Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

POZOR: to ni najnovejša različica besedila

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku - ZDavP-1B

DAVČNI POSTOPEK -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

1. člen
V Zakonu o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 54/04, 57/04 - ZDS-1, 109/04 - odločba US, 139/04 in 96/05 - ZRTVS-1) se drugi odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:
>(2) Za vprašanja davčnega postopka, ki niso urejena z mednarodno pogodbo, ki obvezuje Republiko Slovenijo (v nadaljnjem besedilu: Slovenija), z zakonom o obdavčenju, s tem zakonom, zakonom, ki ureja davčno službo, zakonom, ki ureja carinsko službo, ali zakonom, ki ureja inšpekcijski nadzor, se uporabljajo določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek.<.
V tretjem odstavku se druga alinea spremeni tako, da se glasi:
>- Direktiva Sveta 77/799/EGS z dne 19. decembra 1977 o medsebojni pomoči pristojnih organov držav članic na področju neposrednega obdavčevanja in obdavčevanja zavarovalnih premij, UL L 336 z dne 27. 12. 1977, s spremembami - z II. poglavjem četrtega dela tega zakona;<.
2. člen
V sedmem odstavku 2. člena se besedilo >Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Slovenije)< nadomesti z besedo >Slovenije<.
3. člen
Drugi odstavek 4. člena se črta.
4. člen
V 5. členu se doda drugi odstavek, ki se glasi:
>(2) Po tem zakonu postopajo tudi nosilci javnih pooblastil, če so z zakonom pooblaščeni za pobiranje davkov, in je z zakonom predpisano, da se za njihovo pobiranje uporabljajo določbe tega zakona.<.
5. člen
Naslov 6. člena se spremeni tako, da se glasi >(materialni roki)<.
V prvem odstavku se črta besedilo >za posamezna dejanja oziroma<.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
>(2) Če je zadnji dan zakonsko predpisanega roka nedelja, državni praznik ali kak drug dan, ko se pri organu ne dela, se izteče rok za izpolnitev obveznosti s pretekom prvega naslednjega delovnika, če ni s tem zakonom ali z zakonom o obdavčenju določeno drugače.<.
6. člen
V prvem odstavku 8. člena se:
- v 1. točki za besedo >obdavčenja< doda besedilo >ter da mu davčni organ pravočasno, najpozneje pa v 30 dneh po predložitvi vprašanja in vseh informacij, ki so relevantne za pripravo pojasnila, posreduje pojasnila o načinu izvajanja posameznih določb predpisov o obdavčenju<;
- v 2. točki beseda >pojasnil< nadomesti z besedo >informacij<.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
>(2) Navodila, ki jih za zagotovitev enotne uporabe predpisov z delovnega področja davčnega organa izda minister, pristojen za finance, generalni direktor Davčne uprave Republike Slovenije oziroma generalni direktor Carinske uprave Republike Slovenije, so zavezujoča za ravnanje davčnega organa v davčnem postopku. Navodila se objavijo na spletnih straneh izdajatelja.<.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
7. člen
Za 8. členom se doda 8.a člen, ki se glasi:

>8.a člen

(dolžnost dajati resnične podatke)

