Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

POZOR: to ni najnovejša različica besedila

Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju

DELOVNA ZAKONODAJA, PRISPEVKI -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

  1. Kazalo
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(veljavnost)

(1) Ta uredba določa enotno metodologijo in obrazce za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, na podlagi katerih morajo v skladu s prvim odstavkom 40. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07 – uradno prečiščeno besedilo, 17/08 in 58/08; v nadaljnjem besedilu: ZSPJS) izplačevalci obračunavati in izplačevati plače.

(2) Ta uredba velja za vse uporabnike proračuna Republike Slovenije, kot jih določa Sklep o subjektih, za katere velja zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 115/02).

2. člen
(pomen izrazov)

Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo:

+-------+----------------+-----------------------------------------+
| Šifra | Izraz | Pomen izraza |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z010 |leto in mesec |leto in mesec, za katerega se obračuna |
| |obračuna |plača |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z020 |preteklo |osnova za izračun refundiranega |
| |obračunsko leto |nadomestila plače |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z030 |nadomestilo |137. člen Zakona o delovnih razmerjih |
| |plače |(ZDR) |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z040 |vrsta izplačila |vrednost, ki pr ipada funkcionarju in |
| | |javnemu uslužbencu ob izplačilu plače |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z050 |povprečna |povprečna mesečna delovna obveznost – 40.|
| |mesečna delovna |člen ZSPJS |
| |obveznost | |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z051 |mesečna delovna |mesečna delovna obveznost po koledarju |
| |obveznost | |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z052 |povprečna |povprečna mesečna delovna obveznost za |
| |mesečna delovna |krajši delovni čas |
| |obveznost za | |
| |krajši delovni | |
| |čas | |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z053 |mesečna delovna |mesečna delovna obveznost po koledarju za|
| |obveznost za |krajši delovni čas |
| |krajši delovni | |
| |čas | |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z054 |PORABLJENO - | |
| |čRTANO | |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z060 |število ur |število ur za posamezno vrsto izplačila |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z061 |normirano |število ur za posamezno vrsto izplačila, |
| |število ur |normirano na povprečno mesečno delovno |
| | |obveznost (Z060/Z051 x Z050) oziroma |
| | |(Z060/Z053 x Z052) |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z062 |število dni |število dni po koledarju za vrsto |
| | |izplačila |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z070 |osnovna plača |9. člen ZSPJS |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z071 |osnovna plača |osnovna plača za krajši delovni čas |
| |za krajši |(Z070/Z050) x Z052 oziroma (Z070/Z051) x |
| |delovni čas |Z053 |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z080 |bruto plača |A010 + A020 + A040 + vrste izplačil, ki |
| | |se nanašajo na nadomestila + dodatki + |
| | |delovna uspešnost + delo preko polnega |
| | |delovnega časa) – prostovoljno dodatno |
| | |pokojninsko zavarovanje |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z090 |povprečna plača |povprečna plača zaposlenega v RS za |
| | |predpretekli mesec |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z100 |minimalna plača |1. člen Zakona o določitvi minimalne |
| | |plače (ZDPM) |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z104 |primerljivi |osnovna plača za obračun + C010 + C020 + |
| |znesek plače |C040 + C050 + C150 za tekoči mesec, kot |
| |določen po |če bi delal polni delovni čas |
| |ZSPJS | |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z105 |prevedena |šesti odstavek 49.a člena ZSPJS |
| |osnovna plača | |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z106 |korekcijska |prevedena osnovna plača, povečana za |
| |osnovna plača |vrednost v višini nesorazmerja nad |
| | |štirimi plačnimi razredi (sedmi a |
| | |odstavek 49.č člena ZSPJS, drugi odstavek|
| | |49. člena KPJS) |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z107 |skupna razlika |(1) Z070 – Z105; pri določitvi Z106 je |
| |za odpravo |Z107 = Z070 – Z106 |
| |nesorazmerja |ali |
| | |(2) Z116 – Z105; pri določitvi Z106 je |
| | |Z107 = Z116 – Z106 |
| | |ali |
| | |(3) Z118 – Z105; pri določitvi Z106 je |
| | |Z107 = Z118 – Z106 |
| | |ali |
| | |(4) Z571 – Z105; pri določitvi Z106 je |
| | |Z107 = Z571 – Z106 |
| | |ali |
| | |(5) Z580 – Z105; pri določitvi Z106 je |
| | |Z107 = Z580 – Z106 |
| | |ali |
| | |(6) Z581 – Z105; pri določitvi Z106 je |
| | |Z107 = Z580 – Z106 |
| | |ali |
| | |(7) Z591 – Z105; pri določitvi Z106 je |
| | |Z107 = Z591 – Z106 |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z108 |osnovna plača |(1) Z070 – Z113 |
| |za obračun V |ali |
| | |(2) Z116 – Z113 |
| | |ali |
| | |(3) Z118 – Z113 |
| | |ali |
| | |(4) Z571 – Z113 |
| | |ali |
| | |(5) Z580 – Z113 |
| | |ali |
| | |(6) Z581 – Z113 |
| | |ali |
| | |(7) Z591 – Z113 |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z109 |znižan |49.f člen ZSPJS |
| |primerljivi | |
| |znesek plače, |Z111- 5% |
| |določen po | |
| |predpisih in | |
| |kolektivnih | |
| |pogodbah, ki se | |
| |uporabljajo do | |
| |začetka | |
| |izplačila plač | |
| |po ZSPJS za | |
| |ostale | |
| |funkcionarje | |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z110 |zajamčena plača |4. člen Zakona o določitvi minimalne |
| | |plače (ZDMP) |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z111 |primerljivi |49.f člen ZSPJS |
| |znesek plače, | |
| |določen po | |
| |predpisih in | |
| |kolektivnih | |
| |pogodbah, ki se | |
| |uporabljajo do | |
| |začetka | |
| |izplačila plač | |
| |po ZSPJS | |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z112 |PORABLJENO – | |
