Najnovejša različica člena

Uredba o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov

3. člen (namen porabe sredstev TSF-Z)

VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

3. člen
(namen porabe sredstev TSF-Z)

(1) Sredstva TSF-Z lahko javni visokošolski zavodi namenijo za:

  • plače in druge izdatke za zaposlene,
  • prispevke delodajalca za socialno varnost,
  • izdatke za blago in storitve ter
  • plačila obresti in odplačila kreditov, če je bilo posojilo najeto za financiranje stroškov izvajanja študijske dejavnosti.

(2) Sredstva TSF-Z lahko javni visokošolski zavodi namenijo tudi za nakup nematerialnega premoženja, nakup in vzdrževanje opreme, investicijsko vzdrževanje ter plačila obresti in odplačila kreditov, za katere je dala poroštvo Republika Slovenija, vendar le pod pogojem, da so predhodno zagotovljena sredstva za namene iz prejšnjega odstavka.

(3) Sredstva TSF-Z zasebni visokošolski zavodi z dodeljeno koncesijo za študijske programe lahko namenijo za:

  • plače in druge izdatke za zaposlene,
  • prispevke delodajalca za socialno varnost,
  • izdatke za blago in storitve ter
  • plačila obresti in odplačila kreditov, če je bilo posojilo najeto za financiranje stroškov izvajanja koncesioniranega študijskega programa.
Povezane vsebine