. člena uredbe. Od te osnove se odmeri odbitek v višini do največ 20 %. Izračunani odbitek se odšteje od bruto plače 3. stopnje.  1
 
Z611 = BRUTO PLAČA 3. STOPNJE X (do 20 %) 
 
83. člen Zakona o sodniški službi – ZSS, 
 
81. in 82. člen Zakona o državnem tožilstvu (ZDT-1) 
in 64. člen Zakona o državnem pravobranilstvu (v nadaljnjem besedilu: ZDPra).
Z620 odbitek plače po ZIntPK osnova za obračun odbitka je osnovna plača FJU. Izračunani odbitek se odšteje od bruto plače 3. stopnja  1
(1) 
Z620 = osnovna plača FJU x 10 % 
(2) 
(bruto plača 3. stopnja – Z620) > Z100, se izračunani odbitek Z620 odšteje od bruto plače 3. stopnja vsak nadaljnji mesec 
sicer 
Z620 = (Bruto plača 3. stopnja – Z100) ob pogoju, da je Z080 ≥ Z100 
44. člen Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (v nadaljnjem besedilu: ZIntPK)
Z621 državni proračun bruto znesek plače in nadomestil (Z080 brez nadomestil tipa H oziroma Z471), katerega vir financiranja je državni proračun 1,2
Z622 proračun občin bruto znesek plače in nadomestil (Z080 brez nadomestil tipa H oziroma Z471), katerega vir financiranja so proračuni občin 1,2
Z623 Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje bruto znesek plače in nadomestil (Z080 brez nadomestil tipa H oziroma Z471), katerega vir financiranja je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 1,2
Z624 sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna bruto znesek plače in nadomestil (Z080 brez nadomestil tipa H oziroma Z471), katerega vir financiranja so sredstva, pridobljena iz proračuna Evropske unije ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna 1,2
Z625 druga javna sredstva za opravljanje javne službe bruto znesek plače in nadomestil (Z080 brez nadomestil tipa H oziroma Z471), katerega vir financiranja so javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. koncesnine, pristojbine, takse, RTV prispevek) 1,2
Z626 sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu bruto znesek plače in nadomestil (Z080 brez nadomestil tipa H oziroma Z471), katerega vir financiranja so sredstva, pridobljena iz prodaje blaga in storitev na trgu 1,2
Z627 nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij bruto znesek plače in nadomestil (Z080 brez nadomestil tipa H oziroma Z471), katerega vir financiranja so nejavna sredstva za opravljanje javne službe 1,2
Z628 sredstva za financiranje javnih del bruto znesek plače in nadomestil (Z080 brez nadomestil tipa H oziroma Z471), katerega vir financiranja so sredstva namenjena opravljanju javnih del 1
Z629 namenska sredstva iz katerih se v celoti zagotavlja financiranje stroškov dela zaposlenih, in sicer mladih raziskovalcev, zdravnikov pripravnikov in specializantov, zdravstvenih delavcev pripravnikov in zdravstvenih sodelavcev pripravnikov ter zaposlenih na raziskovalnih projektih bruto znesek plače in nadomestil (Z080 brez nadomestil tipa H oziroma Z471), katerega vir financiranja so namenska sredstva, iz katerih se v celoti zagotavlja financiranje stroškov dela zaposlenih, in sicer mladih raziskovalcev, zdravnikov pripravnikov in specializantov, zdravstvenih delavcev pripravnikov in zdravstvenih sodelavcev pripravnikov ter zaposlenih na raziskovalnih projektih 1,2
Z630 del poslovnega subjekta enote v sestavi proračunskega uporabnika – podružnice, poslovne enote, predstavništva, ki se registrirajo pri registrskem organu 1,2
Z631 sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014  bruto znesek plače in nadomestil (Z080 brez nadomestil tipa H oziroma Z471), katerega vir financiranja so sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 1
C 1 – indikator uporabe izraza
1 – plača za delo v Sloveniji
2 – plača za delo v tujini«.
2. člen
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
»3. člen
(vrste izplačil)
(1) Vrste izplačil so vrednosti, ki pripadajo funkcionarju in javnemu uslužbencu ob izplačilu plače.
(2) Vrste izplačil so združene v naslednje tipe izplačil:
A – bruto plača – redno delo
B – bruto plača – nadomestila
C – dodatki
D – delovna uspešnost
E – bruto plača – delo prek polnega delovnega časa
F – bonitete
G – nadomestila v breme delodajalca
H – nadomestila v breme ZZZS, ZPIZ, MO, MNZ in sodišča
I – povračilo stroškov
J – drugi dohodki iz delovnega razmerja
K – odtegljaji
L – nadomestila drugih izplačevalcev
M – kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje
N – neplačana odsotnost
O – dežurstvo

Šifra Vrsta izplačila Tip izplačila Faktor/ vrednost Način izračuna Opomba A1 B1 C1
A010 redno delo bruto plača – redno delo število normiranih ur x bruto urna postavka za osnovno plačo; Z061 x Z150    1 1 1
(1) Z061 x Z150 četrti odstavek 6. člena PJUDT  velja za napotitev v tujino krajša od enega meseca 1 1 2
(2) osnovna plača FJU / število vseh dni v mesecu x število dni napotitve; 
Z470 / Z062 x Z063; 
četrti in peti odstavek 6. člena MOM 
A020 razlika do minimalne plače bruto plača – redno delo  1 urna postavka Z151 x normirane ure rednega dela A010  v znesku, ki ga prejme javni uslužbenec 1 1 1
2. člen ZMinP
A030 razlika med minimalno in obračunano plačo bruto plača – redno delo   (1) razlika med višino minimalne osnove ter višino obračunane plače, ki je zaradi bolniške odsotnosti manjša od minimalne osnove (144. člen ZPIZ-2); (2) minimalna osnova za prispevke (410. člen ZPIZ-2):    X 1 1
– v 2013 in 2014 je minimalna plača; 
– od 2015 do vključno 2017 je 52 % povprečne plače; 
– v 2018 je 54 % povprečne plače; 
– v 2019 je 56 % povprečne plače; 
– v 2020 je 58 % povprečne plače; 
– od 2021 je 60 % povprečne plače.
A040 razlika med minimalno in obračunano plačo; razlika do plače glede na 49. člen ZSPJS bruto plača – redno delo   se uporablja za namen obračuna, pri katerem je razlog za izplačilo nastal pred 1. 6. 2012   1 1 1
A050 PORABLJENO – ČRTANO javna dela – redno delo   število normiranih ur x bruto urna postavka za osnovno plačo   X X /
A060 PORABLJENO – ČRTANO začasna odstranitev z dela   133. člen ZJU    X X /
60 % plače za pretekli mesec
A070 razlika zaradi premestitve na drugo delovno mesto bruto plača – redno delo   razlika pripada 1/2 x (Z120 do razrešitve – Z120 po razrešitvi) mesečno do poteka dobe, za katero je bil imenovan (odpravnina po sedmem odstavku 83. člena ZJU-C)   1 1 1
A900 bruto plača – redno delo – izredno izplačilo bruto plača redno delo – poračun   vsota vrst izplačil tipa A, izračunane, kot je opredeljeno za posamezno vrsto izplačila za izplačila, starejša od 13 mesecev glede na tekoči obračun plače 1 1 1,2
B010 praznik bruto plača – redno delo / (1) število normiranih ur x bruto urna postavka za izračun nadomestila plače v breme delodajalca – pretekli mesec (Z061 x Z162);    1 1 1
(2) število normiranih ur x bruto urna postavka za izračun nadomestila plače v breme delodajalca (Z061 x Z160); 
(3) v skladu s kolektivnimi pogodbami dejavnosti
(1) število normiranih ur x bruto urna postavka za izračun nadomestila plače v breme delodajalca (Z061 x Z164);    1 1 2
(2) v skladu s kolektivnimi pogodbami dejavnosti; 
B020 letni dopust bruto plača – redno delo / (1) število normiranih ur x bruto urna postavka za izračun nadomestila plače v breme delodajalca – pretekli mesec (Z061 x Z162);    X 1 1
(2) število normiranih ur x bruto urna postavka za izračun nadomestila plače v breme delodajalca (Z061 x Z160); 
(3) v skladu s kolektivnimi pogodbami dejavnosti
(1) število normiranih ur x bruto urna postavka za izračun nadomestila plače v breme delodajalca (Z061 x Z164);    X 1 2
(2) v skladu s kolektivnimi pogodbami dejavnosti
B030 izredni dopust bruto plača –nadomestila / (1) število normiranih ur x bruto urna postavka za izračun nadomestila plače v breme delodajalca – pretekli mesec (Z061 x Z162);    X 1 1
(2) število normiranih ur x bruto urna postavka za izračun nadomestila plače v breme delodajalca (Z061 x Z160); 
(3) v skladu s kolektivnimi pogodbami dejavnosti
(1) število normiranih ur x bruto urna postavka za izračun nadomestila plače v breme delodajalca (Z061 x Z164);    X 1 2
(2) v skladu s kolektivnimi pogodbami dejavnosti
B040 študijski dopust bruto plača –nadomestila / (1) število normiranih ur x bruto urna postavka za izračun nadomestila plače v breme delodajalca – pretekli mesec (Z061 x Z162);    X 1 1
(2) število normiranih ur x bruto urna postavka za izračun nadomestila plače v breme delodajalca (Z061 x Z160); 
(3) v skladu s kolektivnimi pogodbami dejavnosti
(1) število normiranih ur x bruto urna postavka za izračun nadomestila plače v breme delodajalca (Z061 x Z164);    X 1 2
(2) v skladu s kolektivnimi pogodbami dejavnosti
B050 strokovno izobraževanje bruto plača –nadomestila / (1) število normiranih ur x bruto urna postavka za izračun nadomestila plače v breme delodajalca – pretekli mesec (Z061 x Z162);    X 1 1
(2) število normiranih ur x bruto urna postavka za izračun nadomestila plače v breme delodajalca (Z061 x Z160); 
(3) v skladu s kolektivnimi pogodbami dejavnosti
(1) število normiranih ur x bruto urna postavka za izračun nadomestila plače v breme delodajalca (Z061 x Z164);    X 1 2
(2) v skladu s kolektivnimi pogodbami dejavnosti
B060 strokovno izobraževanje – v tujini bruto plača –nadomestila / (1) število normiranih ur x bruto urna postavka za izračun nadomestila plače v breme delodajalca – pretekli mesec (Z061 x Z162);    X 1 1
(2) število normiranih ur x bruto urna postavka za izračun nadomestila plače v breme delodajalca (Z061 x Z160); 
(3) v skladu s kolektivnimi pogodbami dejavnosti
(1) število normiranih ur x bruto urna postavka za izračun nadomestila plače v breme delodajalca (Z061 x Z164);    X 1 2
(2) v skladu s kolektivnimi pogodbami dejavnosti
B070 PORABLJENO – ČRTANO začasna odstranitev z dela   število normiranih ur x bruto urna postavka za izračun nadomestila plače v breme delodajalca x faktor    / / /
– 133. člen Zakona o javnih uslužbencih – ZJU
B080 rekreacijski in nagradni dopust bruto plača –nadomestila / (1) število normiranih ur x bruto urna postavka za izračun nadomestila plače v breme delodajalca – pretekli mesec (Z061 x Z162);    X 1 1
(2) število normiranih ur x bruto urna postavka za izračun nadomestila plače v breme delodajalca (Z061 x Z160); 
(3) v skladu s kolektivnimi pogodbami dejavnosti
(1) število normiranih ur x bruto urna postavka za izračun nadomestila plače v breme delodajalca (Z061 x Z164);    X 1 2
(2) v skladu s kolektivnimi pogodbami dejavnosti
B090 stavka – kolektivno pogodbo krši delodajalec bruto plača –nadomestila / (1) število normiranih ur x bruto urna postavka za izračun nadomestila plače v breme delodajalca – pretekli mesec (Z061 x Z162); (2) število normiranih ur x bruto urna postavka za izračun nadomestila plače v breme delodajalca (Z061 x Z160); (3) v skladu s kolektivnimi pogodbami dejavnosti   X 1 1
(1) število normiranih ur x bruto urna postavka za izračun nadomestila plače v breme delodajalca (Z061 x Z164);    X 1 2
(2) v skladu s kolektivnimi pogodbami dejavnosti
B100 odklonitev dela na delovnem mestu, če niso zagotovljene varne delovne razmere bruto plača –nadomestila / (1) število normiranih ur x bruto urna postavka za izračun nadomestila plače v breme delodajalca – pretekli mesec (Z061 x Z162);    X 1 1
(2) število normiranih ur x bruto urna postavka za izračun nadomestila plače v breme delodajalca (Z061 x Z160); 
(3) v skladu s kolektivnimi pogodbami dejavnosti
(1) število normiranih ur x bruto urna postavka za izračun nadomestila plače v breme delodajalca (Z061 x Z164);    X 1 2
(2) v skladu s kolektivnimi pogodbami dejavnosti
B110 izkoriščenje letnega dopusta javnih uslužbencev po vrnitvi iz tujine bruto plača –nadomestila / (1) število normiranih ur x bruto urna postavka za izračun nadomestila plače v breme delodajalca – pretekli mesec (Z061 x Z162);    X 1 1
(2) število normiranih ur x bruto urna postavka za izračun nadomestila plače v breme delodajalca (Z061 x Z160); 
(3) v skladu s kolektivnimi pogodbami dejavnosti
(1) število normiranih ur x bruto urna postavka za izračun nadomestila plače v breme delodajalca (Z061 x Z164);    X 1 2
(2) v skladu s kolektivnimi pogodbami dejavnosti
B900 bruto plača – nadomestila – izredno izplačilo plača-nadomestilo / vsota vrst izplačil tipa B, izračunane, kot je opredeljeno za posamezno vrsto izplačila za izplačila, starejša od 13 mesecev glede na tekoči obračun plače X 1 1,2
C010 položajni dodatek dodatki od 0,05 do 0,12 osnovna plača FJU x faktor;    1 1 1
24. člen ZSPJS
od 0,01 do 0,10 osnovna plača FJU x faktor;    1 1 2
20. člen PJUDT
C011 položajni dodatek – nadomeščanje dodatki od 0,05 do 0,12 osnovna plača FJU x faktor;  za čas, ko javni uslužbenec izvršuje pooblastila v zvezi z vodenjem, usklajeva-njem ali izvajanjem dela notranje organizacij-ske enote (nadome-ščanje) 1 1 1
24. člen ZSPJS
      od 0,01 do 0,10 osnovna plača FJU x faktor;  1 1 2
20. člen PJUDT
C012 položajni dodatek – nadomeščanje dodatki faktor določen v skladu z 4. členom Uredbe o kriterijih za določitev višine položaj-nega dodatka osnovna plača FJU x faktor;  za čas, ko vodja ene notranje organizacij-ske enote nadomešča vodjo druge notranje organizacij-ske enote 1 1 1
24. člen ZSPJS
C020 dodatek za delovno dobo dodatki 0,0033 osnovna plača FJU x faktor x število dopolnjenih let delovne dobe v delovnem razmerju ne glede na število ur pogodbene delovne obveznosti;   % od osnovne plače za obračun 1 1 1
25. člen ZSPJS; 
1. člen ZSPJS-R; 
10. t. 6. člena ZJU; 
35. člen KPJS; 
18. člen PJUDT  % od osnovne plače za delo v tujini Z070=Z470 xZ450 1 1 2
C021 PORABLJENO – ČRTANO dodatki   dodatek za delovno dobo za javne uslužbence   / / /
C030 dodatek za mentorstvo   0,2 bruto urna postavka za osnovno plačo za obračun x faktor x število ur; 26., 32.a člen ZSPJS, 36. člen KPJS   0 1 1
C040 dodatek za specializacijo, magisterij ali doktorat dodatki  23,27€  (1) 27. člen ZSPJS, 37. člen KPJS;    1 1 1,2
ali  (2) 20. člen ZSPJS-L v povezavi z drugim odstavkom 9. člena ZIU, 7. člen Zakona o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012 – ZDIU12, 157. člen ZUJF 
36,21€  (3) 19. člen PJUDT, 7. člen MOM 
ali 59,47€  
  23,27 € – specializacija, 
  36,21 € – magisterij, 
  59,47 € – doktorat.
C050 dodatek za dvojezičnost za učitelje in druge strokovne delavce dodatki od 0,12 do 0,15 osnovna plača FJU x faktor, 28. člen ZSPJS;    1 1 1
 
