Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

POZOR: to ni najnovejša različica besedila

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju

DELOVNA ZAKONODAJA, PRISPEVKI -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

1. člen
V Uredbi o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 14/09, 23/09, 48/09, 113/09, 25/10, 67/10, 105/10, 45/12, 24/13, 51/13, 12/14, 24/14, 52/14, 59/14, 24/15, 3/16, 70/16, 14/17, 68/17, 6/19, 51/19, 59/19, 78/19, 157/20, 191/20, 13/21, 101/21, 122/21, 145/21, 194/21 in 15/22) se v 2. členu v preglednici vrstici s šiframa Z074 in Z101 spremenita tako, da se glasita:
»
Z074 osnovna plača vojaške osebe pred razporeditvijo oziroma pred nastopom vojaške službe tretji odstavek 93. člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo, 95/15 in 139/20; v nadaljnjem besedilu: ZObr) tretji odstavek 21. člena Uredbe o pogodbenem opravljanju vojaške službe v rezervni sestavi Slovenske vojske (Uradni list RS, št. 95/02, 122/04, 119/07, 30/09, 97/12, 89/20 in 28/21) fiksni znesek osnovne plače vojaške osebe pred razporeditvijo na novo delovno mesto oziroma pred nastopom vojaške službe 1
Z101 najnižja osnova za obračun prispevkov minimalna osnova za obračun prispevkov: 60% zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec (četrti odstavek 144. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 48/22 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-2)) 1
«.
2. člen
V 3. členu se v drugem odstavku v preglednici:
– vrstica s šifro A030 spremeni tako, da se glasi:
»
A030 razlika med najnižjo osnovo za obračun prispevkov in obračunano plačo bruto plača – redno delo razlika med najnižjo osnovo za obračun prispevkov (četrti odstavek 144. člena ZPIZ-2) in obračunano plačo X 1 1
«;
– v vrstici s šifro C078 v stolpcu z naslovom »Vrsta izplačila« za besedo »za« dodata besedi »vodenje in«;
– v vrsticah s šiframa C205 in C206 v stolpcu z naslovom »Vrsta izplačila« besedilo »dodatek za ure razredništva« spremeni tako, da se glasi: »PORABLJENO – ČRTANO«;
– v vrsticah s šiframi H010, H012, H013, H020, H021, H040, H050, H051, H060, H061 in H070 besedilo v stolpcu z naslovom »Način izračuna« spremeni tako, da se glasi: »31. člen ZZVZZ«;
– v vrsticah s šiframa H012 in H013 v stolpcu z naslovom »Tip izplačila« črtata beseda »transplantacija« in vejica;
– za vrstico s šifro H013 doda nova vrstica H014, ki se glasi:
»
H014 nadomestilo v breme ZZZS v višini 100% transplantacija / 31. člen ZZVZZ v znesku refundira ZZZS X 1 1
«;
– v vrstici s šifro H030 v stolpcu z naslovom »Tip izplačila« črta besedilo »usposabljanje za rehabilitacijo otroka« in prva vejica, v stolpcu z naslovom »Način izračuna« pa se črtata vejica in besedilo »6. člen ZUJF«;
– v vrstici s šifro H120 v stolpcu z naslovom »Način izračuna« 2. točka spremeni tako, da se glasi: »(2) Minimalna osnova za obračun prispevkov (četrti odstavek 144. člena ZPIZ-2): 60% zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec«;
– v vrsticah s šiframi J050, J051, J061, J062 in J170 v stolpcu z naslovom »Vrsta izplačila« besedilo spremeni tako, da se glasi: »PORABLJENO – ČRTANO«;
– v vrstici s šifro J057 v stolpcu z naslovom »Vrsta izplačila« besedilo spremeni tako, da se glasi: »odpravnina – 19. člen Zakona o Državnem zboru – obdavčena«;
– za vrstico s šifro J057 doda nova vrstica J058, ki se glasi:
»
J058 odpravnina – 19. člen Zakona o Državnem zboru – neobdavčena drugi dohodki iz delovnega razmerja / 19. člen Zakona o Državnem zboru, velja za javne uslužbence v službi poslanskih skupin v znesku X 1 1
«;
– v vrstici s šifro J060 v stolpcu »Način izračuna« besedilo »179. člen ZUJF, veljavni predpisi (kolektivne pogodbe dejavnosti)« spremeni tako, da se glasi: »veljavni predpisi«;
– v vrstici s šifro J071 v stolpcu z naslovom »Vrsta izplačila« besedilo spremeni tako, da se glasi: »odpravnina za delovna mesta, vezana na osebno zaupanje funkcionarja – obdavčena«;