| |čRTANO | |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z113 |delež razlike |delež razlike za odpravo nesorazmerja, |
| |za odpravo |izražen v nominalnem znesku glede na |
| |nesorazmerja |določen odstotek |
| | | |
| | |(1) odprava nesorazmerja za funkcionarje |
| | |plačne podskupine A 5 na podlagi 9. člena|
| | |Odloka o plačah funkcionarjev ter šestega|
| | |odstavka 49.a člena ZSPJS-G: leta 2006 75|
| | |% Z107; leta 2007 50 % Z107; leta 2008 25|
| | |% Z107; leta 2009 se razlika odpravi |
| | | |
| | |(2) odprava nesorazmerja za funkcionarje |
| | |plačnih podskupin A 1, A 2, A 3 in A 4 na|
| | |podlagi 49.č člena ZSPJS: 1/3 Z107 s 1. |
| | |1. 2008; 1/3 Z107 s 1. 7. 2008 in 1/3 |
| | |Z107 s 1. 7. 2009 |
| | | |
| | |(3) odprava nesorazmerja za javne |
| | |uslužbence plačnih podskupin od C1 do J3 |
| | |na podlagi 49.č člena ZSPJS in 49. člena |
| | |KPJS: |
| | |– prva četrtina z vstopom v nov plačni |
| | |sistem, vendar s poračunom |
| | | od 1. 5. 2008 |
| | |– druga četrtina s 1. 1. 2009, |
| | |– tretja četrtina s 1. 9. 2009 in |
| | |– četrta četrtina s 1. 3. 2010. |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z114 |osnovna plača – |(1) Z070 – Z115 |
| |za obračun II |ali |
| | |(2) Z116 – Z115 |
| | |ali |
| | |(3) Z118 – Z115 |
| | |Ali |
| | |(4) Z571 – Z115 |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z115 |zmanjšanje po |vrednost zmanjšanja osnovne plače (Z070, |
| |uredbi |Z116, Z118 ali Z571) v skladu z drugim |
| | |odstavkom 12. člena Uredbe o plačah |
| | |direktorjev v javnem sektorju (s 1. 3. |
| | |2006 za 2 %; s 1. 1. 2007 za 1,5 %; s 1. |
| | |1. 2008 za 1 %; s 1. 1. 2009 za 0,5 %; s |
| | |1. 1. 2010 se zmanjšanje osnovne plače |
| | |odpravi) |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z116 |osnovna plača – |osnovna plača, zmanjšana ali povečana v |
| |za obračun III |skladu s 14. členom ZSPJS zaradi večje |
| | |ali manjše obremenjenosti oziroma zaradi |
| | |nižje strokovne izobrazbe, kakor je |
| | |zahtevana |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z117 |razlika na |razlika v skladu s 14. členom ZSPJS |
| |podlagi 14. | |
| |člena ZSPJS | |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z118 |osnovna plača – |osnovna plača, povečana v skladu s 15. |
| |za obračun IV |členom ZSPJS zaradi sklenitve delovnega |
| | |razmerje za določen čas |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z119 |razlika na |povečanje v skladu s 15. členom ZSPJS |
| |podlagi 15. | |
| |člena ZSPJS | |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z120 |bruto osnova za |osnovna plača za obračun + A040 + tip |
| |izračun |izplačila C za tekoči mesec, kot če bi |
| |nadomestila |delal polni delovni čas |
| |plače v breme | |
| |delodajalca | |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z121 |bruto osnova za |217. člen Zakona o pokojninskem in |
| |izračun |invalidskem zavarovanju |
| |prispevka za |(ZPIZ-1) |
| |podaljšano | |
| |zavarovanje | |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z122 |bruto plača za |osnovna plača za obračun + A040 + C (za |
| |ure dela v |polni delovni čas) / število ur dela x |
| |posameznem |Z051 |
| |mesecu | |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z123 |število ur dela |število ur dela v posameznem mesecu v |
| |za izračun |zadnjih treh mesecih dela za izračun |
| |nadomestila po |nadomestila po sedmem odstavku 137. člena|
| |sedmem odstavku |ZDR |
| |137. člena ZDR | |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z124 |bruto osnova za |osnovna plača za obračun + A040 + tip |
| |izračun |izplačila C za pretekli mesec |
| |nadomestila | |
| |plače v breme | |
| |delodajalca – | |
| |pretekli mesec | |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z130 |bruto osnova za |31. in 32. člen Zakona o zdravstvenem |
| |izračun |varstvu in zdravstvenem zavarovanju |
| |refundiranega |(ZZVZZ) |
| |nadomestila | |
| |plače ZZZS | |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z131 |bruto osnova za |131. člen ZPIZ (stari zakon), dejansko |
| |izračun |prejeta plača za ure dela v posameznem |
| |refundiranega |mesecu |
| |nadomestila | |
| |plače ZPIZ | |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z132 |bruto osnova za |(1) Uredba o pogodbenem opravljanju |
| |izračun |vojaške službe v rezervni sestavi |
| |refundiranega |Slovenske vojske, 19. do 20. člen in 23. |
| |nadomestila |člen |
| |plače MO |(2) Uredba o službi v Civilni zaščiti, |
| | |16. in 17. člen ter 20. do 23. člen |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z133 |bruto osnova za |invalidska pokojnina, ki bi javnemu |
| |izračun |uslužbencu pripadala z dnem nastanka |
| |nadomestila po |invalidnosti; odmeri jo ZPIZ (90. in 98. |
| |rehabilitaciji |člen ZPIZ-1) |
| |v breme | |
| |delodajalca | |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z134 |bruto urna |bruto osnova za izračun nadomestila po |
| |postavka za |rehabilitaciji v breme |
| |izračun |delodajalca/povprečna mesečna delovna |
| |nadomestila po |obveznost |
| |rehabilitaciji | |
| |v breme | |
| |delodajalca | |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z140 |bruto osnova za |3. in 41. člen Zakona o starševskem |
| |izračun |varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP) |
| |starševskega | |
| |dopusta | |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z150 |bruto urna |osnovna plača za obračun/povprečna |
| |postavka za |mesečna delovna obveznost |
| |osnovno plačo | |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z151 |bruto urna |(Z100/Z050) – (Z070 + A040 + C (za polni |
| |postavka za |delovni čas))/Z050 |
| |razliko do | |
| |minimalne plače | |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z160 |bruto urna |bruto osnova za izračun nadomestila plače|
| |postavka za |v breme delodajalca/povprečna mesečna |
| |izračun |delovna obveznost |
| |nadomestila | |
| |plače v breme | |
| |delodajalca | |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z161 |bruto urna |bruto osnova za izračun prispevka za |