za učitelje in druge strokovne delavce v osnovnem in srednjem šolstvu ter vzgojitelje in druge strokovne delavce v vrtcih ter novinarje v Javnem zavodu RTV Slovenija
C051 dodatek za dvojezičnost za druge javne uslužbence dodatki od 0,03 do 0,06 osnovna plača FJU x faktor, 28. člen ZSPJS   1 1 1
C052 dodatek za dvojezičnost za sodnike, državne tožilce in državne pravobranilce dodatki do 0,06 osnovna plača FJU x faktor, 28. člen ZSPJS   1 1 1
C060 dodatki za manj ugodne delovne pogoje – ionizirajoče sevanje dodatki 1,04 € faktor x število ur (za vsako začeto uro), 29. in 31. člen ZSPJS, 38. člen KPJS   0 1 1
C061 dodatki za manj ugodne delovne pogoje – za pripravo, aplikacije citostatikov ter nego dodatki 1,04 € faktor x število ur (za vsako začeto uro), 29. in 31. člen ZSPJS, 38. člen KPJS   0 1 1
C062 dodatki za manj ugodne delovne razmere – za pripravo citostatikov in delo s kužnimi, onesnaženimi odpadki dodatki 0,51 € faktor x število ur (za vsako začeto uro), 29. in 31. člen ZSPJS, 38. člen KPJS   0 1 1
C070 PORABLJENO – ČRTANO     Dodatki za nevarnost in posebne obremenitve    X X X
30. člen ZSPJS
C071 dodatek za posebne življenjske razmere v tujini dodatki   16. člen PJUDT   0 1 2
C072 dodatek za posebne pogoje bivanja in delovanja dodatki   prvi odstavek 10. člena MOM;    0 1 2
dodatek 300 EUR mesečno: 
– za ekstremne temperaturne spremembe, 
– za izredno slabe higienske razmere; dodatka C072 in C073 se ne izključujeta
C073 dodatek za posebne pogoje bivanja in delovanja dodatki   drugi odstavek 10. člena MOM;    0 1 2
– za prisotnost zdravju škodljive in strupene snovi, 
– za visoko onesnaženost, 
– za prisotnost radiološke, biološke in kemične snovi, 
– za izpostavljenost kužnim nalezljivim boleznim in epidemijam;dodatka C072 in C073 se ne izključujeta
C074 dodatek za nevarne naloge (MOM) dodatki   9. člen MOM   0 1 2
C075 dodatek za nevarnost dodatki   prvi in drugi odstavek 15. člena PJUDT   0 1 2
C076 dodatek za posebno nevarne naloge dodatki   tretji odstavek 15. člena PJUDT    0 1 2
do 302,55 €
C077 dodatek za nevarnost na območju delovanja (MOM) dodatki   8. člen MOM   0 1 2
C078 dodatek za poveljevanje (MOM) dodatki   11. člen MOM   0 1 2
C079 dodatek za pripravljenost in premestljivost dodatki 0,1 17. člen PJUDT; C079=(Z470 x 0,10) x Z450   0 1 2
C080 dodatek za izmensko delo dodatki 0,07 bruto urna postavka za osnovno plačo za obračun x število ur x faktor;    0 1 1
40. člen KPJS
C081 dodatek za oddaljenost dodatki   9. člen PJUDT   0 1 2
C082 dodatek za zahtevnost dela v tujini dodatki do 0,10 10. člen PJUDT; C082=Z070 x 0,10   0 1 2
C083 dodatek za opravljanje dodatnih nalog dodatki   11. člen PJUDT;    0 1 2
– tarifni razred IV in V C083=277,34 € x Z450, 
– tarifni razred VI C083=176,49 € x Z450, 
– tarifni razred VII in več C083=151,28 € x Z450
C090 dodatek za delo v deljenem delovnem času dodatki 0,13 bruto urna postavka za osnovno plačo za obračun x število ur x faktor;    0 1 1
40. člen KPJS
C100 dodatek za delo ponoči dodatki 0,3 32. a člen ZSPJS, 43. člen KPJS;    0 1 1
bruto urna postavka za osnovno plačo za obračun x število ur x faktor
C110 dodatek za delo v nedeljo dodatki 0,75 44. člen KPJS;    0 1 1
bruto urna postavka za osnovno plačo za obračun x število ur x faktor
C111 dodatek za delo z dnem, ki je z zakonom določen kot dela prost dan dodatki 0,9 44. člen KPJS;    0 1 1
bruto urna postavka za osnovno plačo za obračun x število ur x faktor
C112 PORABLJENO – ČRTANO dodatki 0,65 dodatek za sodnike, državne tožilce in državne pravobranilce za delo v nedeljo ali delo na dan, ki je z zakonom določen kot dela prost dan, bruto urna postavka za osnovno plačo za obračun x število ur x faktor    / / /
32.a člen ZSPJS
C120 dodatek za delo prek polnega delovnega časa dodatki 0,3 32.a člen ZSPJS,  dodatek se samostojno ne izplačuje x 0 1
45. člen KPJS; 
bruto urna postavka za osnovno plačo za obračun x število ur x faktor
C130 dodatek za stalno pripravljenost dodatki 0,2 32.a člen ZSPJS,    x 1 1
46. člen KPJS, 
49. člen ZSS; 
bruto urna postavka za osnovno plačo za obračun x število ur x faktor
C140 PORABLJENO – ČRTANO dodatki 0,1 dodatek za čas pripravljenosti na domu    / / /
bruto urna postavka za osnovno plačo x število ur x faktor
C150 dodatek za stalnost dodatki 0,0033 osnovna plača FJU x faktor    1 1 1
(1) za vsako začeto leto delovne dobe nad 5 let 
52. člen ZSPJS 
(2) za vsako začeto leto delovne dobe nad 10 let (operativne naloge zaščite, reševanja in pomoči) 
52. člen ZSPJS
C160 PORABLJENO – ČRTANO dodatki   dodatek za povečan obseg dela    / / /
osnovna plača x faktor 
96. člen ZJU
C170 PORABLJENO – ČRTANO dodatki   plačilo za povečan obseg dela oziroma nadpovprečno obremenjenost    / / /
– 51. člen ZSS 
– 30. člen ZDT 
– 45.b člen ZDPra
C180 PORABLJENO – ČRTANO dodatki   dodatek za posebne obremenitve    / / /
45.c člen Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem pravobranilstvu 
C190 dodatek za delo v neenakomerno razporejenem delovnem času  dodatki 0,1 32. člen ZSPJS,    0 1 1
42. člen KPJS; 
bruto urna postavka za osnovno plačo za obračun x število ur x factor; 
 
polni delovni čas, razporejen na manj kakor štiri dni v tednu ali na več kot pet zaporednih dni v tednu
C191 dodatek za delo v neenakomerno razporejenem delovnem času  dodatki 0,2 32. člen ZSPJS,    0 1 1
42. člen KPJS; 
bruto urna postavka za osnovno plačo za obračun x število ur x factor 
 
dve ali več prekinitev delovnega časa v enem dnevu ali delo po posebnem razporedu
C200 dodatek za usposabljanje dodatki 0,3 30. in 31. člen ZSPJS,    0 1 1
39. člen KPJS, 
drugi odstavek 74. člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji – ZODPol; 
bruto urna postavka za osnovno plačo za obračun x število ur x factor; 
 
za opravljanje posebno nevarnih nalog z najvišjo stopnjo ogroženosti življenja – Posebna policijska enota, Specialna enota
C201 dodatek za opravljanje posebno nevarnih nalog dodatki 0,65 30. in 31. člen ZSPJS,    0 1 1
39. člen KPJS, 
prvi odstavek 74. člena ZODPol; 
bruto urna postavka za osnovno plačo za obračun x število ur x factor; 
 
posebno nevarne naloge z najvišjo stopnjo ogroženosti življenja – Posebna policijska enota, Specialna enota, drugi policisti
C202 dodatek za potapljanje – usposabljanje dodatki 0,3 30. in 31. člen ZSPJS,    0 1 1
39. člen KPJS; 
bruto urna postavka za osnovno plačo za obračun x število ur x factor 
 
za potapljanje potapljača zaradi usposabljanja
C203 dodatek za potapljanje – intervencija dodatki 0,65 30. in 31. člen ZSPJS,    0 1 1
39. člen KPJS; 
bruto urna postavka za osnovno plačo za obračun x število ur x faktor
C204 dodatek usposobljenost dodatki 0,03 30. in 31. člen ZSPJS,    0 1 1
39. člen KPJS; 
bruto urna postavka za osnovno plačo za obračun x število ur x factor; 
za usposobljenost in poučevanje treh ali več po vsebini različnih predmetov
C205 dodatek za ure razredništva dodatki 0,07 30. in 31. člen ZSPJS,    0 1 1
39. člen KPJS; 
bruto urna postavka za osnovno plačo za obračun x število ur x factor; 
 
za ure razredništva, določene v skladu z normativnimi merili (oddelki OŠ do 22 učencev)
C206 dodatek za ure razredništva dodatki 0,13 30. in 31. člen ZSPJS,    0 1 1
39. člen KPJS; 
bruto urna postavka za osnovno plačo za obračun x število ur x factor; 
 
dodatek za ure razredništva, določene v skladu z normativnimi merili (oddelki OŠ od 23 in več učencev)
C207 dodatek za poučevanje v kombiniranih oddelkih dodatki 0,07 30. in 31. člen ZSPJS,    0 1 1
39. člen KPJS; 
bruto urna postavka za osnovno plačo za obračun x število ur x factor; 
 
dodatek za poučevanje v kombiniranih oddelkih v vrtcih, šolah oziroma zavodih (iz dveh razredov)
C208 dodatek za poučevanje v kombiniranih oddelkih dodatki 0,1 30. in 31. člen ZSPJS,    0 1 1
39. člen KPJS; 
bruto urna postavka za osnovno plačo za obračun x število ur x factor; 
 
dodatek za poučevanje v kombiniranih oddelkih v vrtcih, šolah oziroma zavodih (iz treh ali več razredov)
C209 dodatek za delo v bolnišničnih oddelkih dodatki 0,07 30. in 31. člen ZSPJS,    0 1 1
39. člen KPJS; 
bruto urna postavka za osnovno plačo za obračun x število ur x faktor
C210 dodatek za izvajanje prilagojenega programa dodatki 0,08 30. in 31. člen ZSPJS,    0 1 1
39. člen KPJS; 
bruto urna postavka za osnovno plačo za obračun x število ur x factor; 
 
dodatek za izvajanje prilagojenega programa v vrtcu ter izvajanje prilagojenega, posebnega in vzgojnega programa v šoli – za delo z osebami z lažjo motnjo v duševnem razvoju, z motnjami vida, sluha, govora ter motnjami v telesnem in gibalnem razvoju
C211 dodatek za izvajanje prilagojenega programa dodatki 0,1 30. in 31. člen ZSPJS,    0 1 1
39. člen KPJS; 
bruto urna postavka za osnovno plačo za obračun x število ur x factor; 
 
dodatek za izvajanje prilagojenega programa v vrtcu ter izvajanje prilagojenega, posebnega in vzgojnega programa v šoli – za delo z osebami z motnjami vedenja in osebnosti (s čustveno-vedenjskimi težavami)
C212 dodatek za izvajanje prilagojenega programa dodatki 0,12 30. in 31. člen ZSPJS,    0 1 1
39. člen KPJS; 
bruto urna postavka za osnovno plačo za obračun x število ur x factor; 
 
dodatek za izvajanje prilagojenega programa v vrtcu ter izvajanje prilagojenega, posebnega in vzgojnega programa v šoli – za delo z osebami z zmerno motnjo v duševnem in telesnem razvoju
C213 dodatek za izvajanje prilagojenega programa dodatki 0,15 30. in 31. člen ZSPJS,    0 1 1
39. člen KPJS; 
bruto urna postavka za osnovno plačo za obračun x število ur x factor; 
 
dodatek za izvajanje prilagojenega programa v vrtcu ter izvajanje prilagojenega, posebnega in vzgojnega programa v šoli – za delo z osebami s težjo motnjo v duševnem in telesnem razvoju
C214 dodatek za izvajanje prilagojenega programa dodatki 0,18 30. in 31. člen ZSPJS, 39. člen KPJS; bruto urna postavka za osnovno plačo za obračun x število ur x factor;    0 1 1
 
dodatek za izvajanje prilagojenega programa v vrtcu ter izvajanje prilagojenega, posebnega in vzgojnega programa v šoli – za delo z osebami s težko motnjo v duševnem in telesnem razvoju
C215 dodatek za neposredno delo z osebami z duševno in telesno motnjo dodatki 0,08 30. in 31. člen ZSPJS,    0 1 1
39. člen KPJS; 
bruto urna postavka za osnovno plačo za obračun x število ur x factor; 
 
