Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

Najnovejša različica besedila

Uredba o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov

VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Čistopis - neuradno prečiščeno besedilo

  1. Kazalo
I. SPLOŠNA DOLOČBA
(vsebina)

(1) S to uredbo se podrobneje ureja določitev sredstev javnega financiranja študijske dejavnosti rednega študija za prvo in drugo stopnjo (v nadaljnjem besedilu: študijska dejavnost) ter s študijem povezane interesne dejavnosti študentov javnih visokošolskih zavodov in zasebnih visokošolskih zavodov za koncesionirane študijske programe.

(2) S to uredbo se podrobneje določajo kazalniki za izračun sredstev variabilnega dela temeljnega stebra financiranja visokošolskega zavoda (v nadaljnjem besedilu: v-TSF-Z), študijske skupine in faktorji za določitev sredstev v-TSF-Z v prvem in tretjem letu pogodbenega obdobja ter podrobnejši način zmanjšanja in povečanja fiksnega dela temeljnega stebra financiranja visokošolskega zavoda (v nadaljnjem besedilu: f-TSF-Z).

(3) S to uredbo se podrobneje ureja tudi javno financiranje univerzitetnih knjižnic drugih članic javnih visokošolskih zavodov in Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani, nacionalno pomembnih nalog na področju visokega šolstva, razvojnih nalog visokošolskih zavodov, ki izvajajo javnoveljavne študijske programe, ter Evro-sredozemske univerze.

II. FINANCIRANJE ŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI
1. Določanje sredstev TSF-Z
(rok in način določitve sredstev TSF-Z za tekoče koledarsko leto)

Sredstva visokošolskega zavoda za temeljni steber financiranja (v nadaljnjem besedilu: TSF-Z sredstva) se določijo s sklepom ministra, pristojnega za visoko šolstvo (v nadaljnjem besedilu: minister), do 31. maja za tekoče koledarsko leto.

(namen porabe sredstev TSF-Z)

(1) Sredstva TSF-Z lahko javni visokošolski zavodi namenijo za:

 • plače in druge izdatke za zaposlene,
 • prispevke delodajalca za socialno varnost,
 • izdatke za blago in storitve ter
 • plačila obresti in odplačila kreditov, če je bilo posojilo najeto za financiranje stroškov izvajanja študijske dejavnosti.

(2) Sredstva TSF-Z lahko javni visokošolski zavodi namenijo tudi za nakup nematerialnega premoženja, nakup in vzdrževanje opreme, investicijsko vzdrževanje ter plačila obresti in odplačila kreditov, za katere je dala poroštvo Republika Slovenija, vendar le pod pogojem, da so predhodno zagotovljena sredstva za namene iz prejšnjega odstavka.

(3) Sredstva TSF-Z zasebni visokošolski zavodi z dodeljeno koncesijo za študijske programe lahko namenijo za:

 • plače in druge izdatke za zaposlene,
 • prispevke delodajalca za socialno varnost,
 • izdatke za blago in storitve ter
 • plačila obresti in odplačila kreditov, če je bilo posojilo najeto za financiranje stroškov izvajanja koncesioniranega študijskega programa.
(nakazovanje sredstev TSF-Z za tekoče koledarsko leto)

(1) Sredstva TSF-Z se javnemu visokošolskemu zavodu in zasebnemu visokošolskemu zavodu za koncesionirane študijske programe (v nadaljnjem besedilu: visokošolski zavod) nakazujejo mesečno, in sicer praviloma do četrtega dne v mesecu za prejšnji mesec, na podlagi sklenjene pogodbe z ministrstvom, pristojnim za visoko šolstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).

(2) Do izračuna sredstev TSF-Z za tekoče koledarsko leto se visokošolskemu zavodu mesečno nakazujejo sredstva, enaka dvanajstini sredstev TSF-Z v prejšnjem koledarskem letu. Ob upoštevanju 2. člena te uredbe se sredstva TSF-Z poračunajo v skladu s pogodbo iz prejšnjega odstavka.