| |postavka za |podaljšano zavarovanje/povprečna mesečna |
| |izračun |delovna obveznost |
| |prispevka za | |
| |podaljšano | |
| |zavarovanje | |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z162 |bruto urna |bruto osnova za izračun nadomestila plače|
| |postavka za |v breme delodajalca – pretekli |
| |izračun |mesec/povprečna mesečna delovna obveznost|
| |nadomestila | |
| |plače v breme | |
| |delodajalca – | |
| |pretekli mesec | |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z170 |bruto urna |bruto osnova za izračun refundiranega |
| |postavka za |nadomestila plače ZZZS/število ur iz leta|
| |izračun |oziroma obdobja, iz katerega se jemlje |
| |refundiranega |osnova |
| |nadomestila | |
| |plače v breme | |
| |ZZZS | |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z171 |bruto urna |bruto osnova za izračun refundiranega |
| |postavka za |nadomestila plače ZPIZ/povprečna mesečna |
| |izračun |delovna obveznost |
| |refundiranega | |
| |nadomestila | |
| |plače v breme | |
| |ZPIZ | |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z172 |bruto urna |(1) Uredba o pogodbenem opravljanju |
| |postavka za |vojaške službe v rezervni sestavi |
| |izračun |Slovenske vojske, 19. do 20. člen in 23. |
| |refundiranega |člen |
| |nadomestila |(2) Uredba o službi v Civilni zaščiti, |
| |plače v breme |16. in 17. člen ter 20. do 23. člen |
| |MO | |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z180 |bruto urna |letna bruto osnova za izračun |
| |postavka za |starševskega dopusta/število opravljenih |
| |izračun |ur za tip izplačila L |
| |starševskega | |
| |dopusta | |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z190 |delovna doba |8. člen Zako na o pokojninskem in |
| | |invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1), pri |
| | |čemer se vsak dan zaposlitve šteje kot 1 |
| | |(en) dan, ne glede na to, ali je delavec |
| | |zaposlen polni delovni čas ali krajši |
| | |delovni čas od polnega ali ima poleg |
| | |zaposlitve za polni delovni čas sklenjeno|
| | |še pogodbo o dopolnilnem delu |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z200 |dodatki |23. in 52. člen ZSPJS |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z210 |delovna |21., 22. in 22.a do 22.k člen ZSPJS |
| |uspešnost | |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z220 |prispevki iz |1. in 3. člen Zakona o prispevkih za |
| |plače in drugih |socialno varnost (ZPSV) |
| |dohodkov iz | |
| |delovnega | |
| |razmerja | |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z230 |prispevki od |6. člen ZPSV |
| |plače in drugih | |
| |dohodkov iz | |
| |delovnega | |
| |razmerja | |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z240 |davčni |125. člen Zakona o dohodnini (ZDoh-2) |
| |odtegljaj | |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z250 |davek na |1., 2. in 3. člen Zakona o davku na |
| |izplačano plačo |izplačane plače (ZDIP) |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z260 |drugi dohodki |1. člen Zakona o višini povračil stroškov|
| |iz delovnega |v zvezi z delom in nekaterih drugih |
| |razmerja |prejemkov (ZPSDP) in Kolektivna pogodba |
| | |za negospodarstvo (KPng) |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z261 |neto drugi |Z260 – prispevki od drugih dohodkov iz |
| |dohodki iz |delovnega razmerja – davčni odtegljaj |
| |delovnega | |
| |razmerja | |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z270 |osnova za |bruto plača + neplačana odsotnost + |
| |izračun |bonitete + povračila stroškov, ki so |
| |prispevkov |višja od zneska, določenega z uredbo |
| | |vlade |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z271 |osnova za |Z270 – Z220 ter upoštevanje olajšav in |
| |izračun |način izračuna davčnega odtegljaja v |
| |davčnega |skladu z ZDoh-2 in Zakonom o spremembah |
| |odtegljaja od |in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-|
| |dohodkov iz |2A) |
| |delovnega | |
| |razmerja) | |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z280 |bruto bruto |bruto plača + prispevki od plače + davek |
| |plača |na izplačano plačo |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z290 |neto plača I |bruto plača – prispevki iz bruto plače – |
| | |davčni odtegljaj |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z291 |neto plača II |bruto plača – prispevki iz bruto plače – |
| | |davčni odtegljaj iz plače – prispevki od |
| | |bonitet in povračila stroškov nad uredbo |
| | |– davčni odtegljaj od bonitet in |
| | |povračila stroškov nad uredbo + A030 |
| | |(neto znesek A030 je negativna vrednost) |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z300 |neto izplačilo |neto plača I, zmanjšana za prispevke in |
| | |davčni odtegljaj tipa izplačil F, I080, |
| | |I090, I021, I110, I011, I072, I901 + neto|
| | |drugi dohodki iz delovnega razmerja + |
| | |povračila stroškov |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z310 |odtegljaji |obveznosti javnega uslužbenca, ki |
| | |temeljijo na civilnopravnih, pogodbenih |
| | |ali zakonskih določbah |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z320 |maks_odp |10. člen (ZPSDP), znesek odpravnine, ki |
| | |je višji od zneska, določenega z uredbo |
| | |vlade, nad katerim se plačujejo prispevki|
| | |in davčni odtegljaj |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z330 |maks_dnevnice |znesek dnevnice, ki je višji od zneska, |
| | |določenega z uredbo vlade, nad katerim se|
| | |plačujejo prispevki in davčni odtegljaj |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z340 |maks_ter_dod |znesek terenskega dodatka, ki je višji od|
| | |zneska, določenega z uredbo vlade, nad |
| | |katerim se plačujejo prispevki in davčni |
| | |odtegljaj |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z350 |šifra |sklep o subjektih, za katere velja zakon |
| |proračunskega |o sistemu plač v javnem sektorju |
| |porabnika | |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z360 |šifra |davčna številka zaposlenega v javnem |
| |zaposlenega |sektorju |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z370 |šifra funkcije |katalog funkcij, delovnih mest in nazivov|
