Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

Najnovejša različica besedila

Spremembe in dopolnitve pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja

DELOVNA ZAKONODAJA, PRISPEVKI -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

V Pravilih obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 30/03 – prečiščeno besedilo, 35/03 – popr., 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06 – popr., 64/07, 33/08, 7/09, 88/09, 30/11, 49/12, 106/12, 99/13 – ZSVarPre-C, 25/14, 85/14, 10/17 – ZČmIS, 64/18 in 4/20) se v 2. členu:
– v 14. točki za besedo »naročilnico« dodata vejica in besedilo »razen v primeru iz 213.a člena pravil«;
– v 17. točki za besedo »napotnico« dodata pika in besedilo: »Za napotnega zdravnika se šteje tudi zdravnik specialist, pri katerem lahko zavarovana oseba v skladu s pravili uveljavi zdravstveno storitev brez napotnice;«;
– v 18. točki besedilo »po pooblastilu osebnega zdravnika« črta.
V 20. členu se v tretjem odstavku besedilo »zdravstvene storitve iz prejšnjega odstavka« nadomesti z besedilom »cene zdravstvene storitve, ki bi jo zavod plačal izvajalcu na podlagi pogodbe oziroma do vrednosti medicinskega pripomočka«.
Za tretjim odstavkom se doda nov, četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Če je zavarovana oseba uveljavljala zdravstvene storitve v času, ko ni imela urejenega obveznega zavarovanja, in si to zavarovanje uredi za nazaj, ima pravico do povračila stroškov v skladu s prejšnjim odstavkom.«.
V 26. členu se 10. točka spremeni tako, da se glasi:
»10. storitve fizioterapije. Zavarovane osebe s kroničnimi kostno-mišičnimi boleznimi lahko uveljavljajo te storitve le v primeru akutnega poslabšanja tega zdravstvenega stanja.;«.
V 43. členu se v tretjem odstavku v 1. točki beseda »izdaje« nadomesti z besedo »prejema«.
V 45. členu se v prvem odstavku:
– v 2. točki besedilo »2. Degenerativni revmatizem:« nadomesti z besedilom »2. Degenerativne bolezni:«;
– v 3. točki v tretji alineji besedilo »zlomi velikih kosti ali hrbtenice« nadomesti z besedilom »zlomi velikih dolgih kosti z izjemo zlomov zapestja, zlomi hrbtenice in večje poškodbe medenice«.
V 59. členu se v prvem odstavku 2. točka spremeni tako, da se glasi:
»2. nadomestnih zdravil in živil v primeru izgubljenih, pozabljenih ali odtujenih zdravil in živil ali, če je bilo zdravilo ali živilo ob neustreznem ravnanju ali ravnanju v nasprotju z navodilom uničeno, pokvarjeno ali poškodovano;«.
V 64. členu se v drugem odstavku za besedo »pripomočka« doda besedilo »ali do medicinskih pripomočkov iz posamezne podskupine medicinskih pripomočkov«.
V petem odstavku se za besedo »pripomočka« dodata vejica in besedilo »pokaže in pojasni uporabo medicinskega pripomočka ter izvede vse ustrezne nastavitve medicinskega pripomočka«.
V 65. členu se v prvem odstavku 14. točka spremeni tako, da se glasi:
»14. katetre iz prvega in petega odstavka 89. člena in 95. člena pravil;«.
V 66. členu se v prvem odstavku:
– 3. točka spremeni tako, da se glasi:
»3. voziček na ročni pogon, pogon za voziček, voziček na elektromotorni pogon, dodatek za voziček, počivalnik, prenosni posebni sedež, električni skuter;«;
– 4. točka črta;
– 6. točka spremeni tako, da se glasi:
»6. slušni aparat, aparat za kostno prevodnost, digitalni slušni aparat, zunanji del za polžev vsadek z izjemo vrvice, zunanji del za kostno usidrani slušni aparat, aparat za boljše sporazumevanje, aparat za omogočanje glasnega govora;«;
– za 6. točko doda nova, 7. točka, ki se glasi:
»7. medicinski pripomoček z določenim cenovnim standardom izposojenega medicinskega pripomočka.«.
V četrtem odstavku se za besedilom odstavka, ki postane prvi stavek, doda nov, drugi stavek, ki se glasi:
»Ne glede na ureditev pravice do popravil iz prejšnjega stavka ima zavarovana oseba pravico do popravil proteze uda tako, da se popravlja posamezen del proteze uda v skupni višini največ 60 % vrednosti prejetega dela proteze uda.«.
Šesti odstavek se črta.
Naslov podpoglavja »V/1. Pravica do protez, ortoz in ortopedske obutve« se spremeni tako, da se glasi »V/1. Pravica do protez udov, estetskih protez, ortoz, ortopedske obutve in medicinskih pripomočkov za kompresijsko zdravljenje«.
V 70. členu se v prvem odstavku:
– v 2. točki beseda »ali« nadomesti z vejico;
– v 3. točki pika nadomesti z besedo »ali«;
– za 3. točko doda nova, 4. točka, ki se glasi:
»4. ortopedskih čevljev in spon po Ponsetijevi metodi.«.
Za 71. členom se doda nov, 71.a člen, ki se glasi:
»71.a člen
(1) Zavarovana oseba ima pravico do naslednjih medicinskih pripomočkov za kompresijsko zdravljenje spodnjih udov:
1. kompresijskih dokolenk;
2. kompresijskih nogavic;
3. kompresijskih hlačnih nogavic ali
4. kompresijskih hlač.
