Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

Najnovejša različica besedila

Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju

DELOVNA ZAKONODAJA, PRISPEVKI -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Čistopis - neuradno prečiščeno besedilo

(veljavnost)

(1) Ta uredba določa enotno metodologijo in obrazce za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, na podlagi katerih morajo v skladu s prvim odstavkom 40. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07 – uradno prečiščeno besedilo, 17/08, 58/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 80/08 in 120/08 – odl. US; v nadaljnjem besedilu: ZSPJS) izplačevalci obračunavati in izplačevati plače.

(2) Ta uredba velja za vse uporabnike proračunov, kot jih določa Sklep o subjektih, za katere velja Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 115/02).

(pomen izrazov)

Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo:

(vrste izplačil)

(1) Vrste izplačil so vrednosti, ki pripadajo funkcionarju in javnemu uslužbencu ob izplačilu plače.

(2) Vrste izplačil so združene v naslednje tipe izplačil:

A – bruto plača – redno delo

B – bruto plača – nadomestila

C – dodatki

D – delovna uspešnost

E – bruto plača – delo prek polnega delovnega časa

F – bonitete

G – nadomestila v breme delodajalca

H – nadomestila v breme ZZZS, ZPIZ, MO, MNZ in sodišča

I – povračilo stroškov

J – drugi dohodki iz delovnega razmerja

K – odtegljaji

L – nadomestila drugih izplačevalcev

M – kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje

N – neplačana odsotnost

O – dežurstvo

(uporaba nekaterih izrazov in vrst izplačil)

(1) Izrazi Z104, Z105, Z106, Z107, Z108, Z111, Z113, Z114, Z115, Z610 iz 2. člena te uredbe in vrsta izplačila A040 iz prejšnjega člena se uporabljajo za obračun vrst izplačil, pri katerih je razlog za izplačilo nastal pred 1. junijem 2012.

(2) Vrsti izplačila G020 in G051 iz prejšnjega člena se uporabljata za obračun nadomestila v breme delodajalca do vključno 31. maja 2013.

(4) Ure za redno delo, nadomestila in izračun stalnih dodatkov (C010, C020, C040, (C050 ali C051 ali C052) in C150)

(1) Z delovnim koledarjem so določeni delovni dnevi, prazniki in drugi dela prosti dnevi.

(2) Povprečna mesečna delovna obveznost za polni delovni čas se določi na podlagi 40 delovnih ur na teden in znaša 174 ur.

(3) Pri izračunu bruto urne postavke se za funkcionarja oziroma javnega uslužbenca, ki opravlja delo v skrajšanem delovnem času, ki se v skladu z zakonom, podzakonskim predpisom ali kolektivno pogodbo šteje kot polni delovni čas, upošteva povprečna mesečna delovna obveznost v skladu s prejšnjim odstavkom.

(4) Ure za redno delo, nadomestila in izračun stalnih dodatkov (C010, C020, C040, (C050 ali C051 ali C052), C084, C150, C228 in C229) se normirajo na povprečno mesečno delovno obveznost. Normiranje ur ne velja za obračun dela prek polnega delovnega časa, pa tudi ne za dodatke, ki so vezani na obračun dela prek polnega delovnega časa.

(5) Število normiranih ur za polni delovni čas se izračuna po formuli

normirane ure (Z061) = dejanske ure (Z060)

==============================

X povprečna mesečna delovna obveznost (Z050)
mesečna delovna obveznost (Z051)

(6) Število normiranih ur za krajši delovni čas se izračuna po formuli

normirane ure (Z061) = dejanske ure (Z060)

X povprečna mesečna delovna obveznost za krajši delovni čas (Z052)
======================================

mesečna delovna obveznost za krajši delovni čas (Z053)

(sprememba plačnega razreda)

(1) Plačni razred je določen z delovnim mestom, nazivom oziroma napredovanjem javnega uslužbenca ali funkcionarja. Povečanje ali zmanjšanje osnovne plače (Z070) je mogoče izključno s spremembo plačnega razreda.

(2) Za spremembe plačnih razredov javnega uslužbenca in funkcionarja se vodi evidenca.

(3) Če se spremeni plačni razred med mesecem, se evidentirajo vrste izplačil za število dni, ki so veljale za vsak posamezen plačni razred.

(določitev bruto urne postavke za osnovno plačo)

Bruto urna postavka za osnovno plačo (Z150) se izračuna tako, da se osnovna plača deli s povprečno mesečno delovno obveznostjo.

(bruto plača)

(1) Bruto plača se na prvi stopnji izračuna na podlagi ur, ki se nanašajo na posamezne vrste izplačila.

(2) BRUTO PLAČA 1. stopnja = (tip izplačil A, B, G in H).

(3) BRUTO PLAČA 2. stopnja = BRUTO PLAČA 1. stopnja + tip izplačil C, E in O.

(4) BRUTO PLAČA 3. stopnja = BRUTO PLAČA 2. stopnja + tip izplačila D .

Zakaj ne vidim vseh členov?

Naročniki vidijo tudi preostalih 20 členov.

Naročite se tukaj in pridobite dostop do vseh vsebin.
Če ste že naročnik se prijavite tukaj.

Naročite se
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!