| |ali delovnega |(formacijskih dolžnosti) |
| |mesta | |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z371 |šifra naziva |katalog funkcij, delovnih mest in nazivov|
| | |(formacijskih dolžnosti) |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z380 |plačni razred |7. člen ZSPJS; določen v prilogi 1 ZSPJS |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z390 |tarifni razred |8. člen ZSPJS |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z400 |osnova za |212. člen ZPIZ-1 – velja za vrsto |
| |prispevke do |izplačila A030 |
| |minimalne plače | |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z410 |osnova za |bruto plača brez bonitet, povračil |
| |izračun davka |stroškov, refundiranih nadomestil in tipa|
| |na izplačano |izplačil N |
| |plačo | |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z420 |osnova za |vrste izplačil tipa J, za katere je |
| |izračun |predpisano plačilo davčnega odtegljaja in|
| |prispevkov od |prispevkov – povezava 3. in 5. člen te |
| |drugih dohodkov |uredbe |
| |iz delovnega | |
| |razmerja | |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z421 |osnova za |Z420 – prispevki od drugih dohodkov iz |
| |izračun davka |delovnega razmerja v skladu z zakonom |
| |od drugih | |
| |dohodkov iz | |
| |delovnega | |
| |razmerja | |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z430 |indeks |na podlagi Zakona o usklajevanju |
| |valorizacije |transferjev posameznikom in |
| | |gospodinjstvom v RS |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z440 |indeks za |indeks na podlagi ZPIZ-1 (usklajujejo se |
| |usklajevanje |enako kot pokojnine) |
| |nadomestil po | |
| |rehabilitaciji | |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z450 |indeks |preglednica indeksov življenjskih |
| |življenjskih |stroškov Organizacije združenih narodov –|
| |stroškov |Uredba o plačah in drugih prejemkih |
| |Organizacije |javnih uslužbencev za delo v tujini – |
| |združenih |priloga 1 (PJUDT) |
| |narodov | |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z460 |PORABLJENO – | |
| |čRTANO | |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z470 |osnova za |osnova za izračun plače za delo v tujini |
| |izračun plače |je določena v skladu z Uredbo o plačah in|
| |za delo v |drugih prejemkih javnih uslužbencev za |
| |tujini |delo v tujini |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z471 |osnova za |osnova za izračun plače za delo v tujini |
| |izračun plače |je določena v Uredbi o plačah in drugih |
| |za delo v |prejemkih pripadnikov Slovenske vojske za|
| |tujini za |delo v tujini |
| |pripadnike SV | |
| |na operacijah | |
| |kriznega | |
| |odzivanja (OKO) | |
| |in Civilne | |
| |zaščite | |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z480 |PORABLJENO – | |
| |čRTANO | |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z490 |izplačilo za |osnova za izračun plače za delo v tujini |
| |delo v tujini |x indeks življenjskih stroškov OZN + tip |
| | |izplačil R, S – tip izplačil T, K v |
| | |valuti izplačila |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z500 |premijski |aneks h kolektivni pogodbi za |
| |razred |negospodarske dejavnosti – priloga 1 |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z510 |stroškovno |stroškovno mesto je organizacijska enota,|
| |mesto |v kateri je javni uslužbenec zaposlen |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z520 |država |država napotitve javnega uslužbenca |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z530 |valuta |valuta izplačila za delo v tujini za |
| | |državo napotitve javnega uslužbenca |
| | |(Z520) |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z540 |PORABLJENO – | |
| |čRTANO | |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z541 |PORABLJENO – | |
| |čRTANO | |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z550 |delež |pri zaposlitvi na več delovnih mestih se |
| |zaposlitve na |v pogodbi o delu določi delež zaposlitve |
| |delovnem mestu |za vsako delovno mesto, izražen v |
| | |odstotku |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z551 |delež osnovne |izračunan delež osnovne plače (Z070) |
| |plače |glede na odstotek deleža zaposlitve na |
| | |delovnem mestu (Z550) |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z560 |povečanje |povečanje osnovne plače do 30 %; faktor |
| |osnovne plače |določi Vlada RS |
| |po drugem | |
| |stavku drugega | |
| |odstavka 59. | |
| |člena Zakona o | |
| |službi v | |
| |Slovenski | |
| |vojski (ZSSloV) | |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z570 |PORABLJENO – | |
| |čRTANO | |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z571 |osnovna plača – |osnovna plača, povečana za Z560 (Z070 + |
| |za obračun VI |Z560) |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z580 |osnovna plača |osnovna plača zmanjšana za 6 plačnih |
| |za pripravnika |razredov (Z070 – 6 PR) |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z581 |osnovna plača |90 % osnovne plače Z070 |
| |za pripravnika | |
| |MORS | |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z590 |povečanje |število plačnih razredov za povečanje |
| |osnovne plače |osnovne plače ob zaposlitvi, premestitvi |
| |po 19. členu |na drugo delovno mesto oziroma imenovanju|
| |ZSPJS |v naziv ali višji naziv (največ pet |
| | |plačnih razredov) |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z591 |osnovna plača – |osnovna plača, povečana za Z590 (Z070 + |
| |za obračun VII |Z590) |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z600 |faktor za |faktor za izračun povečane / zmanjšane |
| |izračun |pedagoške oziroma učne obveznosti (od |
| |povečane |1,00 do 1,30) |
| |pedagoške | |
| |oziroma učne | |
| |obveznosti | |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z601 |vrednost |bruto urna postavka za osnovno plačo x |
| |povečane |faktor za izračun povečane pedagoške |
| |pedagoške |oziroma učne obveznosti (Z150 xZ600) |
| |oziroma učne | |
| |ure | |
+-------+----------------+-----------------------------------------+

