Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

POZOR: to ni najnovejša različica besedila

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu plač v javnem sektorju - ZSPJS-F

DELOVNA ZAKONODAJA, PRISPEVKI -

Velja od: Objavljeno:

Objavljeno v:

1. člen
V Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 32/06 – uradno prečiščeno besedilo) se naslov 14. člena spremeni tako, da se glasi: »(Zmanjšanje osnovne plače oziroma plače)«.
Črta se prvi odstavek.
Dosedanji drugi odstavek postane prvi odstavek.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Učitelju ali drugemu strokovnemu delavcu, kateremu je v okviru tedenskega polnega delovnega časa določena zmanjšana tedenska učna obveznost v skladu z zakonom, ki ureja organizacijo in financiranje vzgoje in izobraževanja, se plača obračuna v skladu z opravljeno učno obveznostjo.«.
2. člen
V tretjem odstavku 21. člena se črta besedilo »v soglasju z ustanoviteljem«.
3. člen
V prvem odstavku 22. člena se v prvem stavku za besedilom »nadpovprečne delovne rezultate« črta besedilo »ali je bil nadpovprečno delovno obremenjen«.
V tretjem odstavku se za besedilom »treh osnovnih mesečnih plač« črta besedilo »ki se izplača ob pridobitvi soglasja ustanovitelja«. Na koncu odstavka se doda nov stavek, ki se glasi: »Del plače za delovno uspešnost iz naslova učinkov racionalizacije ne pripada javnim uslužbencem za izvajanje tistih nalog, zaradi katerih jim je bil izplačan del plače za delovno uspešnost za povečan obseg dela na podlagi 22.a člena tega zakona.«.
4. člen
Doda se 22.a člen, ki se glasi:
»22.a člen
(povečan obseg dela)
(1) Javnemu uslužbencu se lahko izplača del plače za delovno uspešnost tudi za povečan obseg opravljenega dela, ki presega pričakovane rezultate dela v posameznem mesecu, če je na ta način mogoče zagotoviti racionalnejše izvajanje nalog uporabnika proračuna. Pisno odločitev o povečanem obsegu dela ter plačilu za povečan obseg dela sprejme predstojnik oziroma direktor uporabnika proračuna za posamezni mesec na podlagi pisnega dogovora med javnim uslužbencem in predstojnikom oziroma direktorjem ali javnim uslužbencem, pooblaščenim za organizacijo dela, ki ga lahko skleneta za daljše obdobje.
(2) Javnim uslužbencem v javnih vzgojno-izobraževalnih zavodih in visokošolskih zavodih se lahko, v okviru povečanega obsega dela iz prejšnjega odstavka, določi obseg dodatne tedenske učne obveznosti oziroma obseg dodatne tedenske pedagoške obveznosti le v obsegu in pod pogoji, določenimi z zakoni, ki urejajo organizacijo in financiranje vzgoje in izobraževanja oziroma visokošolskega izobraževanja.
(3) Določbe prvega in drugega odstavka 21. člena ter prvega in drugega odstavka 22. člena tega zakona se ne uporabljajo za določanje obsega sredstev in obsega dela plače za izplačilo delovne uspešnosti v skladu s prvim in drugim odstavkom tega člena.
(4) Vlada z uredbo določi pogoje in obseg dela plače za plačilo delovne uspešnosti iz prvega odstavka tega člena, razen za javne uslužbence v drugih državnih organih, kot jih določa Zakon o javnih uslužbencih, za katere se pogoje in obseg dela plače za plačilo delovne uspešnosti določi z zakonom oziroma s splošnim aktom, izdanim na podlagi zakona.
(5) Del plače za delovno uspešnost za povečan obseg dela iz drugega odstavka tega člena se obračuna enako kot redna učna oziroma pedagoška obveznost.«.
5. člen
V 49.b členu se v poglavju »Plačna skupina I – Delovna mesta v javnih agencijah, javnih skladih, drugih javnih zavodih in javnih gospodarskih zavodih ter pri drugih uporabnikih proračuna« črta besedilo:
»Kolektivna pogodba za poklicne gasilce:
– 64. člen (dodatek za delo v delovnem času, ki je za delavce manj ugoden).«.
6. člen
(1) Prvi odstavek 96. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06 – uradno prečiščeno besedilo) ter četrti, peti in šesti odstavek 41.c člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 36/04 – uradno prečiščeno besedilo in 47/06) prenehajo veljati z dnem uveljavitve tega zakona in se uporabljajo do prvega izplačila plač po zakonu, ko se začne uporabljati 22.a člen zakona.
(2) Ne glede na določbo petega odstavka 52. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 32/06 – uradno prečiščeno besedilo) se določba 22.a člena zakona za javne uslužbence, ki do uveljavitve tega zakona niso imeli določenih pravic iz naslova povečanega obsega dela, začne uporabljati pet mesecev od uveljavitve tega zakona.
(3) Vlada sprejme uredbo iz 22.a člena zakona najkasneje v štirih mesecih po uveljavitvi tega zakona.
7. člen
(1) Izhodiščna plača za negospodarske dejavnosti za I. tarifni razred od 1. julija 2006 znaša 55.536 tolarjev.
(2) Plačna lestvica iz priloge 1 tega zakona se spremeni tako, da se osnovne plače plačnih razredov povišajo za 1,30%.
(3) Usklajena plačna lestvica iz priloge 1 se objavi v prilogi tega zakona.
(4) Minister, pristojen za sistem plač v javnem sektorju, z dnem začetka uporabe eura kot denarne enote Republike Slovenije, v skladu s posebnim zakonom, ki bo uredil način spremembe tolarja v euro, objavi v Uradnem listu Republike Slovenije usklajeno izhodiščno plačo za negospodarske dejavnosti za I. tarifni razred in plačno lestvico iz priloge 1, ki se uporablja od 1. januarja 2007 dalje.
(5) Za odpravo nesorazmerij v plačah se od 1. julija 2006 dalje nameni 1,05% od zneska izhodiščne plače oziroma osnove za obračun plač za mesec junij 2006.
8. člen
Če se Vlada Republike Slovenije in reprezentativni sindikati do 31. 10. 2006 ne dogovorijo o načinu ugotavljanja števila članov po drugem odstavku 42. člena zakona, se ne glede na določbo prvega odstavka 42. člena zakona šteje, da je kolektivna pogodba za javni sektor sklenjena, ko jo podpišejo Vlada Republike Slovenije in večina reprezentativnih sindikatov javnega sektorja.
9. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Plačna lestvica, veljavna od 1. julija 2006


