Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

Najnovejša različica besedila

Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-1B)

DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB - DDPO, DAVČNI OBRAČUN -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

V Zakonu o nematerializiranih vrednostnih papirjih (Uradni list RS, št. 75/15, 74/16 – ORZNVP48, 5/17 in 15/18 – odl. US) se besedilo 27. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Naloge za prenos nematerializiranih vrednostnih papirjev na podlagi odločb državnih organov ali nosilcev javnih pooblastil v centralni register vnaša centralna depotna družba.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko nalog za prenos na podlagi sklepa o dedovanju v centralni register vnese tudi član centralne depotne družbe, ki vodi račun nematerializiranih vrednostnih papirjev, na katerega se prenos nanaša, če je tak prenos mogoč glede na stanje centralnega registra in pravila opravljanja vpisov v centralnem registru.
(3) Centralna depotna družba ne sme odkloniti prenosa samo zato, ker bi ga lahko opravil tudi član, član pa ne sme odkloniti prenosa samo zato, ker bi ga lahko opravila tudi centralna depotna družba.
(4) Če nalog vnaša centralna depotna družba, se ne uporablja tretji odstavek 17. člena tega zakona.«.
V 48. členu se v prvem odstavku drugi in tretji stavek črtata.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Člani centralne depotne družbe razen stroškov, določenih z njeno tarifo, fizičnim osebam ne smejo zaračunavati dodatnih stroškov za odprtje in zaprtje računa.«.
48.a člen se spremeni tako, da se glasi:
»48.a člen
(prenos opuščenih in preostalih nematerializiranih vrednostnih papirjev na ukinjenih registrskih računih)
(1) Centralna depotna družba vpiše vse nematerializirane vrednostne papirje, ki so se jim imetniki izrecno odpovedali, v dobro posebnega računa, imetnik katerega je Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. (v nadaljnjem besedilu: KAD).
(2) Centralna depotna družba prenese vse nematerializirane vrednostne papirje, ki do 31. avgusta 2019 ostanejo vpisani na ukinjenih registrskih računih, v dobro skupnega namenskega računa za prenos na KAD. Skupni namenski račun vodi centralna depotna družba, ki tudi uresničuje pravice iz teh nematerializiranih vrednostnih papirjev, z izjemo glasovalnih pravic iz delnic ciljnih družb, za katere se uporabljajo določbe zakona, ki ureja prevzeme (v nadaljnjem besedilu: ciljna družba), in sicer do njihovega dejanskega prenosa upravičencu iz tretjega odstavka tega člena oziroma na posebni račun KAD iz prejšnjega odstavka.
(3) Oseba, katere nematerializirani vrednostni papirji so bili v skladu s prejšnjim odstavkom preneseni na skupni namenski račun, lahko do 31. decembra 2021 zahteva, da se preneseni nematerializirani vrednostni papirji oziroma nematerializirani vrednostni papirji, ki so slednje nadomestili, prenesejo na račun pri članu centralne depotne družbe. Oseba, ki vloži takšno zahtevo (v nadaljnjem besedilu: vložnik zahteve), mora nematerializirane vrednostne papirje sprejeti v stanju, v katerem so, brez donosov ali drugih izplačil zanje, za obdobje od dneva njihovega prenosa na skupni namenski račun do dneva vložitve zahteve, podpis na zahtevi pa mora biti upravno ali notarsko overjen.
