Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

POZOR: to ni najnovejša različica besedila

Pravilnik o izvajanju Zakona o trošarinah

DDV IN DRUGI PROMETNI DAVKI -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Čistopis - neuradno prečiščeno besedilo

  1. Kazalo
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina)

(1) Ta pravilnik podrobneje ureja izvajanje Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 47/16; v nadaljnjem besedilu: ZTro-1).

(2) S tem pravilnikom se delno izvajajo:

 1. Uredba Komisije (EGS) št. 3649/92 z dne 17. decembra 1992 o poenostavljenem spremnem dokumentu za gibanje trošarinskih izdelkov v Skupnosti, ki so bili sproščeni za porabo v državi članici odpreme (UL L št. 369 z dne 18. 12. 1992, str. 17; v nadaljnjem besedilu: Uredba 3649/92/EGS),
 2. Uredba Komisije (ES) št. 3199/93 z dne 22. novembra 1993 o vzajemnem priznavanju postopkov za popolno denaturacijo alkohola za namene oprostitve plačila trošarine (UL L št. 288 z dne 23. 11.1 993, str. 12), zadnjič spremenjena z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 162/2013 z dne 21. februarja 2013 o spremembi Priloge k Uredbi (ES) št. 3199/93 o vzajemnem priznavanju postopkov za popolno denaturacijo alkohola za namene oprostitve plačila trošarine (UL L št. 49 z dne 22. 2. 2013, str. 55),
 3. Uredba Komisije (ES) št. 436/2009 z dne 26. maja 2009 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 479/2008 glede registra vinogradov, obveznih prijav ter zbiranja informacij za spremljanje trga, dokumentov, ki spremljajo prevoz proizvodov, in evidenc, ki se vodijo v vinskem sektorju (UL L št. 128 z dne 27. 5. 2009, str. 15), zadnjič spremenjena z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2015/1576 z dne 6. julija 2015 o spremembi Uredbe (ES) št. 606/2009 glede nekaterih enoloških postopkov in Uredbe (ES) št. 436/2009 glede vpisa teh postopkov v evidence, ki se vodijo v vinskem sektorju (UL L št. 246 z dne 23. 9. 2015, str. 1) in
 4. Uredba Komisije (ES) št. 684/2009 z dne 24. julija 2009 o izvajanju Direktive Sveta 2008/118/ES v zvezi z računalniškimi postopki za gibanje trošarinskega blaga pod režimom odloga plačila trošarine (UL L št. 197 z dne 29. 7. 2009, str. 24), zadnjič spremenjena z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/379 z dne 11. marca 2016 o spremembi Uredbe (ES) št. 684/2009 v zvezi s podatki, ki jih je treba predložiti v okviru računalniškega postopka za gibanje trošarinskega blaga pod režimom odloga plačila trošarine (UL L št. 72 z dne 17. 3. 2016, str. 13; v nadaljnjem besedilu: Uredba 684/2009/ES).
II. OBRAČUNAVANJE IN PLAČEVANJE TROŠARINE
2. člen
(obračun trošarine)

(1) Trošarinski zavezanec in oseba, ki v skladu z ZTro-1 obračuna trošarino, predloži obračun trošarine za trošarinske izdelke, za katere je v davčnem obdobju nastala obveznost za obračun trošarine, na obrazcu, ki je objavljen na spletni strani davčnega organa, ločeno za posamezno skupino oziroma vrsto trošarinskih izdelkov:

 1. za pivo na obrazcu »Obračun trošarine za pivo« (TRO-ALK1),
 2. za alkohol in alkoholne pijače (razen piva) na obrazcu »Obračun trošarine za alkohol in alkoholne pijače razen piva« (TRO-ALK2),
 3. za tobačne izdelke na obrazcu »Obračun trošarine za tobačne izdelke« (TRO-TOB),
 4. za energente na obrazcu »Obračun trošarine za energente« (TRO-E1),
 5. za energente – trda goriva na obrazcu »Obračun trošarine za trda goriva« (TRO-E2),
 6. za električno energijo in zemeljski plin iz omrežja na obrazcu »Obračun trošarine za električno energijo in zemeljski plin iz omrežja« (TRO-E3),
 7. za biogoriva na obrazcu »Obračun trošarine za biogoriva« (TRO-CBIO).