dodatek za neposredno delo z osebami z duševno in telesno motnjo v zdravstvenih zavodih, socialnih zavodih, varstveno-delovnih centrih in zavodih za usposabljanje – za delo z osebami z lažjo duševno ali telesno motnjo, okvaro, prizadetostjo in oviranostjo
C216 dodatek za neposredno delo z osebami z duševno in telesno motnjo dodatki 0,12 30. in 31. člen ZSPJS,    0 1 1
39. člen KPJS; 
bruto urna postavka za osnovno plačo za obračun x število ur x factor; 
 
dodatek za neposredno delo z osebami z duševno in telesno motnjo v zdravstvenih zavodih, socialnih zavodih, varstveno-delovnih centrih in zavodih za usposabljanje – za delo z osebami z zmerno duševno ali telesno motnjo, okvaro, prizadetostjo, oviranostjo in z dementnimi osebami
C217 dodatek za neposredno delo z osebami z duševno in telesno motnjo dodatki 0,15 30. in 31. člen ZSPJS,    0 1 1
39. člen KPJS; 
bruto urna postavka za osnovno plačo za obračun x število ur x factor; 
 
dodatek za neposredno delo z osebami z duševno in telesno motnjo v zdravstvenih zavodih, socialnih zavodih, varstveno-delovnih centrih in zavodih za usposabljanje – za delo z osebami s težjo duševno ali telesno motnjo, okvaro, prizadetostjo in oviranostjo
C218 dodatek za neposredno delo z osebami z duševno in telesno motnjo dodatki 0,18 30. in 31. člen ZSPJS,    0 1 1
39. člen KPJS; 
bruto urna postavka za osnovno plačo za obračun x število ur x factor; 
 
dodatek za neposredno delo z osebami z duševno in telesno motnjo v zdravstvenih zavodih, socialnih zavodih, varstveno-delovnih centrih in zavodih za usposabljanje – za delo z osebami s težko duševno ali telesno motnjo, okvaro, prizadetostjo in oviranostjo
C219 dodatek za delo na višini od 2 m do 4 m dodatki 0,2 30. in 31. člen ZSPJS,    0 1 1
39. člen KPJS; 
bruto urna postavka za osnovno plačo za obračun x število ur x factor
C220 dodatek za delo na višini od 4 m do 20 m dodatki 0,3 30. in 31. člen ZSPJS,    0 1 1
39. člen KPJS; 
bruto urna postavka za osnovno plačo za obračun x število ur x faktor
C221 dodatek za delo na višini nad 20 m dodatki 0,5 30. in 31. člen ZSPJS,    0 1 1
39. člen KPJS; 
bruto urna postavka za osnovno plačo za obračun x število ur x faktor
C222 dodatek za delo v globini dodatki 1 30. in 31. člen ZSPJS,    0 1 1
39. člen KPJS; 
bruto urna postavka za osnovno plačo za obračun x število ur x factor; 
 
dodatek za delo v globini – za delo v alpinistični opremi ali jamarski oziroma jamski opremi
C223 dodatek za delo v tveganih razmerah dodatki 0,65 30. in 31. člen ZSPJS,    0 1 1
39. člen KPJS; 
bruto urna postavka za osnovno plačo za obračun x število ur x factor; 
 
dodatek za delo v tveganih razmerah (območje vojne nevarnosti, nevarnosti terorističnih napadov z biološkimi sredstvi, demonstracije, naravne nesreče, epidemije in epizootije)
C224 dodatek za opravljanje storitev – helikopter dodatki 0,3 30. in 31. člen ZSPJS,    0 1 1
39. člen KPJS; 
bruto urna postavka za osnovno plačo za obračun x število ur x factor; 
 
dodatek za opravljanje storitev, pri katerih se kot prevozno sredstvo uporablja helikopter
C225 dodatek za neposredno delo z osebami z duševno in telesno motnjo dodatki 0,12 30. in 31. člen ZSPJS,  ob pogoju, da povprečni mesečni obseg nepo-srednega dela javnega uslužbenca z osebami z demenco presega 23 odstotkov delovnega časa javnega uslužbenca 0 1 1
39. člen KPJS; 
bruto urna postavka za osnovno plačo za obračun x število ur x factor 
 
dodatek za neposredno delo z osebami z duševno in telesno motnjo v zdravstvenih zavodih, socialnih zavodih, varstveno-delovnih centrih in zavodih za usposabljanje – za delo z osebami z demenco, za katere je potreben povečan nadzor
C300 PORABLJENO ČRTANO  dodatki 0,1 dodatek za čas dela na ogledih krajev kaznivih dejanj za preiskovalnega sodnika in državnega tožilca (do 31. 12. 2011)    / / /
bruto urna postavka za osnovno plačo za obračun x število ur x factor, 
20. člen ZSPJS-L v povezavi z drugim odstavkom 9. člena ZIU, 
7. člen ZDIU12, 
157. člen ZUJF
C301 PORABLJENO – ČRTANO dodatki 0,13 položajni dodatek za sodnike, državne tožilce in državne pravobranilce za vodenje notranje organizacijske enote,    / / /
za sodnika, ki vodi oddelek z najmanj dvajsetimi razporejenimi sodniki, 
osnovna plača za obračun x factor, 
32.b člen ZSPJS
C302 PORABLJENO – ČRTANO dodatki 0,1 položajni dodatek za sodnike, državne tožilce in državne pravobranilce za vodenje notranje organizacijske enote    / / /
osnovna plača za obračun x faktor 
 
32.b člen ZSPJS
C303 PORABLJENO – ČRTANO dodatki 0,08 položajni dodatek za sodnike, državne tožilce in državne pravobranilce za vodenje notranje organizacijske enote  za sodnika, ki vodi oddelek z najmanj petimi razporejeni-mi sodniki / / /
 
osnovna plača za obračun x faktor 
 
32.b člen ZSPJS
C304 PORABLJENO – ČRTANO dodatki 0,05 položajni dodatek za sodnike, državne tožilce in državne pravobranilce za vodenje notranje organizacijske enote  za sodnika, ki vodi oddelek z najmanj tremi razporejeni-mi sodniki ali službo za informatiko / / /
osnovna plača za obračun x faktor 
 
 
 
 
32.b člen ZSPJS
C305 PORABLJENO – ČRTANO dodatki 0,1 položajni dodatek za sodnike, državne tožilce in državne pravobranilce  za sodnika, ki vodi zunanjo organizacij-sko enoto / / /
 
osnovna plača za obračun x faktor 
 
32.b člen ZSPJS
C306 PORABLJENO – ČRTANO dodatki 0,1 položajni dodatek za sodnike, državne tožilce in državne pravobranilce za vodenje notranje organizacijske enote;    / / /
 
osnovna plača za obračun x factor 
 
za državnega tožilca, ki vodi oddelek z najmanj desetimi razporejenimi državnimi tožilci ali oddelek oziroma organizacijsko enoto na Vrhovnem državnem tožilstvu 
 
32.b člen ZSPJS
C307 PORABLJENO – ČRTANO dodatki 0,08 položajni dodatek za sodnike, državne tožilce in državne pravobranilce za vodenje notranje organizacijske enote    / / /
 
osnovna plača za obračun x faktor 
 
32.b člen ZSPJS 
za državnega tožilca, ki vodi oddelek z najmanj petimi razporejenimi državnimi tožilci
C308 PORABLJENO – ČRTANO dodatki 0,05 položajni dodatek za sodnike, državne tožilce in državne pravobranilce za vodenje notranje organizacijske enote    / / /
 
osnovna plača za obračun x faktor 
 
32.b člen ZSPJS 
za državnega tožilca, ki vodi oddelek z najmanj tremi razporejenimi državnimi tožilci ali službo za informatiko
C309 PORABLJENO – ČRTANO   0,1 položajni dodatek za sodnike, državne tožilce in državne pravobranilce    / / /
osnovna plača za obračun x faktor 
 
32.b člen ZSPJS 
za državnega tožilca, ki vodi zunanjo organizacijsko enoto
C310 PORABLJENO – ČRTANO dodatki 0,1 položajni dodatek za sodnike, državne tožilce in državne pravobranilce za vodenje notranje organizacijske enote  za  / / /
osnovna plača za obračun x faktor 
 
32.b člen ZSPJS
C311  PORABLJENO – ČRTANO dodatki 0,08 položajni dodatek za sodnike, državne tožilce in državne pravobranilce za vodenje notranje organizacijske enote    / / /
osnovna plača za obračun x faktor 
 
32.b člen ZSPJS 
državnega pravobranilca, ki vodi oddelek z najmanj desetimi razporejenimi državnimi pravobranilci
C312  PORABLJENO – ČRTANO dodatki   položajni dodatek za sodnike, državne tožilce in državne pravobranilce za vodenje notranje organizacijske enote    / / /
osnovna plača za obračun x faktor 
32.b člen ZSPJS 
za pravobranilca, ki vodi notranji oddelek z najmanj tremi državnimi pravobranilci ali službo za informatiko
C313  PORABLJENO – ČRTANO dodatki 0,1 osnovna plača za obračun x faktor    / / /
 
32.b člen ZSPJS 
za državnega pravobranilca, ki vodi zunanjo organizacijsko enoto
C320 PORABLJENO – ČRTANO dodatki    peti odstavek 99. člena Zakona o obrambi – ZObr    / / /
C321 dodatek za dosegljivost po 55. členu ZSSloV dodatki določi Vlada RS bruto urna postavka za osnovno plačo FJU x število ur x faktor  % od bruto urne postavke 0 1 1
C322 PORABLJENO – ČRTANO dodatki   59. člen ZZSloV   / / /
C323 PORABLJENO – ČRTANO dodatki   59. člen ZZSloV   / / /
C324 PORABLJENO – ČRTANO dodatki   59. člen ZZSloV   / / /
C330 položajni dodatek dodatki 0,1 za sodnika oziroma državnega tožilca, dodeljenega na pristojno ministrstvo;   % od osnovne plače za obračun 1 1 1
32.b člen ZSPJS; 
osnovna plača FJU x faktor
C340 položajni dodatek dodatki 0,1 za sodnike, državne tožilce in državne pravobranilce, ki vodi organizacijsko enoto z najmanj štiridesetimi zaposlenimi oziroma dvajsetimi na ta oddelek razporejenimi sodniki, državnimi tožilci oziroma državnimi pravobranilci;   % od osnovne plače za obračun 1 1 1
 
32.b člen ZSPJS; osnovna plača FJU x faktor
C350 položajni dodatek dodatki 0,09 za sodnike, državne tožilce in državne pravobranilce, ki vodi organizacijsko enoto z najmanj tridesetimi zaposlenimi oziroma petnajstimi na ta oddelek razporejenimi sodniki, državnimi tožilci oziroma državnimi pravobranilci;   % od osnovne plače za obračun 1 1 1
32.b člen ZSPJS; 
osnovna plača FJU x faktor
C360 položajni dodatek dodatki 0,08 za sodnike, državne tožilce in državne pravobranilce, ki vodi organizacijsko enoto z najmanj dvajsetimi zaposlenimi oziroma desetimi na ta oddelek razporejenimi sodniki, državnimi tožilci oziroma državnimi pravobranilci;   % od osnovne plače za obračun 1 1 1
32.b člen ZSPJS; 
osnovna plača FJU x faktor
C370 položajni dodatek dodatki 0,05 za sodnike, državne tožilce in državne pravobranilce, ki vodi organizacijsko enoto z najmanj desetimi zaposlenimi oziroma petimi na ta oddelek razporejenimi sodniki, državnimi tožilci oziroma državnimi pravobranilci;   % od osnovne plače za obračun 1 1 1
32.b člen ZSPJS; 
osnovna plača FJU x faktor
C380 položajni dodatek dodatki 0,04 za sodnike, državne tožilce in državne pravobranilce, če vodi oddelek na Vrhovnem sodišču, Upravnem sodišču, Vrhovnem državnem tožilstvu, če vodi zunanji oddelek, ki se oblikuje v skladu z zakonom, ali oddelek z manj kot petimi na ta oddelek razporejenimi sodniki, državnimi tožilci oziroma državnimi pravobranilci;   % od osnovne plače za obračun 1 1 1
32.b člen ZSPJS; 
osnovna plača FJU x factor 
C390 PORABLJENO – ČRTANO dodatki   decision C za tuje državljane, zaposlene v Sloveniji dodatek za mobilnost / / /
C400 PORABLJENO – ČRTANO dodatki   Decision C za tuje državljane, zaposlene v Sloveniji dodatek za izgradnjo kariere / / /
C900 dodatki – izredno izplačilo dodatki / vsota vrst izplačil tipa C, izračunane, kot je opredeljeno za posamezno vrsto izplačila za izplačila, starejša od 13 mesecev glede na tekoči obračun plače x 1 1,2
D010  redna delovna uspešnost za direktorje in javne uslužbence delovna uspešnost do 2 22. in 22.a člen ZSPJS,  del plače za redno delovno uspešnost lahko letno znaša največ: znesek od osnovne plače iz decembra preteklega leta x faktor 0 1 1,2
2. člen ZSPJS-R, 
21. člen PJUDT; 
osnova za obračun redne delovne uspešnosti posameznega javnega uslužbenca je njegova osnovna plača za delo v Sloveniji za čas rednega dela v ocenjevalnem obdobju
D011 PORABLJENO – ČRTANO redna delovna uspešnost za sodnike   22. in 22.c člen ZSPJS;    X X /
osnovna plača za obračun x faktor
D012 PORABLJENO – ČRTANO redna delovna uspešnost    22. in 22.c člen ZSPJS;    X X /
osnovna plača za obračun x factor 
za državne tožilce
D013 PORABLJENO – ČRTANO redna delovna uspešnost    22. in 22.d člen ZSPJS;    X X /
osnovna plača za obračun x factor 
za državne pravobranilce
D020 delovna uspešnost zaradi povečanega obsega dela in zaradi sodelovanja na projektih, ki niso posebni projekti – javni uslužbenci delovna uspešnost do 0,20 (1) 22.d in 22.e člen ZSPJS, 2. člen ZSPJS-R,  znesek od osnovne plače za obračun 0 1 1
 
(2) 1. točka prvega odstavka 2. člena in prvi odstavek 4. člena Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence 
 
