Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

POZOR: to ni najnovejša različica besedila

Zakon o spremembah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-U)

DELOVNA ZAKONODAJA, PRISPEVKI -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

1. člen
V Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15 in 23/17 – ZDOdv) se v tretjem odstavku 13. člena črta besedilo »in državnem pravobranilstvu«.
2. člen
V petem odstavku 16. člena se besedilo »sodnikov, državnih tožilcev in državnih pravobranilcev« nadomesti z besedilom »sodnikov in državnih tožilcev«.
3. člen
V drugem odstavku 19. člena se v peti alineji besedilo »predsednik Vrhovnega sodišča, generalni državni tožilec oziroma generalni državni pravobranilec« nadomesti z besedilom »predsednik Vrhovnega sodišča oziroma generalni državni tožilec«.
4. člen
Tretji odstavek 23. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Ne glede na prejšnji odstavek sodnikom in državnim tožilcem pripadajo tudi dodatki za dvojezičnost, položajni dodatek, dodatek za delo v manj ugodnem delovnem času ter za pripravljenost.«.
5. člen
V prvem odstavku 28. člena se besedilo »in sodnikom, državnim tožilcem ter državnim pravobranilcem« nadomesti z besedilom », sodnikom in državnim tožilcem«.
V drugem odstavku se v tretji alineji besedilo »sodnike, državne tožilce ter državne pravobranilce« nadomesti z besedilom »sodnike in državne tožilce«.
V tretjem odstavku se besedilo »sodnike, personalna komisija za državne tožilce ter generalni državni pravobranilec za državne pravobranilce« nadomesti z besedilom »sodnike in personalna komisija za državne tožilce«.
6. člen
V 32.a členu se naslov člena spremeni tako, da se glasi: »(Dodatki sodnikov in državnih tožilcev za delo v manj ugodnem delovnem času in za stalno pripravljenost)«.
V prvem odstavku se besedilo »sodnikom, državnim tožilcem in državnim pravobranilcem« nadomesti z besedilom »sodnikom in državnim tožilcem«.
7. člen
V 32.b členu se naslov člena spremeni tako, da se glasi: »(Položajni dodatki za sodnike in državne tožilce)«.
V prvem odstavku se za besedo »sodniku« vejica nadomesti z besedo »in«, za besedo »tožilcu« se črta besedilo »in državnemu pravobranilcu«, v prvi do peti alineji pa se za besedo »sodniki« vejica nadomesti z besedo »in«, besedilo »oziroma državnimi pravobranilci« pa se črta.
V četrtem odstavku se za besedama »njihovi namestniki« črtata vejica in besedilo »generalni državni pravobranilec in njegovi namestniki«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
8. člen
Glede plač generalnega državnega pravobranilca, namestnika generalnega državnega pravobranilca, državnih pravobranilcev in pomočnikov državnih pravobranilcev, se za generalnega državnega pravobranilca, namestnika generalnega državnega pravobranilca, državnih pravobranilcev in pomočnikov državnih pravobranilcev, ki do poteka mandata nadaljujejo delo kot generalni državni odvetnik, namestnik generalnega državnega odvetnika, višji državni odvetniki in državni odvetniki, uporabljajo določbe Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15), ki so se zanje uporabljale pred uveljavitvijo Zakona o državnem odvetništvu (Uradni list RS, št. 23/17).
9. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!