Se pripravlja sprememba?

Vse predloge in spremembe predpisa imate na njegovi časovnici. Kliknite "Časovnica" na spodnji hitri navigaciji. 

Izberi paket

POZOR: to ni najnovejša različica besedila

PREDLOG Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-P)

DELOVNA ZAKONODAJA, PRISPEVKI -

Objavljeno:

Objavljeno v:

Vlada Republike Slovenije je na 102. dopisni seji dne 07.12.2010 določila besedilo:

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O SISTEMU PLAČ V JAVNEM SEKTORJU,

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi 143. člena poslovnika Državnega zbora po nujnem postopku.

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru, da predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju obravnava po nujnem postopku, da se preprečijo težko popravljive posledice za delovanje države, ki bi nastale v primeru, da ne bi prišlo do splošne uskladitve osnovnih plač v višini 25% stopnje rasti cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji v letu 2011, predvidene v Jesenski napovedi gospodarskih gibanj Urada za makroekonomske analize in razvoj (december 2010-december 2011), ki jo določa 5. člen Zakona o interventnih ukrepih (Uradni list RS, št. 94/10).

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 235. člena poslovnika Državnega zbora določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in njegovih delovnih teles sodelovali:

- Irma Pavlinič Krebs, ministrica za javno upravo,
- Tina Teržan, državna sekretarka, Ministrstvo za javno upravo,
- Mojca Ramšak Pešec, generalna direktorica, Ministrstvo za javno upravo.

PRILOGA: 1

7/7

NUJNI POSTOPEK

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O SISTEMU PLAČ V JAVNEM SEKTORJU

I. UVOD

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM SPREMEMBE ZAKONA

SPLOŠNO

Vlada RS in reprezentativni sindikati javnega sektorja so dne 5.10.2010 podpisali Aneks št. 4 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (Uradni list RS, št. 89/10), ki v 2. členu določa, da se splošna uskladitev osnovnih plač v letu 2011 ne izvede.

Vlada RS je z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja dne 5.10.2010 podpisala tudi Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih prejemkov v javnem sektorju za leti 2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 89/10) s katerim pa se je obvezala (7. točka dogovora), da bo, »v kolikor bo v parlamentarni obravnavi predloga zakona o interventnih ukrepih zaradi gospodarske krize prišlo do kakršnih koli sprememb določb glede usklajevanja z inflacijo v letu 2011 pokojnin ali transferjev posameznikom in gospodinjstvom, enak način usklajevanja zagotovila tudi za plače v javnem sektorju.«

Zakon o interventnih ukrepih (Uradni list RS, št. 94/2010, ZIU), ki je začel veljati 27.11.2010, v 5. členu določa, da se »ne glede na 5. člen Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10 in 85/10; v nadaljnjem besedilu: ZSPJS) in na njegovi podlagi sprejetih predpisov oziroma kolektivnih pogodb, in ne glede na razliko med dejansko in napovedano rastjo cen življenjskih potrebščin v obdobju od decembra 2009 do decembra 2010, se vrednost plačnih razredov iz plačne lestvice s 1. 1. 2011 uskladi v višini 25 % stopnje rasti cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji v letu 2011, predvidene v Jesenski napovedi gospodarskih gibanj Urada za makroekonomske analize in razvoj (december 2010-december 2011).«

Višina stopnje rasti cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji v letu 2011, predvidene v Jesenski napovedi gospodarskih gibanj Urada za makroekonomske analize in razvoj (december 2010-december 2011), ki jo je sprejela Vlade RS na svoji 98. redni seji dne 16.9.2010 s sklepom št. 30101-2/2010/2 in je objavljena na spletnih straneh UMAR, znaša 2,2 odstotka. Zato je potrebno s 1. januarjem 2011 izvesti splošno uskladitev osnovnih plač iz Priloge 1 ZSPJS za 0,55 odstotka, to je za 25% navedene stopnje rasti cen življenjskih potrebščin.

Razlog za sprejem novele ZSPJS je:

- določilo 5. člena Zakona o interventnih ukrepih (Uradni list RS, št. 94/10) in 7. točka Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih prejemkov v javnem sektorju za leti 2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 89/10), na podlagi katerih se na enak način, kot se z inflacijo usklajujejo pokojnine ter transferji posameznikom in gospodinjstvom, usklajujejo tudi plače v javnem sektorju;

2. CILJI, NAČELA IN POGLAVITNE REŠITVE PREDLOGA SPREMEMB ZAKONA

 

2.1 Poglavitni cilj zakona je uskladitev Zakona o sistemu plač v javnem sektorju z Zakonom o interventnih ukrepih in Dogovorom o ukrepih na področju plač in drugih prejemkov v javnem sektorju za leti 2011 in 2012, podpisanim z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja.

 

2.2 Cilj predlaganih sprememb in dopolnitev zakona je:

- splošna uskladitev osnovnih plač iz Priloge 1 ZSPJS za 0,55 odstotka, to je za 25% stopnje rasti cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji v letu 2011, predvidene v Jesenski napovedi gospodarskih gibanj Urada za makroekonomske analize in razvoj (december 2010-december 2011), ki znaša 2,2 odstotka.