Zavezanec za davek mora v napovedi oziroma obračunu davka navesti podatke, ki so resnični, pravilni in popolni glede na posamezen zakon o obdavčenju ter ne smejo spraviti v zmoto davčnega organa.<.
8. člen
Peti odstavek 14. člena se črta.
9. člen
V drugem odstavku 16. člena se besedilo >šteje višja sila ter drugi< nadomesti z besedo >štejejo<.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
>(4) Predlog iz prvega odstavka tega člena mora davčni zavezanec vložiti najpozneje v osmih dneh od dneva, ko je prenehal obstajati vzrok, zaradi katerega je v zamudi, vendar najpozneje v treh mesecih od dneva, ko se je iztekel rok za predložitev obračuna.<.
10. člen
Šesti odstavek 18. člena se črta.
Dosedanji sedmi do deveti odstavek postanejo šesti do osmi odstavek.
11. člen
V prvem odstavku 23. člena se črta zadnji stavek.
12. člen
Četrti odstavek 24. člena se spremeni tako, da se glasi:
>(4) Predlog za naknadno predložitev davčne napovedi mora zavezanec za davek vložiti v osmih dneh po prenehanju razlogov iz drugega odstavka tega člena, vendar najpozneje v treh mesecih po izteku roka za predložitev davčne napovedi.<.
V petem odstavku se besedilo >šteje višja sila ter drugi< nadomesti z besedo >štejejo<.
13. člen
V 30. členu se doda drugi odstavek, ki se glasi:
>(2) Ne glede na prejšnji odstavek poplačilo davčne obveznosti nima absolutne prednosti, kadar se poplačuje iz posamezne stvari oziroma pravice, ki je zavarovana z zastavno pravico, vpisano v ustrezen register.<.
14. člen
V 30.a členu se doda drugi odstavek, ki se glasi:
>(2) Kadar v primerih iz prejšnjega odstavka od nastanka davčne obveznosti do izdaje odločbe preteče več kakor eno leto, se obresti obračunajo po medbančni obrestni meri za ročnost enega leta.<.
15. člen
V prvem odstavku 31. člena se število >0,04247< nadomesti s številom >0,02986<.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
>(3) Od zamudnih obresti, ki jih zavezanec za davek ni plačal, in od denarnih kazni, glob ter stroškov postopka pobiranja davka se zamudne obresti ne zaračunavajo.<.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
>(4) Od obresti, zaračunanih na podlagi petega odstavka 12. člena, 30.a in 38. člena, drugega odstavka 121. člena ter četrtega odstavka 142. člena tega zakona, se od zapadlosti dolga naprej obračunajo obresti po obrestni meri iz prvega odstavka tega člena.<.
Dosedanja četrti in peti odstavek postaneta peti in šesti odstavek.
16. člen
Za četrtim odstavkom 32. člena se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
>(5) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena se zavezancu za davek, ki mu je pretekel rok za plačilo globe in stroškov postopka o prekršku, za katere izvršbo je pristojen davčni organ, vrne preveč plačani davek, zmanjšan za znesek neplačane globe in stroškov postopka, ki mu je potekel rok plačila pri davčnem organu.<.
Dosedanji peti odstavek postane šesti odstavek.
17. člen
V prvem odstavku 36. člena se besedi >enega leta< nadomestita z besedama >dveh let<. Število >12< se nadomesti s številom >24<.
Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
>(6) Določbe tega člena se uporabljajo za zavezance za davek, ki so fizične osebe oziroma fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, in ne izpolnjujejo pogojev za odlog ali obročno plačevanje na podlagi 37. člena tega zakona.<.
18. člen
Prvi odstavek 37. člena se spremeni tako, da se glasi:
>(1) Davčni organ lahko dovoli odlog plačila davka za čas do dveh let oziroma dovoli plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih v obdobju 24 mesecev, če bi davčnemu zavezancu zaradi plačilne nezmožnosti in izgube prihodkov ali izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov, iz razlogov, na katere davčni zavezanec ni mogel vplivati, nastala hujša gospodarska škoda in bi davčnemu zavezancu odlog in obročno plačevanje davka omogočilo preprečitev hujše gospodarske škode. Podrobnejše kriterije in način ugotavljanja hujše gospodarske škode določi minister, pristojen za finance.<.
Za četrtim odstavkom se doda peti odstavek, ki se glasi:
>(5) Določbe tega člena se uporabljajo za zavezance za davek, ki so pravne osebe oziroma združenja oseb po tujem pravu brez pravne osebnosti oziroma fizične osebe, ki opravljajo dejavnost.<.
19. člen
V 38. členu se za besedama >neplačane davke< doda oklepaj in besedilo >(vključno z zamudnimi obrestmi)<.
Doda se drugi odstavek, ki se glasi:
>(2) Kadar je odobren odlog plačila oziroma obročno plačevanje davka za obdobje, daljše od 12 mesecev, se obresti obračunajo po medbančni obrestni meri za ročnost enega leta.<.
20. člen
Četrti in peti odstavek 40. člena se spremenita tako, da se glasita:
>(4) Davčni organ odpiše davek, ki ga v postopku prisilne poravnave ni bilo mogoče izterjati, z dnem pravnomočnosti sklepa o potrditvi prisilne poravnave.
(5) Če se potrjena prisilna poravnava razveljavi, se ponovno vzpostavi tudi obveznost za plačilo odpisanega davka, v skladu s četrtim odstavkom tega člena.<.
21. člen
V drugem odstavku 45. člena se na koncu prvega stavka pika nadomesti z vejico in doda besedilo >pri čemer pri izbiri vrste zavarovanja upošteva načelo sorazmernosti.<.
22. člen
Tretji odstavek 46. člena se spremeni tako, da se glasi:
>(3) Zavarovanje iz drugega odstavka tega člena opravi davčni organ tako, da pošlje predlog za zavarovanje skupaj s sklepom o zavarovanju plačila davčne obveznosti, na katerem je potrdilo o izvršljivosti, neposredno sodišču in predlaga vpis zastavne pravice.<.
23. člen
Za petim odstavkom 52. člena se dodata šesti in sedmi odstavek, ki se glasita:
>(6) Začasni sklep za zavarovanje, s katerim se zavezancu za davek omeji ali prepove razpolaganje z njegovimi premičninami, davčni organ nemudoma pošlje upravljavcu registra neposestnih zastavnih pravic, ta pa po uradni dolžnosti vpiše v register zaznambo omejitve ali prepovedi iz tega sklepa.
(7) Zaznamba iz prejšnjega odstavka se izbriše iz registra na predlog davčnega organa, lahko pa tudi na predlog zavezanca za davek, če predlogu priloži potrdilo davčnega organa o sprejemu instrumenta zavarovanja iz 50. člena tega zakona.<.
24. člen
(zastaranje)
58. člen se spremeni tako, da se glasi:

>58. člen

(zastaranje)

(1) Pravica do odmere davka zastara v petih letih od dneva, ko bi bilo treba davek napovedati, obračunati ali odtegniti.
(2) Pravica do izterjave davka zastara v petih letih od dneva, ko bi ga bilo treba plačati.
(3) Pravica zavezanca za davek do vračila plačanega davka, ki ga ni bil dolžan plačati, zastara v petih letih od dneva, ko ga je plačal.<.
25. člen
V četrtem odstavku 59. člena se besedilo >od koledarskega leta, v katerem je prvič začelo teči zastaranje< nadomesti z besedilom >od trenutka, ko je prvič začelo teči zastaranje<.
26. člen
Peti odstavek 66. člena se spremeni tako, da se glasi:
>(5) Davčne številke tudi ni treba predložiti izplačevalcu dohodkov pred izplačilom dohodka, če se dohodek izplača fizični osebi, ki se šteje za nerezidenta v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, in slovenske davčne številke nima ter gre za dohodek, pridobljen na mednarodnih prireditvah, oziroma za dohodek, ki ga je pridobila kot udeleženec posebne igre na srečo.<.
Za petim odstavkom se doda šesti odstavek, ki se glasi:
>(6) V primeru izplačila dohodka v skladu s prejšnjim odstavkom, mora izplačevalec dohodka ob izplačilu zagotoviti podatke o nerezidentu, najmanj pa osebno ime, rojstne podatke, stalno oziroma začasno prebivališče in druge podatke, ki omogočajo identifikacijo nerezidenta.<.
27. člen
V prvem odstavku 68. člena se v 1. točki za besedo >smejo< dodata vejica ter besedilo >razen v primerih iz petega oziroma šestega odstavka 66. člena tega zakona,<.
28. člen
V 75. členu se doda drugi odstavek, ki se glasi:
>(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena se za davčno tajnost ne šteje davčna številka poslovnih subjektov, kot so opredeljeni z zakonom, ki ureja poslovni register.<.
29. člen
Za drugim odstavkom 79. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
>(3) Do razkritja podatkov iz prejšnjega odstavka je upravičena tudi uradna oseba, ki vodi upravni postopek, če so ti podatki potrebni za ugotavljanje dejanskega stanja v postopku, v katerem je zavezanec za davek, na katerega se podatki nanašajo, udeležen kot stranka.<.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti odstavek, se za besedilom >osebe iz drugega< doda besedilo >ali tretjega<.
30. člen
Za 79. členom se dodata 79.a in 79.b člen, ki se glasita:

>79.a člen

(razkritje po pravnomočnosti)

(1) Generalni davčni urad oziroma Generalni carinski urad sme razkriti podatke o davčnem dolgu, firmi in sedežu zavezanca za davek, ki je poslovni subjekt po zakonu, ki ureja poslovni register, če je davčni postopek pravnomočno končan ali če je zavezanec za davek obveznost ugotovil v obračunu davka. Oseba, ki zahteva to informacijo, mora izkazati interes za seznanitev, pri čemer mora v zahtevi navesti konkretnega zavezanca za davek.
(2) Podatke o nepravočasno poravnanem davčnem dolgu oseb iz prvega stavka tega člena, katerih skupna višina presega 1 milijon tolarjev, smeta organa iz prvega odstavka razkriti osebam, ki za to pisno izrazijo poslovni ali javni interes.