(2) Obrazci iz prejšnjega odstavka vsebujejo naslednje:

 1. identifikacijske podatke vložnika obračuna,
 2. davčno obdobje,
 3. vrsto in količino trošarinskih izdelkov in podrobnejše podatke o trošarinskem izdelku,
 4. odbitek od trošarinske obveznosti, do katerega ima vložnik pravico v skladu z 19. členom ZTro-1,
 5. obveznost za davčno obdobje,
 6. znesek za plačilo v eurih in
 7. druge podatke glede na status trošarinskega zavezanca ali osebe, ki predloži obračun trošarine.

(3) Trošarinski zavezanec za električno energijo in trošarinski zavezanec za zemeljski plin iz omrežja obračunu trošarine iz prvega odstavka tega člena priložita zbirno poročilo o celotnem prometu z električno energijo oziroma zemeljskim plinom iz omrežja v davčnem obdobju ter podatke o naknadno ugotovljeni poračunani količini električne energije oziroma zemeljskega plina iz omrežja za pretekla davčna obdobja.

3. člen
(obračun razlike trošarine za drobno rezani tobak in cigarete)

(1) Obračun razlike trošarine za drobno rezani tobak in cigarete se predloži na obrazcu »Obračun razlike trošarine za drobno rezani tobak in cigarete« (TRO-RAZ), ki je objavljen na spletni strani davčnega organa in vsebuje naslednje:

 1. identifikacijske podatke vložnika,
 2. vrsto in količino cigaret oziroma drobno rezanega tobaka na zalogi,
 3. drobnoprodajno ceno pred popisom in novo drobnoprodajno ceno cigaret oziroma drobno rezanega tobaka,
 4. razliko trošarine med zneskom že plačane trošarine in zneskom trošarine po novih pogojih za posamezno vrsto izdelkov,
 5. kraj in datum popisa in
 6. ime odgovorne osebe.

(2) Za potrebe zapisnika o popisu drobno rezanega tobaka oziroma cigaret iz devetega odstavka 8. člena ZTro-1 se uporablja obrazec iz prejšnjega odstavka.

(3) Če se ob spremembi drobnoprodajne cene cigaret oziroma drobno rezanega tobaka trošarinska obveznost ne poveča, popisa zalog ni treba opraviti.

III. OPROSTITEV IN ODPUST PLAČILA TROŠARINE
4. člen
(oprostitev za male pošiljke)

(1) Fizična oseba iz 2. točke prvega odstavka 14. člena ZTro-1 lahko prejme od druge fizične osebe iz druge države članice Unije (v nadaljnjem besedilu: države članice) ali tretje države oziroma tretjega ozemlja v brezplačnih, priložnostnih malih pošiljkah, ki niso komercialne narave in vsebujejo samo izdelke, ki so namenjeni za osebno rabo prejemnika ali njegove družine, brez plačila trošarine naslednje količine trošarinskih izdelkov:

 1. tobačni izdelki:
 • 50 cigaret ali
 • 25 cigarilosov (cigar, ki tehtajo vsaka največ tri grame) ali
 • 10 cigar ali
 • 50 gramov tobaka za kajenje;
 1. alkohol in alkoholne pijače:
 • do enega litra žgane pijače z vsebnostjo alkohola, ki presega 22 vol. % oziroma nedenaturiranega etilnega alkohola z vsebnostjo 80 vol. % ali več, ali
 • do enega litra vmesne pijače z vsebnostjo alkohola, ki ne presega 22 vol. % ali
 • do dveh litrov mirnega vina ali enega litra penečega vina.