 
D021 PORABLJENO – ČRTANO delovna uspešnost do 0,25 19. člen ZSPJS-L v povezavi z drugim odstavkom 9. člena ZIU; 7. člen ZDIU12; 157. člen ZUJF; osnovna plača za obračunx faktor za sodnike ustavnega sodišča in generalnega sekretarja ustavnega sodišča (do 31. 12. 2011) 0 1 /
D022 PORABLJENO – ČRTANO / / / / X X /
D023 PORABLJENO – ČRTANO / / / / X X /
D024 PORABLJENO – ČRTANO / / / / X X /
D025 delovna uspešnost zaradi povečanega obsega dela in zaradi sodelovanja na projektih – direktorji delovna uspešnost do 0,10, razen izjem po zakonu osnovna plača FJU x faktor;  znesek od osnovne plače za obračun 0 1 1
(1) 22.d in 22.e člen ZSPJS, 2. člen ZSPJS-R; 
(2) 1. in 2. točka prvega odstavka 2. člena in drugi odstavek 4. člena Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence; 
(3) 469. člen Zakon o trgu finančnih instrumentov – ZTFI-A, (4) 246. člen Zakona o zavarovalništvu – ZZavar-E
D026 delovna uspešnost zaradi sodelovanja pri posebnih projektih za javne uslužbence delovna uspešnost do 0,30 osnovna plača FJU x faktor;    0 1 1
(1) 22.d in 22.e člen ZSPJS, 2. člen ZSPJS-R, 
(2) 1. in 2. točka prvega odstavka 2. člena in drugi odstavek 4. člena Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence
D027 PORABLJENO – ČRTANO   do 50 % delovna uspešnost zaradi sodelovanja pri posebnih proj.za funkcionarje ustavnega sodišča in funkcionarje v pravosodnih organih    0 1 /
22.d, 22.f, 22.g in 22.h člen ZSPJS
D030 delovna uspešnost zaradi prodaje blaga in storitev na trgu delovna uspešnost   (1) 22.i, 22.j in 22.k člen ZSPJS,  v znesku; dinamiko izplačila določi organ upravljanja 0 1 1
(2) Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu
D040 povečan obseg dela in obremenitve na podlagi drugega odstavka 59. člena ZSSloV delovna uspešnost do 0,30 osnovna plača FJU x faktor  % od osnovne plače za obračun; faktor določi Vlada RS 0 1 1
D041 delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela – prvi odstavek 73. člena ZODPol in tretji odstavek 74. člena delovna uspešnost 0,172 % osnovna plača FJU x faktor;   % od osnovne plače 0 1 1
(1) prvi odstavek 73. člena in tretji odstavek 74. člena ZODPol, Uredba o določitvi višine dodatnega plačila policistom, ki jim je odrejeno opravljanje dela v skladu s prvim odstavkom 73. člena ZODPol, 
(2) 0,172 % X osnovna plača X število opravljenih ur po 2. členu Uredbe o določitvi višine dodatnega plačila policistom, ki jim je odrejeno opravljanje dela v skladu s prvim odstavkom 73. člena ZODPol
D050 povečan obseg dela in obremenitve na podlagi tretjega odstavka 59. člena ZSSloV delovna uspešnost do 0,30 osnovna plača FJU x faktor  % od osnovne plače za obračun; faktor določi Vlada RS 0 1 1
D060 delovna uspešnost zaradi povečanega obsega dela delovna uspešnost 2,65 ali 3,00 osnovna plača FJU / 40 x število ur dodatne tedenske pedagoške obveznosti na teden x faktor;  znesek od osnovne plače za obračun – izplača se mesečno 2 1 1
 
22.e člen ZSPJS in 63. člen Zakon
o visokem šolstvu – ZViS; 
dodatna tedenska pedagoška obveznost za visokošolske učitelje in sodelavce
D070 delovna uspešnost zaradi povečane pedagoške oziroma učne obveznosti delovna uspešnost od 1,00 do 1,30 mesečni obseg opravljenih ur povečane tedenske učne obveznosti x bruto urna postavka za osnovno plačo x faktor;  znesek od osnovne plače za obračun – izplača se mesečno 0 1 1
 
 
 
22.e člen ZSPJS
D071 delovna uspešnost zaradi povečane učne obveznosti – ravnatelji in direktorji delovna uspešnost od 1,00 do 1,30 mesečni obseg opravljenih ur povečane tedenske učne obveznosti x bruto urna postavka za osnovno plačo x faktor;  znesek od osnovne plače za obračun – izplača se mesečno 0 1 1
 
22.e člen ZSPJS; 
 
delovna uspešnost zaradi povečane učne obveznosti za ravnatelje in direktorje s področja osnovnega šolstva in srednjih šol, višjih strokovnih šol in za ravnatelje dijaških domov
D900 delovna uspešnost – izredno izplačilo delovna uspešnost / vsota vrst izplačil tipa D, izračunane, kot je opredeljeno za posamezno vrsto izplačila za izplačila, starejša od 13 mesecev glede na tekoči obračun plače X 1 1
E010 delo prek polnega delovnega časa bruto plača – delo prek polnega delovnega časa / število ur x bruto urna postavka za (osnovno plačo za obračun + C010 + C020 + C040 + (C050 ali C051 ali C052) + C150) / Z050 + C120   X 1 1
E020 delo prek polnega delovnega časa (nočno) bruto plača – delo prek polnega delovnega časa / število ur x bruto urna postavka za (osnovno plačo za obračun (Z070) + C010 + C020 + C040 + (C050 ali C051 ali C052) + C150) / Z050 + C100 + C120   X 1 1
E030 delo prek polnega delovnega časa (nedelja) bruto plača – delo prek polnega delovnega časa / število ur x bruto urna postavka za (osnovno plačo za obračun (Z070) + C010 + C020 + C040 + (C050 ali C051 ali C052) + C150) / Z050 + C110 + C120   X 1 1
E031 delo prek polnega delovnega časa (dela prost dan) bruto plača – delo prek polnega delovnega časa / število ur x bruto urna postavka za (osnovno plačo za obračun + C010 + C020 + C040 + (C050 ali C051 ali C052) + C150) / Z050 + C111 + C120   X 1 1
E040 delo prek polnega delovnega časa (nedelja – nočno) bruto plača – delo prek polnega delovnega časa / število ur x bruto urna postavka za (osnovno plačo za obračun + C010 + C020 + C040 + (C050 ali C051 ali C052) + C150) / Z050 + C100 + C110 + C120   X 1 1
E041 delo prek polnega delovnega časa (dela prost dan – nočno) bruto plača – delo prek polnega delovnega časa / število ur x bruto urna postavka za (osnovno plačo za obračun + C010 + C020 + C040 + (C050 ali C051 ali C052) + C150) / Z050 + C100 + C111 + C120   X 1 1
E050 PORABLJENO – ČRTANO delo preko polnega delovnega časa   38. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodniški službi (ZSS-F)    X X /
26. člen Zakona o spremembah Zakona o državnem tožilstvu (ZDT-C) 
E051 PORABLJENO – ČRTANO delo preko polnega delovnega časa    delo preko polnega delovnega časa (nedelja ali dela prost dan – nočno)  za sodnike, državne tožilce in državne pravobranil-ce X X /
število ur x bruto urna postavka za (osnovno plačo za obračun + A040 + C010 + C020 + C040 + C050 + C150) / Z050 + C100 + C112 + C120
E060 plačilo pripadajočih dodatkov – koriščenje ur bruto plača – delo prek polnega delovnega časa / izračun pripadajočih dodatkov na način, določen pri vrsti izplačila C120    X 1 1
 
plačilo pripadajočih dodatkov za opravljene ure dela preko polnega delovnega časa v primeru koriščenja teh ur
E061 plačilo pripadajočih dodatkov – koriščenje ur (nočno) bruto plača – delo prek polnega delovnega časa / izračun pripadajočih dodatkov na način, določen pri vrstah izplačil C100 in C120    X 1 1
 
plačilo pripadajočih dodatkov za opravljene ure dela preko polnega delovnega časa (nočno) v primeru koriščenja teh ur
E062 plačilo pripadajočih dodatkov – koriščenje ur (nedelja) bruto plača – delo prek polnega delovnega časa / izračun pripadajočih dodatkov na način, določen pri vrstah izplačil C110 in C120    X 1 1
 
plačilo pripadajočih dodatkov za opravljene ure dela preko polnega delovnega časa (nedelja) v primeru koriščenja teh ur
E063 plačilo pripadajočih dodatkov – koriščenje ur (dela prost dan) bruto plača – delo prek polnega delovnega časa / izračun pripadajočih dodatkov na način, določen pri vrstah izplačil C111 in C120    X 1 1
 
plačilo pripadajočih dodatkov za opravljene ure dela preko polnega delovnega časa (dela prost dan) v primeru koriščenja teh ur
E064 plačilo pripadajočih dodatkov – koriščenje ur (nedelja nočno) bruto plača – delo prek polnega delovnega časa / izračun pripadajočih dodatkov na način, določen pri vrstah izplačil C100, C110 in C120    X 1 1
plačilo pripadajočih dodatkov za opravljene ure dela preko polnega delovnega časa (nedelja – nočno) v primeru koriščenja teh ur
E065 plačilo pripadajočih dodatkov – koriščenja ur (dela prost dan nočno) bruto plača – delo prek polnega delovnega časa / izračun pripadajočih dodatkov na način, določen pri vrstah izplačil C100, C111 in C120;    X 1 1
 