2.3. Načela

Glede temeljnih načel plačnega sistema javnega sektorja, to so vzpostavitev skupnega plačnega sistema za javne uslužbence in funkcionarje, vzpostavitev fleksibilnega plačnega sistema, ki bo višino plač bolj povezoval z učinkovitostjo in rezultati dela ter transparenten in obvladljiv plačni sistem z vidika javnih financ, predlagana novela od temeljnega zakona ne odstopa.

2.4. Poglavitne rešitve predlagane novele zakona so:

a) Predstavitev predlaganih rešitev:

- uskladitev plačne lestvice iz Priloge 1 ZSPJS za 25% stopnje rasti cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji v letu 2011.

b) Način reševanja:

Vprašanja, ki se bodo reševala s predlaganim zakonom, so predstavljena v ciljih in poglavitnih rešitvah uvoda tega gradiva.

c) Normativna usklajenost predloga zakona:

Predlog zakona je v skladu z obstoječim pravnim redom in splošno veljavnimi načeli mednarodnega prava. Navedene spremembe niso povezane s pravno ureditvijo Evropske unije tudi v ničemer ne nasprotujejo pravni ureditvi Evropske unije.

d) Usklajenost predloga predpisa:

- s samoupravnimi lokalnimi skupnostmi

- s civilno družbo oziroma ciljnimi skupinami, na katere se predpis nanaša (navedba odprtih vprašanj)

- s subjekti, ki so na poziv predlagatelja neposredno sodelovali pri pripravi predpisa oziroma so podali mnenje (znanstvene in strokovne institucija, nevladne organizacije in posamezni strokovnjaki ter predstavniki zainteresirane javnosti).

Predlog zakona glede na svojo vsebino ni bil predmet usklajevanj z navedenimi subjekti.

e) Uskladitev z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja

Predlagana sprememba je bila dne 6.12.2010 posredovana reprezentativnim sindikatom javnega sektorja.

3. OCENA FINANČNIH POSLEDIC PREDLOGA ZAKONA ZA DRŽAVNI PRORAČUN IN DRUGA JAVNA FINANČNA SREDSTVA

Predlagani zakon ima posledice za državni proračun in druga javno finančna sredstva v višini

20,4 mio € v letu 2011 in 22,3 mio € v naslednjih letih.

4. NAVEDBA, DA SO SREDSTVA ZA IZVAJANJE ZAKONA V DRŽAVNEM PRORAČUNU ZAGOTOVLJENA, ČE PREDLOG ZAKONA PREDVIDEVA PORABO PRORAČUNSKIH SREDSTEV V OBDOBJU, ZA KATERO JE BIL DRŽAVNI PRORAČUN ŽE SPREJET

V letu 2011 bo, zaradi uskladitve osnovnih plač na podlagi Zakona o interventnih ukrepih in sklenjenega Dogovora ukrepih na področju plač in drugih prejemkov v javnem sektorju za leti 2011 in 2012, potrebno za plače v javnem sektorju zagotoviti dodatnih 20,4 mio € v letu 2011 in 22,3 mio € v naslednjih letih.

Finančna sredstva so zagotovljena v državnem proračunu v okviru finančnih načrtov posameznih proračunskih uporabnikov, v proračunih uprav lokalnih skupnosti ter Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.

5. PRIKAZ UREDITVE V DRUGIH PRAVNIH SISTEMIH IN PRILAGOJENOSTI PREDLAGANE UREDITVE PRAVU EVROPSKE UNIJE

V državah članicah Evropske unije je standard socialnega dialoga v postopku usklajevanj plač v javnem sektorju splošno uveljavljen. Predloženi zakon je v celoti prilagojen pravu Evropske unije, saj predstavlja uskladitev z ZIU in realizacijo dogovorjenega z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja. Raznolikost načinov ureditev eskalacije plač v javnem sektorju v državah članicah ne vpliva na dogovorjeno med socialnimi partnerji v Republiki Sloveniji.

Predlog zakona ni v nasprotju s pravnim redom EU.

Primerjalno pravni pregled v treh pravnih sistemih držav članic Evropske unije ni možen, saj gre za specifičnost ureditve v Republiki Sloveniji.

6. DRUGE POSLEDICE, KI JIH BO IMEL SPREJEM ZAKONA

Sprejem Zakona o spremembi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju ne bo imel drugih posledic.

II. BESEDILO ČLENOV

 

1. člen

Plačna lestvica iz priloge 1 zakona se spremeni tako, da se osnovne plače plačnih razredov od 1. januarja 2011 povišajo za 0,55 odstotka.

Usklajena plačna lestvica iz prejšnjega odstavka se objavi kot priloga 1 tega zakona.

