Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

POZOR: to ni najnovejša različica besedila

Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) spreminja in dopolnjuje Zakon o sistemu plač v javnem sektorju - ZSPJS

DELOVNA ZAKONODAJA, PRISPEVKI -

Velja od: Objavljeno:

Objavljeno v:

I. DEL
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina zakona)
(1) S tem zakonom se za zagotovitev vzdržnih javnih financ in za zmanjšanje izdatkov proračunov spreminjajo in dopolnjujejo določbe:
1. Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS in 87/11; v nadaljnjem besedilu: Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju);
2. Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E in 77/08 – ZDZdr; v nadaljnjem besedilu: Zakon o zdravstveni dejavnosti);
3. Zakona o družbi Slovenske železnice (Uradni list RS, št. 106/10 in 43/11; v nadaljnjem besedilu: Zakon o družbi Slovenske železnice);
4. Zakona o Družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 97/10; v nadaljnjem besedilu: Zakon o Družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji);
5. Zakona o nacionalni stanovanjski varčevalni shemi in subvencijah mladim družinam za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja (Uradni list RS, št. 96/07 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: Zakon o nacionalni stanovanjski varčevalni shemi in subvencijah mladim družinam za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja);
6. Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odločba US in 87/11; v nadaljnjem besedilu: Stanovanjski zakon);
7. Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06, 5/07 – popr., 123/08, 28/10 in 49/11; v nadaljnjem besedilu: Zakon o prevozih v cestnem prometu);
8. Zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v javno železniško infrastrukturo (Uradni list RS, št. 28/10 in 85/11; v nadaljnjem besedilu: Zakon o zagotavljanju sredstev za investicije v javno železniško infrastrukturo);
9. Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo, 43/10 in 49/10 – popr.; v nadaljnjem besedilu: Zakon o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije);
10. Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (Uradni list RS, št. 50/06 in 87/11; v nadaljnjem besedilu: Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin);
11. Zakona o javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07; v nadaljnjem besedilu: Zakon o javni agenciji za knjigo Republike Slovenije);
12. Zakona o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 77/10; v nadaljnjem besedilu: Zakon o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije);
13. Zakona o policiji (Uradni list RS, št. 66/09 – uradno prečiščeno besedilo, 22/10, 26/11 – odločba US in 58/11 – ZDT-1; v nadaljnjem besedilu: Zakon o policiji);
14. Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 118/06 – ZUOPP, 36/08, 58/09, 64/09 – popr. in 65/09 – popr. in 20/11; v nadaljnjem besedilu: Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja);
15. Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: Zakon o visokem šolstvu);
16. Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10 in 87/11; v nadaljnjem besedilu: Zakon o osnovni šoli);
17. Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 87/11; v nadaljnjem besedilu: Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli)
18. Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU in 40/11 – ZUPJS-A; v nadaljnjem besedilu: Zakon o vrtcih);
19. Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 58/11; v nadaljnjem besedilu: Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami);
20. Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo in 52/10; v nadaljnjem besedilu: Zakon o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji);
21. Zakona o obveznih zavarovanjih v prometu (Uradni list RS, št. 93/07 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: Zakon o obveznih zavarovanjih v prometu);
22. Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (Uradni list RS, št. 114/05 – uradno prečiščeno besedilo, 90/07 in 102/07; v nadaljnjem besedilu: Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč);
23. Zakona o subvencioniranju študentske prehrane (Uradni list RS, št. 74/07 – uradno prečiščeno besedilo in 33/09; v nadaljnjem besedilu: Zakon o subvencioniranju študentske prehrane);
24. Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 59/07, 63/07 – popr., 40/09 in 62/10 – ZUPJS; v nadaljnjem besedilu: Zakon o štipendiranju);
25. Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10; v nadaljnjem besedilu: Zakon o urejanju trga dela);
26. Zakona o vojnih invalidih (Uradni list RS, št. 63/95, 62/96 – sklep US, 2/97 – odločba US, 19/97, 21/97 – popr., 75/97, 11/06 – odločba US, 61/06 – ZDru-1 in 114/06 – ZUTPG; v nadaljnjem besedilu: Zakon o vojnih invalidih);
27. Zakona o vojnih veteranih (Uradni list RS, št. 59/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1 in 101/06 – odločba US; v nadaljnjem besedilu: Zakon o vojnih veteranih);
28. Zakona o žrtvah vojnega nasilja (Uradni list RS, št. 18/03 – uradno prečiščeno besedilo, 54/04 – ZDoh-1, 56/04 – popr., 62/04 – popr., 63/04 – popr., 68/05 – odločba US, 61/06 – ZDru-1, 114/06 – ZUTPG, 118/06 – odločba US in 72/09; v nadaljnjem besedilu: Zakon o žrtvah vojnega nasilja);
29. Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10 in 40/11; v nadaljnjem besedilu: Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev);
30. Zakona o verski svobodi (Uradni list RS, št. 14/07 in 46/10 – odločba US; v nadaljnjem besedilu: Zakon o verski svobodi);
31. Zakona o alternativnem reševanju sodnih sporov (Uradni list RS, št. 97/09; v nadaljnjem besedilu: Zakon o alternativnem reševanju sodnih sporov);
32. Zakona o pravniškem državnem izpitu (Uradni list RS, št. 83/03 – uradno prečiščeno besedilo in 111/07; v nadaljnjem besedilu: Zakon o pravniškem državnem izpitu);
33. Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10 in 35/11; v nadaljnjem besedilu: Zakon o sistemu plač v javnem sektorju);
34. Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A in 69/08 – ZZavr-E; v nadaljnjem besedilu: Zakon o javnih uslužbencih);
35. Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 24/12 in 30/12; v nadaljnjem besedilu: Zakon o dohodnini);
36. Zakona o davku od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 65/08; v nadaljnjem besedilu: Zakon o davku od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov);
37. Zakona o davku na vodna plovila (Uradni list RS, št. 117/06; v nadaljnjem besedilu: Zakon o davku na vodna plovila);
38. Zakona o davku na motorna vozila (Uradni list RS, št. 52/99, 2/04 – ZPNNVSM, 47/06 in 9/10; v nadaljnjem besedilu: Zakon o davku na motorna vozila);
39. Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10; v nadaljnjem besedilu: Zakon o lokalni samoupravi).
(2) S tem zakonom se določajo tudi trajni ukrepi na področju študentskega dela, davka na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišč in subvencioniranja cene malice.
(3) S tem zakonom se določajo tudi začasni ukrepi na področju sofinanciranja investicij občin, pokojninskega in invalidskega zavarovanja, uveljavljanja pravic iz javnih sredstev, starševskega varstva in družinskih prejemkov, javnega jamstvenega in preživninskega sklada Republike Slovenije, socialno varstvenih prejemkov, usklajevanja transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji, plač, povračil stroškov in nekaterih drugih prejemkov zaposlenih ter za omejevanje stroškov v javnem sektorju, obdavčitve nepremičnega premoženja večje vrednosti, štipendiranja, davka na dodano vrednosti in dohodnine.
II. DEL
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZAKONOV
33. ZAKON O SISTEMU PLAČ V JAVNEM SEKTORJU
116. člen
V Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju se prvi in drugi odstavek 49. člena črtata.
V. DEL
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE SPREMEMB IN DOPOLNITEV ZAKONOV, TRAJNIH UKREPOV IN ZAČASNIH UKREPOV
22. Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
235. člen
Javnim uslužbencem in funkcionarjem, ki na dan uveljavitve tega zakona prejemajo razliko do zneska plače, določenega po predpisih in kolektivnih pogodbah na podlagi prvega odstavka 49. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10 in 35/11), se ta razlika izplačuje do zadnjega dne meseca, v katerem je uveljavljen ta zakon.
236. člen
Plačna lestvica iz Priloge 1 Zakona o sistemu plač v javnem sektorju se spremeni tako, da se osnovne plače plačnih razredov s prvim dnem v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem je uveljavljen ta zakon, znižajo za 8 odstotkov. Plačna lestvica iz prejšnjega stavka je priloga tega zakona.
