Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

POZOR: to ni najnovejša različica besedila

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju

DELOVNA ZAKONODAJA, PRISPEVKI -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

1. člen
V Uredbi o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 109/07) se v 2. členu v tabeli dodata nova izraza Z560 in Z570, ki se glasita:
»
+---------+-------------------------------+--------------------+
| Z560 |povečanje osnovne plače za |povečanje osnovne |
| |posebne formacijske dolžnosti |plače do 30%; faktor|
| |po drugem odstavku 59. člena |določi Vlada RS |
| |Zakona o službi v Slovenski | |
| |vojski (ZSSloV) | |
+---------+-------------------------------+--------------------+
| Z570 |povečanje osnovne plače po |povečanje osnovne |
| |četrtem odstavku 58. člena |plače za 10% |
| |ZSSloV | |
+---------+-------------------------------+--------------------+
«.
V tabeli se besedilo pod šiframi Z105, Z106, Z111, Z117, Z119 in Z122 spremeni tako, da se glasi:
»
+---------+------------------------------+---------------------+
| Z105 |prevedena |šesti odstavek 49.a |
| |osnovna plača |člena ZSPJS |
+---------+------------------------------+---------------------+
| Z106 |korekcijska osnovna plača |sedmi a odstavek |
| | |49.č člena ZSPJS |
| | |prevedena osnovna |
| | |plača, povečana za |
| | |vrednost v višini |
| | |nesorazmerja nad |
| | |štirimi plačnimi |
| | |razredi |
+---------+------------------------------+---------------------+
| Z111 |primerljivi znesek plače, |49.f člen ZSPJS |
| |določen po predpisih in | |
| |kolektivnih pogodbah, ki se |Pri ugotavljanju |
| |uporabljajo do začetka |Z111 se upošteva |
| |izplačila plač po ZSPJS |znesek za |
| | |prostovoljno dodatno |
| | |pokojninsko |
| | |zavarovanje po ZPIZ- |
| | |1 (M011) in se |
| | |odšteje od Z111 |
| | |oziroma od Z109. |
+---------+------------------------------+---------------------+
| Z117 |razlika na podlagi 14. člena |razlika v skladu s |
| |ZSPJS |14. členom ZSPJS |
+---------+------------------------------+---------------------+
| Z119 |razlika na podlagi 15. člena |povečanje v skladu s |
| |ZSPJS |15. členom ZSPJS |
+---------+------------------------------+---------------------+
| Z122 |bruto plača za ure dela v |osnovna plača za |
| |posameznem mesecu |obračun + A040 + C |
| | |(za polni delovni |
| | |čas) / število ur |
| | |dela x Z051 |
+---------+------------------------------+---------------------+
«.
2. člen
V 3. členu se v tabeli dodajo nove vrste izplačil B080, C320, C321, C322, C323, C324, G090 in J240, ki se glasijo:
»
+----+-------------+-----------+------+-------------+--------+
|B080|rekreacijski |bruto |/ |število | |
| |dopust po |plača – | |normiranih | |
| |97.g členu |nadomestila| |ur x bruto | |
| |Zakona o | | |urna | |
| |obrambi | | |postavka za | |
| |(ZObr) | | |izračun | |
| | | | |nadomestila | |
| | | | |plače v | |
| | | | |breme | |
| | | | |delodajalca | |
| | | | |– pretekli | |
| | | | |mesec | |
| | | | |(Z061 x | |
| | | | |Z162) | |
+----+-------------+-----------+------+-------------+--------+
|C320|dodatek za |dodatki |določi|osnovna |% od |
| |omejitev | |Vlada |plača |osnovne |
| |pravice do | |RS |za obračun |plače za|
| |stavke po | | |x faktor |obračun |
| |petem | | | | |
| |odstavku 99. | | | | |
| |člena Zakona | | | | |
| |o obrambi | | | | |
| |(ZObr) | | | | |
+----+-------------+-----------+------+-------------+--------+
|C321|dodatek za |dodatki |določi|osnovna |% od |
| |dosegljivost | |Vlada |plača |osnovne |
| |po 55. členu | |RS |za obračun |plače za|
| |ZSSloV | | |x faktor |obračun |
+----+-------------+-----------+------+-------------+--------+
|C322|dodatek za |dodatki |določi|osnovna |% od |
| |premestljive | |Vlada |plača |osnovne |
| |sile po | |RS |za obračun |plače za|
