Najnovejša različica člena

Uredba o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov

6. člen (študijske skupine in faktorji)

VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

6. člen
(študijske skupine in faktorji)

(1) Študijski programi po študijskih področjih v skladu s KLASIUS-P-16 se združujejo v sedem študijskih skupin z naslednjimi faktorji:

Študijska skupina
Faktor skupine
Študijska področja
1
1,00
03 družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost 
04 poslovne in upravne vede, pravo
2
1,75

01 izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev

02 umetnost in humanistika – brez podpodročja 021 umetnost

09 zdravstvo in socialna varnost – brez podpodročij 0911 zobozdravstvo, 0912 medicina, 0913 zdravstvena nega in babištvo, 0916 farmacija

10 transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve

3
2,50
02 umetnost in humanistika – podpodročje 021 umetnost, visokošolski strokovni študijski programi 
06 informacijske in komunikacijske tehnologije 
07 tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo – brez podpodročja 0711 kemijsko inženirstvo in procesi 
09 zdravstvo in socialna varnost – podpodročje 0913 zdravstvena nega in babištvo
4
3,30
05 naravoslovje, matematika in statistika – brez podpodročja 053 vede o neživi naravi 
08 kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo – brez podpodročja 084 veterinarstvo
5
3,50
05 naravoslovje, matematika in statistika – podpodročje 053 vede o neživi naravi 
07 tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo – podpodročje 0711 kemijsko inženirstvo in procesi 
09 zdravstvo in socialna varnost – podpodročje 0916 farmacija
6
4,50
08 kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo – podpodročje 084 veterinarstvo 
09 zdravstvo in socialna varnost – podpodročji: 
0911 zobozdravstvo 
0912 medicina
7
6,65
02 umetnost in humanistika – podpodročje 021 umetnost, brez visokošolskih strokovnih študijskih programov
(2) Faktor študijske skupine f(s) izraža razmerje med sredstvi, namenjenimi za izvedbo študija v študijski skupini, v primerjavi s prvo študijsko skupino.

Povezane vsebine