Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

POZOR: to ni najnovejša različica besedila

Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-R)

DELOVNA ZAKONODAJA, PRISPEVKI -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

1. člen
V Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a in 40/12 – ZUJF) se v tretjem odstavku 25. člena drugi stavek črta.
2. člen
Za 44. členom se doda novo poglavje »XII.a POSEBNE DOLOČBE« in novi 44.a, 44.b, 44.c, 44.č in 44.d člen, ki se glasijo:

»44.a člen
(plačna lestvica do 31. decembra 2014)
(1) Ne glede na Prilogo 1 tega zakona se do 31. decembra 2014 za določitev osnovnih plač javnih uslužbencev in funkcionarjev uporablja naslednja plačna lestvica:
+-----------+-----------------+---------------+-----------------+
|  Plačni   |  Osnovna plača  | Plačni razred |  Osnovna plača  |
|  razred   |     (v EUR)     |               |     (v EUR)     |
+-----------+-----------------+---------------+-----------------+
|     1     |           438,18|      34       |    1.587,91     |
+-----------+-----------------+---------------+-----------------+
|     2     |           455,71|      35       |    1.650,48     |
+-----------+-----------------+---------------+-----------------+
|     3     |           473,93|      36       |    1.715,51     |
+-----------+-----------------+---------------+-----------------+
|     4     |           492,89|      37       |    1.783,10     |
+-----------+-----------------+---------------+-----------------+
|     5     |           512,61|      38       |    1.853,35     |
+-----------+-----------------+---------------+-----------------+
|     6     |           533,11|      39       |    1.926,37     |
+-----------+-----------------+---------------+-----------------+
|     7     |           554,44|      40       |    2.001,31     |
+-----------+-----------------+---------------+-----------------+
|     8     |           576,61|      41       |    2.079,16     |
+-----------+-----------------+---------------+-----------------+
|     9     |           599,68|      42       |    2.160,04     |
+-----------+-----------------+---------------+-----------------+
|    10     |           623,66|      43       |    2.244,07     |
+-----------+-----------------+---------------+-----------------+
|    11     |           648,61|      44       |    2.331,36     |
+-----------+-----------------+---------------+-----------------+
|    12     |           674,56|      45       |    2.422,05     |
+-----------+-----------------+---------------+-----------------+
|    13     |           701,54|      46       |    2.516,27     |
+-----------+-----------------+---------------+-----------------+
|    14     |           729,60|      47       |    2.614,15     |
+-----------+-----------------+---------------+-----------------+
|    15     |           758,78|      48       |    2.715,84     |
+-----------+-----------------+---------------+-----------------+
|    16     |           789,13|      49       |    2.821,49     |
+-----------+-----------------+---------------+-----------------+
|    17     |           820,70|      50       |    2.929,83     |
+-----------+-----------------+---------------+-----------------+
|    18     |           853,53|      51       |    3.042,34     |
+-----------+-----------------+---------------+-----------------+
|    19     |           887,67|      52       |    3.159,16     |
+-----------+-----------------+---------------+-----------------+
|    20     |           922,82|      53       |    3.280,48     |
+-----------+-----------------+---------------+-----------------+
|    21     |           959,36|      54       |    3.406,45     |
+-----------+-----------------+---------------+-----------------+
|    22     |           997,35|      55       |    3.537,25     |
+-----------+-----------------+---------------+-----------------+
|    23     |         1.036,85|      56       |    3.673,08     |
+-----------+-----------------+---------------+-----------------+
|    24     |         1.077,91|      57       |    3.814,13     |
+-----------+-----------------+---------------+-----------------+
|    25     |         1.120,59|      58       |    3.960,59     |
+-----------+-----------------+---------------+-----------------+
|    26     |         1.164,97|      59       |    4.112,68     |
+-----------+-----------------+---------------+-----------------+
|    27     |         1.211,10|      60       |    4.270,61     |
+-----------+-----------------+---------------+-----------------+
|    28     |         1.259,06|      61       |    4.434,60     |
+-----------+-----------------+---------------+-----------------+
|    29     |         1.308,92|      62       |    4.604,89     |
+-----------+-----------------+---------------+-----------------+
|    30     |         1.360,49|      63       |    4.781,71     |
+-----------+-----------------+---------------+-----------------+
|    31     |         1.414,10|      64       |    4.965,33     |
+-----------+-----------------+---------------+-----------------+
|    32     |         1.469,81|      65       |    5.156,00     |
+-----------+-----------------+---------------+-----------------+
|    33     |         1.527,72|               |                 |
+-----------+-----------------+---------------+-----------------+
(2) Od 1. januarja 2015 dalje se za določitev osnovnih plač javnih uslužbencev in funkcionarjev uporablja plačna lestvica, določena v Prilogi 1 tega zakona.

44.b člen
(določitev vrednosti plačnih razredov)
Določitev vrednosti plačnih razredov iz prejšnjega člena ne pomeni usklajevanja vrednosti plačnih razredov v skladu s 5. členom tega zakona.

44.c člen
(uskladitev osnovnih plač v letu 2014)
Ne glede na določbo 5. člena tega zakona se vrednosti plačnih razredov iz plačne lestvice od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2014 ne uskladijo.

44.č člen
(redna delovna uspešnost)
Ne glede na določbe 22. in 22.a člena tega zakona javnim uslužbencem in funkcionarjem do 31. decembra 2014 ne pripada del plače za redno delovno uspešnost.

44.d člen
(delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela)
(1) Ne glede na prvi odstavek 4. člena Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 53/08 in 89/08) in splošnih aktov, ki urejajo plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence v drugih državnih organih, lahko do 31. decembra 2014 višina dela plače javnega uslužbenca za plačilo delovne uspešnosti pri opravljanju rednih delovnih nalog uporabnika proračuna ali projekta, načrtovanega v okviru sprejetega finančnega načrta uporabnika proračuna, znaša največ 20 odstotkov njegove osnovne plače. Če se javnemu uslužbencu izplačuje del plače za plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela tudi iz naslova in sredstev posebnega projekta, lahko del plače znaša skupno (iz obeh naslovov) največ 30 odstotkov njegove osnovne plače.
(2) Javnim uslužbencem, za katere velja Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06, 37/07, 95/07, 112/07, 104/08, 123/08, 21/09, 61/09, 91/09, 3/10, 27/10, 45/10, 62/10, 88/10, 10/11, 45/11, 53/11, 86/11, 26/12, 41/12, 90/12 in 24/13), se del plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela do 31. decembra 2014 izplačuje v skladu z drugim odstavkom 4. člena uredbe iz prejšnjega odstavka.
(3) Za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog lahko do 31. decembra 2014 uporabniki proračuna porabijo največ 60 odstotkov sredstev iz prihrankov, določenih v 22.d členu tega zakona.«.
KONČNA DOLOČBA
3. člen
(začetek veljavnosti)
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne prvega dne v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem je uveljavljen ta zakon. Do začetka uporabe tega zakona se uporabljajo dosedanji predpisi.
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!