(2) Zavarovana oseba, ki ima pravico do medicinskega pripomočka za kompresijsko zdravljenje spodnjih udov, ima pravico do naslednjih dodatkov:
1. kompresijskih nogavičk;
2. kompresijskih oblačil za stegno;
3. kompresijskih pelot.
(3) Zavarovana oseba ima pravico do kompresijskega rokava za kompresijsko zdravljenje zgornjih udov.
(4) Zavarovana oseba, ki ima pravico do kompresijskega rokava, ima pravica do kompresijske rokavice s prsti kot dodatka.
(5) Zavarovana oseba ima pravico do naslednjih medicinskih pripomočkov za kompresijsko zdravljenje glave in trupa:
1. kompresijske maske za obraz in vrat;
2. kompresijskega nedrčka;
3. kompresijskega oblačila.«.
Naslov podpoglavja »V/2. Pravica do vozičkov in drugih medicinskih pripomočkov za gibanje, stojo in sedenje« se spremeni tako, da se glasi »V/2. Pravica do medicinskih pripomočkov za podporo gibalnih zmožnosti«.
V 72. členu se šesti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(6) Zavarovana oseba, ki ima pravico do vozička iz prvega, tretjega in četrtega odstavka tega člena, ima pravico do naslednjih dodatkov za voziček:
1. naslona za glavo,
2. pasu za telo,
3. pasu za ude,
4. stranske opore za trup,
5. opore za medenico,
6. mizice,
7. abdukcijske zagozde,
8. blazine z abdukcijsko zagozdo,
9. abdukcijskih hlačk in
10. drugega dodatka za voziček, če je po mnenju pooblaščenega zdravnika potreben zaradi zagotavljanja funkcionalne ustreznosti vozička.«.
Za šestim odstavkom se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Zavarovana oseba, ki ima pravico do vozička iz prvega odstavka tega člena, ima pravico do pogona za voziček.«
Dosedanja sedmi in osmi odstavek postaneta osmi in deveti odstavek.
Za devetim odstavkom se doda nov, deseti odstavek, ki se glasi:
»(10) Zavarovana oseba, ki ima pravico do električnega skuterja ali vozička na elektromotorni pogon, ima pravico do akumulatorja.«.
V 75. členu se:
– 7. točka spremeni tako, da se glasi:
»7. stolčka za otroka z motorično prizadetostjo in naslednjih dodatkov za stolček:
– naslona za glavo,
– pasu za telo,
– opore za trup in
– mizice;«;
– v 8. točki besedilo »motorično prizadetega otroka« nadomesti z besedilom »otroka z motorično prizadetostjo«.
77. člen se spremeni tako, da se glasi:
»77. člen
Zavarovana oseba ima pravico do sobnega dvigala in dvigala za kopalnico.«.
85. člen se spremeni tako, da se glasi:
»85. člen
(1) Zavarovana oseba ima pravico do slušnega aparata ali aparata za kostno prevodnost za eno ali obe ušesi, če gre za enostransko ali obojestransko izgubo sluha, ki je z zdravljenjem ni mogoče izboljšati, in če je s tonsko in z govorno preiskavo sluha (avdiometrijo) ter s testiranjem karakteristik amplifikatorja ugotovljeno, da je s takim aparatom mogoče doseči zadovoljiv rehabilitacijski učinek.
(2) Zavarovana oseba, mlajša od 20 let, ima pravico do digitalnega slušnega aparata, če ji omogoči pomembno boljši razvoj govora, razumevanje in sporazumevanje od standardnega slušnega aparata.
(3) Zavarovana oseba ima pravico do aparata iz prvega ali drugega odstavka tega člena le, če ga tudi uporablja. Po prejemu testnega aparata iz prvega ali drugega odstavka tega člena in po opravljenih vajah za uporabo aparata se mora zavarovana oseba v treh mesecih oglasiti pri dobavitelju, ki preveri, če ga zavarovana oseba uporablja. Če zavarovana oseba uporablja testni aparat, izda napotni zdravnik naročilnico. Če zavarovana oseba ne uporablja testnega aparata, ga mora vrniti dobavitelju, ki v tem primeru od zavoda ne more zahtevati njegovega plačila ali drugih stroškov.
(4) Zavarovana oseba, ki ima pravico do aparata iz prvega ali drugega odstavka tega člena, ima pravico do ušesnega vložka za ta aparat.«.
V 86. členu se v prvem odstavku besedilo »ji je« nadomesti z besedo »ima« in besedilo »je upravičena do zamenjave« z besedilom »ima pravico do«.
V drugem odstavku se besedilo »ji je« nadomesti z besedo »ima«, beseda »pripomoček« z besedo »aparat« in besedilo »je upravičena do zamenjave« z besedilom »ima pravico do«.
V 89. členu se v prvem odstavku:
– 3. točka črta;
– 5. točka črta;
– v 6. točki besedilo », če gre za otroka z epilepsijo ali težko prizadetostjo« črta;
– v 10. točki pika nadomesti s podpičjem in doda nova, 11. točka, ki se glasi:
»11. testnih trakov za določanje beljakovin v urinu.«.
Četrti odstavek se črta.
Za desetim odstavkom se doda nov, enajsti odstavek, ki se glasi:
»(11) Zavarovana oseba ima pravico do naslednjih medicinskih pripomočkov za hranjenje ter dajanje olja in zdravil:
1. brizg za hranjenje;
2. brizg za dajanje olja in zdravil;
3. podaljškov za hranjenje po gastrostomi.«.

Zakaj ne vidim vseh členov?

Naročniki vidijo tudi preostalih 42 členov.

Naročite se tukaj in pridobite dostop do vseh vsebin.
Če ste že naročnik se prijavite tukaj.

Naročite se
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!