plačilo pripadajočih dodatkov za opravljene ure dela preko polnega delovnega časa (dela prost dan – nočno) v primeru koriščenja teh ur
E900 delo preko polnega delovnega časa – izredno izplačilo bruto plača – delo prek polnega delovnega časa / vsota vrst izplačil tipa E, izračunane, kot je opredeljeno za posamezno vrsto izplačila za izplačila, starejša od 13 mesecev glede na tekoči obračun plače x 1 1
  bonitete – uporaba osebnega vozila za zasebne namene bonitete / veljavni predpisi v znesku X 1 1
F010 
F011 bonitete – nastanitev bonitete / veljavni predpisi v znesku X 1 1
F012 bonitete – posojilo brez obresti ali z obrestno mero, ki je nižja od tržne bonitete / veljavni predpisi v znesku X 1 1
F013 bonitete – popust pri prodaji blaga in storitev bonitete / veljavni predpisi v znesku X 1 1
F014 bonitete – izobraževanje delojemalca ali njegovega družinskega člana bonitete / veljavni predpisi v znesku X 1 1
F015 bonitete – darila delodajalca delojemalcu ali njegovemu družinskemu članu bonitete / veljavni predpisi v znesku X 1 1
F016 bonitete – pravica delojemalcev do nakupa delnic bonitete / veljavni predpisi v znesku X 1 1
F017 bonitete – zavarovalne premije in podobna izplačila bonitete / veljavni predpisi v znesku X 1 1
F020 bonitete – druge bonitete / veljavni predpisi v znesku X 1 1
F900 bonitete – izredno izplačilo bonitete / vsota vrst izplačil tipa F, izračunane, kot je opredeljeno za posamezno vrsto izplačila v znesku, za izplačila, starejša od 13 mesecev glede na tekoči obračun plače X 1 1
G010 boleznina v breme delodajalca – 100 % nadomestila v breme delodajalca / veljavni predpisi v znesku X 1 1
G011 boleznina v breme delodajalca – 100 % tujina nadomestila v breme delodajalca / 37. člen PJUDT,  v znesku X 1 2
14. člen MOM, 
veljavni predpisi; 
osnova za izračun nadomestila je plača za delo v tujini Z471 (izplačila glede na vrednost A1 in C1)
G020 boleznina v breme delodajalca – 90 % nadomestila v breme delodajalca / veljavni predpisi, v znesku X 1 1
G021 boleznina v breme delodajalca – 90 % tujina nadomestila v breme delodajalca / 37. člen PJUDT,  v znesku X 1 2
14. člen MOM, 
veljavni predpisi; 
osnova za izračun nadomestila je plača za delo v tujini Z471 (izplačila glede na vrednost A1 in C1)
G030 boleznina v breme delodajalca – 80 % nadomestila v breme delodajalca / veljavni predpisi   X 1 1
G031 boleznina v breme delodajalca – 80 % tujina nadomestila v breme delodajalca / 37. člen PJUDT,  v znesku X 1 2
14. člen MOM, 
veljavni predpisi; 
osnova za izračun nadomestila je plača za delo v tujini Z471 (izplačila glede na vrednost A1 in C1)
G032 nadomestilo v delodajalca v višini 70 % za prvih 30 dni spremstvo / 31. člen ZZVZZ,  v znesku X 1 2
37. člen PJUDT, 
14. člen MOM, 
veljavni predpisi; 
osnova za izračun nadomestila je plača za delo v tujini Z471 (izplačila glede na vrednost A1 in C1)
G033 nadomestilo v breme delodajalca v višini 80 % za prvih 30 dni nega / 31. člen Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju,  v znesku x 1 2
37. člen PJUDT, 
14. člen MOM, 
veljavni predpisi; 
osnova za izračun nadomestila je plača za delo v tujini Z471 (izplačila glede na vrednost A1 in C1)
G040 poškodbe pri delu nadomestila v breme delodajalca / veljavni predpisi v znesku X 1 1
G041 poškodba pri delu po sedmem odstavku 137. člena ZDR-1 nadomestila v breme delodajalca / veljavni predpisi v znesku X 1 1
G042 poškodbe pri delu – tujina nadomestila v breme delodajalca / 37. člen PJUDT,  v znesku X 1 2
14. člen MOM, 
veljavni predpisi; 
osnova za izračun nadomestila je plača za delo v tujini Z471 (izplačila glede na vrednost indikatorja A1 in C1)
G050 poškodba, ki ni povezana z delom – 80 % nadomestila v breme delodajalca / veljavni predpisi v znesku X 1 1
G051 poškodba, ki ni povezana z delom – 90 % nadomestila v breme delodajalca / veljavni predpisi,  v znesku X 1 1
62.a člen ZIPRS1314, 
velja za odsotnosti do vključno 31. 5. 2013
G052 poškodba, ki ni povezana z delom – 80 % tujina nadomestila v breme delodajalca / 37. člen PJUDT,  v znesku X 1 2
14. člen MOM, 
veljavni predpisi; 
osnova za izračun nadomestila je plača za delo v tujini Z471 (izplačila glede na vrednost A1 in C1)
G060 nadomestilo po rehabilitaciji I nadomestila v breme delodajalca / veljavni predpisi v znesku X 1 1
G070 PORABLJENO – ČRTANO nadomestilo plače   Število normiranih ur x bruto urna postavka za izračun nadomestila x faktor x Indeks za usklajevanje nadomestila po rehabil. (Z440) nadomestilo plače za invalide III. kategorije  X X /
G071 prepoved opravljanja dela med trajanjem postopka izredne odpovedi po ZDR-1 nadomestila v breme delodajalca / tretji odstavek 110. člen ZDR-1 v znesku X 1 1
G080 nadomestilo po sedmem odstavku 137. člena ZDR-1 nadomestilo plače v breme delodajalca / nadomestilo plače z razlogi po 137. členu ZDR-1 v znesku X 1 1
G081 PORABLJENO – ČRTANO nadomestilo v breme delodajalca   če je vsota Z123 < 174 ur, potem je minimalna plača čakanje na delo- minimalna plača  X X /
G082 nadomestilo zaradi čakanja na delo na podlagi 446. člena ZPIZ-1 nadomestila v breme delodajalca 1 osnova za odmero nadomestila plače za čas čakanja na razporeditev oziroma na zaposlitev na drugem ustreznem delu je pokojninska osnova, od katere bi se delovnemu invalidu odmerila invalidska pokojnina na dan nastanka invalidnosti. Višina je določena s sklepom ZPIZ in jo je treba vnesti kot nominalni znesek.  % od pokojninske osnove zavarovanca X 1 1
G083 nadomestilo po šestem odstavku 137. člena ZDR-1 zaradi višje sile nadomestila v breme delodajalca / šesti odstavek 137. člena ZDR-1 v znesku (ne manj kot 70 % minimalne plače) X 1 1
G084 nadomestilo razlike plače – 96. člen KP zdravstva in socialnega varstva nadomestilo razlike v plači / razlika zaradi zmanjšanja plače invalidu II. In III. kategorije, ki je po ZPIZ-2 razporejen na drugo delovno mesto – 96. člen KP dejavnosti zdravstva in socialnega skrbstva v znesku X 1 1
G085 nadomestilo ob prenehanju funkcije nadomestila v breme delodajalca / veljavni predpisi v znesku X 1 1
G086 nadomestilo za čas iskanja nove zaposlitve nadomestilo v breme delodajalca / prvi odstavek 97. člena ZDR-1 v znesku, 100 % osnova po sedmem odstavku 137. člena ZDR-1, najmanj dve uri na teden X 1 1
G087 nadomestilo ob odpovedi pogodbe iz poslovnega razloga ali razloga nesposobnosti nadomestilo v breme delodajalca / drugi odstavek 97. člena ZDR-1 v znesku, 70 % osnove po sedmem odstavku 137. člena ZDR-1, najmanj en dan na teden X 1 1
G088 nadomestilo zaradi začasne nezmožnost zagotavljanja dela iz poslovnega razloga nadomestilo v breme delodajalca / 138. člen ZDR-1 v znesku, 80 % osnove po sedmem odstavku 137. člena ZDR-1, najmanj en dan na teden X 1 1
G089 nadomestilo po 84. členu ZODPol nadomestilo v breme delodajalca / 84. člen ZODPol v znesku, razlika do 100 odstotnega nadomestila plače, ki jo zdravstveno zavarovanje ne krije X 1 1
G090 nadomestilo ob prenehanju funkcije predsednika RS nadomestila v breme delodajalca / veljavni predpisi v znesku X 0 1
G100 začasna odstranitev z dela nadomestila v breme delodajalca 0,6 prvi odstavek 74. člena ZSSloV v znesku, 60 % plače za polni delovni čas, izplačane v mesecu pred izdajo ukaza o začasni odstranitvi X 1 1
G101 nadomestilo v času suspenza pravosodnega funkcionarja nadomestila v breme delodajalca / 98. člen ZSS,  v znesku, 50 % plače, ki bi jo prejemal, če bi delal X 1 1
49. člen ZDT, 
68. člen v povezavi s prvim odstavkom 55. člena ZDPra
G110 nadomestilo v času pripora pravosodnega funkcionarja (preživlja družino) nadomestila v breme delodajalca / 100. člen Zakona sodniški službi,  v znesku, 50 % plače, ki bi jo prejemal, če bi delal X 1 1
3. v povezavi s 30. členom Zakona o državnem tožilstvu, 
prvi odstavek 55. člena ZDPra
G111 nadomestilo v času pripora pravosodnega funkcionarja (ne preživlja družine) nadomestila v breme delodajalca / 100. člen Zakona sodniški službi,  v znesku, 1/3 plače, ki bi jo prejemal, če bi delal X 1 1
3. v povezavi s 30. členom Zakona o državnem tožilstvu, 
prvi odstavek 55. člena ZDPra
G900 nadomestilo v breme delodajalca – izredno izplačilo nadomestila v breme delodajalca / vsota vrst izplačil tipa G, izračunane, kot je opredeljeno za posamezno vrsto izplačila za izplačila, starejša od 13 mesecev glede na tekoči obračun plače X 1 1
H010 nadomestilo v breme ZZZS v višini 100 % poklicna bolezen / 31. člen Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju,  v znesku refundira ZZZS X 1 1
6. člen ZUJF
H012 nadomestilo v breme ZZZS v višini 90 % do 90 dni transplanta-cija, izolacija / 31. člen Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju,  v znesku refundira ZZZS X 1 1
6. člen ZUJF
H013 nadomestilo v breme ZZZS v višini 100 % nad 90 dni Transplanta-cija, izolacija / 31. člen Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju,  v znesku refundira ZZZS X 1 1
6. člen ZUJF
H020 nadomestilo v breme ZZZS v višini 80 % do 90 dni bolezen / 31. člen Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju,  v znesku refundira ZZZS X 1 1
6. člen ZUJF
H021 nadomestilo v breme ZZZS v višini 90 % nad 90 dni bolezen / 31. člen Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju,  v znesku refundira ZZZS X 1 1
6. člen ZUJF
H030 nadomestilo v breme ZZZS v višini 80 % usposabljanje za rehabilitacijo otroka, nega / 31. člen Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju,  v znesku refundira ZZZS X 1 1
6. člen ZUJF
H040 nadomestilo v breme ZZZS v višini 100 % poškodbe pri delu, poškodbe nastale po 18. členu zakona / 31. člen Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju,  v znesku refundira ZZZS X 1 1
6. člen ZUJF
H050 nadomestilo v breme ZZZS v višini 70 % do 90 dni poškodba izven dela, poškodba po tretji osebi izven dela / 31. člen Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju,  v znesku refundira ZZZS x 1 1
6. člen ZUJF
H051 nadomestilo v breme ZZZS v višini 80 % nad 90 dni poškodba izven dela, poškodba po tretji osebi izven dela / 31. člen Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju,  v znesku refundira ZZZS X 1 1
6. člen ZUJF
H060 nadomestilo v breme ZZZS v višini 70 % do 90 dni spremstvo / 31. člen Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju,  v znesku refundira ZZZS X 1 1
6. člen ZUJF
H061 nadomestilo v breme ZZZS v višini 80 % nad 90 dni spremstvo / 31. člen Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju,  v znesku refundira ZZZS X 1 1
6. člen ZUJF
H070 nadomestilo v breme ZZZS v višini 100 % krvodajalstvo / veljavni predpisi v znesku refundira ZZZS X 1 1
H080 nadomestilo za skrajšani delovni čas – refundirano nadomestila v breme ZZZS, ZPIZ, MO, MNZ in sodišča / veljavni predpisi v znesku refundira ZPIZ X 1 1
H090 nadomestilo za skrajšani delovni čas – poračun nadomestila v breme ZZZS, ZPIZ, MO, MNZ in sodišča / veljavni predpisi v znesku refundira ZPIZ X 1 1
H100 nadomestilo za vojaške vaje, civilno zaščito, gasilske vaje, gasilske intervencije in intervencije zaradi migracij nadomestila v breme ZZZS, ZPIZ, MO, MNZ in sodišča, občine / veljavni predpisi v znesku X 1 1
H110 nadomestilo za udeležbo na sodišču nadomestila v breme ZZZS, ZPIZ, MO, MNZ in sodišča / veljavni predpisi v znesku refundira sodišče X 1 1
H120 osnova za obračun prispevkov od refundiranih nadomestil nadomestila v breme ZZZS, ZPIZ, MO, MNZ in sodišča / (1) Osnova za obračun prispevkov od nadomestil plač tipa H.  razlika do minimalne osnove pri refundiranih nadomestilih, refundira ZZZS X 1 1
(2) Minimalna osnova za prispevke (144. in 410. člen ZPIZ-2): 
– v 2013 in 2014 je minimalna plača; 
– od 2015 do vključno 2017 je 52 % povprečne plače; 
– v 2018 je 54 % povprečne plače; 
– v 2019 je 56 % povprečne plače; 
– v 2020 je 58 % povprečne plače; 
– od 2021 je 60 % povprečne plače.
H900 nadomestila in boleznine – refundacija – izredno izplačilo nadomestila v breme MNZ, ZPIZ ZZZS, MO in sodišča / vsota vrst izplačil tipa H, izračunane, kot je opredeljeno za posamezno vrsto izplačila v znesku refundira ZZZS, ZPIZ, MO, MNZ in sodišča, za izplačila, starejša od 13 mesecev glede na tekoči obračun plače X 1 1
I010 prehrana na delu povračilo stroškov / veljavni predpisi v znesku X 1 1
  35. člen PJUDT,  (znesek po veljavnih predpisi) x Z450 indeks OZN X 1 2
12. člen MOM, veljavni predpisi
I011 prehrana na delu nad zneskom, določenim z uredbo povračilo stroškov / veljavni predpisi v znesku X 1 1
I020 prevoz na delo – kilometrina povračilo stroškov / veljavni predpisi v znesku X 1 1
33. člen PJUDT, 12. člen MOM, veljavni predpisi v znesku X 1 2
I021 prevoz na delo – kilometrina nad višino, določeno z uredbo povračilo stroškov / veljavni predpisi v znesku X 1 1
I030 prevoz na delo – mesečna vozovnica povračilo stroškov / veljavni predpisi v znesku X 1 1
33. člen PJUDT, 12. člen MOM, veljavni predpisi v znesku X 1 2
I040 PORABLJENO – ČRTANO povračilo stroškov   5., 8. člen Uredbe o povračilu stroškov    X X /
prevoz na delo – mestni promet 
I050 prevoz na delo – dnevna vozovnica povračilo stroškov / veljavni predpisi v znesku X 1 1
33. člen PJUDT, 12. člen MOM, veljavni predpisi v znesku X 1 2
I060 PORABLJENO – ČRTANO povračilo stroškov   9. člen ZPSDP    X X /
nadomestilo za ločeno življenje – stroški stanovanja 
I070 nadomestilo za ločeno življenje – stroški stanovanja povračilo stroškov   veljavni predpisi v znesku X 1 1
I071 PORABLJENO – ČRTANO povračilo stroškov / veljavni predpisi    X 1 /
v znesku nadomestilo za ločeno življenje – stroški prevoza
I072 nadomestilo za ločeno življenje povračilo stroškov / veljavni predpisi;  v znesku X 1 1
nadomestilo za ločeno življenje – stroški prehrane in stanovanja nad zneskom, določenim z uredbo
I080  povračila stroškov za službeno potovanje nad zneskom, določenim z uredbo  povračilo stroškov  veljavni predpisi v znesku X 1 1
27. člen PJUDT, 13. člen MOM veljavni predpisi znesek po veljavnih predpisih pomnožen z indeksom OZN – Z450 oziroma znesek po predpisu, ki v RS ureja službena potovanja v tujino X 1 2
I081 povračila stroškov za službeno potovanje do zneska, določenega z uredbo povračilo stroškov veljavni predpisi, v znesku X 0 1
27. člen PJUDT, 13. člen MOM veljavni predpisi znesek po veljavnih predpisih pomnožen z indeksom OZN – Z450 oziroma znesek po predpisu, ki v RS ureja službena potovanja v tujino X 0 2
I082 povračila stroškov za službeno potovanje do zneska, določenega z uredbo – poračun povračilo stroškov / veljavni predpisi v znesku X 0 1,2
I090 povračila stroškov za službeno potovanje nad zneskom, določenim z uredbo – poračun povračilo stroškov / veljavni predpisi v znesku X 1 1,2
I100 terenski dodatek povračilo stroškov / veljavni predpisi v znesku X 1 1
I110 terenski dodatek nad višino, določeno z uredbo povračilo stroškov / veljavni predpisi v znesku X 1 1
I120 pravdni stroški povračilo stroškov / veljavni predpisi v znesku X 0 1
I130 pavšal za funkcionarje povračilo stroškov / veljavni predpisi v znesku X 0 1
I131 pavšal za javne uslužbence povračilo stroškov / veljavni predpisi v znesku X 0 1
I132 povračilo stroškov za postrežbo povračilo stroškov do 900 € x Z450 23. člen PJUDT v znesku X 1 2
I133 povračilo stroškov- nezaposleni partner (pokojninsko in invalidsko zavarovanj) povračilo stroškov / 24. člen PJUDT  v znesku X 0 2
povračilo stroškov za nezaposlenega partnerja (pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za brezposelnost in za starševsko varstvo)
I134 povračilo dela stroškov vpisnine in šolnine povračilo stroškov / 25. člen PJUDT,  v znesku X 1 2
18. člen MOM
I135 povračilo potnih in selitvenih stroškov povračilo stroškov / 26. člen PJUDT v znesku X 0 2
I136 povračilo članarine povračilo stroškov / 29. člen PJUDT  v znesku X 0 2
 
povračilo članarine v diplomatskih in konzularnih združenjih
I137 povračilo članarine povračilo stroškov / 30. člen PJUDT  v znesku X 0 2
 
povračilo članarine v novinarskih oziroma drugih sorodnih strokovnih združenjih in organizacijah
I138 povračilo stroškov – izraba letnega dopusta v RS in ob smrti povračilo stroškov / 31. člen PJUDT,  v znesku X 0 2
16. člen MOM 
 
povračilo stroškov – izraba letnega dopusta v RS in ob smrti družinskega člana
I139 povračilo stroškov za nastanitev povračilo stroškov / 32. člen PJUDT,  v znesku X 1 2
18. člen MOM
I140 organizacija oziroma povračilo stroškov nastalih ob smrti povračilo stroškov / 41. člen PJUDT,  v znesku X 0 2
18. člen MOM 
 
