Se pripravlja sprememba?

Vse predloge in spremembe predpisa imate na njegovi časovnici. Kliknite "Časovnica" na spodnji hitri navigaciji. 

Izberi paket

POZOR: to ni najnovejša različica besedila

Pojasnilo 7 - Dajanje mnenja pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij v zvezi s 146. členom ZFPPIPP

STATUSNO PRAVO, FINANČNO POSLOVANJE -

Objavljeno:

Objavljeno v:

Na podlagi 9. in 16. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 11/01, 118/05-5309 in 42/06-1799 (popr. 60/06)) 19. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS, št. 70/01) in 8. člena Hierarhije standardov ocenjevanja vrednosti (Uradni list RS, št. 47/04) je strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo na redni 109. seji dne 20. aprila 2009 sprejel

POJASNILO   7
Dajanje mnenja pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij v zvezi s 146. členom ZFPPIPP


Pri dajanju mnenja v zvezi s 146. členom Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št 126/07, v nadaljevanju ZFPPIPP) mora pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij (odslej ocenjevalec) upoštevati določila ZFPPIPP in tega pojasnila.
Po 146. členu ZFPPIPP mora ocenjevalec v poročilu pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij (v nadaljevanju Poročilo), pripravljenega v skladu z zahtevami ZFPPIPP, opredeliti ključne sestavine Poročila in podati mnenje. Poročilo naj vsebuje:
1) Uvod
Ocenjevalec v uvodu opredeli najmanj predmet pregleda, namen pregleda, obseg pregleda in načela, na podlagi katerih je bil pregled opravljen.
2) Načrt finančnega prestrukturiranja
Ocenjevalec povzame ključne sestavine načrta finančnega prestrukturiranja, ki je predmet pregleda.
3) Analiza računovodskih izkazov
Ocenjevalec poda pregled in analizo že sestavljenih računovodskih izkazov (vsaj za pretekla 3 leta), projekcije predračunskih računovodskih izkazov (vsaj za obdobje, dokler dolžnik ne plača terjatev vseh upnikov, na katere učinkuje prisilna poravnava) in predpostavk, na katerih je bila pripravljena projekcija predračunskih računovodskih izkazov dolžnika, ki je predmet pregleda. Računovodski izkazi morajo obsegati bilanco stanja, izkaz poslovnega izida in izkaz denarnih tokov.
4) Podlage za pripravo mnenja
Za namen izdaje mnenja ocenjevalec izvede preizkus insolventnosti dolžnika, preizkus, ali bosta doseženi bodoča kratkoročna in dolgoročna plačilna sposobnosti dolžnika, ter preizkus učinkov prisilne poravnave in stečaja na poplačilo terjatev upnikov.
5) Mnenje
Ocenjevalec poda mnenje o tem,
a) ali je dolžnik insolventen,
b) ali bo izvedba načrta finančnega prestrukturiranja omogočila tako finančno prestrukturiranje dolžnika, da bo postal kratkoročno in dolgoročno plačilno sposoben, in
c) ali bodo upnikom s potrditvijo prisilne poravnave, ki jo predlaga dolžnik, zagotovljeni ugodnejši pogoji poplačila njihovih terjatev, kot bi bili, če bi bil nad dolžnikom začet stečajni postopek.
Mnenje se poda v standardizirani obliki na zadnji strani Poročila (za zgled mnenja glejte Prilogo A in Prilogo B).
6) Datum in podpis ocenjevalca
Datum in podpis ocenjevalca sta napisana na zadnji strani Poročila pod mnenjem. Način podpisa pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij določa Pojasnilo 3 Hierarhije standardov ocenjevanja vrednosti.
Namen Poročila po 146. členu ZFPPIPP je izdaja mnenja o tem, ali je dolžnik insolventen, ali bo izvedba finančnega prestrukturiranja omogočila tako finančno prestrukturiranje dolžnika, da bo postal kratkoročno in dolgoročno plačilno sposoben, in ali bodo upnikom s potrditvijo prisilne poravnave, ki jo predlaga dolžnik, zagotovljeni ugodnejši pogoji poplačila njihovih terjatev, kot bi bili, če bi bil nad dolžnikom začet stečajni postopek, in ne ocena vrednosti podjetja.

