POZOR: to ni najnovejša različica člena

Zakon o dohodnini - ZDoh-1 - UPB3 Uradno prečiščeno besedilo

10. člen (2)

DOHODNINA, POVRAČILA -

Velja od: Objavljeno:

Objavljeno v:

10. člen
(2)
(vir dohodka, če je dohodek izplačal
rezident ali poslovna enota nerezidenta v Sloveniji)
(1) Dohodki imajo vir v Sloveniji, če je
dohodek izplačala
ali ji je bil zaračunan, oseba, ki je rezident po tem zakonu ali po
zakonu, ki ureja davek od dohodkov pravnih oseb, ali poslovna enota
nerezidenta po tem zakonu ali po zakonu, ki ureja davek od dohodkov
pravnih oseb, in sicer:
1.
dohodek iz zaposlitve in dohodek iz
opravljanja storitev in poslov, če se v skladu s tem zakonom oziroma
zakonom, ki ureja davek od dohodkov pravnih oseb, šteje za
odbitno
postavko pri izračunu davčne osnove rezidenta ali poslovne enote
nerezidenta iz virov dohodka znotraj Slovenije ali bi bil odbitna
postavka, če bi rezident ali poslovna enota nerezidenta bil zavezanec
oziroma ne bi bil oproščen dohodnine ali davka od dohodkov
pravnih oseb;
2.
dohodek, izplačan delojemalcem, tudi članom uprave, članom nadzornih
svetov ali drugim osebam, ki opravljajo podobno funkcijo, iz dobička;
3.
pokojnine in drugi dohodki iz naslova pokojninskega in invalidskega
zavarovanja;
4.
dividende;
5.
obresti, dohodek iz prenosa premoženjske pravice in dohodek iz
oddajanja premoženja v najem, razen v primeru, če je dohodek izplačala
poslovna enota izven Slovenije in se v skladu s tem zakonom oziroma
zakonom, ki ureja davek od dohodka pravnih oseb, šteje za
odbitno
postavko pri izračunu davčne osnove, ki pripada poslovni enoti izven
Slovenije;
6. vsak
drug dohodek, za katerega ni mogoče določiti
vira po 9., 11. do 14. členu ali po drugih določbah tega člena, razen v
primeru, če je dohodek izplačala poslovna enota izven Slovenije in se v
skladu s tem zakonom oziroma zakonom, ki ureja davek od dohodka pravnih
oseb, šteje za odbitno postavko pri izračunu davčne osnove,
ki pripada
poslovni enoti izven Slovenije.
Za poslovno enoto
nerezidenta po tem zakonu se šteje poslovna enota
nerezidenta, določena
z zakonom, ki ureja davek od dohodkov pravnih oseb.
Povezane vsebine