Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

Najnovejša različica besedila

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov

VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

V Uredbi o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov (Uradni list RS, št. 35/17 in 24/19) se v 5. členu v prvem odstavku v napovednem stavku besedilo »Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14 in 75/16« nadomesti z besedilom »Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ, 65/17, 175/20 – ZIUOPDVE, 57/21 – odl. US in 54/22 – ZUPŠ-1«.
V 6. členu se v prvem odstavku v tabeli vrstica s študijsko skupino 2 spremeni tako, da se glasi:
»
2 1,75 01 izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev 02 umetnost in humanistika – brez podpodročja 021 umetnost 09 zdravstvo in socialna varnost – brez podpodročij 0911 zobozdravstvo, 0912 medicina, 0913 zdravstvena nega in babištvo, 0916 farmacija 10 transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve
«.
V 7. členu se v tretjem odstavku številka »25« nadomesti s številko »20«, številka »24« pa s številko »19«.
V 8. členu se v tretjem odstavku številka »25« nadomesti s številko »20«, številka »24« pa s številko »19«.
V 9. členu se v tretjem odstavku številka »25« nadomesti s številko »20«.
V 10. členu se v tretjem odstavku besedilo »povprečje vsote sredstev za znanstvenoraziskovalno in razvojno dejavnost ter tržnih sredstev v koledarskih letih n-2 in n-1 visokošolskega zavoda i« nadomesti z besedilom »povprečje vsote sredstev za znanstvenoraziskovalno in razvojno dejavnost ter tržnih sredstev v koledarskem letu n-2 in vsote sredstev v letu n-1 visokošolskega zavoda i«.
V četrtem odstavku se številka »18« nadomesti s številko »17«.
V 11. členu se v drugem odstavku številka »5« nadomesti s številko »21«.
Za 15. členom se dodajo novi, 15.a, 15.b, 15.c in 15.č člen, ki se glasijo:
»15.a člen
(določitev pogodbenega obdobja novemu javnemu visokošolskemu zavodu oziroma ob dodelitvi nove koncesije)
Prvo pogodbeno obdobje za nov javni visokošolski zavod oziroma za zasebni visokošolski zavod ob novo dodeljeni koncesiji za študijski program se začne s tistim letom tekočega štiriletnega pogodbenega obdobja, s katerim ta zavod vstopi v javno financiranje študijske dejavnosti, in zaključi z zadnjim letom istega tekočega štiriletnega pogodbenega obdobja.

15.b člen
(način določitve sredstev TSF za nov javni visokošolski zavod)
(1) Sredstva TSF-Z se določijo ob upoštevanju števila razpisanih mest in števila vpisanih študentov brez absolventov in ponavljalcev v redni študij prve in druge stopnje v posameznem študijskem letu.
(2) V prvem letu izvajanja študijske dejavnosti iz prejšnjega člena se letna sredstva izračunajo tako, da se število razpisanih mest za vse letnike prihodnjega študijskega leta pomnoži z vrednostjo sredstev na študenta in sorazmerno preračuna na število mesecev delovanja v tem koledarskem letu. V drugem in vsakem naslednjem letu se upošteva število razpisanih mest za vpis v prvi letnik prihodnjega študijskega leta in število vpisanih študentov na dan 30. oktobra preteklega koledarskega leta, pomnoženih z vrednostjo sredstev na študenta, in sorazmerno preračunano na število mesecev posameznega študijskega leta v tistem koledarskem letu, pri čemer se upošteva, da vsi vpisani študenti napredujejo v višji letnik.
(3) Vrednost sredstev na študenta za študijske programe s področij KLASIUS-P-16 01, 02 (brez podpodročja 021), 03, 04, 09 (brez podpodročij 0911, 0912, 0913 in 0916) in 10 je 2.947,79 eura na študenta, za druga študijska področja pa 4.739,82 eura na študenta. Vrednost se praviloma usklajuje letno, pri čemer se upošteva realna rast bruto domačega proizvoda za preteklo leto. Določi se s sklepom ministra v skladu s proračunskimi zmožnostmi.
(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena visokošolskemu zavodu od dneva vpisa v sodni register do 1. oktobra prvega leta delovanja pripadajo tudi začetna sredstva za ustanovitev in začetek dela, in sicer za stroške dela vodstva in strokovnih služb ter stroške blaga in storitev na podlagi dejansko nastalih stroškov, pri čemer so ta sredstva vključena v TSF-Z sredstva zavoda tistega leta.
(5) V skladu s tem členom se sredstva določajo za čas trajanja študijskega programa prve vpisane generacije. Po tem obdobju se sredstva TSF-Z določajo v skladu z Zakonom o visokem šolstvu, in sicer se v sredstva f-TSF-Z prenese 87 % sredstev TSF zadnjega leta financiranja študijskega programa v skladu s tem členom.

15.c člen
(način določitve sredstev TSF za zasebni visokošolski zavod ob dodelitvi nove koncesije za študijski program)
(1) Sredstva TSF-Z se določijo ob upoštevanju števila razpisanih mest za vpis v prvi letnik in števila vpisanih študentov brez absolventov in ponavljalcev v redni študij po posameznem koncesioniranem študijskem programu v posameznem študijskem letu.
(2) V prvem letu izvajanja koncesioniranega študijskega programa iz 15.a člena te uredbe se letna sredstva izračunajo tako, da se število razpisanih mest prihodnjega študijskega leta pomnoži z vrednostjo sredstev na študenta in sorazmerno preračuna na dva meseca delovanja v tem koledarskem letu. V drugem in vsakem naslednjem letu se upošteva število razpisanih mest prihodnjega študijskega leta in število vpisanih študentov na dan 30. oktobra preteklega koledarskega leta, pomnoženih z vrednostjo sredstev na študenta, in sorazmerno preračunano na število mesecev posameznega študijskega leta, pri čemer se upošteva, da vsi vpisani študenti napredujejo v višji letnik.
(3) Vrednost sredstev na študenta za študijske programe s področij KLASIUS-P-16 01, 02 (brez podpodročja 021), 03, 04, 09 (brez podpodročij 0911, 0912, 0913 in 0916) in 10 je 2.947,79 eura na študenta, za druga študijska področja pa 4.739,82 eura na študenta. Vrednost se praviloma usklajuje letno, pri čemer se upošteva realna rast bruto domačega proizvoda za preteklo leto. Določi se s sklepom ministra v skladu s proračunskimi zmožnostmi.
(4) V skladu s tem členom se sredstva določajo za čas trajanja študijskega programa prve vpisane generacije. Po tem obdobju se sredstva TSF-Z določajo v skladu z Zakonom o visokem šolstvu, in sicer se v sredstva f-TSF prenese 87 % sredstev TSF zadnjega leta financiranja koncesioniranega študijskega programa v skladu s tem členom.

15.č člen
(določitev sredstev RSF za nove javne visokošolske zavode oziroma ob dodelitvi nove koncesije)
Sredstva RSF se novemu javnemu visokošolskemu zavodu in zasebnemu visokošolskemu zavodu ob novo dodeljeni koncesiji za študijski program za prvo pogodbeno obdobje iz 15.a člena te uredbe ne določijo, če ta vstopi v javno financiranje študijske dejavnosti potem, ko se je tekoče štiriletno pogodbeno obdobje že začelo. Sredstva RSF se mu določijo za naslednje štiriletno pogodbeno obdobje, ko je visokošolski zavod v skladu s tretjim odstavkom 72.f člena Zakona o visokem šolstvu vključen v pogajanja.«.
KONČNA DOLOČBA
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!