Obrazložitev

Pri dajanju mnenja v zvezi s 146. členom ZFPPIPP mora ocenjevalec spoštovati določila Hierarhije standardov ocenjevanja vrednosti (v nadaljevanju Hierarhija). V skladu s Hierarhijo mora ocenjevalec pri pripravi Poročila in mnenja upoštevati pojasnilo 7, zapisano na 2. ravni Hierarhije, in določila ZFPPIPP.
Podrobnejša vsebina posameznih sestavin Poročila naj bo pripravljena takole:
Ad 1) Uvod
Ocenjevalec v uvodu opredeli glavne sestavine naloge tako, da zapiše:
– Predmet pregleda je načrt finančnega prestrukturiranja, ki ga je pripravil dolžnik.
– Namen Poročila je, da ocenjevalec poda mnenje o tem, ali so dosežene materialnopravne zahteve za vodenje postopka prisilne poravnave v skladu z določili ZFPPIPP. Materialnopravne zahteve za vodenje postopka prisilne poravnave so: potrditev, da je dolžnik insolventen, da bo izvedba finančnega prestrukturiranja omogočila, da bo dolžnik postal kratkoročno in dolgoročno plačilno sposoben, in da bodo upnikom s potrditvijo prisilne poravnave, ki jo predlaga dolžnik, zagotovljeni ugodnejši pogoji poplačila njihovih terjatev, kot bi bili, če bi bil nad dolžnikom začet stečajni postopek.
– Pregled zajema pregled in analizo načrta finančnega prestrukturiranja, že izdanih računovodskih izkazov za pretekla leta, projekcije računovodskih izkazov in predpostavk, na katerih je bila pripravljena projekcija računovodskih izkazov.
– Poročilo in mnenje ocenjevalca sta pripravljena na podlagi ZFPPIPP in tega pojasnila.
Ad 4) Podlage za pripravo mnenja
Ocenjevalec predstavi analitične podlage, ki so osnova za pripravo mnenja. Za preizkus učinkov prisilne poravnave in stečaja na poplačilo terjatev upnikov ocenjevalec izvede tele analitične postopke:
– Učinek prisilne poravnave na poplačilo terjatev upnikov
Ocenjevalec pregleda projekcijo predračunskih računovodskih izkazov, ki kažejo načrtovano poslovanje dolžnika ter vključujejo velikost in dinamiko poplačil terjatev upnikov. Odlivi, namenjeni poplačilom terjatev upnikov, se diskontirajo na sedanjo vrednost z diskontno mero, ki kaže časovno vrednost denarja, in ne vključuje drugih sestavin tveganja. Kot referenčna diskontna mera se uporabi podatek o netvegani meri donosa na dan, ki je enak zadnjemu dnevu zadnjega koledarskega trimesečja, ki se je končalo pred uvedbo postopka prisilne poravnave.
Diskontirana sedanja vrednost poplačil vseh terjatev upnikov, kot je predvideno za postopek prisilne poravnave, se primerja s celotnim stanjem obveznosti do upnikov na dan, ki je enak zadnjemu dnevu zadnjega koledarskega trimesečja, ki se je končalo pred uvedbo postopka prisilne poravnave. Na ta način se ugotovi odstotek (%) poplačila terjatev upnikov ob predpostavki prisilne poravnave.