2. Sredstva za v-TSF-Z
(kazalniki za izračun pripadajočega dela sredstev v-TSF-Z)

(1) Sredstva v-TSF-Z se v prvem in tretjem letu pogodbenega obdobja določijo glede na izračun pripadajočega deleža sredstev visokošolskega zavoda ob upoštevanju vrednosti kazalnikov iz šestega odstavka 72. e člena Zakona o visokem šolstvu ( Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ, 65/17, 175/20 – ZIUOPDVE, 57/21 – odl. US in 54/22 – ZUPŠ-1; v nadaljnjem besedilu: Zakon o visokem šolstvu):

 • števila študentov rednega študija na študijskih programih prve stopnje brez študentov prvega letnika in števila študentov rednega študija na študijskih programih druge in tretje stopnje, pomnoženega s faktorjem študijske skupine, v katero je uvrščen študijski program ob upoštevanju študijskega področja po KLASIUS-P-16; v kazalniku niso upoštevani študenti, ki ponavljajo letnik, in študenti, ki koristijo status študenta 12 mesecev po koncu zadnjega semestra oziroma s statutom predpisanem roku pri študijskih programih tretje stopnje (v nadaljnjem besedilu: kazalnik študenti);
 • števila diplomantov rednega študija prve, druge in tretje stopnje, pomnoženega z leti trajanja študijskega programa in faktorjem študijske skupine, v katero je uvrščen študijski program ob upoštevanju študijskega področja po KLASIUS-P-16 (v nadaljnjem besedilu: kazalnik diplomanti);
 • deleža znanstvenih objav univerze oziroma samostojnega visokošolskega zavoda (v nadaljnjem besedilu: kazalnik objave);
 • deleža sredstev za raziskovalno, razvojno in tržno dejavnost (v nadaljnjem besedilu: kazalnik sredstva za RRT);
 • deleža zaposljivosti diplomantov (v nadaljnjem besedilu: kazalnik zaposljivost);
 • števila vseh po umetniških kriterijih habilitiranih visokošolskih učiteljev, zaposlenih na univerzi oziroma samostojnem visokošolskem zavodu (v nadaljnjem besedilu: kazalnik umetnost).

(2) Za zasebne visokošolske zavode z dodeljeno koncesijo za študijske programe se za posamezni kazalnik iz prejšnjega odstavka upoštevajo samo vrednosti, ki se nanašajo na izvajanje koncesioniranih študijskih programov.

(študijske skupine in faktorji)

(1) Študijski programi po študijskih področjih v skladu s KLASIUS-P-16 se združujejo v sedem študijskih skupin z naslednjimi faktorji:

Študijska skupina
Faktor skupine
Študijska področja
1
1,00
03 družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost 
04 poslovne in upravne vede, pravo
2
1,75

01 izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev

02 umetnost in humanistika – brez podpodročja 021 umetnost

09 zdravstvo in socialna varnost – brez podpodročij 0911 zobozdravstvo, 0912 medicina, 0913 zdravstvena nega in babištvo, 0916 farmacija

10 transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve

3
2,50
02 umetnost in humanistika – podpodročje 021 umetnost, visokošolski strokovni študijski programi 
06 informacijske in komunikacijske tehnologije 
07 tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo – brez podpodročja 0711 kemijsko inženirstvo in procesi 
09 zdravstvo in socialna varnost – podpodročje 0913 zdravstvena nega in babištvo
4
3,30
05 naravoslovje, matematika in statistika – brez podpodročja 053 vede o neživi naravi 
08 kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo – brez podpodročja 084 veterinarstvo
5
3,50
05 naravoslovje, matematika in statistika – podpodročje 053 vede o neživi naravi 
07 tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo – podpodročje 0711 kemijsko inženirstvo in procesi 
09 zdravstvo in socialna varnost – podpodročje 0916 farmacija
6
4,50
08 kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo – podpodročje 084 veterinarstvo 
09 zdravstvo in socialna varnost – podpodročji: 
0911 zobozdravstvo 
0912 medicina
7
6,65
02 umetnost in humanistika – podpodročje 021 umetnost, brez visokošolskih strokovnih študijskih programov
(2) Faktor študijske skupine f(s) izraža razmerje med sredstvi, namenjenimi za izvedbo študija v študijski skupini, v primerjavi s prvo študijsko skupino.

