Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

POZOR: to ni najnovejša različica besedila

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju

DELOVNA ZAKONODAJA, PRISPEVKI -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

1. člen
V Uredbi o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 122/05, 20/06 in 55/06) se v prvem odstavku 1. člena v oklepaju številka »32/06« nadomesti s številko »110/06«.
2. člen
V 2. členu se v tabeli izraza pod šiframa Z240 in Z271 spremenita tako, da se glasita:
+----+------------------------------------------+--------------------------+
|Z240|Davčni odtegljaj |125. člen Zakona o |
| | |dohodnini (ZDoh-2) |
| | | |
+----+------------------------------------------+--------------------------+
|Z271|Osnova za izračun davčnega odtegljaja od |Z270 – Z220 – olajšave v |
| |dohodkov iz delovnega razmerja |skladu z ZDoh-2 |
| | | |
+----+------------------------------------------+--------------------------+
3. člen
V 3. členu se pri tipu izplačila C za vrsto izplačila C180 doda nova vrsta izplačila C190:
>
+----+--------------------------------+-------+--+-------------------------+
|C190|Dodatek za neenakomerno |Dodatki|nd|Osnovna plača za |
| |razporejen delovni čas | | |obračun x faktor |
| | | | |(%, določen v KPJS) |
| | | | |32. člen ZSPJS |
+----+--------------------------------+-------+--+-------------------------+
Pri tipu izplačila C se besedilo pri vrstah izplačil pod šiframa C040 in C160 spremeni tako, da se glasi:
+----+-------------------+-------+----+-------------------------+----------+
|C040|Dodatek za |Dodatki|/ |41,73 € za |V znesku |
| |specializacijo, | | |specializacijo, | |
| |magisterij ali | | |62,59 € za magisterij, | |
| |doktorat | | |104,32 € za doktorat | |
| | | | |(dodatek k osnovni plači | |
| | | | |za obračun) | |
| | | | |27. člen ZSPJS, KPJS | |
+----+-------------------+-------+----+-------------------------+----------+
|C160|Dodatek za povečan |Dodatki|do |Osnovna plača za obračun |% od |
| |obseg dela | |1,0 |x faktor |osnovne |
| | | | |(1) 96. člen Zakona o |plače za |
| | | | |javnih uslužbencih (ZJU) |obračun |
| | | | |(2) Uredba o določitvi | |
| | | | |pogojev in obsega dela | |
| | | | |plače za plačilo | |
| | | | |povečanega obsega dela v | |
| | | | |javnem sektorju | |
+----+-------------------+-------+----+-------------------------+----------+
Pri tipu izplačila C se besedilo »Dodatki – zaključeno s šifro C180« spremeni tako, da se glasi: »Dodatki – zaključeno s šifro C190«.
Pri tipu izplačila F se besedilo pri vrstah izplačil pod šiframi F010, F011, F012, F013, F014, F015, F016 in F017 spremeni tako, da se glasi:
+----+----------------------------------------+--------+-+-----------------+
|F010|Bonitete – uporaba osebnega vozila za |Bonitete|/|V znesku (39. |
| |privatne namene | | |člen ZDoh-2) |
| | | | | |
+----+----------------------------------------+--------+-+-----------------+
|F011|Bonitete – nastanitev |Bonitete|/|V znesku (39. |
| | | | |člen ZDoh-2) |
| | | | | |
+----+----------------------------------------+--------+-+-----------------+
|F012|Bonitete – posojilo brez obresti ali z |Bonitete|/|V znesku (39. |
| |obrestno mero, ki je nižja od tržne | | |člen ZDoh-2) |
| | | | | |
+----+----------------------------------------+--------+-+-----------------+
|F013|Bonitete – popust pri prodaji blaga in |Bonitete|/|V znesku (39. |
| |storitev | | |člen ZDoh-2) |
| | | | | |
+----+----------------------------------------+--------+-+-----------------+
|F014|Bonitete – izobraževanje delojemalca |Bonitete|/|V znesku (39. |
| |ali njegovega družinskega člana | | |člen ZDoh-2) |
| | | | | |
+----+----------------------------------------+--------+-+-----------------+
|F015|Bonitete – darila delodajalca |Bonitete|/|V znesku (39. |
| |delojemalcu ali njegovemu družinskemu | | |člen ZDoh-2) |
| |članu | | | |
| | | | | |
+----+----------------------------------------+--------+-+-----------------+
|F016|Bonitete – pravica delojemalcev do |Bonitete|/|V znesku (39. |
| |nakupa delnic | | |člen ZDoh-2) |
| | | | | |
+----+----------------------------------------+--------+-+-----------------+
|F017|Bonitete – zavarovalne premije in |Bonitete|/|V znesku (39. |