Če se stanje obveznosti do upnikov v času priprave Poročila občutno razlikuje od stanja obveznosti do upnikov na dan, ki je enak zadnjemu dnevu zadnjega koledarskega trimesečja, ki se je končalo pred uvedbo postopka prisilne poravnave, mora ocenjevalec pridobiti pojasnilo dolžnika in to razkriti v Poročilu.
– Učinek stečaja na poplačilo terjatev upnikov
Ocenjevalec oceni tržne vrednosti sredstev in obveznosti ob predpostavki likvidacije. Tržno vrednost posameznih sredstev praviloma ocenijo pooblaščeni ocenjevalci vrednosti nepremični ter strojev in opreme, vpisani v register, z veljavnim dovoljenjem za opravljanje nalog, ki ga izda Slovenski inštitut za revizijo. Ocena vrednosti se opravi na dan, ki je enak zadnjemu dnevu zadnjega koledarskega trimesečja, ki se je končalo pred uvedbo postopka prisilne poravnave. Kot stanje obveznosti do upnikov ocenjevalec upošteva stanje obveznosti do upnikov na dan, ki je enak zadnjemu dnevu zadnjega koledarskega trimesečja, ki se je končalo pred uvedbo postopka prisilne poravnave.
Pri oceni likvidacijske vrednosti sredstev je treba upoštevati stroške stečajnega postopka in čas, potreben za izvedbo stečaja dolžnika. Prilivi od prodaje posameznih sredstev morajo biti časovno opredeljeni in diskontirani z diskontnim faktorjem, ki kaže časovno vrednost denarja, in ne vključuje drugih sestavin tveganja. Kot referenčna diskontna mera se uporabi podatek o netvegani meri donosa na dan, ki je enak zadnjemu dnevu zadnjega koledarskega trimesečja, ki se je končalo pred uvedbo postopka prisilne poravnave.
Likvidacijska vrednost sredstev dolžnika, ki so na voljo za poplačilo terjatev upnikov ob predpostavki stečaja, se ugotovi tako, da se od diskontirane tržne vrednosti sredstev ob predpostavki likvidacije odštejejo stroški stečajnega postopka in vse druge obveznosti, razen obveznosti do upnikov. Kot stroške stečajnega postopka je nujno treba upoštevati tudi stroške odpravnin zaposlenim, in sicer v skladu z določili 109. člena zakona o delovnih razmerjih.
Tako ugotovljene likvidacijske vrednosti sredstev se primerjajo s stanjem obveznosti do upnikov na dan, ki je enak zadnjemu dnevu zadnjega koledarskega trimesečja, ki se je končalo pred uvedbo postopka prisilne poravnave. Na ta način se ugotovi odstotek (%) poplačila terjatev upnikov ob predpostavki stečaja.
Učinek stečaja na poplačilo terjatev upnikov se primerja z učinkom prisilne poravnave na poplačilo terjatev upnikov, tako da se primerjajo izračunani odstotki (%) poplačila terjatev upnikov v primeru prisilne poravnave z odstotkom poplačila terjatev upnikov v primeru stečaja. Višji odstotek (%) poplačila terjatev upnikov pomeni bolj ugoden način poplačila.
Če se stanje obveznosti do upnikov v času priprave Poročila občutno razlikuje od stanja obveznosti do upnikov na dan, ki je enak zadnjemu dnevu zadnjega koledarskega trimesečja, ki se je končalo pred uvedbo postopka prisilne poravnave, mora ocenjevalec pridobiti pojasnilo dolžnika in to razkriti v poročilu.