(2) Fizična oseba iz 2. točke prvega odstavka 14. člena ZTro-1 lahko prejme od druge fizične osebe iz druge države članice v brezplačnih, priložnostnih malih pošiljkah, ki niso komercialne narave in vsebujejo samo izdelke, ki so namenjeni za osebno rabo prejemnika ali njegove družine, brez plačila trošarine tudi do tri litre piva in 6 ml polnila za elektronske cigarete oziroma 50 gramov tobaka za segrevanje.

(3) Če količine trošarinskih izdelkov male pošiljke presegajo količine iz prvega in drugega odstavka tega člena, nastane obveznost za obračun trošarine za celotno količino trošarinskih izdelkov.

5. člen
(uveljavljanje oprostitve plačila trošarine pri iznosu trošarinskih izdelkov v tretje države ali na tretja ozemlja)

(1) Polet ali morska plovba na tretje ozemlje ali v tretjo državo iz 2. točke prvega odstavka 15. člena ZTro-1 je potovanje potnika, pri katerem je končni namembni kraj letališče ali pristanišče na tretjem ozemlju ali v tretji državi, ki lahko vključuje poti z vmesnimi postanki na ozemlju Unije.

(2) Imetnik davka proste prodajalne lahko za trošarinske izdelke, ki so v davka prosti prodajalni skladiščeni s plačano trošarino in so prodani potnikom, ki so oproščeni plačila trošarine v skladu s prvim odstavkom 15. člena ZTro-1, za davčno obdobje, v katerem so bili trošarinski izdelki prodani, uveljavlja vračilo plačane trošarine v skladu z 19. členom ZTro-1 na obrazcu iz 7. člena tega pravilnika.

(3) Za trošarinske izdelke, ki jih imetnik davka proste prodajalne skladišči v režimu odloga in proda potnikom, za katere ne velja oprostitev plačila trošarine v skladu s prvim odstavkom 15. člena ZTro-1, velja, da so sproščeni v porabo v skladu s 1. točko prvega odstavka 6. člena ZTro-1 in zanje nastane obveznost za obračun trošarine.

6. člen
(uveljavljanje odpusta plačila trošarine v režimu odloga)

Osebe iz 18. člena ZTro-1 lahko uveljavljajo pravico do odpusta plačila trošarine za trošarinske izdelke v režimu odloga s predložitvijo zahtevka davčnemu organu in z dokazili, ki dokazujejo upravičenost do odpusta plačila trošarine. Zahtevek za odpust plačila trošarine se predloži na obrazcu »Uveljavljanje odpusta plačila trošarine v režimu odloga«, ki je objavljen na spletni strani davčnega organa in vsebuje naslednje:

 1. identifikacijske podatke upravičenca,
 2. davčno obdobje,
 3. vrsto in količino trošarinskega izdelka,
 4. pravno podlago za odpust plačila trošarine,
 5. navedbo razloga za odpust plačila trošarine in
 6. seznam in navedbo dokazil.
7. člen
(uveljavljanje vračila plačane trošarine)

(1) Osebe iz prvega odstavka 19. člena in prvega odstavka 20. člena ZTro-1 lahko uveljavljajo pravico do vračila plačane trošarine s predložitvijo zahtevka davčnemu organu in z dokazili iz tretjega ali četrtega odstavka 19. člena ZTro-1 ali druge alineje drugega odstavka 20. člena ZTro-1 ali drugega do četrtega odstavka tega člena, ki dokazujejo upravičenost do vračila trošarine. Zahtevek za vračilo trošarine se predloži na obrazcu »Uveljavljanje vračila plačane trošarine«, ki je objavljen na spletni strani davčnega organa in vsebuje naslednje:

 1. identifikacijske podatke upravičenca,
 2. davčno obdobje ali koledarsko leto, za katero se uveljavlja vračilo trošarine,
 3. vrsto in količino trošarinskega izdelka,
 4. pravno podlago za vračilo trošarine,
 5. opis razlogov za vračilo trošarine,
 6. znesek za vračilo trošarine,
 7. seznam in opis dokazil in
 8. številko transakcijskega računa za nakazilo vračila trošarine.

