Najnovejša različica člena

Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju

6. člen (4) Ure za redno delo, nadomestila in izračun stalnih dodatkov (C010, C020, C040, (C050 ali C051 ali C052) in C150)

DELOVNA ZAKONODAJA, PRISPEVKI -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

6. člen
(4) Ure za redno delo, nadomestila in izračun stalnih dodatkov (C010, C020, C040, (C050 ali C051 ali C052) in C150)

(1) Z delovnim koledarjem so določeni delovni dnevi, prazniki in drugi dela prosti dnevi.

(2) Povprečna mesečna delovna obveznost za polni delovni čas se določi na podlagi 40 delovnih ur na teden in znaša 174 ur.

(3) Pri izračunu bruto urne postavke se za funkcionarja oziroma javnega uslužbenca, ki opravlja delo v skrajšanem delovnem času, ki se v skladu z zakonom, podzakonskim predpisom ali kolektivno pogodbo šteje kot polni delovni čas, upošteva povprečna mesečna delovna obveznost v skladu s prejšnjim odstavkom.

(4) Ure za redno delo, nadomestila in izračun stalnih dodatkov (C010, C020, C040, (C050 ali C051 ali C052), C084, C150, C228 in C229) se normirajo na povprečno mesečno delovno obveznost. Normiranje ur ne velja za obračun dela prek polnega delovnega časa, pa tudi ne za dodatke, ki so vezani na obračun dela prek polnega delovnega časa.

(5) Število normiranih ur za polni delovni čas se izračuna po formuli

normirane ure (Z061) = dejanske ure (Z060)

==============================

X povprečna mesečna delovna obveznost (Z050)
mesečna delovna obveznost (Z051)

(6) Število normiranih ur za krajši delovni čas se izračuna po formuli

normirane ure (Z061) = dejanske ure (Z060)

X povprečna mesečna delovna obveznost za krajši delovni čas (Z052)
======================================

mesečna delovna obveznost za krajši delovni čas (Z053)

Povezane vsebine