Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

POZOR: to ni najnovejša različica besedila

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-N)

DELOVNA ZAKONODAJA, PRISPEVKI -

Velja od: Objavljeno:

Objavljeno v:

1. člen
V Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 - uradno prečiščeno besedilo, 98/09 - ZIUZGK in 13/10) se v 5. točki 2. člena črta beseda »sistemiziranih«.
V 8. točki se na koncu besedila doda nov stavek, ki se glasi: »Formacijske dolžnosti v skladu z zakonom, ki ureja napredovanje v Slovenski vojski, se za potrebe tega zakona štejejo za delovna mesta.«.
2. člen
V prvem odstavku 3. člena se doda nov tretji stavek, ki se glasi: »V uredbi iz prejšnjega stavka se uredijo tudi plače funkcionarjev, ki so napoteni na delo v tujino ter jim v skladu z zakonom v času napotitve funkcija miruje.«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Plača se določi s pogodbo o zaposlitvi, odločbo oziroma sklepom, tako da se v pogodbi, odločbi oziroma sklepu določi pravna podlaga za določitev plače in posameznih delov plače, plačni razred in druge sestavine plače v skladu s tem zakonom, predpisi in drugimi akti, izdanimi na njihovi podlagi ter kolektivnimi pogodbami, višino posameznih elementov plače na dan sklenitve pogodbe, izdaje sklepa oziroma odločbe in usklajevanja plače.«.
V petem odstavku se na koncu stavka pika nadomesti z vejico in doda besedilo »odločbe ali sklepa.«
Doda se nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Določbe tega zakona se ne uporabljajo za določitev plač zaposlenim v javnem sektorju, ki se zaposlijo za določen čas na podlagi posebne pogodbe med uporabnikom proračuna in Evropsko komisijo ali drugim organom EU, mednarodno organizacijo ali tujo ustanovo ali drugim tujim delodajalcem (v nadaljnjem besedilu sopogodbenik), če so v tej pogodbi določena plača in drugi prejemki, ki jih zaposleni prejema v času zaposlitve v javnem sektorju in se ti prejemki v celoti financirajo iz sredstev, ki jih zagotavlja sopogodbenik.«.
3. člen
V četrtem odstavku 3.a člena se doda nov stavek, ki se glasi:
»Ne glede na prejšnji stavek se v primerih, ko je s posebnim zakonom v okviru uveljavljanja pravnega varstva javnega uslužbenca urejen postopek pritožbe oziroma ugovora, upošteva določbe posebnega zakona.«.
4. člen
V prvem odstavku 7. člena se pod plačno skupino »C - Uradniški nazivi v državni upravi in v upravah lokalnih skupnosti ter v drugih državnih organih« pri plačni podskupini »C6« beseda »pazniki« nadomesti z besedama »pravosodni policisti«, na koncu tabele pa se doda nova plačna skupina »K - Delovna mesta na področju obvezne socialne varnosti« in plačna podskupina »K1 - strokovni delavci«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Katalog funkcij, delovnih mest in nazivov, določenih z zakonom, podzakonskim predpisom, splošnim aktom organa iz 13. člena tega zakona ali kolektivno pogodbo, objavi ministrstvo, pristojno za sistem plač v javnem sektorju. Spremembe in dopolnitve kataloga funkcij, delovnih mest in nazivov se objavijo najkasneje v tridesetih dneh od objave sprememb in dopolnitev aktov, ki so podlaga za pripravo kataloga.«.
V napovednem stavku četrtega odstavka se črta besedilo »(formacijskih dolžnosti)«. Na koncu odstavka se doda nov stavek, ki se glasi: »Akti iz tretjega odstavka tega člena morajo vsebovati elemente, določene v tem odstavku.«.
V napovednem stavku šestega odstavka se črta beseda »potrebnih«, v 9. točki se črta beseda »in« ter doda vejica, na koncu 10. točke se črta pika in doda beseda »in«.
Doda se nova 11. točka, ki se glasi:
»11. opis nalog delovnega mesta ali naziva.«.
5. člen
V tretjem odstavku 8. člena se naslov tabele spremeni tako, da se glasi: »Zahtevana izobrazba oziroma strokovna usposobljenost, ki je praviloma potrebna za opravljanje delovnih nalog«. Besedilo pod tabelo »Uredbi o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 46/06)« se nadomesti z besedilom »predpisu, ki določa uvedbo in uporabo klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja«.
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) V tarifne razrede iz prejšnjega odstavka se uvrščajo tudi delovna mesta, za katera se zahteva nacionalna poklicna kvalifikacija glede na določeno raven zahtevnosti.«.
6. člen
V drugem odstavku 13. člena se za črko »H« doda vejica in črta beseda »in«, za črko »J« pa se dodata besedi »in K«.
7. člen
Črta se drugi odstavek 22.j člena.

Zakaj ne vidim vseh členov?

Naročniki vidijo tudi preostalih 14 členov.

Naročite se tukaj in pridobite dostop do vseh vsebin.
Če ste že naročnik se prijavite tukaj.

Naročite se
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!