II. IZPLAČILA
3. člen
(vrste izplačil)

(1) Vrste izplačil so vrednosti, ki pripadajo funkcionarju in javnemu uslužbencu ob izplačilu plače.

(2) Vrste izplačil so združene v naslednje tipe izplačil:

A – bruto plača – redno delo

B – bruto plača – nadomestila

C – dodatki

D – delovna uspešnost

E – bruto plača – delo preko polnega delovnega časa

F – bonitete

G – nadomestila v breme delodajalca

H – nadomestila v breme ZZZS, ZPIZ, MO, MNZ in sodišča

I – povračilo stroškov

J – drugi dohodki iz delovnega razmerja

K – odtegljaji

L – starševski dopust

M – kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje

N – neplačana odsotnost

O – dežurstvo

R – dodatki za delo v tujini

S – povračila/nadomestila v tujini

T – odtegljaji v tujini

+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|Šifra|   Vrsta    |  Tip  |Faktor| Način izračuna| Opomba  |
|   |  izplačila   | izplačila |   |        |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|A010 |redno delo    |bruto plača| 1,00 |število    |      |
|   |         |– redno  |   |normiranih ur x|      |
|   |         |delo    |   |bruto urna   |      |
|   |         |      |   |postavka za  |      |
|   |         |      |   |osnovno plačo |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|A020 |razlika do    |bruto plača| 1,00 |Z100 – (Z070 + |      |
|   |minimalne    |– redno  |   |A040 + vrsta  |      |
|   |plače      |delo    |   |izplačil tipa |      |
|   |         |      |   |C)       |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|A030 |razlika med   |bruto plača| 1,00 |razlika med  |v znesku  |
|   |minimalno in   |– redno  |   |višino     |      |
|   |obračunano    |delo    |   |minimalne plače|      |
|   |plačo      |      |   |ter višino   |      |
|   |         |      |   |obračunane   |      |
|   |         |      |   |plače, ki je na|      |
|   |         |      |   |primer zaradi |      |
|   |         |      |   |bolniškega   |      |
|   |         |      |   |dopusta manjša |      |
|   |         |      |   |od minimalne  |      |
|   |         |      |   |plače     |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|A040 |razlika do    |bruto plača| 1,00 |        |v znesku  |
|   |plače glede na  |– redno  |   |        |      |
|   |49. člen ZSPJS  |delo    |   |        |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
| A050| PORABLJENO –  |      |   |        |      |
|   |  ČRTANO    |      |   |        |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
| A060| PORABLJENO –  |      |   |        |      |
|   |  ČRTANO    |      |   |        |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|A070 |razlika zaradi  |bruto plača|  / |razlika pripada|v znesku  |
|   |premestitve na  |– redno  |   |1/2 x (Z120 do |      |
|   |drugo delovno  |delo    |   |razrešitve –  |      |
|   |mesto      |      |   |Z120 po    |      |
|   |         |      |   |razrešitvi)  |      |
|   |         |      |   |mesečno do   |      |
|   |         |      |   |poteka dobe, za|      |
|   |         |      |   |katero je bil |      |
|   |         |      |   |imenovan    |      |
|   |         |      |   |(odpravnina po |      |
|   |         |      |   |sedmem odstavku|      |
|   |         |      |   |83. člena ZJU –|      |
|   |         |      |   |C)       |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|A900 |bruto plača –  |bruto plača| 1,00 |        |v znesku  |
|   |redno delo –   |– redno  |   |        |      |
|   |poračun     |delo    |   |        |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|Šifra|   Vrsta    |  Tip  |Faktor| Način izračuna| Opomba  |
|   |  izplačila   | izplačila |   |        |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|B010 |praznik     |bruto   |  / |število    |      |
|   |         |plača–   |   |normiranih ur x|      |
|   |         |nadomestila|   |bruto urna   |      |
|   |         |      |   |postavka za  |      |
|   |         |      |   |izračun    |      |
|   |         |      |   |nadomestila  |      |
|   |         |      |   |plače v breme |      |
|   |         |      |   |delodajalca – |      |
|   |         |      |   |pretekli mesec |      |
|   |         |      |   |(Z061 x Z162) |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|B020 |letni dopust   |bruto   |  / |število    |      |
|   |         |plača–   |   |normiranih ur x|      |
|   |         |nadomestila|   |bruto urna   |      |
|   |         |      |   |postavka za  |      |
|   |         |      |   |izračun    |      |
|   |         |      |   |nadomestila  |      |
|   |         |      |   |plače v breme |      |
|   |         |      |   |delodajalca – |      |
|   |         |      |   |pretekli mesec |      |
|   |         |      |   |(Z061 x Z162) |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|B030 |izredni dopust  |bruto   |  / |število    |      |
|   |         |plača–   |   |normiranih ur x|      |
|   |         |nadomestila|   |bruto urna   |      |
|   |         |      |   |postavka za  |      |
|   |         |      |   |izračun    |      |
|   |         |      |   |nadomestila  |      |
|   |         |      |   |plače v breme |      |
|   |         |      |   |delodajalca – |      |
|   |         |      |   |pretekli mesec |      |
|   |         |      |   |(Z061 x Z162) |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|B040 |študijski    |bruto   |  / |število    |      |
|   |dopust      |plača–   |   |normiranih ur x|      |
|   |         |nadomestila|   |bruto urna   |      |
|   |         |      |   |postavka za  |      |
|   |         |      |   |izračun    |      |
|   |         |      |   |nadomestila  |      |
|   |         |      |   |plače v breme |      |
|   |         |      |   |delodajalca – |      |
|   |         |      |   |pretekli mesec |      |
|   |         |      |   |(Z061 x Z162) |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|B050 |strokovno    |bruto   |  / |število    |      |
|   |izobraževanje  |plača–   |   |normiranih ur x|      |
|   |         |nadomestila|   |bruto urna   |      |
|   |         |      |   |postavka za  |      |
|   |         |      |   |izračun    |      |
|   |         |      |   |nadomestila  |      |
|   |         |      |   |plače v breme |      |
|   |         |      |   |delodajalca – |      |
|   |         |      |   |pretekli mesec |      |
|   |         |      |   |(Z061 x Z162) |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|B060 |strokovno    |bruto   |  / |število    |      |
|   |izobraževanje  |plača–   |   |normiranih ur x|      |
|   |v tujini     |nadomestila|   |bruto urna   |      |
|   |         |      |   |postavka za  |      |
|   |         |      |   |izračun    |      |
|   |         |      |   |nadomestila  |      |
|   |         |      |   |plače v breme |      |
|   |         |      |   |delodajalca – |      |
|   |         |      |   |pretekli mesec |      |
|   |         |      |   |(Z061 x Z162) |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
| B070| PORABLJENO –  |      |   |        |      |
|   |  ČRTANO    |      |   |        |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|B080 |rekreacijski   |bruto plača|  / |število    |      |
|   |in nagradni   |–     |   |normiranih ur x|      |
|   |dopust      |nadomestila|   |bruto urna   |      |
|   |         |      |   |postavka za  |      |
|   |         |      |   |izračun    |      |
|   |         |      |   |nadomestila  |      |
|   |         |      |   |plače v breme |      |