+-------------+-------------+-------------+-------------+
|Plačni razred|Osnovna plača|Plačni razred|Osnovna plača|
|             |      (v SIT)|             |      (v SIT)|
+-------------+-------------+-------------+-------------+
|1            |   105.403,96|      34     |   384.553,83|
|             |             |             |             |
+-------------+-------------+-------------+-------------+
|2            |   109.620,12|      35     |   399.935,98|
|             |             |             |             |
+-------------+-------------+-------------+-------------+
|3            |   114.004,93|      36     |   415.933,42|
|             |             |             |             |
+-------------+-------------+-------------+-------------+
|4            |   118.565,12|      37     |   432.570,76|
|             |             |             |             |
+-------------+-------------+-------------+-------------+
|5            |   123.307,73|      38     |   449.873,59|
|             |             |             |             |
+-------------+-------------+-------------+-------------+
|6            |   128.240,04|      39     |   467.868,53|
|             |             |             |             |
+-------------+-------------+-------------+-------------+
|7            |   133.369,64|      40     |   486.583,27|
|             |             |             |             |
+-------------+-------------+-------------+-------------+
|8            |   138.704,43|      41     |   506.046,60|
|             |             |             |             |
+-------------+-------------+-------------+-------------+
|9            |   144.252,60|      42     |   526.288,47|
|             |             |             |             |
+-------------+-------------+-------------+-------------+
|10           |   150.022,71|      43     |   547.340,01|
|             |             |             |             |
+-------------+-------------+-------------+-------------+
|11           |   156.023,61|      44     |   569.233,61|
|             |             |             |             |
+-------------+-------------+-------------+-------------+
|12           |   162.264,56|      45     |   592.002,95|
|             |             |             |             |
+-------------+-------------+-------------+-------------+
|13           |   168.755,14|      46     |   615.683,07|
|             |             |             |             |
+-------------+-------------+-------------+-------------+
|14           |   175.505,35|      47     |   640.310,39|
|             |             |             |             |
+-------------+-------------+-------------+-------------+
|15           |   182.525,56|      48     |   665.922,81|
|             |             |             |             |
+-------------+-------------+-------------+-------------+
|16           |   189.826,58|      49     |   692.559,72|
|             |             |             |             |
+-------------+-------------+-------------+-------------+
|17           |   197.419,65|      50     |   720.262,11|
|             |             |             |             |
+-------------+-------------+-------------+-------------+
|18           |   205.316,43|      51     |   749.072,59|
|             |             |             |             |
+-------------+-------------+-------------+-------------+
|19           |   213.529,09|      52     |   779.035,49|
|             |             |             |             |
+-------------+-------------+-------------+-------------+
|20           |   222.070,25|      53     |   810.196,91|
|             |             |             |             |
+-------------+-------------+-------------+-------------+
|21           |   230.953,06|      54     |   842.604,79|
|             |             |             |             |
+-------------+-------------+-------------+-------------+
|22           |   240.191,19|      55     |   876.308,98|
|             |             |             |             |
+-------------+-------------+-------------+-------------+
|23           |   249.798,83|      56     |   911.361,34|
|             |             |             |             |
+-------------+-------------+-------------+-------------+
|24           |   259.790,79|      57     |   947.815,80|
|             |             |             |             |
+-------------+-------------+-------------+-------------+
|25           |   270.182,42|      58     |   985.728,43|
|             |             |             |             |
+-------------+-------------+-------------+-------------+
|26           |   280.989,71|      59     | 1.025.157,56|
|             |             |             |             |
+-------------+-------------+-------------+-------------+
|27           |   292.229,30|      60     | 1.066.163,87|
|             |             |             |             |
+-------------+-------------+-------------+-------------+
|28           |   303.918,48|      61     | 1.108.810,42|
|             |             |             |             |
+-------------+-------------+-------------+-------------+
|29           |   316.075,21|      62     | 1.153.162,84|
|             |             |             |             |
+-------------+-------------+-------------+-------------+
|30           |   328.718,22|      63     | 1.199.289,35|
|             |             |             |             |
+-------------+-------------+-------------+-------------+
|31           |   341.866,95|      64     | 1.247.260,93|
|             |             |             |             |
+-------------+-------------+-------------+-------------+
|32           |   355.541,63|      65     | 1.297.151,36|
|             |             |             |             |
+-------------+-------------+-------------+-------------+
|33           |   369.763,30|             |             |
|             |             |             |             |
+-------------+-------------+-------------+-------------+
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!