Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

Najnovejša različica besedila

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje izobraževalnih programov in vzgojnega programa na področju srednjega šolstva

VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

V Pravilniku o normativih in standardih za izvajanje izobraževalnih programov in vzgojnega programa na področju srednjega šolstva (Uradni list RS, št. 62/10, 99/10, 47/17, 30/18 in 16/21) se v 7. členu v prvem odstavku številka »9.« nadomesti s številko »11.«, za besedilom »informacijskih dejavnosti« se pika nadomesti z vejico in doda besedilo »ali za vodenje šolskega orkestra oziroma šolskega pevskega zbora.«.
V 8. točki se v prvem odstavku pred prvo alinejo doda nova prva alineja, ki se glasi:
»– za 0,5 ure pouka, če je teh dijakov do 100,«, v dosedanji prvi alineji, ki postane druga alineja, pa se za besedo« dijakov« doda besedilo »od 101 do«.
Dosedanje druga do enaintrideseta alineja postanejo tretja do dvaintrideseta alineja.
Za 9. točko se dodata novi, 10. in 11. točka, ki se glasita:
»10. Učitelju, ki opravlja v šoli naloge športnega koordinatorja v skladu z letnim delovnim načrtom, se tedensko število ur pouka lahko zmanjša, in sicer v odvisnosti od števila dijakov, ki niso vpisani v športne oddelke programa gimnazija oziroma ekonomska gimnazija, in so registrirani kategorizirani športniki, kar je razvidno iz uradne Evidence registriranih in kategoriziranih športnikov, in sicer:
– za 1 uro pouka, če je teh dijakov do 28,
– za 2 uri pouka, če je teh dijakov od 29 do 46,
– za 3 ure pouka, če je teh dijakov od 47 do 97,
– za 4 ure pouka, če je teh dijakov od 98 do 148,
– za 5 ur pouka, če je teh dijakov od 149 do 199,
– za 6 ur pouka, če je teh dijakov od 200 do 250,
– za 7 ur pouka, če je teh dijakov od 251 do 300,
– za 8 ur pouka, če je teh dijakov od 301 do 350,
– za 9 ur pouka, če je teh dijakov od 351 do 400,
– za 10 ur pouka, če je teh dijakov več kot 400.
11. Učitelju, ki je na šoli vodja šolskega orkestra ali zborovodja šolskemu pevskemu zboru, če zbor oziroma orkester ni obvezna sestavina izobraževalnega programa, se tedensko število ur pouka lahko zmanjša za 2 uri pouka na teden za zbor oziroma orkester, vendar skupaj ne več kot za 6 ur pouka na teden, če ima šola več šolskih orkestrov oziroma pevskih zborov oziroma več vodij šolskih orkestrov ali zborov.«.
16. člen se spremeni tako, da se glasi:
»16. člen
(aktivno državljanstvo)
Učitelju, ki v okviru Drugih oblik vzgojno izobraževalnega dela izvaja Aktivno državljanstvo, se učna obveznost iz 5. člena tega pravilnika lahko zmanjša, in sicer za obseg, ki je v predmetnikih posameznih vrst izobraževalnih programov določen za Aktivno državljanstvo, vendar ne za več kot 175 ur letno.«.
V 21. členu se peti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Število oddelkov iz prvega in drugega odstavka tega člena se določi tako, da se število dijakov vseh izobraževalnih programov deli z 20.«.
V sedmem odstavku se črta besedilo »prve alineje«.
V 23. členu se šesti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Število oddelkov iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena se določi tako, da se število dijakov vseh izobraževalnih programov deli z 20.«.
V osmem odstavku se črta besedilo »prve alineje«, za besedo »odstavka« pa se doda besedilo »tega pravilnika«.
V 24. členu se v tretjem odstavku besedilo »s 26« nadomesti z besedilom »z 20«.
V 25. členu se v tretjem odstavku za besedo »oddelki« pika nadomesti z vejico in doda besedilo »tretjega pa na organizacijski enoti z 52 oddelki.«.
V četrtem odstavku se besedilo »drugega pomočnika« nadomesti z besedilom »drugega in tretjega pomočnika«.
V petem odstavku se za besedo »delavca« doda besedilo »oziroma v primeru treh pomočnikov ravnatelja organizacijske enote med tri strokovne delavce«.
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Število oddelkov iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena se določi tako, da se število dijakov vseh izobraževalnih programov deli z 20.«.
V osmem odstavku se črta besedilo »prve alineje«.
V 27. členu se v drugem odstavku število »0,2« nadomesti s številom »0,5«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Število oddelkov iz drugega odstavka tega člena, ki so merilo za sistemizacijo delovnega mesta svetovalnega delavca v šoli, se določi tako, da se število dijakov vseh izobraževalnih programov deli z 20.«.
V petem odstavku se črta besedilo »prve alineje«.
V 29. členu se v tretjem odstavku besedilo »s 26« nadomesti z besedilom »z 20«.
V 30. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Ravnatelj šole sistemizira v odvisnosti od števila oddelkov, določenih po kriterijih iz drugega in tretjega odstavka tega člena, na delovnem mestu knjižničarja naslednje število strokovnih delavcev, in sicer:
– od 20 do 26 oddelkov 1,0 knjižničar,
– od 27 do 33 oddelkov 1,25 knjižničarja,
– od 34 do 40 oddelkov 1,5 knjižničarja,
– od 41 do 47 oddelkov 1,75 knjižničarja,
– od 48 do 54 oddelkov 2,0 knjižničarja,
– od 55 do 61 oddelkov 2,25 knjižničarjev,
– od 62 do 68 oddelkov 2,5 knjižničarjev,
– od 69 do 75 oddelkov 2,75 knjižničarjev,
– od 76 do 82 oddelkov 3,0 knjižničarje,
– od 83 do 89 oddelkov 3,25 knjižničarjev,
– od 90 do 96 oddelkov 3,5 knjižničarjev,
– od 97 do 103 oddelkov 3,75 knjižničarjev,
– od 104 do 110 oddelkov 4,0 knjižničarje,
– od 111 do 117 oddelkov 4,25 knjižničarjev,
– od 118 do 124 oddelkov 4,5 knjižničarjev,
– od 125 do 131 oddelkov 4,75 knjižničarjev,
– od 132 do 138 oddelkov 5,0 knjižničarjev,
– od 139 do 145 oddelkov 5,25 knjižničarjev,
– od 146 do 152 oddelkov 5,5 knjižničarjev,
– od 153 do 159 oddelkov 5,75 knjižničarjev,
– od 160 in več oddelkov 6,0 knjižničarjev.«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Število oddelkov iz prvega odstavka tega člena, ki so merilo za sistemizacijo delovnega mesta knjižničarja v šoli, se določi tako, da se število dijakov vseh izobraževalnih programov deli z 20.«.
V četrtem odstavku se število »0,20« nadomesti s številom »0,5«.
V petem odstavku se črta besedilo »prve alineje«.
V 31. členu se v drugem odstavku besedilo »s 26« nadomesti z besedilom »z 20«.
33. in 34. člen se črtata.

Zakaj ne vidim vseh členov?

Naročniki vidijo tudi preostalih 24 členov.

Naročite se tukaj in pridobite dostop do vseh vsebin.
Če ste že naročnik se prijavite tukaj.

Naročite se
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!