Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

POZOR: to ni najnovejša različica besedila

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju

DELOVNA ZAKONODAJA, PRISPEVKI -

Velja od: Objavljeno:

Objavljeno v:

1. člen
(1) V 2. členu Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 58/03) se dodajo naslednji novi izrazi:

(2) Izrazi pod šiframi: Z080, Z130, Z170, Z190, Z420 in Z421 se spremenijo tako, da se glasijo:
2. člen
(1) V drugem odstavku 3. člena se na koncu doda nov tip izplačila "T - Devizni odtegljaji".
(2) V tabeli se dodajo naslednje nove vrste izplačil:

(3) V tabeli se naslednje vrste izplačil spremenijo tako, da se glasijo:

(4) V tabeli se črtajo naslednje vrste izplačil: A990, B990, C990, D990, E990, F990, G990, H990, I990, I991, J990, J991, K990, J010 in J100.
3. člen
(1) V 5. členu se dodajo naslednje nove vrste izplačil: 
Dodane nove vrste izplačil
(2) Naslednje vrste izplačil se spremenijo tako, da se glasijo:
Spremenjene vrste izplačil
(3) V V tabeli se črtajo naslednje vrste izplačil:
A990, B990, C990, D990, E990, F990, G990, H990, I990, I991, J990, J991, K990, J010 in J100.
(4) Na koncu se za opombo 9 doda nova opomba, ki se glasi:
"10 - Se obračuna, odvede in povrne z refundacijo".
(5) Opis pod črko S se spremeni tako, da se glasi:
"S - Stopnja za prispevek za obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje: prispevek se plačuje le za zavarovance, ki opravljajo posebno težka in za zdravje škodljiva dela, in ki opravljajo dela, ki jih po določeni starosti ni moč uspešno poklicno opravljati."
4. člen
V četrtem odstavku 6. člena se za besedilom "dodatkov (C010, C020, C040, C050, C150)" doda besedilo "ter A040".
5. člen
V prvem odstavku 9. člena se formula BRUTO PLAČA nadomesti z novo formulo:
"BRUTO PLAČA = BRUTO PLAČA 2. korak + tip izplačila D - vrsta izplačila M011".
V drugem odstavku se na koncu besedilo "(Z12)" nadomesti z besedilom "(Z120)".
6. člen
V 10. členu se na koncu stavka za besedilom "I080 in I090" črta pika in doda besedilo "ter I110 in I901".
7. člen
(1) V 19. členu se črta tretja alinea prvega odstavka.
(2) Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:"Če je javni uslužbenec pri istem delodajalcu razporejen na dve ali več delovnih mest, ki so v različnih plačnih razredih, ali če se mu med mesecem spremeni plačni razred, se izvedeta dva ali več ločenih obračunov plač. Ločeni obračuni so samo pri izračunu »Bruto plača 1. korak brez A020, A030 in A040« in »Bruto plača 2. korak brez tipa izplačil E« in morajo biti prikazani na eni plačilni listi. Prikaz plačilne liste je priloga te uredbe."
(3) Dodajo se novi peti, šesti, sedmi, osmi in deveti odstavek, ki se glasijo:
"(5) Če je javni uslužbenec zaposlen pri več uporabnikih proračuna, se mu pri vsakemu izplača sorazmerni del plače v skladu s pogodbo o zaposlitvi, sklenjeno pri posameznemu uporabniku proračuna. Uporabniki proračuna se lahko med seboj dogovorijo, da se zaradi racionalnosti obračuna in izplačila plače za takšnega javnega uslužbenca, plača izplačuje pri enem uporabniku proračuna, ostali uporabniki proračuna pa svoj sorazmerni delež plače refundirajo.
(6) Ker pripada javnemu uslužbencu v skladu z zakonom minimalna plača za opravljeno delo v polnem delovnem času, se pri vrstah izplačil tipa C upoštevajo le tisti dodatki, ki se obračunajo in izplačajo za polni delovni čas. Če javni uslužbenec zaradi odsotnosti prejema nadomestila, t.j. ne dela polni delovni čas, se upošteva bruto urna postavka za razliko do minimalne plače le za ure dela. Tako ugotovljena razlika se prišteje k A010 ter se dodajo zneski nadomestil. Razlika med Z100 in preje ugotovljenim zneskom je A030.
(7) Če se odsotnosti evidentirajo in nadomestila obračunajo z enomesečnim zamikom, se v postopku iz prejšnega odstavka poračuna že izplačana razlika do minimalne plače za ure odsotnosti.
(8) Če prejema javni uslužbenec del plače pri enem in del plače pri drugem uporabniku proračuna, se A040 razdeli na uporabnike proračuna sorazmerno na naslednji način: A040 / 174 se primerja na bruto urno postavko plače javnega uslužbenca iz drugega odstavka 49. člena ZSPJS pri posameznem uporabniku proračuna in se jo upošteva pri uporabniku proračuna, pri katerem ima javni uslužbenec nižjo bruto urno postavko.
(9) Če se javnemu uslužbencu dodatek C050 obračunava le za določene ure, se letega ne normira. Določba drugega odstavka 9. člena uredbe se upošteva, če iz različnega števila ur dodatka C050 v posamičnih mesecih pride do višjega nadomestila kot je plača."
8. člen
(1) V naslovu 21. člena se doda besedilo: "ter odtegljaji".
(2) Na koncu se doda nova tabela:

9. člen
Priloga se spremeni tako, da se glasi:
Spremenjena priloga
10. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne z dnem začetka uporabe Zakona o sistemu plač v javnem sektorju.
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!