Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

Najnovejša različica besedila

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zelenem javnem naročanju

JAVNA NAROČILA -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

V Uredbi o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17) se v 1. členu v drugem odstavku v drugi alineji za besedilom »UL L št. 141 z dne 28. maja 2013, str. 28« dodata podpičje in besedilo »v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2012/27/EU«.
V 3. členu se v 1. točki za besedilom »ali shemi,« doda besedilo »ki se uporablja za ravnanje z okoljskimi odpadki«. Besedilo »SIST EN ISO/IEC 17065:2012 (Ugotavljanje skladnosti – Zahteve za organe, ki certificirajo proizvode, procese in storitve)« se nadomesti z besedilom »SIST EN ISO/IEC 17021-1:2015 (Ugotavljanje skladnosti – Zahteve za organe, ki presojajo in certificirajo sisteme vodenja – 1. del: Zahteve)«.
V 2. točki se besedilo »v skladu s standardom SIST EN ISO/IEC 17065:2012 (Ugotavljanje skladnosti – Zahteve za organe, ki certificirajo proizvode, procese in storitve)« črta.
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»5. člen
(izjeme od zelenega javnega naročanja)
Ta uredba se ne uporablja:
1. v primerih, ko se živila in gostinske storitve ter tekstilni izdelki in pisarniški papir in higienski papirnati izdelki naročajo v humanitarne namene;
2. za javna naročila blaga za blagovne rezerve, ko je treba zaradi varnostnih ali higienskih zahtev upoštevati drugačne standarde;
3. ko je predmet javnega naročanja stavbno pohištvo, ki je v primeru ugotovljene prekomerne hrupne prometne obremenjenosti na zasebni lastnini namenjeno zagotavljanju pasivne protihrupne zaščite;
4. za javna naročila oboroženih sil, kadar je javno naročilo blaga, storitve in gradnje z visoko energetsko učinkovitostjo, kakor je določeno v Prilogi III Direktive 2012/27/EU, v nasprotju z naravo in glavnim ciljem dejavnosti oboroženih sil, in za javna naročila vojaške opreme, kakor je opredeljena v zakonu, ki opredeljuje javno naročanje na področju obrambe in varnosti.«.
V 6. členu se v drugem odstavku 3. in 4. točka spremenita tako, da se glasita:
»3. delež živil, ki izpolnjujejo posamezno, več ali vse zahteve iz sheme kakovosti, zaradi česar so ta živila okoljsko manj obremenjujoča, znaša glede na število vseh artiklov živil ali celotne predvidene količine živil najmanj 20%;
4. bombaž ali druga naravna vlakna, vsebovana v tekstilnih izdelkih, morajo v najmanj 10% vseh izdelkov zajemati bombažna ali druga naravna vlakna, pridobljena na ekološki način;«.
V 14. točki se besedilo »delež recikliranega mavca v mavčni plošči oziroma« črta.
V 25. točki se besedilo »vodne organizme« nadomesti z besedilom »vodno okolje«.
V 7. členu se v osmem odstavku drugi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Kadar metodologije za oceno operativnih stroškov v življenjski dobi vozila ni mogoče uporabiti zaradi pomanjkljivih informacij o emisijah CO2, NOx, NMHC in trdnih delcev ali nedostopnosti informacij o emisijah CO2, NOx, NMHC in trdnih delcev v ustrezni merski enoti, ki bi glede na druge parametre za izračun ocene operativnih stroškov v življenjski dobi vozila omogočale izračun stroškov, naročnik v tehničnih specifikacijah opredeli minimalne tehnične zahteve za energetsko in okoljsko sprejemljivost, zlasti glede emisij CO2, NOx, NMHC in trdnih delcev.«.
V devetem odstavku se besedilo »2. ali 3. točke« in obakrat beseda »živil« črtajo.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
(zaključek postopkov, začetih pred uveljavitvijo te uredbe)
(1) Postopki javnega naročanja, za katere je bilo obvestilo o javnem naročilu ali obvestilo o projektnem natečaju poslano v objavo pred uveljavitvijo te uredbe, se izvedejo po dosedanjih predpisih.
(2) Postopki javnega naročanja, za katere na portalu javnih naročil ni treba objaviti obvestila o naročilu in so naročniki gospodarskim subjektom poslali povabilo k sodelovanju, povabilo k potrditvi interesa ali povabilo k predložitvi ponudb pred uveljavitvijo te uredbe, se izvedejo po dosedanjih predpisih.
(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena lahko naročnik ob upoštevanju spremenjenih 3., 6. in 7. člena uredbe spremeni dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila oziroma navedbe v objavljenem obvestilu o javnem naročilu ter javno naročilo odda v skladu s spremenjenimi 3., 6. in 7. členom uredbe, če še ni potekel rok za predložitev ponudb.
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!