Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

POZOR: to ni najnovejša različica besedila

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju

DELOVNA ZAKONODAJA, PRISPEVKI -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

1. člen
V Uredbi o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 109/07 in 7/08) se v 2. členu v tabeli doda nov izraz Z571, ki se glasi:
»
+------+---------------+-------------------------------------+
| Z571 |osnovna plača |osnovna plača, povečana za |
| |– za obračun |(Z560+Z570) |
| |VI | |
+------+---------------+-------------------------------------+
«.
V tabeli se besedilo pod šiframi Z107, Z108, Z111, Z114, Z115, Z271, Z560 in Z570 spremeni tako, da se glasi:
»
+------+---------------+-------------------------------------+
| Z107 |skupna razlika |(1) Z070 – Z105; pri določitvi Z106 |
| |za odpravo |je Z107 = Z070 – Z106 |
| |nesorazmerja |ali |
| | |(2) Z116 – Z105; pri določitvi Z106 |
| | |je Z107 = Z116 – Z106 |
| | |ali |
| | |(3) Z118 – Z105; pri določitvi Z106 |
| | |je Z107 = Z118 – Z106 |
| | |ali |
| | |(4) Z571 – Z105; pri določitvi Z106 |
| | |je Z107 = Z571 – Z106 |
+------+---------------+-------------------------------------+
| Z108 |osnovna plača |(1) Z070 – Z113 |
| |za obračun V |ali |
| | |(2) Z116 – Z113 |
| | |ali |
| | |(3) Z118 – Z113 |
| | |ali |
| | |(4) Z571 – Z113 |
+------+---------------+-------------------------------------+
| Z111 |primerljivi |49.f člen ZSPJS |
| |znesek plače, | |
| |določen po | |
| |predpisih in | |
| |kolektivnih | |
| |pogodbah, ki se| |
| |uporabljajo do | |
| |začetka | |
| |izplačila plač | |
| |po ZSPJS | |
+------+---------------+-------------------------------------+
| Z114 |osnovna plača –|(1) Z070 – Z115 |
| |za obračun II |ali |
| | |(2) Z116 – Z115 |
| | |ali |
| | |(3) Z118 – Z115 |
| | |Ali |
| | |(4) Z571 – Z115 |
+------+---------------+-------------------------------------+
| Z115 |zmanjšanje po |vrednost zmanjšanja osnovne plače |
| |uredbi |(Z070, Z116, Z118 ali Z571) v skladu |
| | |z drugim odstavkom 12. člena Uredbe |
| | |o plačah direktorjev v javnem |
| | |sektorju (s 1. 3. 2006 za 2 %; s 1. |
| | |1. 2007 za 1,5 %; s 1. 1. 2008 za 1 |
| | |%; s 1. 1. 2009 za 0,5 %; s 1. 1. |
| | |2010 se zmanjšanje osnovne plače |
| | |odpravi) |
+------+---------------+-------------------------------------+
| Z271 |osnova za |Z270 – Z220 ter upoštevanje olajšav |
| |izračun |in način izračuna davčnega |
| |davčnega |odtegljaja v skladu z ZDoh-2 in |
| |odtegljaja od |Zakonom o spremembah in dopolnitvah |
| |dohodkov iz |Zakona o dohodnini (ZDoh-2A) |
| |delovnega | |
| |razmerja | |
+------+---------------+-------------------------------------+
| Z560 |povečanje |povečanje osnovne plače do 30 %; |
| |osnovne plače |faktor določi Vlada RS |
| |po drugem | |
| |stavku drugega | |
| |odstavka 59. | |
| |člena Zakona o | |
| |službi v | |
| |Slovenski | |
| |vojski (ZSSloV)| |
+------+---------------+-------------------------------------+
| Z570 |povečanje | povečanje osnovne plače za 10 % |
| |osnovne plače | |
| |po četrtem | |
| |odstavku 58. | |
| |člena ZSSloV | |
+------+---------------+-------------------------------------+
«.
2. člen
V 3. členu se v tabeli dodata novi vrsti izplačil D040 in D050, ki se glasita:
»
+------+------------+----------+------+--------+-------------+
| D040 |delovna |delovna |do |osnovna |% od |
| |uspešnost na|uspešnost |0,30 |plača za|osnovne |
| |podlagi | | |obračun |plače za |
| |drugega | | |x faktor|obračun; |
| |odstavka 59.| | | |faktor |
| |člena ZZSloV| | | |določi Vlada |
| | | | | |RS |
+------+------------+----------+------+--------+-------------+
| D050 |delovna |delovna |do |osnovna |% od |
| |uspešnost na|uspešnost |0,30 |plača za|osnovne |
| |podlagi | | |obračun |plače za |
| |tretjega | | |x faktor|obračun |
| |odstavka 59.| | | |faktor; |
| |člena ZZSloV| | | |določi Vlada |
| | | | | |RS |
+------+------------+----------+------+--------+-------------+
«.
V tabeli se besedilo pod šiframi C322, C323, C324 in G071 spremeni tako, da se glasi:
»
+-----+--------------+-----------+------+-------------+--------+
| C322|PORABLJENO – | | | | |
| |ČRTANO | | | | |
+-----+--------------+-----------+------+-------------+--------+
| C323|PORABLJENO – | | | | |
| |ČRTANO | | | | |
+-----+--------------+-----------+------+-------------+--------+
| C324|PORABLJENO – | | | | |
| |ČRTANO | | | | |
+-----+--------------+-----------+------+-------------+--------+
| G071|prepoved |nadomestila|0,50 |1/2 povprečne| |
| |opravljanja |v breme | |plače delavca| |
| |dela za čas |delodajalca| |v zadnjih | |
| |trajanja | | |treh mesecih | |
| |postopka | | |pred uvedbo | |
| |izredne | | |postopka | |
| |odpovedi po | | |odpovedi | |
| |ZDR | | |(tretji | |
| | | | |odstavek 111.| |
| | | | |člena ZDR) | |
+-----+--------------+-----------+------+-------------+--------+
«.
3. člen
V 20. členu se črta dvajseti odstavek.
4. člen
V 21. členu se na koncu prvega odstavka doda besedilo »na naslednji način: (osnovna plača za obračun + dodatek za delovno dobo) x pretvornik za delo v tujini«.
5. člen
V 22. členu se v tabeli besedilo pod šiframi S120 in S130 spremeni tako, da se glasi:
»
+-----+--------------+---------------------+-------------+-----+
|S120 |regres za |povračila/nadomestila|v % ali | |
| |prehrano med |v tujini |znesku | |
| |delom | |15. člen | |
| |(protivrednost| |PJUDT | |
| |osnove v | | | |
| |Sloveniji) | | | |
+-----+--------------+---------------------+-------------+-----+
|S130 |regres za |povračila/nadomestila|v % ali | |
| |letni dopust |v tujini |znesku | |
| |(protivrednost| |15. člen | |
| |osnove v | |PJUDT | |
| |Sloveniji) | | | |
+-----+--------------+---------------------+-------------+-----+
«.
6. člen
V Prilogi 1 se obrazca Plačilna lista 1 in Plačilna lista 2 nadomestita z novima obrazcema Plačilna lista 1 in Plačilna lista 2, ki sta sestavni del te uredbe. Prilogi 2 in 3 se nadomestita z novima prilogama 2 in 3, ki sta sestavni del te uredbe.
7. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. marca 2008.
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!