(2) Upravičenec iz 2. točke prvega odstavka 19. člena ZTro-1 dokazuje upravičenost do vračila trošarine z dokazilom o izstopu blaga, ki ga izda carinski organ in dokazuje, da so bili trošarinski izdelki dejansko izneseni iz carinskega območja Unije.

(3) Upravičenec iz 3. in 4. točke prvega odstavka 19. člena ZTro-1 dokazuje upravičenost do vračila trošarine z evidencami o porabi trošarinskih izdelkov in z evidencami o vrsti in količini izdelanih proizvodov, če trošarinske izdelke uporabi v proizvodnji.

(4) Upravičenec iz 8. točke prvega odstavka 19. člena ZTro-1 dokazuje upravičenost do vračila trošarine z dokazili o vnosu utekočinjenega zemeljskega plina v prenosno ali distribucijsko omrežje.

(5) V zvezi z 2. točko prvega odstavka 19. člena ZTro-1 pojem »izvozila« pomeni iznos unijskih trošarinskih izdelkov iz carinskega območja Unije, danih v postopek izvoza v skladu s carinsko zakonodajo Unije.

IV. GIBANJE TROŠARINSKIH IZDELKOV, SPROŠČENIH V PORABO
8. člen
(napoved prejema in napoved odpreme trošarinskih izdelkov, sproščenih v porabo)

(1) Napoved prejema trošarinskih izdelkov iz prvega odstavka 29. člena ali drugega odstavka 30. člena oziroma napoved odpreme trošarinskih izdelkov iz drugega ali tretjega odstavka 29. člena ali petega odstavka 30. člena ZTro-1 se predloži na obrazcu »Najava odpreme pošiljke v drugo državo članico« ali »Najava prejema pošiljke iz druge države članice«, ki je objavljen na spletni strani davčnega organa in vsebuje naslednje:

 1. identifikacijske podatke prejemnika in pošiljatelja,
 2. kraj odpreme oziroma prejema trošarinskih izdelkov,
 3. sklicno številko pošiljke,
 4. datum odpreme oziroma prejema trošarinskih izdelkov,
 5. vrsto in količino trošarinskih izdelkov in
 6. znesek trošarine po posameznih trošarinskih izdelkih in skupni znesek trošarine.

(2) Ne glede na 59. člen ZTro-1 lahko davčni organ dovoli, da oseba, ki je v skladu z 29. oziroma 30. členom ZTro-1 dolžna predložiti instrument zavarovanja plačila trošarine, namesto instrumenta zavarovanja plačila trošarine predloži plačilo trošarine v višini pričakovane trošarinske obveznosti za posamezno pošiljko trošarinskih izdelkov.

9. člen
(poenostavljeni postopek za odpremo trošarinskih izdelkov pri prodaji na daljavo)

(1) Prodajalec, ki prodaja trošarinske izdelke osebi v drugi državi članici v skladu s petim odstavkom 30. člena ZTro-1, lahko pod pogojem, da namembna država članica omogoči poenostavljen postopek predložitve najave oziroma obveščanja o prejemu trošarinskih izdelkov, davčnemu organu posreduje:

 1. opis postopka prodaje na daljavo v namembni državi članici glede načina obveščanja pristojnega organa namembne države članice, način obračunavanja trošarine in
 2. naslov odpreme trošarinskih izdelkov ter odgovorno osebo za vodenje napovedi odpreme trošarinskih izdelkov v Sloveniji.