|   |         |      |   |delodajalca – |      |
|   |         |      |   |pretekli mesec |      |
|   |         |      |   |(Z061 x Z162) |      |
|   |         |      |   |        |      |
|   |         |      |   |(1) 97.g člen |      |
|   |         |      |   |Zakona o    |      |
|   |         |      |   |obrambi (ZObr) |      |
|   |         |      |   |        |      |
|   |         |      |   |(2) 20. člen  |      |
|   |         |      |   |Kolektivne   |      |
|   |         |      |   |pogodbe    |      |
|   |         |      |   |poklicnih   |      |
|   |         |      |   |novinarjev   |      |
|   |         |      |   |        |      |
|   |         |      |   |(3) 106.d   |      |
|   |         |      |   |Zakona o    |      |
|   |         |      |   |varstvu pred  |      |
|   |         |      |   |naravnimi in  |      |
|   |         |      |   |drugimi    |      |
|   |         |      |   |nesrečami   |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|B900 |bruto plača –  |bruto   |  / |po načinu   |v znesku  |
|   |nadomestila –  |plača–   |   |izračuna za  |      |
|   |poračun     |nadomestila|   |posamezno vrsto|      |
|   |         |      |   |nadomestila  |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|Šifra|   Vrsta    |  Tip  |Faktor| Način izračuna| Opomba  |
|   |  izplačila   | izplačila |   |        |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|C010 |položajni    |dodatki  |0,05 –|(1) osnovna  |% od    |
|   |dodatek     |      | 0,20 |plača za    |osnovne  |
|   |         |      |   |obračun x   |plače za  |
|   |         |      |   |faktor     |obračun  |
|   |         |      |   |24. člen ZSPJS |      |
|   |         |      |   |        |      |
|   |         |      |   |(2) za sodnike |      |
|   |         |      |   |se upoštevajo |      |
|   |         |      |   |višine     |      |
|   |         |      |   |položajnih   |      |
|   |         |      |   |dodatkov C301, |      |
|   |         |      |   |C302, C303,  |      |
|   |         |      |   |C304 in C305, |      |
|   |         |      |   |ki so določene |      |
|   |         |      |   |v 32.b členu  |      |
|   |         |      |   |ZSPJS (od 0,05 |      |
|   |         |      |   |do 0,13)    |      |
|   |         |      |   |        |      |
|   |         |      |   |(3) za državne |      |
|   |         |      |   |tožilce se   |      |
|   |         |      |   |upoštevajo   |      |
|   |         |      |   |višine     |      |
|   |         |      |   |položajnih   |      |
|   |         |      |   |dodatkov C306, |      |
|   |         |      |   |C307, C308 in |      |
|   |         |      |   |C309, ki so  |      |
|   |         |      |   |določene v 32.b|      |
|   |         |      |   |členu ZSPJS (od|      |
|   |         |      |   |0,05 do 0,10) |      |
|   |         |      |   |        |      |
|   |         |      |   |(4) za državne |      |
|   |         |      |   |pravobranilce |      |
|   |         |      |   |se upoštevajo |      |
|   |         |      |   |višine     |      |
|   |         |      |   |položajnih   |      |
|   |         |      |   |dodatkov C310, |      |
|   |         |      |   |C311, C312 in |      |
|   |         |      |   |C313, ki so  |      |
|   |         |      |   |določene v 32.b|      |
|   |         |      |   |členu ZSPJS (od|      |
|   |         |      |   |0,05 do 0,10) |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|C020 |dodatek za    |dodatki  |0,0033|(1) osnovna  |% od    |
|   |delovno dobo   |      |   |plača za    |osnovne  |
|   |         |      |   |obračun x   |plače za  |
|   |         |      |   |(faktor x   |obračun  |
|   |         |      |   |število    |      |
|   |         |      |   |dopolnjenih let|      |
|   |         |      |   |delovne dobe) |      |
|   |         |      |   |        |      |
|   |         |      |   |(2) dodatek za |      |
|   |         |      |   |delovno dobo iz|      |
|   |         |      |   |prejšnje alinee|      |
|   |         |      |   |se javnim   |      |
|   |         |      |   |uslužbenkam  |      |
|   |         |      |   |poveča za 0,10 |      |
|   |         |      |   |% za vsako   |      |
|   |         |      |   |končano leto  |      |
|   |         |      |   |delovne dobe  |      |
|   |         |      |   |nad 25 let   |      |
|   |         |      |   |(faktor je   |      |
|   |         |      |   |0,0043)    |      |
|   |         |      |   |25. člen ZSPJS,|      |
|   |         |      |   |34. člen KPJS |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
| C021| PORABLJENO –  |      |   |        |      |
|   |  ČRTANO    |      |   |        |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|C030 |dodatek za    |dodatki  | 0,20 |bruto urna   |% od bruto |
|   |mentorstvo    |      |   |postavka za  |urne    |
|   |         |      |   |osnovno plačo |postavke  |
|   |         |      |   |za obračun x  |      |
|   |         |      |   |faktor x    |      |
|   |         |      |   |število ur   |      |
|   |         |      |   |26., 32.a člen |      |
|   |         |      |   |ZSPJS, 35 člen |      |
|   |         |      |   |KPJS      |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|C040 |dodatek za    |dodatki  |  / |45,00 € za   |v znesku  |
|   |specializacijo, |      |   |specializacijo,|      |
|   |magisterij ali  |      |   |70,00 € za   |      |
|   |doktorat     |      |   |magisterij,  |      |
|   |         |      |   |115,00 € za  |      |
|   |         |      |   |doktorat    |      |
|   |         |      |   |(dodatek k   |      |
|   |         |      |   |osnovni plači |      |
|   |         |      |   |za obračun)  |      |
|   |         |      |   |32.a člen ZSPJS|      |
|   |         |      |   |36. člen KPJS |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|C050 |dodatek za    |dodatki  |0,12 –|osnovna plača |% od    |
|   |dvojezičnost   |      | 0,15 |za obračun x  |osnovne  |
|   |za učitelje in  |      |   |faktor     |plače za  |
|   |druge      |      |   |28. člen ZSPJS |obračun  |
|   |strokovne    |      |   |        |      |
|   |delavce v    |      |   |        |      |
|   |osnovnem in   |      |   |        |      |
|   |srednjem     |      |   |        |      |
|   |šolstvu ter   |      |   |        |      |
|   |vzgojitelje in  |      |   |        |      |
|   |druge      |      |   |        |      |
|   |strokovne    |      |   |        |      |
|   |delavce v    |      |   |        |      |
|   |vrtcih ter    |      |   |        |      |
|   |novinarje v   |      |   |        |      |
|   |Javnem zavodu  |      |   |        |      |
|   |RTV Slovenija  |      |   |        |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|C051 |dodatek za    |dodatki  |0,03 –|osnovna plača |% od    |
|   |dvojezičnost   |      | 0,06 |za obračun x  |osnovne  |
|   |za druge javne  |      |   |faktor     |plače za  |
|   |uslužbence    |      |   |28. člen ZSPJS |obračun  |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|C052 |dodatek za    |dodatki  | do |osnovna plača |% od    |
|   |dvojezičnost   |      | 0,06 |za obračun x  |osnovne  |
|   |za sodnike,   |      |   |faktor     |plače za  |
|   |državne     |      |   |28. člen ZSPJS |obračun  |
|   |tožilce ter   |      |   |        |      |
|   |državne     |      |   |        |      |
|   |pravobranilce  |      |   |        |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|C060 |dodatki za    |dodatki  | 1 € |faktor x    |% od bruto |