povračilo stroškov – izraba letnega dopusta v RS in ob smrti družinskega člana
I141 povračilo stroškov za učenje tujega jezika povračilo stroškov / 40. člen PJUDT v znesku X 0 2
I142 povračilo stroškov zdravstvenega zavarovanja povračilo stroškov / 38. člen PJUDT,  v znesku X 0 2
18. člen MOM
I143 povračilo stroškov dodatnega nezgodnega zavarovanja povračilo stroškov / 39. člen PJUDT,  v znesku X 0 2
15. člen MOM
I900 povračilo stroškov – izredno izplačilo povračilo stroškov / vsota vrst izplačil tipa I, izračunane, kot je opredeljeno za posamezno vrsto izplačila v znesku, za izplačila, starejša od 13 mesecev glede na tekoči obračun plače X 1 1,2
I901 povračilo stroškov – izredno izplačilo nad višino, določeno z uredbo povračilo stroškov / vsota vrst izplačil tipa I, izračunane, kot je opredeljeno za posamezno vrsto izplačila v znesku, za izplačila, starejša od 13 mesecev glede na tekoči obračun plače X 1 1
J010 PORABLJENO – ČRTANO drugi dohodki iz delovnega razmerja   število dni x znesek; znesek določi ZPSDP po uredbi vlade (6. člen ZPSDP) terenski dodatek  X X /
J020 jubilejna nagrada 10 let drugi dohodki iz delovnega razmerja / veljavni predpisi v znesku X 1 1
J021 jubilejna nagrada 10 let – obdavčena drugi dohodki iz delovnega razmerja / veljavni predpisi v znesku X 1 1
J030 jubilejna nagrada 20 let drugi dohodki iz delovnega razmerja / veljavni predpisi v znesku X 1 1
J031 jubilejna nagrada 20 let – obdavčena drugi dohodki iz delovnega razmerja / veljavni predpisi v znesku X 1 1
J040 jubilejna nagrada 30 let drugi dohodki iz delovnega razmerja / veljavni predpisi v znesku X 1 1
J041 jubilejna nagrada 30 let – obdavčena drugi dohodki iz delovnega razmerja / veljavni predpisi v znesku X 1 1
J042 jubilejna nagrada za stalnost drugi dohodki iz delovnega razmerja / veljavni predpisi v znesku X 1 1
J043 jubilejna nagrada 10 let – za člane sindikata drugi dohodki iz delovnega razmerja / kolektivne pogodbe dejavnosti v znesku, 120 % od zneska določenega v kolektivnih pogodbah dejavnosti X 1 1
J044 jubilejna nagrada 10 let – obdavčena drugi dohodki iz delovnega razmerja / kolektivne pogodbe dejavnosti v znesku, 120 % od zneska določenega v kolektivnih pogodbah dejavnosti X 1 1
J045 jubilejna nagrada 20 let – za člane sindikata drugi dohodki iz delovnega razmerja / kolektivne pogodbe dejavnosti v znesku, 120 % od zneska določenega v kolektivnih pogodbah dejavnosti X 1 1
J046 jubilejna nagrada 20 let – obdavčena za člane sindikata drugi dohodki iz delovnega razmerja / kolektivne pogodbe dejavnosti v znesku, 120 % od zneska določenega v kolektivnih pogodbah dejavnosti X 1 1
J047 jubilejna nagrada 30 let – za člane sindikata drugi dohodki iz delovnega razmerja / kolektivne pogodbe dejavnosti v znesku, 120 % od zneska določenega v kolektivnih pogodbah dejavnosti X 1 1
J048 jubilejna nagrada 30 let – obdavčena za člane sindikata drugi dohodki iz delovnega razmerja / kolektivne pogodbe dejavnosti v znesku, 120 % od zneska določenega v kolektivnih pogodbah dejavnosti X 1 1
J050 odpravnine zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi – obdavčene drugi dohodki iz delovnega razmerja / (1) prvi in četrti odstavek 109. člena ZDR,  v znesku X 1 1
(2) 144. člen ZPIZ-2, 
(3) 44. člen ZDoh-2, 
(4) kolektivne pogodbe dejavnosti, 
(5) 228. člen ZDR-1,velja za odpravnine, za katere so se postopki pričeli pred 12. 4. 2013
J051 odpravnine zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi – neobdavčene drugi dohodki iz delovnega razmerja / (1) prvi in četrti odstavek 109. člena ZDR,  v znesku X 1 1
(2) 144. člen ZPIZ-2, 
(3) 44. člen ZDoh-2, 
(4) kolektivne pogodbe dejavnosti, 
(5) 228. člen ZDR-1,velja za odpravnine, za katere so se postopki pričeli pred 12. 4. 2013
J052 odpravnina zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov ali iz razloga nesposobnosti – obdavčena drugi dohodki iz delovnega razmerja / (1)108. člen ZDR-1,  v znesku X 1 1
(2) 144. člen ZPIZ-2, 
(3) 44. člen ZDoh-2, 
 
(4) kolektivne pogodbe dejavnosti; 
1/5 osnove za vsako leto, če je število let zaposlitve nad 1 letom do 10 let 
oziroma 1/5 osnove za vsako leto, 
1/4 če je zaposlen več kot 10 let do 20 let oziroma 1/3 osnove za vsako leto, če je zaposlen več kot 20 let
J053 odpravnine zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov ali iz razloga nesposobnosti – neobdavčene drugi dohodki iz delovnega razmerja / (1)108. člen ZDR-1,  v znesku X 1 1
(2) 144. člen ZPIZ-2, 
(3) 44. člen ZDoh-2, 
(4) kolektivne pogodbe dejavnosti; 
 
1/5 osnove za vsako leto če je število let zaposlitve nad 1 letom do 10 let oziroma 1/5 osnove za vsako leto, 
1/4 če je zaposlen več kot 10 let do 20 let oziroma 1/3 osnove za vsako leto, če je zaposlen več kot 20 let
J060 odpravnina ob upokojitvi drugi dohodki iz delovnega razmerja / 179. člen ZUJF, veljavni predpisi (kolektivne pogodbe dejavnosti) v znesku X 1 1
J061 odpravnina ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi po sklepu – obdavčena drugi dohodki iz delovnega razmerja / drugi odstavek 188. in drugi odstavek 246. člena ZUJF v znesku X 1 1
J062 odpravnina ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi po dogovoru – obdavčena drugi dohodki iz delovnega razmerja / tretji odstavek 188. in tretji odstavek 246. člena ZUJF;  v znesku X 1 1
 
velja za primere, ko javni uslužbenec ne izkaže, da se bo po izteku dogovora upokojil. V primeru, ko izkaže, da se bo upokojil, se uporabi šifro J060.
J063 odpravnina ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi za določen čas – obdavčena drugi dohodki iz delovnega razmerja / 79. člen ZDR-1;  v znesku X 1 1
 
ko odpravnina (J064) presega višino treh povprečnih mesečnih plač zaposlenih v RS
J064 odpravnina ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi za določen čas – neobdavčena drugi dohodki iz delovnega razmerja / 79. člen ZDR-1,  v znesku X 1 1
44. člen ZDoh-2; 
 
ko odpravnina ne presega višino treh povprečnih mesečnih plač zaposlenih v RS; 
J064 = A + B; A (do 12mes) = 1/5 osnove; 
B (za 13 mesecev in več) = A / 12 x število mesecev (1/5 osnove iz četrtega odstavka 79. člena pri zaposlitvi do 12 mesecev) + (sorazmerno povečanje za vsak mesec nad enim letom); 
velja za pogodbe sklenjene po 12. 4. 2013
J070 odpravnina ob upokojitvi nad višino, določeno z uredbo drugi dohodki iz delovnega razmerja / veljavni predpisi v znesku X 1 1
J071 odpravnina za delovna mesta, vezana na osebno zaupanje funkcionarja drugi dohodki iz delovnega razmerja / četrti odstavek 73. člena ZJU v znesku X 1 1
J072 PORABLJENO – ČRTANO      odpravnina po sedmem odstavku 83. člena ZJU – obdavčena   X X /
J073 PORABLJENO – ČRTANO      odpravnina po sedmem odstavku 83. člena ZJU – neobdavčena   X X /
J074 odpravnina po osmem odstavku 83. člena ZJU drugi dohodki iz delovnega razmerja / veljavni predpisi v znesku X 1 1
J080 solidarnostna pomoč drugi dohodki iz delovnega razmerja / veljavni predpisi v znesku X 1 1
J081 solidarnostna pomoč – obdavčena drugi dohodki iz delovnega razmerja / veljavni predpisi v znesku X 1 1
J082 solidarnostna pomoč ob smrti – neobdavčena drugi dohodki iz delovnega razmerja / veljavni predpisi v znesku X 1 1
J083 solidarnostna pomoč ob smrti – obdavčena drugi dohodki iz delovnega razmerja / veljavni predpisi v znesku X 1 1
J084 solidarnostna pomoč za člane sindikata drugi dohodki iz delovnega razmerja / kolektivne pogodbe dejavnosti;  v znesku X 1 1
 
120 % od zneska določenega v kolektivnih pogodbah dejavnosti
J085 solidarnostna pomoč – obdavčena za člane sindikata drugi dohodki iz delovnega razmerja / kolektivne pogodbe dejavnosti;  v znesku,  X 1 1
 
120 % od zneska določenega v kolektivnih pogodbah dejavnosti
J086 solidarnostna pomoč ob smrti za člane sindikata drugi dohodki iz delovnega razmerja / kolektivne pogodbe dejavnosti;  v znesku,  X 1 1
 
120 % od zneska določenega v kolektivnih pogodbah dejavnosti
J087 solidarnostna pomoč ob smrti – obdavčena za člane sindikata drugi dohodki iz delovnega razmerja / kolektivne pogodbe dejavnosti;  v znesku,  X 1 1
 