(2) Prodajalec za davčno obdobje davčnemu organu:

 1. sporoči podatke o nameravanih odpremah pošiljk v namembno državo članico,
 2. predloži dokazilo o predložitvi instrumenta zavarovanja plačila trošarine v namembni državi članici in dokazilo, da je izpeljal vse predpisane postopke za plačilo trošarine oziroma za začetek prodaje na daljavo v namembni državi članici.

(3) Pred posamezno odpremo trošarinskih izdelkov prodajalec ne predloži napovedi odpreme trošarinskih izdelkov na način iz prejšnjega člena, temveč na elektronski naslov davčnega organa sporoči podatke o vrsti in količini ter datumu odpreme trošarinskih izdelkov, v roku, ki ga določi davčni organ.

(4) Prodajalec za davčno obdobje vodi evidenco odprem trošarinskih izdelkov v namembno državo članico in jo posreduje davčnemu organu najkasneje po zaključku davčnega obdobja, v roku ki ga določi davčni organ. Evidenca odprem trošarinskih izdelkov v namembno državo članico vsebuje naslednje:

 1. identifikacijske podatke prejemnika trošarinskih izdelkov,
 2. vrsto in količino trošarinskih izdelkov,
 3. datum odpreme in predviden datum prejema trošarinskih izdelkov v namembni državi članici in
 4. način odpreme trošarinskih izdelkov.
10. člen
(trošarinski zastopnik)

(1) Prodajalec trošarinskih izdelkov iz druge države članice lahko pri prodaji na daljavo v skladu s 30. členom ZTro-1 imenuje trošarinskega zastopnika, ki je pravna ali fizična oseba, ki samostojno opravlja dejavnost in ima sedež oziroma stalno bivališče v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: Sloveniji). Pooblastilo o zastopanju trošarinskega zastopnika davčnemu organu predloži prodajalec trošarinski izdelkov iz druge države članice ali trošarinski zastopnik, najpozneje pred odpremo trošarinskih izdelkov.

(2) Pooblastilo o zastopanju predloži prodajalec trošarinskih izdelkov iz druge države članice ali trošarinski zastopnik na obrazcu »Pooblastilo za trošarinskega zastopnika«, ki je objavljen na spletni strani davčnega organa in vsebuje naslednje:

 1. identifikacijske podatke prodajalca,
 2. identifikacijske podatke trošarinskega zastopnika in
 3. obdobje veljavnosti pooblastila.
V. TROŠARINSKI DOKUMENT IN RAČUNALNIŠKO PODPRT SISTEM
11. člen
(trošarinski dokument, komercialni dokument in poenostavljen trošarinski dokument)

(1) Obrazec trošarinskega dokumenta iz 32. člena ZTro-1 je priloga in sestavni del tega pravilnika.

(2) V primeru izvoza trošarinskih izdelkov izvodi trošarinskega dokumenta številka 2, 3 in 4 spremljajo pošiljko do carinskega organa izstopa, ki preveri pošiljko in na vseh izvodih potrdi prejem pošiljke ter obdrži izvod številka 2.

(3) Poenostavljeni trošarinski dokument iz 33. člena ZTro-1 je obrazec iz Priloge Uredbe 3649/92/EGS.

(4) Izvod številka 1 poenostavljenega trošarinskega dokumenta obdrži pošiljatelj, izvoda številka 2 in 3 spremljata pošiljko do prejemnika, izvod številka 3 pa ob prejemu potrdi prejemnik in ga vrne pošiljatelju.

(5) Obrazec iz prvega in tretjega odstavka tega člena mora biti izpolnjen s tiskanimi črkami tako, da vnesenih podatkov ni mogoče brisati in črtati. Vsako prazno polje mora biti prečrtano tako, da ni mogoče ničesar dopisati.