|   |manj ugodne   |      |   |število ur (za |urne    |
|   |delovne     |      |   |vsako začeto  |postavke  |
|   |razmere –    |      |   |uro)      |      |
|   |ionizirajoče   |      |   |29. in 31. člen|      |
|   |sevanje     |      |   |ZSPJS, 37. člen|      |
|   |         |      |   |KPJS      |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|C061 |dodatki za    |dodatki  | 1€ |faktor x    |% od bruto |
|   |manj ugodne   |      |   |število ur (za |urne    |
|   |delovne     |      |   |vsako začeto  |postavke  |
|   |razmere – za   |      |   |uro)      |      |
|   |pripravo,    |      |   |29. in 31. člen|      |
|   |uporabo     |      |   |ZSPJS, 37. člen|      |
|   |citostatikov   |      |   |KPJS      |      |
|   |in nego     |      |   |        |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|C062 |dodatki za    |dodatki  | 0,5 €|faktor x    |% od bruto |
|   |manj ugodne   |      |   |število ur (za |urne    |
|   |delovne     |      |   |vsako začeto  |postavke  |
|   |razmere – za   |      |   |uro)      |      |
|   |pripravo     |      |   |29. in 31. člen|      |
|   |citostatikov   |      |   |ZSPJS, 37. člen|      |
|   |in za delo s   |      |   |KPJS      |      |
|   |kužnimi,     |      |   |        |      |
|   |onesnaženimi   |      |   |        |      |
|   |odpadki     |      |   |        |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
| C070| PORABLJENO –  |      |   |        |      |
|   |  ČRTANO    |      |   |        |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|C080 |dodatek za    |dodatki  | 0,07 |bruto urna   |% od bruto |
|   |izmensko delo  |      |   |postavka za  |urne    |
|   |         |      |   |osnovno plačo |postavke  |
|   |         |      |   |za obračun x  |      |
|   |         |      |   |število ur x  |      |
|   |         |      |   |faktor     |      |
|   |         |      |   |39. člen KPJS |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|C090 |dodatek za    |dodatki  |   |bruto urna   |% od bruto |
|   |delo v      |      | 0,13 |postavka za  |urne    |
|   |deljenem     |      |   |osnovno plačo |postavke  |
|   |delovnem času  |      |   |za obračun x  |      |
|   |         |      |   |število ur x  |      |
|   |         |      |   |faktor     |      |
|   |         |      |   |40. člen KPJS |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|C100 |dodatek za    |dodatki  | 0,30 |bruto urna   |% od bruto |
|   |delo ponoči   |      |   |postavka za  |urne    |
|   |         |      |   |osnovno plačo |postavke  |
|   |         |      |   |za obračun x  |      |
|   |         |      |   |število ur x  |      |
|   |         |      |   |faktor     |      |
|   |         |      |   |32.a člen   |      |
|   |         |      |   |ZSPJS, 42. člen|      |
|   |         |      |   |KPJS      |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|C110 |dodatek za    |dodatki  | 0,75 |bruto urna   |% od bruto |
|   |delo v nedeljo  |      |   |postavka za  |urne    |
|   |         |      |   |osnovno plačo |postavke  |
|   |         |      |   |za obračun x  |      |
|   |         |      |   |število ur x  |      |
|   |         |      |   |faktor     |      |
|   |         |      |   |43. člen KPJS |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|C111 |dodatek za    |dodatki  | 0,90 |bruto urna   |% od bruto |
|   |delo z dnem,   |      |   |postavka za  |urne    |
|   |ki je z     |      |   |osnovno plačo |postavke  |
|   |zakonom     |      |   |za obračun x  |      |
|   |določen kot   |      |   |število ur x  |      |
|   |dela prost dan  |      |   |faktor     |      |
|   |         |      |   |43. člen KPJS |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|C112 |dodatek za    |dodatki  | 0,65 |bruto urna   |% od bruto |
|   |sodnike,     |      |   |postavka za  |urne    |
|   |državne     |      |   |osnovno plačo |postavke  |
|   |tožilce in    |      |   |za obračun x  |      |
|   |državne     |      |   |število ur x  |      |
|   |pravobranilce  |      |   |faktor     |      |
|   |za delo v    |      |   |32.a člen ZSPJS|      |
|   |nedeljo ali   |      |   |        |      |
|   |delo na dan,   |      |   |        |      |
|   |ki je z     |      |   |        |      |
|   |zakonom     |      |   |        |      |
|   |določen kot   |      |   |        |      |
|   |dela prost dan  |      |   |        |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|C120 |dodatek za    |dodatki  | 0,30 |bruto urna   |% od bruto |
|   |delo preko    |      |   |postavka za  |urne    |
|   |polnega     |      |   |osnovno plačo |postavke  |
|   |delovnega časa  |      |   |za obračun x  |      |
|   |         |      |   |število ur x  |      |
|   |         |      |   |faktor     |      |
|   |         |      |   |32.a člen   |      |
|   |         |      |   |ZSPJS, 44. člen|      |
|   |         |      |   |KPJS      |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|C130 |dodatek za čas  |dodatki  |   |bruto urna   |% od bruto |
|   |stalne      |      | 0,20 |postavka za  |urne    |
|   |pripravljenosti |      |   |osnovno plačo |postavke  |
|   |         |      |   |za obračun x  |      |
|   |         |      |   |število ur x  |      |
|   |         |      |   |faktor     |      |
|   |         |      |   |32.a člen   |      |
|   |         |      |   |ZSPJS, 45. člen|      |
|   |         |      |   |KPJS, 50 člen |      |
|   |         |      |   |Zakona o    |      |
|   |         |      |   |sodniški    |      |
|   |         |      |   |službi, 27.c  |      |
|   |         |      |   |člen Zakona o |      |
|   |         |      |   |državnem    |      |
|   |         |      |   |tožilstvu   |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
| C140| PORABLJENO –  |      |   |        |      |
|   |  ČRTANO    |      |   |        |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|C150 |dodatek za    |dodatki  |0,0033|osnovna plača |% od    |
|   |stalnost     |      |   |za obračun x  |osnovne  |
|   |         |      |   |faktor     |plače za  |
|   |         |      |   |        |obračun  |
|   |         |      |   |(1) za vsako  |      |
|   |         |      |   |zaključeno leto|      |
|   |         |      |   |delovne dobe  |      |
|   |         |      |   |nad 5 let   |      |
|   |         |      |   |52. člen ZSPJS |      |
|   |         |      |   |        |      |
|   |         |      |   |(2) za vsako  |      |
|   |         |      |   |zaključeno leto|      |
|   |         |      |   |delovne dobe  |      |
|   |         |      |   |nad 10 let   |      |
|   |         |      |   |(operativne  |      |
|   |         |      |   |naloge zaščite,|      |
|   |         |      |   |reševanja in  |      |
|   |         |      |   |pomoči)    |      |
|   |         |      |   |52. člen ZSPJS |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
| C160| PORABLJENO –  |      |   |        |      |
|   |  ČRTANO    |      |   |        |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
| C170| PORABLJENO –  |      |   |        |      |
|   |  ČRTANO    |      |   |        |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
| C180| PORABLJENO –  |      |   |        |      |
|   |  ČRTANO    |      |   |        |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|C190 |dodatek za    |dodatki  | 0,10 |bruto urna   |      |
|   |delo v      |      |   |postavka za  |      |
|   |neenakomerno   |      |   |osnovno plačo |      |
|   |razporejenem   |      |   |za obračun x  |      |
