Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

POZOR: to ni najnovejša različica besedila

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu plač v javnem sektorju - ZSPJS-I

DELOVNA ZAKONODAJA, PRISPEVKI -

Velja od: Objavljeno:

Objavljeno v:

1. člen
V Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07 – uradno prečiščeno besedilo in 17/08) se v 12. točki 2. člena beseda »tolarskem« nadomesti z besedo »nominalnem«.
2. člen
V drugem, tretjem, četrtem in petem odstavku 3. člena se za besedilom »pogodba o zaposlitvi« v različnih sklonih doda beseda »odločba« v ustreznem sklonu.
3. člen
V prvem odstavku 3.a člena se za besedilom »v pogodbi o zaposlitvi javnega uslužbenca« dodata vejica in beseda »odločbi«, za besedilom »ustreznega aneksa k pogodbi o zaposlitvi« pa se dodata vejica in beseda »odločbo«.
4. člen
Naslov 6. člena se spremeni tako, da se glasi: »(Kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence)«.
V prvem odstavku se za besedilom »premij kolektivnega dodatnega« črtata besedi »ali prostovoljnega«, za besedama »pokojninskega zavarovanja« pa se dodajo besede »za javne uslužbence«.
Drugi odstavek se črta.
5. člen
V prvem odstavku 7. člena se v tabeli pod plačno skupino »C – Uradniški nazivi v državni upravi in v upravah lokalnih skupnosti ter v drugih državnih organih«, v plačni podskupini C2 besedi »sodni upravi« nadomestita z besedami »upravah pravosodnih organov« in doda nova plačna podskupina »C7 – diplomati«, pod plačno skupino »D – Delovna mesta na področju vzgoje, izobraževanja in športa« se črtata besedi »in športa«, pod plačno skupino »E – Delovna mesta na področju zdravstva« pa se v plačni podskupini E3 besedilo »Medicinske sestre, babice in tehniki zdravstvene nege« nadomesti z besedilom »Medicinske sestre in babice«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) V plačnih podskupinah od C1 do J3 je na delovnih mestih in v nazivih mogoče doseči največ 57. plačni razred.«.
Tretji odstavek se črta.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane tretji odstavek, se za besedilom »Katalog funkcij, delovnih mest in nazivov« in za besedilom »kataloga funkcij, delovnih mest in nazivov« doda besedilo »(formacijskih dolžnosti)«.
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Katalog funkcij, delovnih mest in nazivov (formacijskih dolžnosti) (v nadaljnjem besedilu: katalog) zajema:
1. zaporedno številko funkcije, delovnega mesta in naziva,
2. šifro funkcije ali delovnega mesta,
3. ime funkcije ali delovnega mesta,
4. tarifni razred delovnega mesta,
5. šifro naziva,
6. ime naziva,
7. plačni razred funkcije, delovnega mesta ali naziva brez napredovanja,
8. najvišji plačni razrede funkcije, delovnega mesta ali naziva, ki ga je možno doseči z napredovanjem.«.
V petem odstavku se beseda »prejšnjega« nadomesti z besedo »tretjega«, besedilo »in povzet v katalogu« pa se črta.
Doda se nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) V zvezi s plačami mora akt o sistemizaciji delovnih mest (v nadaljnjem besedilu: sistemizacija) pri uporabnikih proračuna iz prvega odstavka 2. člena tega zakona vsebovati naslednji minimalni obseg potrebnih podatkov:
1. šifro proračunskega uporabnika in šifro notranje organizacijske enote,
2. naziv proračunskega uporabnika in naziv notranje organizacijske enote,
3. plačno podskupino,
4. šifro delovnega mesta,
5. ime delovnega mesta,
6. tarifni razred delovnega mesta,
7. šifro naziva, kjer nazivi obstajajo,
8. ime naziva, kjer nazivi obstajajo,
9. plačni razred delovnega mesta oziroma plačni razred naziva in
10. število napredovalnih razredov na delovnem mestu oziroma v nazivu.«.
6. člen
Doda se nov 9.a člen, ki se glasi:
»9.a člen
(Določitev osnovne plače za pripravnike)
Pripravniku se določi osnovna plača na podlagi uvrstitve delovnega mesta oziroma naziva, na katerem lahko pripravnik delo opravlja neposredno po opravljenem pripravništvu oziroma izpitu, določenem po posebnih predpisih, in sicer tako, da je njegova osnovna plača za čas pripravništva za šest plačnih razredov nižja od osnovne plače tega delovnega mesta oziroma naziva, razen če področni zakon določa drugače.«.
7. člen
V petem odstavku 13. člena se za besedilom »uvrščajo v plačne razrede s« črta beseda »posebno«.
8. člen
Prvi odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) V primeru, ko javni uslužbenec opravlja delo na delovnem mestu z nižjo izobrazbo od zahtevane, mu pripada osnovna plača, ki je za dva plačna razreda nižja od osnovne plače delovnega mesta, na katerem opravlja delo.«.
Dodajo se novi drugi, tretji in četrti odstavek, ki se glasijo:
»(2) Če ima javni uslužbenec iz prejšnjega odstavka več kot 23 let delovne dobe, mu pripada osnovna plača, ki je za en plačni razred nižja od osnovne plače delovnega mesta, na katerem opravlja delo.
(3) Določbi prvega in drugega odstavka tega člena se uporabljata tudi v primeru, ko je za opravljanje dela na delovnem mestu v tarifnem razredu VII/1 oziroma VII/2, kot ustrezna izobrazba določena tudi višješolska izobrazba (prejšnja, kot jo določa 8. člen tega zakona).
(4) Določbe prvega in drugega odstavka tega člena se ne uporabljajo za delovna mesta v VI. in nižjih tarifnih razredih.«.
Dosedanji drugi odstavek postane peti odstavek.

Zakaj ne vidim vseh členov?

Naročniki vidijo tudi preostalih 16 členov.

Naročite se tukaj in pridobite dostop do vseh vsebin.
Če ste že naročnik se prijavite tukaj.

Naročite se
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!