120 % od zneska določenega v kolektivnih pogodbah dejavnosti
J090 regres drugi dohodki iz delovnega razmerja / 36. člen PJUDT, veljavni predpisi v znesku X 1 1
J091 regres nad višino, določen z uredbo drugi dohodki iz delovnega razmerja / 36. člen PJUDT, veljavni predpisi v znesku X 1 1
J100 PORABLJENO – ČRTANO terenski dodatek nad višino, določeno z uredbo   terenski dodatek nad višino, določeno z uredbo   X X /
J110 odškodnina za letni dopust drugi dohodki iz delovnega razmerja / veljavni predpisi v znesku X 1 1
J120 odškodnina namesto odpovednega roka drugi dohodki iz delovnega razmerja / veljavni predpisi v znesku X 1 1
J130 avtorsko delo v okviru delovnega razmerja drugi dohodki iz delovnega razmerja / veljavni predpisi v znesku X 1 1
J140 zamudne obresti drugi dohodki iz delovnega razmerja / veljavni predpisi v znesku X 1 1
J141 zamudne obresti – neobdavčene drugi dohodki iz delovnega razmerja / veljavni predpisi v znesku X 1 1
J150 nadomestilo za uporabo lastnih sredstev – neobdavčeno drugi dohodki iz delovnega razmerja / 144. člen ZPIZ-2,  v znesku X 1 1,2
44. člen ZDoh_2, 
34. člen PJUDT, 
veljavni predpisi
J151 nadomestilo za uporabo lastnih sredstev – obdavčeno drugi dohodki iz delovnega razmerja / 144. člen ZPIZ-2,  v znesku X 1 1
44. člen ZDoh_2, 
34. člen PJUDT, 
veljavni predpisi
J152 nadomestilo za vzdrževanje uniform – neobdavčeno drugi dohodki iz delovnega razmerja / 11. člen Pravilnika o policijski uniformi in nadomestilih v znesku X 1 1
J153 nadomestilo za lastne obleke – obdavčeno drugi dohodki iz delovnega razmerja / 13. člen Pravilnika o policijski uniformi in nadomestilih v znesku X 1 1
J154 nadomestilo za smučarsko opremo – obdavčeno drugi dohodki iz delovnega razmerja / 14. člen Pravilnika o policijski uniformi in nadomestilih v znesku X 1 1
J155 nadomestilo za nezaposlenega partnerja dodatek za delo v tujini   42.a člen PJUDT, 18. člen MOM v znesku, 600 € X Z450 x 1 2
J156 nadomestilo za diplomatsko dejavnost partnerja dodatek za delo v tujini   42.b člen PJUDT v znesku, 150 € X Z450 ali 300 € X Z450 x 1 2
J157 nadomestilo za nepreskrbljene otroke dodatek za delo v tujini   42.c člen PJUDT, 18. člen MOM v znesku, 180 € X Z450 x 1 2
J160 priznanje – denarna nagrada drugi dohodki iz delovnega razmerja / veljavni predpisi v znesku X 1 1
J170 odpravnina po sedmem odstavku 83. člena ZJU-C drugi dohodki iz delovnega razmerja / veljavni predpisi v znesku X 1 1
J180 PORABLJENO – ČRTANO drugi dohodki iz delovnega razmerja / sedmi odstavek 83. člena ZJU-C razlika zaradi premestitve na drugo delovno mesto X X 1
J190 odpravnina ob upokojitvi po enajstem odstavku 92. člena ZObr drugi dohodki iz delovnega razmerja / veljavni predpisi v znesku X 1 1
J200 odpravnina po šestem odstavku 93. členu ZObr drugi dohodki iz delovnega razmerja / veljavni predpisi v znesku X 1 1
J201 odpravnina po desetem odstavku 93. člena ZObr drugi dohodki iz delovnega razmerja / veljavni predpisi v znesku X 1 1
J202 enkratni znesek po tretjem odstavku 65. člena ZSSLoV drugi dohodki iz delovnega razmerja / veljavni predpisi v znesku X 1 1
J210 PORABLJENO – ČRTANO enkratna denarna pomoč po 98.č členu ZObr   /   X X /
J220 posebna denarna nagrada ob prvi sklenitvi pogodbe po 49. členu Zakona o službi v Slovenski vojski (ZSSloV) drugi dohodki iz delovnega razmerja / veljavni predpisi v znesku X 1 1
J230 posebna denarna nagrada ob podaljšanju pogodbe po četrtem odstavku 61. člena ZSSLoV drugi dohodki iz delovnega razmerja / veljavni predpisi v znesku X 1 1
J240 prejemek ob prenehanju funkcije predsednika Republike Slovenije drugi dohodki iz delovnega razmerja / veljavni predpisi v znesku X 0 1
J250 plačilo za delo sindikalnega zaupnika drugi dohodki iz delovnega razmerja / veljavni predpisi v znesku X 1 1
J260 odškodnina iz naslova izgubljenega dohodka drugi dohodki iz delovnega razmerja / veljavni predpisi v znesku X 1 1
J900 drugi dohodki iz delovnega razmerja do višine, določene z uredbo – izredno izplačilo drugi dohodki iz delovnega razmerja / vsota vrst izplačil tipa J, izračunane, kot je opredeljeno za posamezno vrsto izplačila, katerih vrednost ne presega zneska, določenega z Uredbo o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja v znesku, za izplačila, starejša od 13 mesecev glede na tekoči obračun plače X 1 1,2
J901 drugi dohodki iz delovnega razmerja nad višino, določeno z uredbo – izredno izplačilo drugi dohodki iz delovnega razmerja / vsota vrst izplačil tipa J, izračunane, kot je opredeljeno za posamezno vrsto izplačila, katerih vrednost presega znesek, določen z Uredbo o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja v znesku, za izplačila, starejša od 13 mesecev glede na tekoči obračun plače X 1 1,2
  prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje (PDPZ_1) odtegljaji / veljavni predpisi v znesku X 0 1,2
K010 
K020 administrativne prepovedi odtegljaji / veljavni predpisi v znesku X 0 1,2
K030 sodne prepovedi odtegljaji / veljavni predpisi v znesku X 0 1,2
K040 sindikalne članarine odtegljaji / veljavni predpisi v % ali znesku X 0 1,2
K050 krajevni samoprispevek odtegljaji / veljavni predpisi v % ali znesku X 0 1,2
K060 občinski samoprispevek odtegljaji / veljavni predpisi v % ali znesku X 0 1,2
K070 prostovoljno zdravstveno zavarovanje (PZZ) odtegljaji / veljavni predpisi v znesku X 0 1,2
K080 individualno dodatno pokojninsko zavarovanje javnega uslužbenca (IDPZJU) odtegljaji / veljavni predpisi v znesku X 0 1,2
K090 disciplinski ukrep – denarna kazen odtegljaji / veljavni predpisi v % ali znesku X 0 1,2
K100 denarna kazen za disciplinsko kršitev po 58. členu ZObr odtegljaji / veljavni predpisi   X 0 1,2
K110 vračilo akontacije plače odtegljaji   43. člen PJUDT v znesku X 0 2
K900 razno odtegljaji / veljavni predpisi v % ali znesku X 0 1,2
  materinsko nadomestilo nadomestilo drugih izplačevalcev / 40., 41., 42., 43., 44., 46., 47., 113. in 114. člen ZSDP-1 znesek, ki ga prejme javni uslužbenec izračuna CSD X 1 1
L010 
L011 odmor za dojenje – nadomestilo nadomestila drugih izplačevalcev / 49. člen ZSDP-1;  v znesku, ki ga prejme javna uslužbenka X 1 1
v višini sorazmernega dela minimalne plače z uskladitvami iz 2. člena Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v RS – ZUTPG
L012 odmor za dojenje – prispevki prispevki drugih izplačevalcev / 49. člen ZSDP-1;  znesek prispevka, ki je vplačan za javno uslužbenko X 1 1
prispevki za socialno varnost od sorazmernega dela minimalne plače z uskladitvami iz 2. člena ZUTPG
L020 starševsko nadomestilo nadomestilo drugih izplačevalcev / 40., 41., 42., 43., 44., 46., 47., 113. in 114. člen ZSDP-1 znesek, ki ga prejme javni uslužbenec, izračuna CSD X 1 1
L030 očetovsko nadomestilo nadomestilo drugih izplačevalcev / 40., 41., 42., 43., 44., 46., 47. 113., 114., in 115. člen ZSDP-1 znesek, ki ga prejme javni uslužbenec, izračuna CSD X 1 1
L031 očetovski dopust – prispevki prispevki drugih izplačevalcev / 115. člen ZSDP-1;  znesek, ki ga prejme javni uslužbenec, izračuna CSD X 1 1
prispevki za socialno varnost od minimalne plače
L040 posvojiteljsko nadomestilo nadomestila drugih izplačevalcev / izračuna center za socialno delo znesek, ki ga prejme javni uslužbenec, izračuna CSD; izplača MDDSZ X 1 1
L050 nadomestilo za čas poklicne rehabilitacije nadomestila drugih izplačevalcev / izračuna Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje izplača ZPIZ X 1 1
  kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje javnega uslužbenca (KDPZJU) kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje / premijski razred glede na delovno dobo premija v znesku X 1 1
M010 
M011 PORABLJENO – ČRTANO kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje / 214. člen ZPIZ-2; odtegljaj od neto plače v znesku premija X 0 1
N010 neplačan dopust/odsot-nost (upravičeno) neplačana odsotnost / število normiranih ur x bruto urna postavka za izračun nadomestila plače v breme delodajalca osnova za izračun prispevkov X 1 1,2
N020 neplačan dopust/odsot-nost (neupravičeno) neplačana odsotnost / število normiranih ur x bruto urna postavka za izračun nadomestila plače v breme delodajalca osnova za izračun prispevkov X 1 1,2
N030 neplačan dopust/odsot-nost (upraviče-no strokovno izobraževanje) neplačana odsotnost / število normiranih ur x bruto urna postavka za izračun nadomestila plače v breme delodajalca osnova za izračun prispevkov X 1 1
N040 stavka neplačana odsotnost / vodenje ur bruto znesek enak nič, prispevki se ne plačajo X 1 1
  dežurstvo preko polnega delovnega časa dežurstvo / 32.a člen ZSPJS;    X 1 1
O010 43.b in 49. člen Zakona o sodniški službi; 
  45. in 50. člen Zakona o državnem tožilstvu (ZDT-1); 
  48. člen KPJS; 
  število ur x bruto urna postavka za (osnovno plačo za obračun + C010 + C020 + C040 + (C050 ali C051 ali C052) + C150) / Z050 + C120
O020 dežurstvo preko polnega delovnega časa (nočno) dežurstvo / 32.a člen ZSPJS;    X 1 1
43.b in 49. člen Zakona o sodniški službi; 
45. in 50. člen Zakona o državnem tožilstvu (ZDT-1); 
48. člen KPJS; 
število ur x bruto urna postavka za (osnovno plačo za obračun + C010 + C020 + C040 + (C050 ali C051 ali C052) + C150) / Z050 + C100 + C120
O030 PORABLJENO – ČRTANO dežurstvo / 49. člen Zakona o sodniški službi;   dežurstvo preko polnega delovnega časa (nedelja ali dela prost dan) – aktivno za sodnike in državne tožilce X 1 1
27.b člen Zakona o državnem tožilstvu; 
število ur x bruto urna postavka za (osnovno plačo za obračun + A040 + C010 + C020 + C040 + C050 + C150) / Z050 + C112 + C120
O031 dežurstvo preko polnega delovnega časa (nedelja) dežurstvo / 32.a člen ZSPJS;    X 1 1
43.b in 49. člen Zakona o sodniški službi; 
45. in 50. člen Zakona o državnem tožilstvu (ZDT-1); 
48. člen KPJS; 
število ur x bruto urna postavka za (osnovno plačo za obračun + C010 + C020 + C040 + (C050 ali C051 ali C052) + C150) / Z050 + C110 + C120
O032 dežurstvo preko polnega delovnega časa (dela prost dan) dežurstvo / 32.a člen ZSPJS;    X 1 1
43.b in 49. člen Zakona o sodniški službi; 
45. in 50. člen Zakona o državnem tožilstvu (ZDT-1); 
48. člen KPJS; 
število ur x bruto urna postavka za osnovno plačo za obračun + C010 + C020 + C040 + (C050 ali C051 ali C052) + C150) / Z050 + C111 + C120
O040 PORABLJENO – ČRTANO dežurstvo / 49. člen Zakona o sodniški službi;    X 1 1
27.b člen Zakona o državnem tožilstvu; 
število ur x bruto urna postavka za (osnovno plačo za obračun + A040 + C010 + C020 + C040 + C050 + C150) / Z050 + C100 + C112 + C120
O041 dežurstvo preko polnega delovnega časa (nedelja – nočno) dežurstvo / 32.a člen ZSPJS;    X 1 1
43.b in 49. člen Zakona o sodniški službi; 
45. in 50. člen Zakona o državnem tožilstvu (ZDT-1); 
48. člen KPJS; 
število ur x bruto urna postavka za osnovno plačo za obračun + C010 + C020 + C040 + (C050 ali C051 ali C052) + C150) / Z050 + C100 + C110 + C120
O042 dežurstvo preko polnega delovnega časa (dela prost dan – nočno) dežurstvo / 32.a člen ZSPJS;    X 1 1
43.b in 49. člen Zakona o sodniški službi; 
45. in 50. člen Zakona o državnem tožilstvu (ZDT-1); 
48. člen KPJS; 
število ur x bruto urna postavka za osnovno plačo za obračun + C010 + C020 + C040 + (C050 ali C051 ali C052 + C150 / Z050 + C100 + C111 + C120
O050 PORABLJENO – ČRTANO dežurstvo   49. člen Zakona o sodniški službi; 27.b člen Zakona o državnem tožilstvu; 48. člen KPJS; število ur x bruto urna postavka za (osnovno plačo za obračun + A040 + C010 + C020 + C040 + C052 + C150) / Z050   X 1 1
O060 dežurstvo prek polnega delovnega časa za javne uslužbence dežurstvo / 32. in 32.a člen ZSPJS;    X 1 1
48. člen KPJS; 
število ur x (bruto urna postavka za (vrednost plačnega razreda, v katerega je uvrščeno delovno mesto, na katerem se opravlja / Z050 + C120 + ostali pripadajoči dodatki za čas dežurstva)
O070 dežurstvo prek polnega delovnega časa za javne uslužbence (nočno) dežurstvo / 32. in 32.a člen ZSPJS;    X 1 1
48. člen KPJS; 
število ur x (bruto urna postavka za (vrednost plačnega razreda, v katerega je uvrščeno delovno mesto, na katerem se opravlja dežurstvo / Z050 + C100 / 2 + C120 + ostali pripadajoči dodatki za čas dežurstva)
O080 dežurstvo prek polnega delovnega časa za javne uslužbence (nedelja) dežurstvo / 32. in 32.a člen ZSPJS;    X 1 1
48. člen KPJS; 
število ur x (bruto urna postavka za (vrednost plačnega razreda, v katerega je uvrščeno delovno mesto, na katerem se opravlja dežurstvo / Z050 + C110 / 2 + C120 + ostali pripadajoči dodatki za čas dežurstva)
O090 dežurstvo prek polnega delovnega časa za javne uslužbence (dela prosti dan) dežurstvo / 32. in 32.a člen ZSPJS;    X 1 1
48. člen KPJS; 
število ur x (bruto urna postavka za (vrednost plačnega razreda, v katerega je uvrščeno delovno mesto, na katerem se opravlja dežurstvo / Z050 + C111 / 2 + C120 + ostali pripadajoči dodatki za čas dežurstva)
O100 dežurstvo prek polnega delovnega časa za javne uslužbence (nedelja – nočno) dežurstvo / 32. in 32.a člen ZSPJS;    X 1 1
48. člen KPJS; 
število ur x (bruto urna postavka za (vrednost plačnega razreda, v katerega je uvrščeno delovno mesto, na katerem se opravlja dežurstvo / Z050 + C100 / 2 + C110 / 2 + C120 + ostali pripadajoči dodatki za čas dežurstva)
O110 dežurstvo prek polnega delovnega časa za javne uslužbence (dela prost dan – nočno) dežurstvo / 32. in 32.a člen ZSPJS;    X 1 1
48. člen KPJS; 
število ur x (bruto urna postavka za (vrednost plačnega razreda, v katerega je uvrščeno delovno mesto, na katerem se opravlja dežurstvo / Z050 + C100 / 2 + C111 / 2 + C120 + ostali pripadajoči dodatki za čas dežurstva)
O900 dežurstvo – izredno izplačilo dežurstvo / vsota vrst izplačil tipa O, izračunane, kot je opredeljeno za posamezno vrsto izplačila v znesku, za izplačila, starejša od 13 mesecev glede na tekoči obračun plače X 1 1

Legenda:
/ – ni opredelitve
A 1 – indikator upoštevanja izplačila v osnovah za nadomestili Z120 in Z124
0 = upošteva se izračunana višina izplačane vrednosti vrste izplačila
1 = upošteva se vrednost vrste izplačila, kot če bi delal polni delovni čas
2 = upošteva se izračunana vrednost vrste izplačila, kot če bi delal polni delovni čas
X = vrednost se ne upošteva
B 1 – indikator posredovanja izplačila v informacijski sistem ISPAP
1 = podatke o izplačilu se posreduje
0 = podatke o izplačilu se ne posreduje
X = izplačila se ne uporablja
C 1 – indikator uporabe izplačila
1 – plača za delo v Sloveniji
2 – plača za delo v tujini«.
3. člen
4. člen se črta.
4. člen
V 5. členu se v preglednici za vrstico s šifro J140 doda nova vrstica s šifro J150, ki se glasi:
»
J150 nadomestilo za uporabo lastnih sredstev – neobdavčeno 15,50 6,36 0,14 0,10 8,85 6,56 0,0611 0,10 0,53 S S19
«.
Za vrstico S1 se doda nova vrstica, ki se glasi:
»Obračun prispevkov in davkov iz in od plače ter drugih dohodkov iz delovnega razmerja, določeni v tem členu, se uporabljajo za vrste izplačil, ki imajo vrednost indikatorja uporabe izplačila C1 = 1.«.
5. člen
19. člen se spremeni tako, da se glasi:
»19. člen
(posebnosti, ki se nanašajo na osnovno plačo)
(1) Osnovna plača javnega uslužbenca oziroma funkcionarja je plača v izrazih Z070, Z116, Z118, Z571, Z580, Z581, Z591, Z592.
(2) Osnovna plača za krajši delovni čas je plača v izrazu Z071.
(3) Pri zaposlitvi na več delovnih mestih pri istem delodajalcu je treba pri izračunu deleža osnovne plače (Z550) upoštevati delež zaposlitve na delovnem mestu. Če ima javni uslužbenec ali funkcionar določeno osnovno plačo za krajši delovni čas (Z071) ali mu je glede na delež zaposlitve določen delež osnovne plače (Z551), je treba osnovno plačo te vrste upoštevati v nadaljnjem izračunu plače.
(4) Znižane oziroma zvišane osnovne plače na podlagi 9.a, 14.,15., 16., 19., in 20. člena ZSPJS so na plačilni listi navedene kot osnovne plače javnega uslužbenca ali funkcionarja pod izrazi Z070, Z116, Z118, Z591, Z592.
(5) Osnovna plača se v skladu s 15. členom ZSPJS lahko poveča le za določeno število plačnih razredov. Kot osnova se upošteva vrednost plačnega razreda, ki je določena za zaposlitev na takem delovnem mestu ali s takim nazivom za nedoločen čas.
(6) Pripravniku se določi osnovna plača na podlagi uvrstitve delovnega mesta oziroma naziva, na katerem lahko pripravnik delo opravlja neposredno po opravljenem pripravništvu oziroma izpitu, določenem po posebnih predpisih, in sicer tako, da je njegova osnovna plača v času opravljanja pripravništva za šest plačnih razredov nižja od osnovne plače tega delovnega mesta oziroma naziva, razen če področni zakon ne določa drugače.
6. člen
Za 19. členom se dodajo novi 19.a, 19.b, 19.c, 19.č, 19.d in 19.e člen, ki se glasijo:

»19.a člen
(posebnosti, ki se nanašajo na minimalno plačo)
(1) Ker pripada javnemu uslužbencu v skladu z zakonom minimalna plača za opravljeno delo v polnem delovnem času, se pri vrstah izplačil tipa C upoštevajo le tisti dodatki, ki se obračunajo in izplačajo za polni delovni čas, pri čemer se upoštevajo tudi spremenljivi dodatki (dodatki pod posebnimi pogoji dela v rednem delovnem času), razen dodatka za delo ponoči, v nedeljo in na dan, ki je z zakonom določen kot dela prost dan ali praznik. Prav tako se upošteva tudi delovna uspešnost z upoštevanjem določbe drugega odstavka 19.c člena te uredbe. Če javni uslužbenec zaradi odsotnosti prejema nadomestila in zato ne dela polni delovni čas, se upošteva bruto urna postavka v razliki do minimalne plače le za ure dela. Tako ugotovljena razlika se prišteje k A010 in dodajo zneski nadomestil. Razlika med Z100 in prej ugotovljenim zneskom je A030.
(2) Če se odsotnosti evidentirajo in nadomestila obračunajo z enomesečno zamudo, se v postopku iz prejšnjega odstavka poračuna že izplačana razlika do minimalne plače za ure odsotnosti.
(3) V primeru zaposlitve v deležih na več delovnih mestih, ki so uvrščena v različne plačne razrede, se izračuna razlika do minimalne plače za vsako delovno mesto posebej.
(4) Za mesec izračuna plače, za katerega velja, da je obračunana plača javnega uslužbenca nižja od zneska minimalne plače, je treba znesek minimalne plače uporabiti tudi kot osnovo za izračun nadomestil tekočega meseca (Z120).