| |podobna izplačila | | |člen ZDoh-2) |
| | | | | |
+----+----------------------------------------+--------+-+-----------------+
Pri tipu izplačila H se besedilo pri vrstah izplačil pod šiframa H080 in H090 spremeni tako, da se glasi:
+----+---------------+---------------+----+---------------------+----------+
|H080|Nadomestilo za |Nadomestila v |1,00|Število normiranih ur|Refundira |
| |skrajšan |breme ZZZS, | |x bruto urna postavka|ZPIZ |
| |delovni čas – |ZPIZ, MO, MNZ | |za izračun | |
| |refundirano |in sodišča | |refundiranega | |
| | | | |nadomestila v breme | |
| | | | |ZPIZ x faktor | |
| | | | |(največ 50% najvišje | |
| | | | |pokojninske osnove) | |
+----+---------------+---------------+----+---------------------+----------+
|H090|Nadomestilo za |Nadomestila v |1,00|V znesku |Refundira |
| |skrajšan |breme ZZZS, | |Število normiranih ur|ZPIZ |
| |delovni čas – |ZPIZ, MO, MNZ | |x bruto urna postavka| |
| |poračun |in sodišča | |za izračun | |
| | | | |refundiranega | |
| | | | |nadomestila v breme | |
| | | | |ZPIZ x faktor | |
+----+---------------+---------------+----+---------------------+----------+
Pri tipu izplačila I se za vrsto izplačila I080 dodata novi vrsti izplačil I081 in I082:
+----+----------------------------+------------+-+-------------------------+
|I081|Povračila stroškov za |Povračilo |/|V znesku |
| |službeno potovanje do |stroškov | |Znesek povračil |
| |zneska, določenega z uredbo | | |stroškov do zneskov, ki |
| | | | |so določeni z uredbo |
| | | | |vlade. |
+----+----------------------------+------------+-+-------------------------+
|I082|Povračila stroškov za |Povračilo |/|V znesku |
| |službeno potovanje do |stroškov | |Znesek povračil |
| |zneska, določenega z uredbo | | |stroškov do zneskov, ki |
| |– poračun | | |so določeni z uredbo |
| | | | |vlade. |
+----+----------------------------+------------+-+-------------------------+
Pri tipu izplačila I se besedilo pri vrstah izplačil pod šiframi I020, I021, I030, I040, I050 in I120 spremeni tako, da se glasi:
+----+---------------------+-----------+-+---------------------------------+
|I020|Prevoz na delo – |Povračilo |/|Uredba o povračilu stroškov |
| |kilometrina |stroškov | |prevoza na delo in z dela |
| | | | |delavcem in funkcionarjem v |
| | | | |državnih organih |
| | | | | |
+----+---------------------+-----------+-+---------------------------------+
|I021|Prevoz na delo – |Povračilo |/|Uredba o povračilu stroškov |
| |kilometrina nad |stroškov | |prevoza na delo in z dela |
| |višino, določeno z | | |delavcem in funkcionarjem v |
| |uredbo | | |državnih organih |
| | | | | |
+----+---------------------+-----------+-+---------------------------------+
|I030|Prevoz na delo – |Povračilo |/|Uredba o povračilu stroškov |
| |mesečna vozovnica |stroškov | |prevoza na delo in z dela |
| | | | |delavcem in funkcionarjem v |
| | | | |državnih organih |
| | | | | |
+----+---------------------+-----------+-+---------------------------------+
|I040|PORABLJENO – ČRTANO | | | |
| | | | | |
+----+---------------------+-----------+-+---------------------------------+
|I050|Prevoz na delo – |Povračilo |/|Uredba o povračilu stroškov |
| |dnevna vozovnica |stroškov | |prevoza na delo in z dela |
| | | | |delavcem in funkcionarjem v |
| | | | |državnih organih |
| | | | | |
+----+---------------------+-----------+-+---------------------------------+
|I120|Pravdni stroški |Povračilo |/|30. člen ZDoh-2 |
| | |stroškov | | |
| | | | | |
+----+---------------------+-----------+-+---------------------------------+
Pri tipu izplačila J se za vrsto izplačila J150 doda nova vrsta izplačila J160:
+----+--------------+-----------------+-+----------------------------------+
|J160|Priznanje – |Drugi dohodki iz |/|V znesku |
| |denarna |delovnega | |(1) 6. in 31. člen Pravilnika o |
| |nagrada |razmerja | |priznanjih policije |
| | | | |(2) 2., 10. in 11. člen |
| | | | |Pravilnika o priznanjih in |
| | | | |nagradah v carinski službi |
| | | | |(3) Drugi odstavek 26. člena |
| | | | |Pravilnika o izobraževanju ZPIZ |
| | | | | |
+----+--------------+-----------------+-+----------------------------------+
Pri tipu izplačila J se besedilo pri vrstah izplačil pod šiframi J072, J073, J130, J140, J141, J150 in J151 spremeni tako, da se glasi:
+----+----------------------------+--------------------+-+-----------------+
|J072|Odpravnina po 7. odstavku |Drugi dohodki iz |/|V znesku |
| |83. člena ZJU – obdavčena |delovnega razmerja | | |
| | | | | |
+----+----------------------------+--------------------+-+-----------------+
|J073|Odpravnina po 7. odstavku |Drugi dohodki iz |/|V znesku |
| |83. člena ZJU – neobdavčena |delovnega razmerja | | |
| | | | | |
+----+----------------------------+--------------------+-+-----------------+
|J130|Avtorsko delo v okviru |Drugi dohodki iz |/|37. člen ZDoh-2 |
| |delovnega razmerja |delovnega razmerja | | |
| | | | | |
+----+----------------------------+--------------------+-+-----------------+
|J140|Zamudne obresti |Drugi dohodki iz |/|37. člen ZDoh-2 |
| | |delovnega razmerja | | |
| | | | | |
+----+----------------------------+--------------------+-+-----------------+
|J141|Zamudne obresti – |Drugi dohodki iz |/|30. člen ZDoh-2 |
| |neobdavčene |delovnega razmerja | | |
| | | | | |
+----+----------------------------+--------------------+-+-----------------+
|J150|Nadomestilo za uporabo |Drugi dohodki iz |/|V skladu z 69. |
| |lastnih sredstev – |delovnega razmerja | |členom ZDR in |
| |neobdavčeno | | |44. členom |
| | | | |ZDoh-2 |
+----+----------------------------+--------------------+-+-----------------+
|J151|Nadomestilo za uporabo |Drugi dohodki iz |/|V skladu z 69. |
| |lastnih sredstev -obdavčeno |delovnega razmerja | |členom ZDR in |
| | | | |44. členom |
| | | | |ZDoh-2 |
+----+----------------------------+--------------------+-+-----------------+
Pri tipu izplačila J se besedilo »Drugi dohodki iz delovnega razmerja – zaključeno s šifro J150« spremeni tako, da se glasi: »Drugi dohodki iz delovnega razmerja – zaključeno s šifro J160«.
Pri tipu izplačila K se besedilo »Drugi Odtegljaji – zaključeno s šifro K080« spremeni tako, da se glasi: »Drugi Odtegljaji – zaključeno s šifro K090«.
4. člen
V drugem odstavku 4. člena se tabela »Davčni odtegljaj« spremeni tako, da se glasi:
+-----------+------------+-------+-----------------------------------------+
|Davčni |Davčni |Stopnja|Osnova je dohodek iz delovnega razmerja |
|odtegljaj |odtegljaj | |(37. člen ZDoh-2), zmanjšan za obvezne |
| | | |prispevke za socialno varnost in olajšave|
| | | |z upoštevanjem določb |
| | | |(127. člen ZDoh-2) |
+-----------+------------+-------+-----------------------------------------+
Tabela »Stopnje davka na izplačane plače od 1. 1. 2006« se spremeni tako, da se glasi:
+----------------+------------------------------------------+
|Stopnje davka od| |
|1. januarja 2007+----------------------------+-------------+
|(v evrih) |Če znaša mesečna bruto plača|Znaša stopnja|
| | zaposlenega | davka |
| | | |
| +----+---------+---+---------+-------------+
| | | |do | 688,53| 0%|
| | | | | | |
| +----+---------+---+---------+-------------+
| | nad| 688,53|do | 1.669,17| 2,3%|
| | | | | | |
| +----+---------+---+---------+-------------+
| | nad| 1.669,17|do | 3.129,69| 4,7%|
| | | | | | |
| +----+---------+---+---------+-------------+
| | nad| 3.129,69| | | 8,9%|
| | | | | | |
+----------------+----+---------+---+---------+-------------+
Tabela »Stopnje dohodnine od 1. 1. 2006« se spremeni tako, da se glasi:
+----------------+---------------------------------------------------------+
|Stopnje | |
|dohodnine od +----------------------------+----------------------------+
|1. januarja 2007| Če znaša neto letna davčna | Znaša dohodnina |
| | osnova | |
|(v evrih) | | |
| +--------------+-------------+--------+-----+---+---------+
| | nad | do | | | | |
| | | | | | | |
| +--------------+-------------+--------+-----+---+---------+
| | | 6.800,00| | 16%| | |
| | | | | | | |
| +--------------+-------------+--------+-----+---+---------+
| | 6,800,00| 13.600,00|1.088,00| |nad| 6.800,00|
| | | | | +27%| | |
| | | | | | | |
| +--------------+-------------+--------+-----+---+---------+
| | 13.600,00| |2.924,00| |nad|13.600,00|
| | | | | +41%| | |
| | | | | | | |
+----------------+--------------+-------------+--------+-----+---+---------+
5. člen
V 5. členu se pri tipu izplačila C za vrsto izplačila C180 doda nova vrsta izplačila C190:

Pri tipu izplačila C se besedilo pri vrstah izplačil pod šiframa C040 in C160 spremeni tako, da se glasi:

Pri tipu izplačila C se besedilo »Dodatki – zaključeno s šifro C180« spremeni tako, da se glasi: »Dodatki – zaključeno s šifro C190«.
Pri tipu izplačila F se besedilo pri vrstah izplačil pod šiframi F010, F011, F012, F013, F014, F015, F016 in F017 spremeni tako, da se glasi:


Pri tipu izplačila H se besedilo pri vrstah izplačil pod šiframa H080 in H090 spremeni tako, da se glasi:

Pri tipu izplačila I se za vrsto izplačila I080 dodata novi vrsti izplačil I081 in I082:

Pri tipu izplačila I se besedilo pri vrstah izplačil pod šiframi I020, I021, I030, I040, I050 in I120 spremeni tako, da se glasi:
Priloga 10: Tabela
Pri tipu izplačila J se za vrsto izplačila J150 doda nova vrsta izplačila J160:

Pri tipu izplačila J se besedilo pri vrstah izplačil pod šiframi J072, J073, J130, J140, J141, J150 in J151 spremeni tako, da se glasi:
Priloga 13: Tabela
Pri tipu izplačila J se besedilo »Drugi dohodki iz delovnega razmerja – zaključeno s šifro J150« spremeni tako, da se glasi: »Drugi dohodki iz delovnega razmerja – zaključeno s šifro J160«.
Pri tipu izplačila K se besedilo »Drugi Odtegljaji – zaključeno s šifro K080« spremeni tako, da se glasi: »Drugi Odtegljaji – zaključeno s šifro K090«.
6. člen
V 11. členu se besedilo »Uradni list RS, št. 70/05 – uradno pčiščeno besedilo in 115/05, v nadaljnjem besedilu: Zdoh-1« nadomesti z besedilom »Uradni list RS, št. 117/06, v nadaljnjem besedilu: ZDoh-2«.
7. člen
V drugem odstavku 13. člena se besedilo »petega odstavka 121. člena ZDoh-1« nadomesti z besedilom »petega odstavka 127. člena ZDoh-2«.
8. člen
Dodata se novi prilogi 2 in 3, ki sta sestavni del te uredbe.
9. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2007.
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!