– za vrstico s šifro J074 doda nova vrstica J075, ki se glasi:
»
J075 odpravnina za delovna mesta, vezana na osebno zaupanje funkcionarja – neobdavčena drugi dohodki iz delovnega razmerja / četrti odstavek 73. člena ZJU v znesku X 1 1
«;
– v vrsticah s šiframa J158 in J159 v stolpcu z naslovom »Način izračuna« za besedo »ZODPol«, dodata vejica in besedilo »Navodilo o vodnikih in službenih psih v Finančni upravi Republike Slovenije«;
– v vrstici s šifro J190 v stolpcu z naslovom »Vrsta izplačila« besedilo spremeni tako, da se glasi: »odpravnina ob upokojitvi po dvanajstem odstavku 92. člena ZObr – obdavčena«;
– za vrstico s šifro J190 doda nova vrstica J191, ki se glasi:
»
J191 odpravnina ob upokojitvi po dvanajstem odstavku 92. člena ZObr – neobdavčena drugi dohodki iz delovnega razmerja / veljavni predpisi v znesku X 1 1
«;
– v vrstici s šifro J200 v stolpcu z naslovom »Vrsta izplačila« besedilo spremeni tako, da se glasi: »odpravnina po šestem odstavku 93. člena ZObr – obdavčena«;
– v vrstici s šifro J201 v stolpcu z naslovom »Vrsta izplačila« besedilo spremeni tako, da se glasi: »odpravnina po desetem odstavku 93. člena ZObr – obdavčena«;
– za vrstico s šifro J203 dodajo nove vrstice J204, J205 in J206, ki se glasijo:
»
J204 razlika do osnovne plače pred nastopom vojaške službe drugi dohodki iz delovnega razmerja / tretji odstavek 21. člena Uredbe o pogodbenem opravljanju vojaške službe v rezervni sestavi Slovenske vojske (Uradni list RS, št. 95/02, 122/04, 119/07, 30/09, 97/12, 89/20 in 28/21) J204 = Z074 – Z080 V primeru zaposlitve sredi meseca se znesek J204 izplača sorazmerno glede na čas zaposlitve na delovnem mestu po nastopu vojaške službe. v znesku X 1 1
J205 odpravnina po šestem odstavku 93. člena ZObr – neobdavčena drugi dohodki iz delovnega razmerja / veljavni predpisi v znesku X 1 1
J206 odpravnina po desetem odstavku 93. člena ZObr – neobdavčena drugi dohodki iz delovnega razmerja / veljavni predpisi v znesku X 1 1
«;
– v vrsticah s šiframi N010, N020, N030 in N040 v stolpcu z naslovom »Način izračuna« besedilo spremeni tako, da se glasi: »število normiranih ur x bruto urna postavka osnove za izračun prispevkov«, v stolpcu z naslovom »Opomba« pa se besedilo spremeni tako, da se glasi: »osnova za izračun prispevkov – 150. člen ZPIZ-2«;
– v vrstici s šifro N020 v stolpcu z naslovom »Vrsta izplačila« besedilo spremeni tako, da se glasi: »neplačana odsotnost (neupravičeno)«.
3. člen
Tretji odstavek 3.a člena se črta.
4. člen
V 5. členu se:
– v vrstici s šifro J057 v stolpcu z naslovom »Vrsta izplačila« besedilo spremeni tako, da se glasi: »odpravnina – 19. člen Zakona o Državnem zboru – obdavčena«;
– črtajo vrstice s šiframi J061, J062 in J170;
– v vrstici s šifro J071 v stolpcu z naslovom »Vrsta izplačila« besedilo spremeni tako, da se glasi: »odpravnina za delovna mesta, vezana na osebno zaupanje funkcionarja – obdavčena«;
– za vrstico J160 doda nova vrstica J190, ki se glasi:
»
J190 odpravnina ob upokojitvi po dvanajstem odstavku 92. člena ZObr – obdavčena 15,50 6,36 0,14 0,10 8,85 6,56 0,0611 0,10 0,53 S S1
«;
– v vrstici s šifro J200 v stolpcu z naslovom »Vrsta izplačila« besedilo spremeni tako, da se glasi: »odpravnina po šestem odstavku 93. člena ZObr – obdavčena«;
– v vrstici s šifro J201 v stolpcu z naslovom »Vrsta izplačila« besedilo spremeni tako, da se glasi: »odpravnina po desetem odstavku 93. člena ZObr – obdavčena«.
5. člen
V 19.c členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) V primeru, ko je osnova za izračun nadomestila plače v breme delodajalca plača tekočega meseca, ki bi jo javni uslužbenec prejel, če bi delal, se vrste izplačil, ki imajo v stolpcu A1 vrednost 0, upoštevajo v bruto osnovi za izračun nadomestila plače v breme delodajalca v višini, kot bi bili izplačani, če bi javni uslužbenec v času odsotnosti delal.«.
KONČNA DOLOČBA
6. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!