19.b člen
(posebnosti, ki se nanašajo na delovno uspešnost)
(1) Sredstva, ki se namenjajo za izplačilo redne delovne uspešnosti, se zagotavljajo iz finančnih sredstev tekočega leta.
(2) Povečana tedenska pedagoška oziroma učna obveznost (D070), ki pripada javnemu uslužbencu v skladu z drugim odstavkom 22.e člena ZSPJS, se izračuna tako, da se mesečni obseg opravljenih ur, ki se štejejo kot povečana tedenska učna obveznost, pomnoži z bruto urno postavko osnovne plače (Z150), ki je povečana za faktor povečane učne obveznosti (Z600).
(3) Povečana tedenska pedagoška oziroma učna obveznost za ravnatelje in direktorje s področja osnovnega šolstva in srednjih šol, višjih strokovnih šol in za ravnatelje dijaških domov (D071), ki pripada javnemu uslužbencu v skladu z drugim odstavkom 22.e člena ZSPJS, se izračuna tako, da se mesečni obseg opravljenih ur, ki se štejejo kot povečana tedenska učna obveznost, pomnoži z bruto urno postavko učiteljeve oziroma predavateljeve osnovne plače, povečane za faktor povečane učne obveznosti (Z600). Pri izračunu bruto urne postavke (Z150) se upošteva pridobljeni naziv ravnatelja oziroma direktorja ter najvišji plačni razred v tem nazivu.
(4) Znesek znižanega plačila zaradi zmanjšane tedenske učne obveznosti v skladu s petim odstavkom 14. člena ZSPJS se izračuna tako, da se mesečno število ur zmanjšanega obsega dela pomnoži z bruto urno postavko osnovne plače (Z150), ki je povečana za ustrezni faktor zmanjšanega obsega dela (Z600).
(5) Faktor za izračun povečane/zmanjšane pedagoške oziroma učne obveznosti (Z600) iz drugega in četrtega odstavka tega člena znaša od 1,00 do 1,30, in sicer:
– faktor 1,00 za učitelje ali druge strokovne delavce, za katere velja od 30- do 35-urna predpisana tedenska učna obveznost,
– faktor 1,05 za učitelje ali druge strokovne delavce, za katere velja od 23- do 29-urna predpisana tedenska učna obveznost,
– faktor 1,20 za učitelje ali druge strokovne delavce, za katere velja od 19- do 22-urna predpisana tedenska učna obveznost,
– faktor 1,30 za predavatelje na višji strokovni šoli in za učitelje ali druge strokovne delavce, za katere velja predpisana tedenska učna obveznost v obsegu manj kot 19 ur.
(6) Faktor za izračun povečane učne obveznosti (Z600) za ravnatelje in direktorje iz tretjega odstavka tega člena znaša od 1,00 do 1,30, in sicer:
– faktor 1,00 za ravnatelje dijaških domov,
– faktor 1,20 za ravnatelje oziroma direktorje s področja osnovnega šolstva in srednjih šol,
– faktor 1,30 za ravnatelje in direktorje višjih strokovnih šol.
(7) Dodatna tedenska pedagoška obveznost za visokošolske učitelje in sodelavce (D060), ki pripada javnim uslužbencem v skladu z drugim odstavkom 22.e člena ZSPJS, se izračuna tako, da se število ur dejanske dodatne tedenske pedagoške obveznosti v skladu s 63. členom Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12 in 85/14) pomnoži z vrednostjo mesečne osnovne plače javnega uslužbenca in deli s 40. Izračunani znesek se pomnoži s faktorjem za izračun dodatne tedenske pedagoške obveznosti (Z602).
(8) Faktor za izračun dodatne tedenske pedagoške obveznosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev (Z602) iz prejšnjega odstavka znaša od 2,65 do 3,00, in sicer:
– faktor 2,65 za asistente,
– faktor 3,00 za visokošolske učitelje (lektorje, predavatelje, višje predavatelje, docente, izredne profesorje, redne profesorje),
– faktor 3,00 za druge visokošolske sodelavce, za katere dodatno tedensko pedagoško obveznost določi rektor univerze oziroma dekan samostojnega visokošolskega zavoda s posebnim aktom.

19.c člen
(posebnosti, ki se nanašajo na nadomestila)
(1) Vrste izplačil, ki so upoštevane v bruto osnovi za izračun nadomestila plače v breme delodajalca (Z120) oziroma (Z124) in ki imajo vrednost 1 v stolpcu A1, so med izplačili ponovno izračunane in navedene na plačilni listi samo od normiranih ur rednega dela.
(2) V mesecu, ko se javnemu uslužbencu izplača delovna uspešnost za več mesecev skupaj, se pri osnovi za izračun nadomestila Z120 oziroma Z124 upošteva le delež delovne uspešnosti za ta mesec, izračunan na naslednji način:
– delež letne delovne uspešnosti = letna delovna uspešnost / 12,
– delež polletne delovne uspešnosti = polletna delovna uspešnost / 6,
– delež trimesečne delovne uspešnosti = trimesečna delovna uspešnost / 3.
(3) Vrednost vrste izplačila, ki se poračunava za preteklo obdobje (oznake vrst izplačil 900 in 901), se upošteva v osnovah za nadomestili Z120 in Z124 le v višini, ki ustreza konkretnemu mesecu.

19.č člen
(posebnosti, ki se nanašajo na dežurno delo in delo preko polnega delovnega časa)
(1) Pri izračunu vrst izplačil tipov E in O se vrste izplačil tipa C (C100, C120, C111 in C110), ki nastopajo v formulah, izračunajo po zanje opredeljeni formuli, upoštevaje osnovno plačo, faktor in število pripadajočih ur. Dodatek za delo prek polnega delovnega časa (C120) se samostojno ne izplačuje.
(2) Če javni uslužbenec opravljene ure dela preko polnega delovnega časa v skladu s posebnimi predpisi oziroma kolektivnimi pogodbami izkoristi v obliki prostih ur oziroma celodnevne odsotnosti ali pa jih prenese v presežek oziroma primanjkljaj obveznih ur v okviru premakljivega začetka oziroma konca delovnega časa v razmerju ena proti ena, mu pripada plačilo pripadajočih dodatkov iz naslova opravljenega dela v manj ugodnem delovnem času, in sicer z vrstami izplačil E060, E061, E062, E063, E064 in E065.
(3) Za čas, ko javni uslužbenec opravlja dežurstvo, je osnova za izračun bruto urne postavke in pripadajočih dodatkov vrednost plačnega razreda, v katerega je uvrščeno delovno mesto, na katerem se opravlja dežurstvo. Dodatki C100, C110 in C111 se za javne uslužbence upoštevajo v polovični višini. Vsi dodatki se za čas dežurstva prek polnega delovnega časa izračunavajo glede na dejansko število opravljenih ur. Položajni dodatek (C010) in dodatek za dvojezičnost (C050 ali C051 ali C052) se upoštevata le, če sta določena za delovno mesto, na katerem se opravlja dežurstvo.

19.d člen
(posebnosti plačilne liste)
(1) Če je javni uslužbenec pri istem proračunskem uporabniku razporejen na dve ali več delovnih mest, ki so uvrščena v različne plačne razrede, ali če se mu med mesecem spremeni plačni razred, se izvedeta dva ali več ločenih obračunov plač. Ločeni obračuni so samo pri izračunih bruto plača 1. stopnja in bruto plača 2. stopnja ter morajo biti prikazani na plačilni listi 2. Plačilne liste so priloga 1 te uredbe in njen sestavni del.
(2) Na plačilni listi so pri neto znesku navedene vrednosti za:
– tip izplačila F in vrste izplačil I011, I021, I072, I080, I090, I110, I901 zaradi plačila prispevkov in davčnega odtegljaja,
– vrste izplačil tipa I, katerih del se v skladu z uredbo vlade všteva v davčno osnovo, se na plačilni listi v delu, v katerem so prikazana povračila stroškov, prikažejo v celoti,
– vrsto izplačila A030 zaradi plačila prispevkov.
(3) Javnemu uslužbencu, ki je zaposlen pri več uporabnikih proračuna, se izplača sorazmerni del plače v skladu s pogodbo o zaposlitvi, sklenjeno pri posameznem uporabniku proračuna.
(4) Direktor Slovenske obveščevalno-varnostne agencije in Generalni direktor policije določita vrsto in vsebino podatkov o delovnem mestu oziroma nazivu zaposlenega, nazivu agencije oziroma organizacijske enote ter podatke o naslovu prejemnika plače, ki se navedejo na plačilno listo zaposlenega.
(5) Javni uslužbenec, ki je na delu v tujini, prejme poleg plačilne liste za delo v tujini tudi plačilno listo 1 za obračun dajatev. Obvezna podatka na plačilni listi 1, ki se nanaša samo na obračun dajatev, sta referenčna šifra funkcije/naziva (Z372) in referenčna šifra naziva (Z373) iz priloge 4 Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini (Uradni list RS, št. 14/09, 16/09 – popr., 23/09, 51/10, 67/10, 80/10 – ZUTD, 41/12, 68/12, 47/13, 96/14, 39/15, 57/15, 73/15, 98/15, 6/16 in 38/16) in priloge 1 Uredbe o plačah in drugih prejemkih pripadnikov Slovenske vojske pri izvajanju obveznosti, prevzetih v mednarodnih organizacijah oziroma z mednarodnimi pogodbami (Uradni list RS, št. 67/08, 98/10, 41/12, 41/13, 47/13, 96/14 in 98/15).
(6) Ko javni uslužbenec ne opravlja dela v tujini celotni mesec, prejme poleg plačilnih list, navedenih v prejšnjem odstavku, tudi plačilno listo 1, ki se nanaša na obračun plače za dneve opravljanja dela v Sloveniji.

19.e člen
(splošno)
(1) Za zavarovanca, ki mu do začetka zadržanosti še ni bila obračunana plača oziroma osnova za plačilo prispevkov, se kot osnova upošteva plača, ki bi jo prejel, če bi delal.
(2) Če je treba plače poračunati za preteklo obdobje pred prvim obračunom plače po ZSPJS, se poračunajo po izračunih, ki so se uporabljali pred prvim obračunom plače po ZSPJS.
(3) Vrsti izplačil C020 in C150 je treba upoštevati in izračunavati datumsko oziroma na dan, ko upravičenost do posamezne vrste izplačila nastopi oziroma preneha.
(4) Dodatki, ki so določeni v nominalnem znesku, se v primeru zaposlitve za krajši delovni čas izračunajo glede na čas zaposlitve. Navedeno ne velja za dodatke, ki se izračunajo glede na dejansko opravljene ure.
(5) Če je treba funkcionarju znižati plačo oziroma nadomestilo v skladu s 44. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: ZIntPK), se bruto plača 3. stopnja zavezanca (Z080) zniža za ustrezen odstotek. Odbitek se odšteje od bruto plače 3. stopnja (Z080), pri čemer se vrednost odbitka izračuna od osnovne plače zavezanca. Če je bruto plača, znižana za izračunani znesek odbitka (Z620) večja kot znaša sorazmerni delež minimalne plače za redno delo, se od bruto plače 3. stopnja odšteje izračunani odbitek plače po ZIntPK (Z620). Če je razlika med bruto plačo 3. stopnja in izračunanim zneskom odbitka (Z620) manjša od sorazmernega deleža minimalne plače, se odbitek zavezancu po ZIntPK izračuna kot (Z620 = bruto plača 3. stopnja – Z100). Tako izračunana bruto plača 3. stopnja se zavezancu nadalje vsak mesec znižuje za odbitek (Z620), vse dokler zavezanec ne izpolni obveznosti. Pri tem njegova bruto plača 3. stopnja ne sme biti manjša od minimalne plače (Z080 ≥ Z100).
(6) Vrednosti vrste izplačil, ki so označene z indikatorjem uporabe izplačil C1 = 2, so enake neto znesku, čeprav vsebujejo izraz "bruto".
7. člen
Črtata se drugi odstavek 20. člena in 21. člen.
8. člen
Priloga 1 se nadomesti z novo prilogo 1, ki je kot priloga sestavni del te uredbe.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
9. člen
(1) Spremenjeni 2. in 3. člen uredbe se za obračun plač za delo v tujini začneta uporabljati pri obračunu plač za mesec junij 2017. Do takrat se za obračun plač za delo v tujini uporabljajo 2., 3. člen, drugi odstavek 20. člena in 21. člen Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 14/09, 23/09, 48/09, 113/09, 25/10, 67/10, 105/10, 45/12, 24/13, 51/13, 12/14, 24/14, 52/14, 59/14, 24/15 in 3/16).
(2) Nova priloga 1 uredbe se začne uporabljati pri obračunu plač za mesec junij 2017. Do takrat se uporablja priloga 1 Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 14/09, 23/09, 48/09, 113/09, 25/10, 67/10, 105/10, 45/12, 24/13, 51/13, 12/14, 24/14, 52/14, 59/14, 24/15 in 3/16).
10. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!