POZOR: to ni najnovejša različica člena

Zakon o dohodnini - ZDoh-1 - UPB3 Uradno prečiščeno besedilo

44. člen (delno priznani odhodki)

DOHODNINA, POVRAČILA -

Velja od: Objavljeno:

Objavljeno v:

44. člen
(delno priznani odhodki)
Stroški, ki se nanašajo
izključno na zavezanca po tem
poglavju zakona, se priznajo največ do višine, ki jo na
podlagi 31.
člena tega zakona za delojemalce določi vlada, in sicer:
1.
stroški v zvezi s službenimi potovanji,
2.
stroški prehrane med delom,
3.
stroški prevoza na delo in z dela,
4.
stroški dela na terenu.
Povezane vsebine