(4) Centralna depotna družba v breme skupnega namenskega računa izroči nematerializirane vrednostne papirje, ki so bili predmet prenosa v breme ukinjenega registrskega računa vložnika zahteve, v 60 dneh od prejema zahteve. Če so prenesene nematerializirane vrednostne papirje nadomestili drugi nematerializirani vrednostni papirji, centralna depotna družba izroči te druge vrednostne papirje v ustreznem razmerju nadomestitve. Če vložniku zahteve prenesene nematerializirane vrednostne papirje ali druge vrednostne papirje, ki so nadomestili te nematerializirane vrednostne papirje, ni mogoče izročiti zaradi izvedbe korporacijskega dejanja, v okviru katerega je centralna depotna družba prejela denarno nadomestilo za te vrednostne papirje, je vložnik zahteve upravičen do prejema denarnega nadomestila za prevzete oziroma izročene vrednostne papirje brez dodatnih obresti do izteka 60 dnevnega roka in zmanjšano za morebitne stroške.
(5) Po izteku roka iz tretjega odstavka tega člena centralna depotna družba prenese nematerializirane vrednostne papirje ali druge vrednostne papirje, ki so slednje nadomestili, za katere niso bile vložene zahteve iz tretjega odstavka tega člena, s skupnega namenskega računa iz drugega odstavka tega člena na posebni račun KAD iz prvega odstavka tega člena. Ob tem centralna depotna družba izroči KAD v 15 dneh, šteto od dneva prenosa nematerializiranih vrednostnih papirjev, tudi vse donose, izplačila in denarna nadomestila, ki jih je prejela za nematerializirane vrednostne papirje, prenesene v dobro skupnega namenskega računa za prenos na KAD po drugem odstavku tega člena brez dodatnih obresti do izteka 15 dnevnega roka.
(6) Centralna depotna družba ni upravičena zaračunavati KAD nobenih stroškov in nadomestil za nematerializirane vrednostne papirje, ki se vpišejo v dobro njenega posebnega računa iz prvega odstavka tega člena, in za nematerializirane vrednostne papirje, ki so bili preneseni v dobro skupnega namenskega računa za prenos na KAD.
(7) KAD mora o pridobitvi delnic ciljnih družb, ki jih je pridobila v skladu s petim odstavkom tega člena, obvestiti agencijo v treh delovnih dneh po pridobitvi.
(8) Z globo od 12.000 do 250.000 eurov se za prekršek kaznuje KAD, če o pridobitvi delnic ciljnih družb, ki jih je pridobila v skladu s petim odstavkom tega člena, ne obvesti agencije v treh delovnih dneh po pridobitvi v skladu s prejšnjim odstavkom.
(9) Z globo od 800 do 10.000 eurov se za prekršek kaznuje odgovorna oseba KAD, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.«.
Za 48.a členom se doda nov 48.b člen, ki se glasi:
»48.b člen
(ugotavljanje deleža glasovalnih pravic ter uresničevanje glasovalnih pravic iz delnic cilje družbe)
(1) Ne glede na določbe zakona, ki ureja prevzeme, se pri ugotavljanju deleža glasovalnih pravic centralne depotne družbe in oseb, ki po zakonu, ki ureja prevzeme, s centralno depotno družbo delujejo usklajeno v ciljni družbi, ne upoštevajo glasovalne pravice iz delnic ciljne družbe, ki so vpisane na skupnem namenskem računu iz drugega odstavka prejšnjega člena. Centralna depotna družba ne sme uresničevati glasovalnih pravic iz delnic ciljne družbe, vpisanih na skupnem namenskem računu iz drugega odstavka prejšnjega člena.
(2) Ne glede na določbe zakona, ki ureja prevzeme, se pri ugotavljanju deleža glasovalnih pravic KAD in oseb, ki po zakonu, ki ureja prevzeme, s KAD delujejo usklajeno v ciljni družbi, ne upoštevajo glasovalne pravice iz delnic ciljne družbe, ki jih KAD pridobi v skladu s prvim oziroma petim odstavkom prejšnjega člena. KAD ne sme uresničevati glasovalnih pravic iz delnic ciljnih družb, ki jih pridobi v skladu s prvim oziroma petim odstavkom prejšnjega člena. KAD je upravičena izvrševati glasovalna upravičenja iz vseh tistih nematerializiranih vrednostnih papirjev družb, ki jih pridobi v skladu s prvim oziroma petim odstavkom prejšnjega člena, za katere se ob upoštevanju stanja, ki je podano na dan prenosa nematerializiranega vrednostnega papirja na poseben račun KAD iz prvega odstavka prejšnjega člena, ne uporabljajo določbe zakona, ki ureja prevzeme.«.
KONČNA DOLOČBA
(začetek veljavnosti)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!