(6) Če davčni organ v skladu z drugim odstavkom 32. člena ZTro-1 za gibanje trošarinskih izdelkov odobri uporabo komercialnega dokumenta, komercialni dokument vsebuje naslednje:

 1. številko dokumenta,
 2. identifikacijske podatke pošiljatelja,
 3. identifikacijske podatke prejemnika,
 4. identifikacijske podatke prevoznika in registrska številka vozila,
 5. oznako "poenostavljen trošarinski dokument – prevoz trošarinskih izdelkov pod režimom odloga",
 6. vrsto in številko instrumenta zavarovanja plačila trošarine,
 7. datum odpreme in datum prejema trošarinskih izdelkov,
 8. vrsto in količino odpremljenih in prejetih trošarinskih izdelkov in
 9. podpis in žig prejemnika.

(7) Komercialni dokument iz prejšnjega odstavka je izstavljen v treh izvodih, in sicer: izvod številka 1 obdrži pošiljatelj, izvoda številka 2 in 3 spremljata pošiljko do prejemnika, izvod številka 3 pa ob prejemu potrdi prejemnik in ga vrne pošiljatelju.

12. člen
(potrditev prejema trošarinskih izdelkov iz druge države članice v posebnih primerih)

(1) Za namen potrditve prejema trošarinskih izdelkov v računalniško podprtem sistemu za začasno pooblaščenega prejemnika ali osebe iz 17. člena ZTro-1, ki v računalniško podprtem sistemu ne potrdijo prejema trošarinskih izdelkov, začasno pooblaščeni prejemnik ali oseba iz 17. člena ZTro-1 davčnemu organu predloži podatke o prejeti pošiljki na obrazcu »Poročilo o prejemu trošarinskih izdelkov iz druge države članice«, ki je objavljen na spletni strani davčnega organa in vsebuje najmanj podatke iz »Poročila o prejemu« iz Tabele 6, Priloge I, Uredbe 684/2009/ES.

(2) Na podlagi prejema obrazca iz prejšnjega odstavka davčni organ v računalniško podprtem sistemu potrdi prejem trošarinskih izdelkov in o tem obvesti osebe iz prejšnjega odstavka.

13. člen
(podatki v elektronskem trošarinskem dokumentu)

Pošiljatelj iz Slovenije v elektronskem trošarinskem dokumentu obvezno izpolni naslednje podatke, ki so določeni v Tabeli 1, iz Priloge Uredbe 684/2009/ES:

 • podatkovni element 12 b – identifikacijska številka za DDV,
 • skupino podatkov 15 (a – g) – gospodarski subjekt: prvi prevoznik in
 • podatkovni element 16 f – dodatne informacije, s podatki o kraju pretovora in nazivu novega prevoznika, če se več pošiljk združi skupaj na eno prevozno sredstvo (zbirni prevoz).
VI. VLOGE ZA IZDAJO DOVOLJENJ IN OBVEZNOSTI IMETNIKOV DOVOLJENJ
14. člen
(vloga za izdajo dovoljenja za trošarinsko skladišče)

(1) Vloga za izdajo dovoljenja za trošarinsko skladišče iz 44. člena ZTro-1 se predloži na obrazcu »Vloga za izdajo dovoljenja za trošarinsko skladišče«, ki je objavljen na spletni strani davčnega organa in vsebuje naslednje:

 1. identifikacijske podatke vložnika,
 2. število in lokacije poslovnih in drugih prostorov, ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti in podatke o prostorih, ki so predvideni za trošarinsko skladišče,
 3. podrobnejši opis dejavnosti s trošarinskimi izdelki z navedbo vrste postopkov, ki se bodo opravljali v trošarinskem skladišču,
 4. vrsto trošarinskih izdelkov po tarifnih oznakah kombinirane nomenklature carinske tarife (v nadaljnjem besedilu: tarifna oznaka), za katero se zahteva dovoljenje za trošarinsko skladišče,
 5. predviden obseg proizvedenih ali skladiščenih količin trošarinskih izdelkov po posameznih vrstah za obdobje 12 mesecev,
 6. predviden obseg proizvedenih ali skladiščenih količin trošarinskih izdelkov, ki predstavljajo vhodne elemente dejavnosti s trošarinskimi izdelki, po posameznih vrstah za obdobje 12 mesecev;
 7. predviden obseg proizvedenih ali skladiščenih količin trošarinskih izdelkov, ki predstavljajo vmesne izdelke dejavnosti s trošarinskimi izdelki, po posameznih vrstah za obdobje 12 mesecev,
 8. običajen obseg proizvedenih ali skladiščenih količin trošarinskih izdelkov, ki predstavljajo končne izdelke dejavnosti s trošarinskimi izdelki, po posameznih vrstah za obdobje 12 mesecev,
 9. predviden obseg odpreme trošarinskih izdelkov iz trošarinskega skladišča v režimu odloga za obdobje 12 mesecev,
 10. podatke o tehnični opremi, potrebni za opravljanje dejavnosti s trošarinskimi izdelki,
 11. podatke o listinah, iz katerih so razvidni normativi porabe posameznih vrst trošarinskih izdelkov, po vrstah proizvodnje trošarinskih izdelkov,
 12. navedbo vrste in opis delovanja računovodskega sistema,
 13. navedbo načina odpremljanja trošarinskih izdelkov iz trošarinskega skladišča po vrstah odpreme in predvidenem letnem obsegu količin odpremljenih trošarinskih izdelkov (kot npr. cestni prevoz, železniški, ladijski, letalski: lastni, tuji; po ceveh; v cisternah, steklenicah, sodih ipd.),
 14. izjavo, da vložnik vodi poslovne knjige po sistemu dvostavnega knjigovodstva,
 15. ime osebe in namestnika osebe, odgovorne za delovanje trošarinskega skladišča,
 16. ime osebe in namestnika osebe pri pravni osebi, če je imetnik trošarinskega dovoljenja sklenil pogodbo o upravljanju trošarinskega skladišča z drugo osebo in
 17. ime osebe, odgovorne za poslovanje s trošarinskimi dokumenti.

(2) Vlogi iz prejšnjega odstavka se priloži overjen podpis oseb iz 15. do 17. točke prejšnjega odstavka.

15. člen
(posebno dovoljenje imetnika trošarinskega skladišča)

Vloga za izdajo posebnega dovoljenja iz sedmega odstavka 43. člena ZTro-1 se predloži na obrazcu »Vloga za izdajo posebnega dovoljenja imetniku trošarinskega skladišča«, ki je objavljen na spletni strani davčnega organa in vsebuje naslednje:

 1. identifikacijske podatke vložnika,
 2. skupine trošarinskih izdelkov, za katere se zahteva posebno dovoljenje,
 3. druge izdelke, surovine in polizdelke, ki so potrebni za proizvodnjo, obdelovanje, predelovanje in dodelovanje trošarinskih izdelkov v trošarinskem skladišču in
 4. opis razlogov za izdajo posebnega dovoljenja.
16. člen
(vodenje evidenc imetnika trošarinskega skladišča)

(1) Imetnik trošarinskega skladišča v evidencah trošarinskih izdelkov v skladu s 3. točko prvega odstavka 45. člena ZTro-1 vodi podatke o:

