Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

POZOR: to ni najnovejša različica besedila

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju

DELOVNA ZAKONODAJA, PRISPEVKI -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

1. člen
V Uredbi o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 14/09, 23/09, 48/09, 113/09, 25/10, 67/10, 105/10, 45/12, 24/13, 51/13, 12/14, 24/14, 52/14, 59/14, 24/15, 3/16, 70/16 in 14/17) se v 2. členu v preglednici izrazov vrstica s šifro Z080 spremeni tako, da se glasi:
»
Z080 bruto plača in nadomestila A010 + A020 + C (dodatki) + D (delovna uspešnost) + E (delo prek polnega delovnega časa) + O (dežurstvo prek polnega delovnega časa) + B (nadomestila) + G (nadomestila) + H (nadomestila) – Z604 – Z609 – Z611 – Z620 1,2
«.
Za vrstico s šifro Z606 se doda nova vrstica, ki se glasi:
»
Z609 znesek znižanja plače – 34. člen ZSS znižanje v skladu z drugim odstavkom 34. člena Zakona o sodniški službi 1
«.
2. člen
V drugem odstavku 3. člena se v preglednici vrstice s šiframi C011, C012, C071, C072, C073, C074, C075, C076, C077, C078, C081, C082 in C083 spremenijo tako, da se glasijo:
»
C011 položajni dodatek – nadomeščanje dodatki od 0,05 do 0,12
bruto urna postavka za osnovno plačo FJU x faktor x število normiranih ur;


24. člen ZSPJS
za čas, ko javni uslužbenec izvršuje pooblastila v zvezi z vodenjem, usklajevanjem ali izvajanjem dela notranje organizacijske enote (nadomeščanje) 0 1 1
od 0,01 do 0,10
bruto urna postavka za osnovno plačo FJU x faktor x število normiranih ur;


20. člen PJUDT
0 1 2
C012 položajni dodatek – nadomeščanje dodatki faktor, določen v skladu s 4. členom Uredbe o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka bruto urna postavka za osnovno plačo FJU x faktor x število normiranih ur; za čas, ko vodja ene notranje organizacijske enote nadomešča vodjo druge notranje organizacijske enote 0 1 1
C071 dodatek za posebne življenjske razmere v tujini dodatki  
16. člen PJUDT
  1 1 2
C072 dodatek za posebne pogoje bivanja in delovanja dodatki  
prvi odstavek 10. člena MOM;
dodatek 300 EUR mesečno:
– za ekstremne temperaturne spremembe,
– za izredno slabe higienske razmere; dodatka C072 in C073 se ne izključujeta
  1 1 2
C073 dodatek za posebne pogoje bivanja in delovanja dodatki  
drugi odstavek 10. člena MOM;
– za prisotnost zdravju škodljive in strupene snovi,
– za visoko onesnaženost,
– za prisotnost radiološke, biološke in kemične snovi,
– za izpostavljenost kužnim nalezljivim boleznim in epidemijam; dodatka C072 in C073 se ne izključujeta
  1 1 2
C074 dodatek za nevarne naloge (MOM) dodatki  
9. člen MOM
  1 1 2
C075 dodatek za nevarnost dodatki   prvi in drugi odstavek 15. člena PJUDT   1 1 2
C076 dodatek za posebno nevarne naloge dodatki   tretji odstavek 15. člena PJUDT   1 1 2
C077 dodatek za nevarnost na območju delovanja (MOM) dodatki  
8. člen MOM
  1 1 2
C078 dodatek za poveljevanje (MOM) dodatki  
11. člen MOM
  1 1 2
C081 dodatek za oddaljenost dodatki  
9. člen PJUDT
  1 1 2
C082 dodatek za zahtevnost dela v tujini dodatki do 0,10
10. člen PJUDT; C082=Z070 x 0,10
  1 1 2
C083 dodatek za opravljanje dodatnih nalog dodatki  

11. člen PJUDT;
– tarifni razred IV in V C083=277,34 € x Z450,
– tarifni razred VI C083=176,49 € x Z450,
– tarifni razred VII in več C083=151,28 € x Z450
  1 1 2
«.
Vrstici s šiframa C200 in C201 se spremenita tako, da se glasita:
»
C200 dodatek za usposabljanje dodatki 0,3 30. in 31. člen ZSPJS, 39. člen KPJS; bruto urna postavka za osnovno plačo za obračun x število ur x factor; posebno nevarne naloge z najvišjo stopnjo ogroženosti življenja – Posebna policijska enota 0 1 1
C201 dodatek za opravljanje posebno nevarnih nalog in za čas usposabljanja policistov Specialne enote za izvajanje teh nalog dodatki 0,65 30. in 31. člen ZSPJS, 39. člen KPJS, prvi odstavek 74. člena ZODPol, drugi odstavek 74. člena ZODPol; bruto urna postavka za osnovno plačo za obračun x število ur x factor; posebno nevarne naloge z najvišjo stopnjo ogroženosti življenja – Posebna policijska enota, Specialna enota, drugi policisti 0 1 1
«.
V vrstici D041 se odstotek »0,172 %« nadomesti z odstotkom »0,430 %«.
3. člen
V prilogi 1 se v plačilni listi 1 za vrstico doda nova vrstica, ki se glasi:
»
Znesek znižanja plače FJU – 34. člen ZSS
«.
V plačilni listi 2 se za vrstico doda nova vrstica, ki se glasi:
»
Znesek znižanja plače FJU – 34. člen ZSS
«.
KONČNA DOLOČBA
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!