Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

POZOR: to ni najnovejša različica besedila

Zakon o spremembi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-O)

DELOVNA ZAKONODAJA, PRISPEVKI -

Velja od: Objavljeno:

Objavljeno v:

1. člen
V Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 98/09 – ZIUZGK, 13/10 in 59/10) se besedilo 42. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Kolektivna pogodba za javni sektor ali njene spremembe in dopolnitve so sklenjene, ko jih podpišejo Vlada Republike Slovenije in večina reprezentativnih sindikatov javnega sektorja, ki predstavljajo najmanj štiri različne dejavnosti javnega sektorja.
(2) V primeru, da kolektivna pogodba za javni sektor ali njene spremembe in dopolnitve niso sklenjene v skladu s prejšnjim odstavkom, za sklenitev kolektivne pogodbe za javni sektor ali njenih sprememb in dopolnitev zadostuje tudi, če jih podpišejo Vlada Republike Slovenije in reprezentativni sindikati javnega sektorja najmanj štirih različnih dejavnosti javnega sektorja, katerih skupno število članstva presega 40% zaposlenih v javnem sektorju, za katere velja kolektivna pogodba za javni sektor.
(3) Pri ugotavljanju pogojev iz prvega in drugega odstavka tega člena se upoštevajo dejavnosti, za katere so določene plačne skupine v 7. členu tega zakona.
(4) Ministrstvo, pristojno za sistem plač v javnem sektorju, s sklepom ugotovi izpolnitev pogojev iz prvega ali drugega odstavka tega člena. Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije hkrati s kolektivno pogodbo za javni sektor ali z njenimi spremembami in dopolnitvami. Če ministrstvo, pristojno za sistem plač v javnem sektorju, ugotovi, da pogoji za uveljavitev kolektivne pogodbe za javni sektor ali njenih sprememb in dopolnitev niso izpolnjeni, o tem obvesti reprezentativne sindikate za javni sektor.
(5) Izpolnitev pogojev iz prvega odstavka tega člena se ugotavlja na podlagi podatkov iz uradnih evidenc ministrstva, pristojnega za izdajo odločb o reprezentativnosti sindikatov.
(6) Izpolnitev pogojev iz drugega odstavka tega člena se ugotavlja na podlagi podatkov iz 38. člena tega zakona in evidenc o zaposlenih delavcih, ki se vodijo na podlagi zakona, ki ureja evidence na področju dela, ko podatek v skladu z 38. členom tega zakona ni dostopen, ter podatkov reprezentativnih sindikatov, ki so podpisali kolektivno pogodbo za javni sektor ali njene spremembe in dopolnitve, oboje po stanju za zadnji mesec, za katerega so dostopni podatki pred podpisom kolektivne pogodbe za javni sektor ali njenih sprememb in dopolnitev.
(7) Če ministrstvo, pristojno za sistem plač v javnem sektorju, ugotovi, da kolektivne pogodbe za javni sektor ali njene spremembe in dopolnitve ni podpisala večina reprezentativnih sindikatov javnega sektorja, najkasneje v treh dneh po izteku roka za podpis pozove reprezentativne sindikate, ki so podpisali kolektivno pogodbo za javni sektor ali njene spremembe in dopolnitve, da najkasneje do dne, ki je določen v pozivu, predložijo izjavo, iz katere je razvidno število članov reprezentativnega sindikata.
(8) Ministrstvo, pristojno za sistem plač v javnem sektorju, najkasneje v roku treh dni po prejemu izjave iz prejšnjega odstavka pozove reprezentativne sindikate javnega sektorja, ki so posredovali izjavo, da predložijo pristopne izjave članov reprezentativnega sindikata po pooblaščeni osebi na vpogled na sedežu ministrstva, pristojnega za plače v javnem sektorju. Pooblaščena oseba ministrstva neposredno ob predložitvi pristopnih izjav, v prisotnosti pooblaščene osebe reprezentativnega sindikata, ugotovi število predloženih pristopnih izjav in na podlagi tega resničnost navedbe o številu članstva v reprezentativnem sindikatu, kar potrdi z uradnim zaznamkom na predloženi izjavi. Osebne podatke o članih reprezentativnih sindikatov, je pooblaščena oseba ministrstva dolžna varovati v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
(9) Predložene pristopne izjave se po končanem postopku štetja vrnejo pooblaščeni osebi reprezentativnega sindikata.
(10) Reprezentativni sindikat, ki je podpisal kolektivno pogodbo za javni sektor ali njene spremembe in dopolnitve, ni dolžan posredovati dokumentacije v skladu s sedmim in osmim odstavkom tega člena. Sindikat, ki ne predloži dokumentacije, se ne upošteva pri ugotavljanju pogojev iz drugega odstavka tega člena.
(11) Uveljavitev kolektivnih pogodb, ki pomenijo povečanje finančnih obveznosti, razen za kolektivno pogodbo iz četrtega odstavka 5. člena tega zakona, mora biti dogovorjena najkasneje 30 dni pred rokom, določenim za predložitev predloga državnega proračuna državnemu zboru.«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
2. člen
(1) Določbe tega zakona se uporabljajo za sklenitev kolektivne pogodbe za javni sektor oziroma njenih sprememb in dopolnitev, sklenjenih po uveljavitvi tega zakona.
(2) Vlada Republike Slovenije v treh dneh po uveljavitvi tega zakona ponovno pozove reprezentativne sindikate javnega sektorja k podpisu Aneksa št. 4 h Kolektivni pogodbi za javni sektor. Za ugotavljanje pogojev za njegovo sklenitev se uporabijo določbe tega zakona.
3. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!