(kazalnik študenti)

(1) Podatki za kazalnik študenti iz prve alineje prvega odstavka 5. člena te uredbe se pridobivajo iz evidenčnega in analitskega informacijskega sistema visokega šolstva v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: eVŠ).

(2) Za koledarsko leto n se pri kazalniku študenti za razporeditev v-TSF sredstev na v-TSF-Z sredstva upošteva povprečje števila študentov visokošolskega zavoda na dan 30. oktober v študijskem letu n-2/n-1 in študijskem letu n-1/n.

(3) Za kazalnik študenti se razporedi 20 % v-TSF sredstev, od tega za študente prve in druge stopnje 19 % in za študente tretje stopnje 1 %.

(kazalnik diplomanti)

(1) Podatki za kazalnik diplomanti iz druge alineje prvega odstavka 5. člena te uredbe se pridobivajo iz eVŠ.

(2) Za koledarsko leto n se pri kazalniku diplomanti za razporeditev sredstev v-TSF sredstev na sredstva v-TSF-Z upošteva povprečje števila diplomantov visokošolskega zavoda v koledarskem letu n-2 in koledarskem letu n-1.

(3) Za kazalnik diplomanti se razporedi 20 % sredstev v-TSF, od tega za diplomante prve in druge stopnje 19 % in za diplomante tretje stopnje 1 %.

(kazalnik objave)

(1) Podatki za kazalnik objave iz tretje alineje prvega odstavka 5. člena te uredbe se pridobivajo iz baze SCOPUS, pri čemer se upošteva število znanstvenih objav.

(2) Za koledarsko leto n se pri kazalniku objave za razporeditev sredstev v-TSF na sredstva v-TSF-Z upošteva povprečje števila znanstvenih objav v koledarskem letu n-2 in koledarskem letu n-1.

(3) Za kazalnik objave se razporedi 20 % sredstev v-TSF.

(kazalnik sredstva za RRT)

(1) Podatki za kazalnik sredstva za RRT iz četrte alineje prvega odstavka 5. člena te uredbe se pridobivajo iz letnega poročila visokošolskih zavodov, katerega sestavni del je tudi finančno poročilo. Pri sredstvih za RRT se upoštevajo vsi znanstvenoraziskovalni in razvojni projekti, ki jih visokošolski zavod pridobi iz javnih in zasebnih virov.

(2) V koledarskem letu n se pri kazalniku sredstva za RRT za razporeditev sredstev v-TSF na sredstva v-TSF-Z upošteva povprečje prihodkov za znanstvenoraziskovalno in razvojno ter tržno dejavnost po denarnem toku v koledarskem letu n-2 in koledarskem letu n-1.

(3) Delež sredstev v-TSF, ki se po tem kazalniku v koledarskem letu n dodelijo visokošolskemu zavodu i, se izračuna z naslednjo enačbo:

Formula (spodaj)

ter R(i) povprečje vsote sredstev za znanstvenoraziskovalno in razvojno dejavnost ter tržnih sredstev v koledarskem letu n-2 in vsote sredstev v letu n-1 visokošolskega zavoda i, U(i) povprečje vsote proračunskih sredstev, ki jih je visokošolski zavod i prejel za študijsko dejavnost v koledarskih letih n-2 in n-1 visokošolskega zavoda, in k število visokošolskih zavodov, ki prejmejo sredstva po tem kazalniku.

(4) Za kazalnik sredstva RRT se razporedi 17 % sredstev v-TSF.

(kazalnik zaposljivost)

(1) Podatki za kazalnik zaposljivost iz pete alineje prvega odstavka 5. člena te uredbe se pridobivajo iz eVŠ.

(2) Za kazalnik zaposljivost se razporedi 5 % sredstev v-TSF.

Zakaj ne vidim vseh členov?

Naročniki vidijo tudi preostalih 23 členov.

Naročite se tukaj in pridobite dostop do vseh vsebin.
Če ste že naročnik se prijavite tukaj.

Naročite se
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!