Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

POZOR: to ni najnovejša različica besedila

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju

DELOVNA ZAKONODAJA, PRISPEVKI -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

1. člen
V Uredbi o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 14/09, 23/09, 48/09, 113/09, 25/10, 67/10, 105/10, 45/12, 24/13, 51/13, 12/14, 24/14, 52/14, 59/14, 24/15, 3/16, 70/16, 14/17, 68/17, 6/19 in 51/19) se v 2. členu v vrstici s šifro Z120 z indikatorjem 1 v stolpcu C1 v stolpcu »Pomen izraza« črta točka (2). Dosedanji točki (3) in (4) postaneta točki (2) in (3).
V vrstici s šifro Z120 z indikatorjem 2 v stolpcu C1 se v stolpcu »Pomen izraza« črta točka (2). Dosedanje točke (3) do (5) postanejo točke (2) do (4).
V vrstici s šifro Z124 z indikatorjem 1 v stolpcu C1 se v stolpcu »Pomen izraza« črta točka (2). Dosedanje točke (3) do (4) postanejo točke (2) do (3).
V vrstici s šifro Z151 se stolpec »Pomen izraza« spremeni tako, da se glasi: »Z151 = Z100/Z050 – osnovna plača/Z050«.
2. člen
V 3. členu se v drugem odstavku v preglednici v vrstici s šifro C100 v stolpcu »Faktor/vrednost« pred številom »0,4« doda besedilo »0,3 ali«.
V vrstici s šifro C110 se v stolpcu »Faktor/vrednost« pred številom »0,9« doda besedilo »0,75 ali«, v stolpcu »Način izračuna« pa se za podpičjem doda besedilo »32.a člen ZSPJS;«.
V vrstici s šifro C111 se v stolpcu »Faktor/vrednost« pred številom »1,2« doda besedilo »0,9 ali«, v stolpcu »Način izračuna« pa se za podpičjem doda besedilo »32.a člen ZSPJS;«.
V vrsticah s šiframi od O010 do O042 se v stolpcu »Vrsta izplačila« za besedo »časa« doda besedilo »za sodnike in državne tožilce«, v stolpcu »Način izračuna« pa se črta besedilo »48. člen KPJS;«.
V vrsticah s šiframi od O060 do O110 se v stolpcu »Vrsta izplačila« besedo »prek« nadomesti z besedo »preko«, v stolpcu »Način izračuna« pa se črta besedilo »in 32.a«.
3. člen
V 19.a členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Razlika do minimalne plače se izračuna iz bruto urne postavke za razliko do minimalne plače (Z151) za število normiranih ur rednega dela (Z061). Izračunani znesek je razlika do minimalne plače A020 (A020 = Z151 X Z061).«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
4. člen
Spremenjena 2. člen in prvi odstavek 19.a člena uredbe se začneta uporabljati 1. januarja 2020, do takrat pa se uporabljata 2. člen in prvi odstavek 19.a člena Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 14/09, 23/09, 48/09, 113/09, 25/10, 67/10, 105/10, 45/12, 24/13, 51/13, 12/14, 24/14, 52/14, 59/14, 24/15, 3/16, 70/16, 14/17, 68/17, 6/19 in 51/19).
5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!