 

KONČNA DOLOČBA

2. člen

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Priloga 1:

Plačna lestvica, veljavna od 1. januarja 2011

Plačni razred

Osnovna plača

(v EUR)

Plačni razred

Osnovna plača

(v EUR)

1

478,67

34

1.746,39

2

497,83

35

1.816,24

3

517,73

36

1.888,90

4

538,45

37

1.964,45

5

559,98

38

2.043,03

6

582,39

39

2.124,76

7

605,66

40

2.209,76

8

629,90

41

2.298,14

9

655,11

42

2.390,04

10

681,31

43

2.485,66

11

708,56

44

2.585,09

12

736,90

45

2.688,49

13

766,37

46

2.796,02

14

797,03

47

2.907,88

15

828,91

48

3.024,18

16

862,07

49

3.145,15

17

896,56

50

3.270,96

18

932,42

51

3.401,80

19

969,71

52

3.537,87

20

1.008,50

53

3.679,38

21

1.048,85

54

3.826,57

22

1.090,80

55

3.979,62

23

1.134,43

56

4.138,79

24

1.179,81

57

4.304,37

25

1.226,99

58

4.476,53

26

1.276,08

59

4.655,59

27

1.327,11

60

4.841,81

28

1.380,20

61

5.035,48

29

1.435,41

62

5.236,91

30

1.492,83

63

5.446,38

31

1.552,54

64

5.664,24

32

1.614,63

65

5.890,80

33

1.679,22

 

 


III. OBRAZLOŽITEV:

K 1. členu:

Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih prejemkov v javnem sektorju za leti 2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 89/10), ki so ga Vlada RS in reprezentativni sindikati javnega sektorja podpisali dne 5.10.2010 v 7. točka določa zavezo Vlade RS, da bo, v kolikor bo v parlamentarni obravnavi predloga zakona o interventnih ukrepih zaradi gospodarske krize prišlo do kakršnih koli sprememb določb glede usklajevanja z inflacijo v letu 2011 pokojnin ali transferjev posameznikom in gospodinjstvom, enak način usklajevanja zagotovila tudi za plače v javnem sektorju.

Zakon o interventnih ukrepih (Uradni list RS, št. 94/2010, ZIU), ki je začel veljati 27.11.2010, v 5. členu določa, da se »ne glede na 5. člen Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10 in 85/10; v nadaljnjem besedilu: ZSPJS) in na njegovi podlagi sprejetih predpisov oziroma kolektivnih pogodb, in ne glede na razliko med dejansko in napovedano rastjo cen življenjskih potrebščin v obdobju od decembra 2009 do decembra 2010, se vrednost plačnih razredov iz plačne lestvice s 1. 1. 2011 uskladi v višini 25 % stopnje rasti cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji v letu 2011, predvidene v Jesenski napovedi gospodarskih gibanj Urada za makroekonomske analize in razvoj (december 2010-december 2011).«

Višina stopnje rasti cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji v letu 2011, predvidene v Jesenski napovedi gospodarskih gibanj Urada za makroekonomske analize in razvoj (december 2010-december 2011), ki jo je sprejela Vlade RS na svoji seji dne 16.9.2010 in je objavljena na spletnih straneh UMAR znaša 2,2 odstotka. Zato se s 1. januarjem 2011 izvede splošna uskladitev osnovnih plač iz Priloge 1 ZSPJS za 0,55 odstotka, to je za 25% navedene stopnje rasti cen življenjskih potrebščin.

K 2. členu:

Člen določa, da začne zakon veljati naslednji dan po objavi zakona v Uradnem listu Republike Slovenije.

IV. ČLENI, KI SE SPREMINJAJO ALI DOPOLNJUJEJO Priloga 1:


Plačna lestvica, veljavna od 1. julija 2010

Plačni razred

Osnovna plača

(v EUR)

Plačni razred

Osnovna plača

(v EUR)

1

476,05

34

1.736,84

2

495,11

35

1.806,31

3

514,90

36

1.878,57

4

535,50

37

1.953,70

5

556,92

38

2.031,85

6

579,20

39

2.113,14

7

602,35

40

2.197,67

8

626,45

41

2.285,57

9

651,53

42

2.376,97

10

677,58

43

2.472,06

11

704,68

44

2.570,95

12

732,87

45

2.673,78

13

762,18

46

2.780,73

14

792,67

47

2.891,97

15

824,38

48

3.007,64

16

857,35

49

3.127,95

17

891,66

50

3.253,07

18

927,32

51

3.383,19

19

964,41

52

3.518,52

20

1.002,98

53

3.659,25

21

1.043,11

54

3.805,64

22

1.084,83

55

3.957,85

23

1.128,22

56

4.116,15

24

1.173,36

57

4.280,83

25

1.220,28

58

4.452,04

26

1.269,10

59

4.630,12

27

1.319,85

60

4.815,33

28

1.372,65

61

5.007,94

29

1.427,56

62

5.208,26

30

1.484,66

63

5.416,59

31

1.544,05

64

5.633,26

32

1.605,80

65

5.858,58

33

1.670,03

 

 

Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!