Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

POZOR: to ni najnovejša različica besedila

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu plač v javnem sektorju - ZSPJS-C

DELOVNA ZAKONODAJA, PRISPEVKI -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

1. člen
V Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 56/02, 110/02-ZDT-B, 72/03 in 126/03) se v 5. točki 2. člena za besedo »katalog« in za besedo »spisek« doda beseda »funkcij,«.
2. člen
V 5. členu se črta šesti odstavek.
3. člen
V petem odstavku 7. člena se za besedo »Katalog« doda beseda »funkcij« in vejica, besedilo »od B1« pa se nadomesti z besedilom »od A1«. Doda se nov drugi stavek, ki se glasi: »Spremembe in dopolnitve kataloga funkcij, delovnih mest in nazivov vlada objavi najkasneje v tridesetih dneh od objave sprememb in dopolnitev aktov, ki so podlaga za pripravo kataloga.«.
Doda se nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Uporabnik proračuna v aktu o sistemizaciji ne sme sistemizirati delovnega mesta in naziva, ki ni naveden v aktih iz prejšnjega odstavka in povzet v katalogu.«.
4. člen
V drugem odstavku 8. člena se v VIII. tarifnem razredu za besedilom »podiplomsko specialistično izobraževanje« dodata novi alinei, ki se glasita:
»– specializacija v zdravstvu
– pravniški državni izpit«.
5. člen
Drugi in tretji odstavek 13. člena se črtata.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane drugi odstavek, se pred črko »D« vstavi črka »C«, za besedo »dejavnosti« pa se doda besedilo »za plačno skupino I pa z uredbo ali s kolektivnimi pogodbami«.
Dosedanji peti, šesti, sedmi in osmi odstavek postanejo tretji, četrti, peti in šesti odstavek.
6. člen
V 16. členu se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Javni uslužbenci, ki so z uredbo ali aktom državnega organa razvrščeni na delovna mesta v plačni skupini B, ne napredujejo v višji plačni razred.«.

Zakaj ne vidim vseh členov?

Naročniki vidijo tudi preostalih 13 členov.

Naročite se tukaj in pridobite dostop do vseh vsebin.
Če ste že naročnik se prijavite tukaj.

Naročite se
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!