79.b člen

(razkritje podatkov o plačanih prispevkih)

Davčni organ vsaki fizični osebi na njeno zahtevo razkrije podatke o prispevkih za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevkih za obvezno zdravstveno zavarovanje, prispevkih za zaposlovanje oziroma prispevkih za starševsko varstvo, ki jih je zanj plačal oziroma jih je dolžan plačati njegov delodajalec ali druga oseba.<.
31. člen
V tretjem odstavku 80. člena se za besedo >pravobranilstvu< doda vejica, besedilo >in sodišču< pa nadomesti z besedilom >sodišču in upravni inšpekciji<.
32. člen
Za 80. členom se doda 80.a člen, ki se glasi:

>80.a člen

(razkritje zaradi pregona kaznivih dejanj)

Ne glede na prejšnji člen sme davčni organ razkriti podatke, ki so davčna tajnost, policiji oziroma državnemu tožilstvu, če se v davčnem postopku ugotovi, da bi lahko bili izpolnjeni znaki kaznivega dejanja.<.
33. člen
93. člen se črta.
34. člen
V tretjem odstavku 95. člena se besedilo >na podlagi katerih davčna obveznost ne nastane oziroma se zmanjša< nadomesti z besedilom >na podlagi katerih se davčna obveznost zmanjša<.
35. člen
103. člen se spremeni tako, da se glasi:

>103. člen

(začetek davčnega inšpekcijskega nadzora)

(1) Inšpektor mora o začetku davčnega inšpekcijskega nadzora z navadno poštno pošiljko obvestiti zavezanca za davek najmanj osem dni pred začetkom davčnega inšpekcijskega nadzora oziroma najmanj 15 dni pred začetkom davčnega inšpekcijskega nadzora, če gre za zavezanca za davek, ki je velika gospodarska družba, v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se zavezanec za davek ne obvesti o začetku davčnega inšpekcijskega nadzora, če bi se zaradi tega ogrozil namen inšpekcijskega nadzora.
(3) Inšpektor mora pred začetkom opravljanja dejanj davčnega inšpekcijskega nadzora zavezancu za davek na kraju samem vročiti sklep o inšpekcijskem nadzoru, ki mora vsebovati:
1. navedbo pristojnega davčnega organa, številko in datum izdaje sklepa;
2. osebno ime in naslov oziroma firmo in sedež zavezanca za davek, pri katerem se opravlja davčni inšpekcijski nadzor;
3. pravno podlago za davčni inšpekcijski nadzor;
4. obdobje obdavčenja, na katero se davčni inšpekcijski nadzor nanaša;
5. vrste davkov, ki so predmet davčnega inšpekcijskega nadzora;
6. osebno ime pooblaščene osebe, ki bo opravila davčni inšpekcijski nadzor;
7. pouk o pravici sodelovanja zavezanca za davek pri davčnem inšpekcijskem nadzoru;
8. pouk o pravnih posledicah oviranja davčnega inšpekcijskega nadzora.
(4) Zoper sklep iz prejšnjega odstavka ni pritožbe.
(5) Če se vročitev sklepa iz tretjega odstavka tega člena ne da opraviti na kraju samem, pusti inšpektor v poštnem predalčniku, na vratih stanovanja, poslovnega prostora ali delavnice oziroma na drugem primernem mestu pisno sporočilo, v katerem navede, da se sklep nahaja na davčnem uradu. S tem velja vročitev za opravljeno.<.
36. člen
V prvem odstavku 105. člena se za besedilom >če se te ne vodijo oziroma hranijo pri njem< doda vejica in besedilo >oziroma v prostorih pooblaščenca, ki ga je določil zavezanec za davek<
37. člen
Osmi odstavek 107. člena se spremeni tako, da se glasi:
>(8) Pooblaščena oseba sme največ za 30 dni zaseči listine, nosilce baz podatkov iz 69. člena tega zakona, predmete, vzorce in drugo blago, če je to potrebno za zavarovanje dokazov, za natančno ugotovitev nepravilnosti ali če zavezanec za davek to uporablja za kršitve oziroma če je bilo to pridobljeno s kršitvami davčnih predpisov. Izjemoma lahko pooblaščena oseba pri obsežnem in dolgotrajnem davčnem inšpekcijskem nadzoru podaljša rok za zaseg listin, nosilcev baz podatkov in blaga iz prejšnjega stavka, vendar največ do skupno 90 dni. V primerih iz tega odstavka sme pooblaščena oseba zavezancu za davek tudi največ za tri dni prepovedati opravljanje dejavnosti.<.
V desetem odstavku se beseda >devetega< nadomesti z besedo >osmega<

Zakaj ne vidim vseh členov?

Naročniki vidijo tudi preostalih 85 členov.

Naročite se tukaj in pridobite dostop do vseh vsebin.
Če ste že naročnik se prijavite tukaj.

Naročite se
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!