 1. stanju zalog trošarinskih izdelkov na začetku in koncu davčnega obdobja,
 2. vrsti in količini prejema trošarinskih izdelkov (iz vnosa, uvoza, drugih trošarinskih skladišč, obrata oproščenega uporabnika ter od drugih trošarinskih zavezancev),
 3. vrsti in količini odpremljenih trošarinskih izdelkov (drugemu trošarinskemu skladišču, oproščenemu uporabniku, davka prosti prodajalni, v izvoz, diplomatskim predstavništvom, konzulatom in mednarodnim organizacijam ter prejemnikom, ki so oproščeni plačila trošarine),
 4. vrsti in količini uporabljenih trošarinskih izdelkov kot surovine za proizvodnjo drugih trošarinskih izdelkov v trošarinskem skladišču, kot vzorcev za analize v zvezi s testiranjem proizvodnje oziroma za znanstvene namene, za namene trošarinskega nadzora in za namene kontrole kakovosti, ki jo v trošarinskem skladišču opravlja pooblaščena oseba davčnega organa,
 5. vrsti in količini izdelanih trošarinskih izdelkov,
 6. vrsti in količini nabavljenih trošarinskih izdelkov po ceni z vključeno trošarino,
 7. uničenju trošarinskih izdelkov pod nadzorom davčnega organa,
 8. primanjkljaju, ki je nastal zaradi skladiščenja in prevoza izdelkov,
 9. denaturiranju alkohola v skladu z 72. členom ZTro-1 in
 10. sprostitvi trošarinskih izdelkov v porabo, vključno s količinami za lastno rabo.

(2) Imetnik trošarinskega skladišča vodi evidence v trošarinskem skladišču tako, da v vsakem trenutku izkazujejo stanje zalog trošarinskih izdelkov po njihovi vrsti in količini ter skupne podatke trošarinskih izdelkov.

17. člen
(vloga za izdajo dovoljenja za davka prosto prodajalno)

(1) Vloga za izdajo dovoljenja za davka prosto prodajalno, na podlagi drugega odstavka 16. člena v povezavi s 44. členom ZTro-1, se predloži na obrazcu »Vloga za izdajo dovoljenja za davka prosto prodajalno«, ki je objavljen na spletni strani davčnega organa in vsebuje naslednje:

 1. identifikacijske podatke vložnika,
 2. lokacije prodajaln,
 3. vrsto trošarinskih izdelkov po tarifnih oznakah, ki jih bo prejemal in prodajal v prodajalni, za katero zahteva izdajo dovoljenja,
 4. predviden obseg prejema trošarinskih izdelkov po posameznih vrstah za obdobje 12 mesecev,
 5. navedbo vrste in opis delovanja računovodskega sistema,
 6. izjavo, da vložnik vodi poslovne knjige po sistemu dvostavnega knjigovodstva,
 7. ime osebe in namestnika osebe, odgovorne za poslovanje davka proste prodajalne,
 8. ime osebe, odgovorne za poslovanje s trošarinskimi dokumenti, in
 9. druge podatke, ki dokazujejo utemeljenost vloge za izdajo dovoljenja.

(2) Vlogi iz prejšnjega odstavka se priloži overjen podpis oseb iz 7. in 8. točke prejšnjega odstavka.

18. člen
(vodenje evidenc imetnika davka proste prodajalne)

(1) Imetnik davka proste prodajalne v evidencah trošarinskih izdelkov v skladu s 3. točko prvega odstavka 45. člena ZTro-1 vodi podatke o:

 1. vrsti in količini trošarinskih izdelkov, prejetih v režimu odloga ter s plačano trošarino po posameznih dobaviteljih,
 2. vrsti in količini prodanih trošarinskih izdelkov, ki so predmet oprostitve po 15. členu ZTro-1,
 3. vrsti in količini prodanih trošarinskih izdelkov, ki niso predmet oprostitve, in
 4. stanju zalog trošarinskih izdelkov na začetku in koncu davčnega obdobja.

(2) Imetnik davka proste prodajalne vodi evidence iz prejšnjega odstavka tako, da v vsakem trenutku izkazujejo stanje zalog trošarinskih izdelkov po njihovi vrsti in količini ter skupne podatke trošarinskih izdelkov. Evidence se davčnemu organu predložijo na zahtevo.

Zakaj ne vidim vseh členov?

Naročniki vidijo tudi preostalih 41 členov.

Naročite se tukaj in pridobite dostop do vseh vsebin.
Če ste že naročnik se prijavite tukaj.

Naročite se
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!