| |drugem | | |x faktor |obračun |
| |odstavku 59. | | | | |
| |člena ZZSloV | | | | |
+----+-------------+-----------+------+-------------+--------+
|C323|dodatek za |dodatki |določi|osnovna |% od |
| |odzivne sile | |Vlada |plača |osnovne |
| |po tretjem | |RS |za obračun |plače za|
| |odstavku 59. | | |x faktor |obračun |
| |člena ZZSloV | | | | |
+----+-------------+-----------+------+-------------+--------+
|C324|dodatek za |dodatki |določi|bruto urna |% od |
| |terensko | |Vlada |postavka za |bruto |
| |usposabljanje| |RS |osnovno |urne |
| |po drugem | | |plačo za |postavke|
| |odstavku 59. | | |obračun x | |
| |člena ZZSloV | | |število ur | |
| | | | |x faktor | |
+----+-------------+-----------+------+-------------+--------+
|G090|nadomestilo |nadomestila| / |17. člen | |
| |ob prenehanju|v breme | |Zakona | |
| |funkcije |delodajalca| |o | |
| |predsednika | | |zagotavljanju| |
| |RS | | |funkcije | |
+----+-------------+-----------+------+-------------+--------+
|J240|prejemek ob |drugi | / |20. člen | |
| |prenehanju |dohodki iz | |Zakona | |
| |funkcije |delovnega | |o | |
| |predsednika |razmerja | |zagotavljanju| |
| |RS | | |funkcije | |
+----+-------------+-----------+------+-------------+--------+
«.
V tabeli se besedilo pod šiframi C311, C312, D020, D024, G071, in G080 spremeni tako, da se glasi:
»
+------+--------------+-----------+-----+-----------+--------+
| C311 |položajni |dodatki |0,08 |osnovna |% od |
| |dodatek za | | |plača |osnovne |
| |sodnike, | | |za obračun |plače za|
| |državne | | |x faktor |obračun |
| |tožilce in | | |32.b člen | |
| |državne | | |ZSPJS | |
| |pravobranilce | | | | |
| |za vodenje | | | | |
| |notranje | | | | |
| |organizacijske| | | | |
| |enote – za | | | | |
| |državnega | | | | |
| |pravobranilca,| | | | |
| |ki vodi | | | | |
| |notranji | | | | |
| |oddelek z | | | | |
| |najmanj | | | | |
| |petimi | | | | |
| |državnimi | | | | |
| |pravobranilci | | | | |
+------+--------------+-----------+-----+-----------+--------+
| C312 |položajni |dodatki |0,05 |osnovna |% od |
| |dodatek za | | |plača |osnovne |
| |sodnike, | | |za obračun |plače za|
| |državne | | |x faktor |obračun |
| |tožilce in | | |32.b člen | |
| |državne | | |ZSPJS | |
| |pravobranilce | | | | |
| |za vodenje | | | | |
| |notranje | | | | |
| |organizacijske| | | | |
| |enote – za | | | | |
| |državnega | | | | |
| |pravobranilca,| | | | |
| |ki vodi | | | | |
| |notranji | | | | |
| |oddelek z | | | | |
| |najmanj tremi | | | | |
| |državnimi | | | | |
| |pravobranilci | | | | |
| |ali službo za | | | | |
| |informatiko v | | | | |
| |višini | | | | |
+------+--------------+-----------+-----+-----------+--------+
| D020 |delovna |delovna |/ |osnovna |znesek |
| |uspešnost |uspešnost | |plača |od |
| |zaradi | | |za obračun |osnovne |
| |povečanega | | |x faktor: |plače za|
| |obsega dela | | |(1) 22.d in|obračun |
| |za javne | | |e člen |(izplača|
| |uslužbence in | | |ZSPJS |se |
| |direktorje | | |(2) 4. člen|mesečno)|
| | | | |Uredbe o | |
| | | | |pogojih in | |
| | | | |višini | |
| | | | |dodatka za | |
| | | | |plačilo | |
| | | | |povečanega | |
| | | | |obsega dela| |
| | | | |(faktor do | |
| | | | |1,00) | |
+------+--------------+-----------+-----+-----------+--------+
| D024 |delovna |delovna |do |osnovna |znesek |
| |uspešnost |uspešnost |0,20 |plača za |od |
| |zaradi | | |obračun x |osnovne |
| |povečanega | | |faktor: |plače za|
| |obsega dela | | |(1) 4. člen|obračun |
| |za direktorje | | |Uredbe o |(izplača|
| | | | |določitvi |se |
| | | | |pogojev in |mesečno)|
| | | | |obsega dela| |
| | | | |plače za | |
| | | | |plačilo | |
| | | | |povečanega | |
| | | | |obsega dela| |
| | | | |v javnem | |
| | | | |sektorju | |
| | | | |(faktor do | |
| | | | |0,08) | |
| | | | |(2) 4.a in | |
| | | | |b člen | |