Priloga A

Zgled pritrdilnega mnenja pooblaščenega ocenjevalca vrednosti
podjetij  v zvezi s 146. členom ZFPPIPP

MNENJE POOBLAŠČENEGA OCENJEVALCA VREDNOSTI PODJETIJ V ZVEZI S
146. ČLENOM ZFPPIPP

Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij (napišite ime in
priimek) z veljavnim dovoljenjem za opravljanje nalog, ki ga izda
Slovenski inštitut za revizijo, številka (napišite številko in
datum izdaje delovnega dovoljenja) sem v skladu s 146. členom
Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in
prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07, v nadaljevanju
ZFPPIPP) pregledal načrt finančnega prestrukturiranja družbe ABC
z dne (napišite datum).

Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij, podpisnik tega
mnenja, potrjujem, da nisem sodeloval pri pripravi načrta ali
dela načrta finančnega prestrukturiranja družbe ABC, ki je
predmet tega pregleda.

                             Mnenje

Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij (napišite ime in
priimek) potrjujem, da je Poročilo pooblaščenega ocenjevalca
vrednosti podjetij za namen, povezan s 146. členom ZFPPIPP,
pripravljeno v skladu s Pojasnilom 7 Slovenskega inštituta za
revizijo – Dajanje mnenja pooblaščenega ocenjevalca vrednosti
podjetij v zvezi s 146. členom ZFPPIPP.

Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij potrjujem,

– da je družba ABC insolventna,

– da obstaja najmanj 50-odstotna verjetnost, da bo izvedba
predlaganega načrta finančnega prestrukturiranja omogočila tako
finančno prestrukturiranje družbe ABC, da bo le-ta postala
kratkoročno in dolgoročno plačilno sposobna, ter

– da obstaja najmanj 50-odstotna verjetnost, da bodo upnikom
družbe ABC s potrditvijo prisilne poravnave, kot jo predlaga
dolžnik družba ABC, zagotovljeni ugodnejši pogoji poplačila
njihovih terjatev, kot bi bili, če bi bil nad družbo ABC začet
stečajni postopek.


Datum:             POOBLAŠČENI OCENJEVALEC VREDNOSTI PODJETIJ
                                                            
                                                            

               (ime in priimek s tiskanimi črkami ter podpis)
 

Priloga B

Zgled odklonilnega mnenja pooblaščenega ocenjevalca vrednosti
podjetij  v zvezi s 146. členom ZFPPIPP

MNENJE POOBLAŠČENEGA OCENJEVALCA VREDNOSTI PODJETIJ V ZVEZI S
146. ČLENOM ZFPPIPP


Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij (napišite ime in
priimek) z veljavnim dovoljenjem za opravljanje nalog, ki ga izda
Slovenski inštitut za revizijo, številka (napišite številko in
datum izdaje delovnega dovoljenja) sem v skladu s 146. členom
Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in
prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07, v nadaljevanju
ZFPPIPP) pregledal načrt finančnega prestrukturiranja družbe ABC
z dne (napišite datum).

Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij, podpisnik tega
mnenja, potrjujem, da nisem sodeloval pri pripravi načrta ali
dela načrta finančnega prestrukturiranja družbe ABC, ki je
predmet tega pregleda.

                             Mnenje

Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij (napišite ime in
priimek) potrjujem, da je Poročilo pooblaščenega ocenjevalca
vrednosti podjetij za namen, povezan s 146. členom ZFPPIPP,
pripravljeno v skladu s Pojasnilom 7 Slovenskega inštituta za
revizijo – Dajanje mnenja pooblaščenega ocenjevalca vrednosti
podjetij v zvezi s 146. členom ZFPPIPP.

Pooblaščeni ocenjevalce vrednosti podjetij potrjujem, da družba
ABC:

– ni insolventna (ali) je insolventna,

vendar pa obstaja več kot 50-odstotna verjetnost,

- da izvedba predlaganega načrta finančnega prestrukturiranja ne
bo omogočila tako finančno prestrukturiranje družbe ABC, da bo
le-ta postala kratkoročno in dolgoročno plačilno sposobna,

- da upnikom družbe ABC s potrditvijo prisilne poravnave, kot jo
predlaga dolžnik družba ABC, ne bodo zagotovljeni ugodnejši
pogoji poplačila njihovih terjatev, kot bi bili, če bi bil nad
družbo ABC začet stečajni postopek.Datum:             POOBLAŠČENI OCENJEVALEC VREDNOSTI PODJETIJ
                                                            

                                                            
               (ime in priimek s tiskanimi črkami ter podpis)

dr. Ivan Turk l.r.
Predsednik strokovnega sveta
Slovenskega inštituta za revizijo

Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!