VI. DEL
KONČNA DOLOČBA
251. člen
(začetek veljavnosti)
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Priloga 1: Plačna lestvica, veljavna od prvega dne v mesecu, ki sledi mesecu,
v katerem je uveljavljen Zakon za uravnoteženje javnih financ+-------------+----------------+-------------+------------------+
|  Plačni  | Osnovna plača |Plačni razred| Osnovna plača  |
|  razred  |  (v EUR)   |       |   (v EUR)   |
+-------------+----------------+-------------+------------------+
|   1   |   440,38   |   34   |   1.606,68   |
+-------------+----------------+-------------+------------------+
|   2   |   458,00   |   35   |   1.670,94   |
+-------------+----------------+-------------+------------------+
|   3   |   476,31   |   36   |   1.737,79   |
+-------------+----------------+-------------+------------------+
|   4   |   495,37   |   37   |   1.807,29   |
+-------------+----------------+-------------+------------------+
|   5   |   515,18   |   38   |   1.879,59   |
+-------------+----------------+-------------+------------------+
|   6   |   535,80   |   39   |   1.954,78   |
+-------------+----------------+-------------+------------------+
|   7   |   557,21   |   40   |   2.032,98   |
+-------------+----------------+-------------+------------------+
|   8   |   579,51   |   41   |   2.114,29   |
+-------------+----------------+-------------+------------------+
|   9   |   602,70   |   42   |   2.198,84   |
+-------------+----------------+-------------+------------------+
|   10   |   626,81   |   43   |   2.286,81   |
+-------------+----------------+-------------+------------------+
|   11   |   651,88   |   44   |   2.378,28   |
+-------------+----------------+-------------+------------------+
|   12   |   677,95   |   45   |   2.473,41   |
+-------------+----------------+-------------+------------------+
|   13   |   705,06   |   46   |   2.572,34   |
+-------------+----------------+-------------+------------------+
|   14   |   733,27   |   47   |   2.675,25   |
+-------------+----------------+-------------+------------------+
|   15   |   762,60   |   48   |   2.782,25   |
+-------------+----------------+-------------+------------------+
|   16   |   793,10   |   49   |   2.893,54   |
+-------------+----------------+-------------+------------------+
|   17   |   824,84   |   50   |   3.009,28   |
+-------------+----------------+-------------+------------------+
|   18   |   857,83   |   51   |   3.129,66   |
+-------------+----------------+-------------+------------------+
|   19   |   892,13   |   52   |   3.254,84   |
+-------------+----------------+-------------+------------------+
|   20   |   927,82   |   53   |   3.385,03   |
+-------------+----------------+-------------+------------------+
|   21   |   964,94   |   54   |   3.520,44   |
+-------------+----------------+-------------+------------------+
|   22   |  1.003,54  |   55   |   3.661,25   |
+-------------+----------------+-------------+------------------+
|   23   |  1.043,68  |   56   |   3.807,69   |
+-------------+----------------+-------------+------------------+
|   24   |  1.085,43  |   57   |   3.960,02   |
+-------------+----------------+-------------+------------------+
|   25   |  1.128,83  |   58   |   4.118,41   |
+-------------+----------------+-------------+------------------+
|   26   |  1.173,99  |   59   |   4.283,14   |
+-------------+----------------+-------------+------------------+
|   27   |  1.220,94  |   60   |   4.454,47   |
+-------------+----------------+-------------+------------------+
|   28   |  1.269,78  |   61   |   4.632,64   |
+-------------+----------------+-------------+------------------+
|   29   |  1.320,58  |   62   |   4.817,96   |
+-------------+----------------+-------------+------------------+
|   30   |  1.373,40  |   63   |   5.010,67   |
+-------------+----------------+-------------+------------------+
|   31   |  1.428,34  |   64   |   5.211,10   |
+-------------+----------------+-------------+------------------+
|   32   |  1.485,46  |   65   |   5.419,54   |
+-------------+----------------+-------------+------------------+
|   33   |  1.544,88  |       |         |
+-------------+----------------+-------------+------------------+
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!