| | | | |Uredbe o | |
| | | | |pogojih in | |
| | | | |višini | |
| | | | |dodatka za | |
| | | | |plačilo | |
| | | | |povečanega | |
| | | | |obsega dela| |
| | | | |(faktor do | |
| | | | |0,20) | |
+------+--------------+-----------+-----+-----------+--------+
| G071 |prepoved |nadomestila|0,60 |1/2 | |
| |opravljanja |v breme | |povprečne | |
| |dela za čas |delodajalca| |plače | |
| |trajanja | | |delavca v | |
| |postopka | | |zadnjih | |
| |izredne | | |treh | |
| |odpovedi po | | |mesecih | |
| |ZDR | | |pred uvedbo| |
| | | | |postopka | |
| | | | |odpovedi | |
| | | | |(tretji | |
| | | | |odstavek | |
| | | | |111. člena | |
| | | | |ZDR) | |
+------+--------------+-----------+-----+-----------+--------+
| G080 |nadomestilo |nadomestila|/ |(1) vsota | |
| |po sedmem |v breme | |Z122 | |
| |odstavku 137. |delodajalca| |zadnjih | |
| |člena Zakona | | |treh | |
| |o delovnih | | |mesecev/1–3| |
| |razmerjih | | |(glede na | |
| |zaradi | | |število | |
| |čakanja na | | |mesecev) | |
| |delo | | |(2) če je | |
| | | | |vsota Z123 | |
| | | | |enaka | |
| | | | |»0« (nič), | |
| | | | |iz osnove | |
| | | | |za druga | |
| | | | |nadomestila| |
| | | | |(3) če ni | |
| | | | |(1) ali | |
| | | | |(2), je | |
| | | | |nadomestilo| |
| | | | |enako | |
| | | | |osnovni | |
| | | | |plači za | |
| | | | |obračun | |
| | | | |(4) Višina | |
| | | | |nadomestila| |
| | | | |plače ne | |
| | | | |sme | |
| | | | |presegati | |
| | | | |višine | |
| | | | |plače, ki | |
| | | | |bi jo | |
| | | | |delavec | |
| | | | |prejel, če | |
| | | | |bi delal | |
+------+--------------+-----------+-----+-----------+--------+
«.
3. člen
V 4. členu se v drugem odstavku besedilo v rubrikah »stopnje davka od 1. januarja 2007 (v eurih)« in »stopnje dohodnine od 1. januarja 2007 (v eurih)« spremeni tako, da se glasi:
»
+------------+--------------------------------+----------------+
|stopnje | Če znaša mesečna bruto plača | znaša stopnja |
|davka od 1. | zaposlenega | davka |
|januarja +-----+----------+----+----------+----------------+
|2008 (v | | | do| 688,53| 0%|
|eurih) +-----+----------+----+----------+----------------+
| | nad| 688,53| do| 1.669,17| 1,1%|
| +-----+----------+----+----------+----------------+
| | nad| 1.669,17| do| 3.129,69| 2,3%|
| +-----+----------+----+----------+----------------+
| | nad| 3.129,69| | | 4,4%|
+------------+-----+----------+----+----------+----------------+
+-----------+----------------------+---------------------------+
|stopnje | Če znaša neto letna | znaša dohodnina |
|dohodnine | davčna osnova | |
|od 1. +----------+-----------+----------+-----+----------+
|januarja | nad| do| | | |
|2008 (v +----------+-----------+----------+-----+----------+
|eurih) | | 7.187,60| 16%| | |
| +----------+-----------+----------+-----+----------+
| | 7.187,60| 14.375,20|1.150,02 +| nad| 7.187,60|
| | | | 27%| | |
| +----------+-----------+----------+-----+----------+
| | 14.375,20| |3.090,67 +| nad| 14.375,20|
| | | | 41%| | |
+-----------+----------+-----------+----------+-----+----------+

«.
4. člen
V 9. členu se v četrtem odstavku za besedilom »(4) BRUTO PLAČA 3. stopnja = BRUTO PLAČA 2. stopnja + tip izplačila D« doda naslednje besedilo: »– vrsta izplačila M011.«.
5. člen
V 20. členu se v četrtem odstavku doda nova alinea, ki se glasi:
»– vrsta izplačila M011, ker zmanjšuje bruto plačo in posledično tudi neto plačo«.
V dvajsetem odstavku se na koncu besedila doda naslednje besedilo: »Direktorjem v kabinetih državnih organov se lahko osnovna plača v skladu s 15. členom ZSPJS, zaradi zaposlitve za določen čas, poveča za največ pet plačnih razredov.«.
6. člen
Priloga 1 se nadomesti z novo Prilogo 1, ki je sestavni del te uredbe.
7. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2008.
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!