Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

POZOR: to ni najnovejša različica besedila

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcu za obračun davčnih odtegljajev od plačil dohodkov rezidentov in nerezidentov in načinu predložitve obrazca davčnemu organu

DAVČNI POSTOPEK -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

1. člen
V Pravilniku o obrazcu za obračun davčnih odtegljajev od plačil dohodkov rezidentov in nerezidentov in načinu predložitve obrazca davčnemu organu (Uradni list RS, št. 138/06 in 117/08, v nadaljnjem besedilu: pravilnik) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»Plačnik davka mora davčnemu organu predložiti obračun davčnega odtegljaja na obrazcu ODO-1 najpozneje na dan izplačila dohodkov. Obrazec ODO-1, ki je kot priloga 1 sestavni del tega pravilnika, plačnik davka izpolni v skladu z metodologijo za izpolnjevanje obrazca ODO-1, ki je kot priloga 2 sestavni del tega pravilnika.
Ne glede na prejšnji odstavek mora plačnik davka, ki izplača dohodek iz nematerializiranih finančnih instrumentov v skladu s 383.e členom ZDavP-2, predložiti davčnemu organu obračun davčnega odtegljaja na obrazcu ODO-1-NFI najpozneje do 14. dne v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem je dohodek izplačala oseba, ki jo tak dohodek bremeni. Obrazec ODO-1-NFI je po obliki in vsebini enak obrazcu ODO-1 ter se izpolnjuje v skladu z metodologijo za izpolnjevanje obrazca ODO-1.«.
2. člen
Tretji člen pravilnika se spremeni tako, da se glasi:
»Plačnik davka predloži obračun davčnih odtegljajev iz prejšnjega člena v elektronski obliki prek sistema eDavki na spletni naslov http://edavki.durs.si.«.
3. člen
V Prilogi 2 Pravilnika se črta drugi odstavek, ki se glasi:
»Obrazec ODO-1 se izpolni in predloži najpozneje na dan izplačila dohodka.«.
Pod naslovom »Datum izplačila dohodka« se doda nov drugi stavek, ki se glasi: »Če plačnik davka predlaga ODO-1-NFI, se vpiše datum izplačila dohodka, ko je dohodek izplačala oseba, ki jo tak dohodek bremeni.«.
Pod naslovom »Plačnik davka« se črta tretji odstavek, ki se glasi:
»Obrazec se na plačnika davka glasi tudi, če je plačnik davka v skladu z osmim odstavkom 58. člena ZDavP-2 za izpolnitev obveznosti iz 59. člena ZDavP-2 pooblastil drugo osebo.«.
Pod naslovom »Vrsta dohodka (stolpec 2)« se v točki 12 - c. na koncu črta beseda »in«.
V točki 12 - d. se pika nadomesti z vejico in za vejico doda beseda »in«.
Za 12 - d. točko se doda nova točka 12 - e., ki se glasi:
»e. obresti na dolžniške vrednostne papirje, ki jih izda gospodarska družba, ki je ustanovljena v skladu s predpisi v Sloveniji, če
- ne vsebujejo opcije zamenjave za lastniški vrednostni papir (oziroma ne vsebujejo opcije imetnikov, z uresničitvijo katere dosežejo zamenjavo za lastniški vrednostni papir, če je izdajatelj dolžniškega vrednostnega papirja banka), in
- so uvrščeni v trgovanje na organiziranem trgu ali se z njimi trguje v večstranskem sistemu trgovanja v državi članici EU ali Organizaciji za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD), razen v primeru dolžniških vrednostnih papirjev, ki so izdani za plačilo odškodnin v skladu z zakonom, ki ureja denacionalizacijo.«.
Pod naslovom »Odločba po 260. členu ZDavP-2 (stolpec 4)« se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Če plačnik davka predlaga obračun ODO-1-NFI in se ugodnosti po mednarodni pogodbi uveljavljajo na podlagi podatkov, ki jih pooblaščeni tuji posrednik (PTP) dostavi plačniku davka v skladu z 2. točko prvega odstavka 383.e člena ZDavP-2, se namesto številke in datuma odločbe vpiše naziv PTP in datum dostave podatkov (zap. št. 1 datoteke VIRPUI.*).«.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. julija 2010.
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!