Najnovejša različica člena

Uredba o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov

5. člen (kazalniki za izračun pripadajočega dela sredstev v-TSF-Z)

VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

5. člen
(kazalniki za izračun pripadajočega dela sredstev v-TSF-Z)

(1) Sredstva v-TSF-Z se v prvem in tretjem letu pogodbenega obdobja določijo glede na izračun pripadajočega deleža sredstev visokošolskega zavoda ob upoštevanju vrednosti kazalnikov iz šestega odstavka 72. e člena Zakona o visokem šolstvu ( Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ, 65/17, 175/20 – ZIUOPDVE, 57/21 – odl. US in 54/22 – ZUPŠ-1; v nadaljnjem besedilu: Zakon o visokem šolstvu):

  • števila študentov rednega študija na študijskih programih prve stopnje brez študentov prvega letnika in števila študentov rednega študija na študijskih programih druge in tretje stopnje, pomnoženega s faktorjem študijske skupine, v katero je uvrščen študijski program ob upoštevanju študijskega področja po KLASIUS-P-16; v kazalniku niso upoštevani študenti, ki ponavljajo letnik, in študenti, ki koristijo status študenta 12 mesecev po koncu zadnjega semestra oziroma s statutom predpisanem roku pri študijskih programih tretje stopnje (v nadaljnjem besedilu: kazalnik študenti);
  • števila diplomantov rednega študija prve, druge in tretje stopnje, pomnoženega z leti trajanja študijskega programa in faktorjem študijske skupine, v katero je uvrščen študijski program ob upoštevanju študijskega področja po KLASIUS-P-16 (v nadaljnjem besedilu: kazalnik diplomanti);
  • deleža znanstvenih objav univerze oziroma samostojnega visokošolskega zavoda (v nadaljnjem besedilu: kazalnik objave);
  • deleža sredstev za raziskovalno, razvojno in tržno dejavnost (v nadaljnjem besedilu: kazalnik sredstva za RRT);
  • deleža zaposljivosti diplomantov (v nadaljnjem besedilu: kazalnik zaposljivost);
  • števila vseh po umetniških kriterijih habilitiranih visokošolskih učiteljev, zaposlenih na univerzi oziroma samostojnem visokošolskem zavodu (v nadaljnjem besedilu: kazalnik umetnost).

(2) Za zasebne visokošolske zavode z dodeljeno koncesijo za študijske programe se za posamezni kazalnik iz prejšnjega odstavka upoštevajo samo vrednosti, ki se nanašajo na izvajanje koncesioniranih študijskih programov.

Povezane vsebine