Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

Najnovejša različica besedila

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Poslovnem registru Slovenije (ZPRS-1B)

STATUSNO PRAVO, FINANČNO POSLOVANJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

V Zakonu o Poslovnem registru Slovenije (Uradni list RS, št. 49/06, 33/07 – ZSReg-B in 19/15) se v prvem odstavku 1. člena za besedilom »vodenje poslovnega registra« vstavi vejica in besedilo »postopke v sistemu za podporo poslovnim subjektom«.
V drugem odstavku se za besedo »Slovenije« doda beseda »delno«, besedilo », v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2012/17/EU« pa se črta.
V 2. členu se za prvo alinejo doda nova druga alineja, ki se glasi:
»– »sistem povezovanja poslovnih registrov« je sistem povezovanja poslovnih registrov držav članic Evropske unije in Evropskega gospodarskega prostora. Sistem povezovanja poslovnih registrov sestavljajo poslovni registri držav članic Evropske unije in Evropskega gospodarskega prostora, evropska osrednja platforma in elektronska točka za dostop;«.
Dosedanja druga do šesta alineja postanejo tretja do sedma alineja.
Za dosedanjo sedmo alinejo, ki postane osma alineja, se dodajo nova deveta, deseta in enajsta alineja, ki se glasijo:
»– »sistem za podporo poslovnim subjektom« je celota postopkov in informacijskih rešitev, ki zagotavlja oddajo prijave, predloga ali druge vloge za vpise v sodni register v skladu z zakonom, ki ureja sodni register, za vpise v poslovni register v skladu s tem zakonom in za druge postopke, ki jih je treba opraviti za zagotovitev pogojev za začetek poslovanja enote poslovnega registra ali v zvezi s kasnejšimi spremembami;
– »informacijski sistem za podporo poslovnim subjektom« je računalniški sistem, ki ga upravlja ministrstvo, pristojno za javno upravo, in zagotavlja ustrezno informacijsko podporo za integrirano izvajanje poslovnih procesov, ki jih obsega sistem za podporo poslovnim subjektom;
– »točke za podporo poslovnim subjektom« so krajevne točke, ki prek informacijskega sistema za podporo poslovnim subjektom izvajajo postopke za podporo poslovnim subjektom;«.
Dosedanji osma in deveta alineja postaneta dvanajsta in trinajsta alineja.
V 3. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Upravljavec registra prek sistema povezovanja poslovnih registrov:
1. prejema podatke in listine o tujih podjetjih iz držav članic Evropske unije in Evropskega gospodarskega prostora ter jih posreduje registrskemu organu, ki vodi sodni register, in
2. posreduje podatke in listine o enotah poslovnega registra iz 3. do 6. točke prvega odstavka 3. člena Zakona o sodnem registru (Uradni list RS, št. 54/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 49/09, 82/13 – ZGD-1H in 17/15; v nadaljnjem besedilu: ZSReg), ki jih posreduje registrski organ iz prejšnje točke.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane peti odstavek, se za besedama »poslovnega registra« doda besedilo »o enotah poslovnega registra iz 2. točke tretjega odstavka tega člena«.
Za 7. členom se doda nov 7.a člen, ki se glasi:
»7.a člen
(enotni identifikator)
(1) Upravljavec registra enotam poslovnega registra iz 2. točke tretjega odstavka 3. člena tega zakona in iz 2. točke drugega odstavka 3. člena ZSReg, ki jih ustanovijo poslovni subjekti iz držav članic Evropske unije in Evropskega gospodarskega prostora, za katere velja Direktiva 2009/101/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o uskladitvi zaščitnih ukrepov za varovanje interesov družbenikov in tretjih oseb, ki jih države članice zahtevajo od gospodarskih družb v skladu z drugim pododstavkom člena 54 Pogodbe, zato da se oblikujejo zaščitni ukrepi z enakim učinkom v vsej Skupnosti (UL L št. 258 z dne 1. 10. 2009, str. 11), zadnjič spremenjena z Direktivo Sveta 2013/24/EU z dne 13. maja 2013 o prilagoditvi nekaterih direktiv na področju prava družb zaradi pristopa Republike Hrvaške (UL L št. 158 z dne 10. 6. 2013, str. 365), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2009/101/ES), ob njihovem vpisu v primarni register dodeli enotni identifikator za prejemanje in posredovanje podatkov in listin ter objavo javnih podatkov in listin prek sistema povezovanja poslovnih registrov.
(2) Enotni identifikator je sestavljen iz elementov, ki omogočata identifikacijo Republike Slovenije in poslovnega registra, ter matične številke enote poslovnega registra.
(3) Vlada Republike Slovenije z uredbo predpiše način določitve enotnega identifikatorja.«.
V prvem odstavku 8. člena se za drugo alinejo doda nova tretja alineja, ki se glasi:
»– enotni identifikator, če ta obstaja,«.
V dosedanji tretji alineji, ki postane četrta alineja, se besedilo »oznako o zavezanosti« nadomesti z besedama »identifikacijsko številko«.
Dosedanja četrta alineja postane peta alineja.
V dosedanji peti alineji, ki postane šesta alineja, se besedilo », če ta obstaja« nadomesti z besedilom »ali ime, če poseben zakon določa njegovo uporabo«.
Dosedanje šesta do enaintrideseta alineja postanejo sedma do dvaintrideseta alineja.
V drugem odstavku se v prvi alineji besedilo »oznakah o zavezanosti« nadomesti z besedama »identifikacijskih številkah«.
V drugi alineji se za besedo »prebivalstva« doda besedilo »(v nadaljnjem besedilu: CRP)«.
Deveta alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– zavezanosti po zakonu, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, ki jih zagotavlja upravljavec registra sam iz registra zavezancev za dostop do informacij javnega značaja,«.
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
»9. člen
(evidenca kvalificiranih potrdil za elektronski podpis)
(1) Upravljavec registra vzpostavi, vodi in vzdržuje evidenco kvalificiranih potrdil za elektronski podpis zastopnikov enot poslovnega registra, ki so vpisani v poslovni register. Evidenca vsebuje naslednje podatke:
– identifikator enote poslovnega registra (matična številka, davčna številka);
– identifikator kvalificiranega potrdila za elektronski podpis (oznaka izdajatelja, serijska številka kvalificiranega potrdila za elektronski podpis);
– identifikator zastopnika (davčna številka).
(2) Vlada Republike Slovenije z uredbo podrobneje določi način vodenja in ažuriranja ter tehnične zahteve za vzpostavitev evidence kvalificiranih potrdil za elektronski podpis.«.
V tretjem odstavku 11. člena se besedilo »Centralnega registra prebivalstva« nadomesti s kratico »CRP«.

Zakaj ne vidim vseh členov?

Naročniki vidijo tudi preostalih 13 členov.

Naročite se tukaj in pridobite dostop do vseh vsebin.
Če ste že naročnik se prijavite tukaj.

Naročite se
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!