Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

POZOR: to ni najnovejša različica besedila

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-A)

STATUSNO PRAVO, FINANČNO POSLOVANJE -

Velja od: Objavljeno:

Objavljeno v:

ZAKON
1. člen
V Zakonu o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 67/07 in 100/07 – popravek; v nadaljnjem besedilu: ZTFI) se v 35. členu v petem odstavku v 2. točki za besedo »terjatev« doda beseda »ne«.
2. člen
V 49. členu se v prvem odstavku v točkah 1., 2., 3. in 4. za vejico doda beseda »oziroma«.
3. člen
V 72. členu se za četrtim odstavkom doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Če se zahteva nanaša na potrditev prospekta za uvrstitev vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziranem trgu, pa vrednostni papirji, ki so predmet zahteve, še niso izdani v nematerializirani obliki, lahko agencija o zahtevi za potrditev prospekta za uvrstitev vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziranem trgu odloči z odložnim pogojem, ki se izpolni, ko so vrednostni papirji izdani v nematerializirani obliki.«.
4. člen
V 442. členu se v tretjem odstavku doda nov stavek, ki se glasi: »Enako ravna centralna klirinško depotna družba tudi v primeru, če izdajatelj ob posredovanju naloga za izdajo nematerializiranih vrednostnih papirjev iz prvega odstavka tega člena temu nalogu ne priloži odločbe agencije o potrditvi prospekta za ponudbo vrednostnih papirjev javnosti, kadar je takšna odločba predpisana v tem zakonu.«.
5. člen
V 469. členu se dodajo peti, šesti in sedmi odstavek, ki se glasijo:
»(5) Agencija v okviru razpoložljivih sredstev znotraj finančnega načrta tekočega leta sama določi število zaposlenih. Za plače zaposlenih v agenciji velja Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07 – uradno prečiščeno besedilo, 17/08 in 58/08), pri čemer obseg sredstev za posebne projekte, ki terjajo povečan obseg dela, določi agencija sama v okviru razpoložljivih sredstev znotraj finančnega načrta tekočega leta.
(6) Pri opravljanju svojih nalog in pristojnosti agencija, poleg navodil in priporočil sprejetih s strani odborov EU nadzornikov, upošteva tudi morebiten vpliv na finančno stabilnost držav članic.
(7) Agencija s svojim delovanjem spodbuja sodelovanje med nadzorniki na evropski ravni ter izmenjavo vseh pomembnih informacij med nadzorniki iz matične države in države gostiteljice.«.
6. člen
V 475. členu se za drugim odstavkom dodata nov tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) Predsednik in člani sveta so upravičeni do sejnin in povračil stroškov, ki jih enkrat letno določi svet na predlog predsednika sveta.
(4) Svet ima sekretarja, ki pomaga predsedniku sveta in direktorju agencije pri pripravi in izvedbi seje. Sekretar sveta zagotavlja pomoč pri organizaciji dela sveta, skrbi za zbiranje in pripravo gradiv, za sklice sej, vodenje zapisnikov, arhiviranje ter opravlja druge strokovne naloge, ki so potrebne za nemoteno delo sveta in izvajanje administrativnih del v zvezi z delom sveta. Sekretarja na predlog predsednika sveta imenuje svet izmed zaposlenih v agenciji. Sekretar je upravičen do 70% sejnine člana sveta iz prejšnjega odstavka tega člena.«.

Zakaj ne vidim vseh členov?

Naročniki vidijo tudi preostalih 13 členov.

Naročite se tukaj in pridobite dostop do vseh vsebin.
Če ste že naročnik se prijavite tukaj.

Naročite se
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!