|   |delovnem času  |      |   |število ur x  |      |
|   |(polni delovni  |      |   |faktor     |      |
|   |čas,       |      |   |32. člen ZSPJS,|      |
|   |razporejen na  |      |   |41. člen KPJS |      |
|   |manj kakor    |      |   |        |      |
|   |štiri dni v   |      |   |        |      |
|   |tednu ali na   |      |   |        |      |
|   |več kakor pet  |      |   |        |      |
|   |zaporednih dni  |      |   |        |      |
|   |v tednu)     |      |   |        |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|C191 |dodatek za    |dodatki  | 0,20 |bruto urna   |      |
|   |delo v      |      |   |postavka za  |      |
|   |neenakomerno   |      |   |osnovno plačo |      |
|   |razporejenem   |      |   |za obračun x  |      |
|   |delovnem času  |      |   |število ur x  |      |
|   |(dve ali več   |      |   |faktor     |      |
|   |prekinitev    |      |   |32. člen ZSPJS,|      |
|   |delovnega časa  |      |   |41. člen KPJS |      |
|   |v enem dnevu   |      |   |        |      |
|   |ali delo po   |      |   |        |      |
|   |posebnem     |      |   |        |      |
|   |razporedu)    |      |   |        |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|C200 |dodatek za    |dodatki  |   |bruto urna   |% od bruto |
|   |neposredno    |      | 0,30 |postavka za  |urne    |
|   |usposabljanje  |      |   |osnovno plačo |postavke  |
|   |za delo v    |      |   |za obračun x  |      |
|   |posebni     |      |   |število ur x  |      |
|   |policijski    |      |   |faktor     |      |
|   |enoti      |      |   |30. in 31. člen|      |
|   |         |      |   |ZSPJS, 38. člen|      |
|   |         |      |   |KPJS      |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|C201 |dodatek za    |dodatki  |   |bruto urna   |% od bruto |
|   |neposredno    |      | 0,65 |postavka za  |urne    |
|   |izvajanje    |      |   |osnovno plačo |postavke  |
|   |nalog v     |      |   |za obračun x  |      |
|   |posebni     |      |   |število ur x  |      |
|   |policijski    |      |   |faktor     |      |
|   |enoti      |      |   |30. in 31. člen|      |
|   |         |      |   |ZSPJS, 38. člen|      |
|   |         |      |   |KPJS      |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|C202 |dodatek za    |dodatki  | 0,30 |bruto urna   |% od bruto |
|   |potapljanje   |      |   |postavka za  |urne    |
|   |potapljača    |      |   |osnovno plačo |postavke  |
|   |zaradi      |      |   |za obračun x  |      |
|   |usposabljanja  |      |   |število ur x  |      |
|   |         |      |   |faktor     |      |
|   |         |      |   |30. in 31. člen|      |
|   |         |      |   |ZSPJS, 38. člen|      |
|   |         |      |   |KPJS      |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|C203 |dodatek za    |dodatki  |   |bruto urna   |% od bruto |
|   |potapljanje   |      | 0,65 |postavka za  |urne    |
|   |potapljača ob  |      |   |osnovno plačo |postavke  |
|   |intervenciji   |      |   |za obračun x  |      |
|   |         |      |   |število ur x  |      |
|   |         |      |   |faktor     |      |
|   |         |      |   |30. in 31. člen|      |
|   |         |      |   |ZSPJS, 38. člen|      |
|   |         |      |   |KPJS      |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|C204 |dodatek za    |dodatki  | 0,03 |bruto urna   |% od bruto |
|   |usposobljenost  |      |   |postavka za  |urne    |
|   |in poučevanje  |      |   |osnovno plačo |postavke  |
|   |treh ali več   |      |   |za obračun x  |      |
|   |po vsebini    |      |   |število ur x  |      |
|   |različnih    |      |   |faktor     |      |
|   |predmetov    |      |   |30. in 31. člen|      |
|   |         |      |   |ZSPJS, 38. člen|      |
|   |         |      |   |KPJS      |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|C205 |dodatek za ure  |dodatki  |   |bruto urna   |% od bruto |
|   |razredništva,  |      | 0,07 |postavka za  |urne    |
|   |določene v    |      |   |osnovno plačo |postavke  |
|   |skladu z     |      |   |za obračun x  |      |
|   |normativnimi   |      |   |število ur x  |      |
|   |merili      |      |   |faktor     |      |
|   |(oddelki OŠ do  |      |   |30. in 31. člen|      |
|   |22 učencev)   |      |   |ZSPJS, 39. člen|      |
|   |         |      |   |KPJS      |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|C206 |dodatek za ure  |dodatki  |   |bruto urna   |% od bruto |
|   |razredništva,  |      | 0,13 |postavka za  |urne    |
|   |določene v    |      |   |osnovno plačo |postavke  |
|   |skladu z     |      |   |za obračun x  |      |
|   |normativnimi   |      |   |število ur x  |      |
|   |merili      |      |   |faktor     |      |
|   |(oddelki OŠ od  |      |   |30. in 31. člen|      |
|   |23 in več    |      |   |ZSPJS, 39. člen|      |
|   |učencev)     |      |   |KPJS      |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|C207 |dodatek za    |dodatki  |   |bruto urna   |% od bruto |
|   |poučevanje v   |      | 0,07 |postavka za  |urne    |
|   |kombiniranih   |      |   |osnovno plačo |postavke  |
|   |oddelkih v    |      |   |za obračun x  |      |
|   |vrtcih, šolah  |      |   |število ur x  |      |
|   |oziroma     |      |   |faktor     |      |
|   |zavodih (iz   |      |   |30. in 31. člen|      |
|   |dveh razredov)  |      |   |ZSPJS, 38. člen|      |
|   |         |      |   |KPJS      |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|C208 |dodatek za    |dodatki  |   |bruto urna   |% od bruto |
|   |poučevanje v   |      | 0,10 |postavka za  |urne    |
|   |kombiniranih   |      |   |osnovno plačo |postavke  |
|   |oddelkih v    |      |   |za obračun x  |      |
|   |vrtcih, šolah  |      |   |število ur x  |      |
|   |oziroma     |      |   |faktor     |      |
|   |zavodih (iz   |      |   |30. in 31. člen|      |
|   |treh ali več   |      |   |ZSPJS, 38. člen|      |
|   |razredov)    |      |   |KPJS      |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|C209 |dodatek za    |dodatki  |   |bruto urna   |% od bruto |
|   |delo v      |      | 0,07 |postavka za  |urne    |
|   |bolnišničnih   |      |   |osnovno plačo |postavke  |
|   |oddelkih     |      |   |za obračun x  |      |
|   |         |      |   |število ur x  |      |
|   |         |      |   |faktor     |      |
|   |         |      |   |30. in 31. člen|      |
|   |         |      |   |ZSPJS, 38. člen|      |
|   |         |      |   |KPJS      |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|C210 |dodatek za    |dodatki  |   |bruto urna   |% od bruto |
|   |izvajanje    |      | 0,08 |postavka za  |urne    |
|   |prilagojenega  |      |   |osnovno plačo |postavke  |
|   |programa v    |      |   |za obračun x  |      |
|   |vrtcu ter    |      |   |število ur x  |      |
|   |izvajanje    |      |   |faktor     |      |
|   |prilagojenega,  |      |   |30. in 31. člen|      |
|   |posebnega in   |      |   |ZSPJS, 38. člen|      |
|   |vzgojnega    |      |   |KPJS      |      |
|   |programa v    |      |   |        |      |
|   |šoli – za delo  |      |   |        |      |
|   |z osebami z   |      |   |        |      |
|   |lažjo motnjo v  |      |   |        |      |
|   |duševnem     |      |   |        |      |
|   |razvoju, z    |      |   |        |      |
|   |motnjami vida,  |      |   |        |      |
|   |sluha, govora  |      |   |        |      |
|   |ter motnjami v  |      |   |        |      |
|   |telesnem in   |      |   |        |      |
|   |gibalnem     |      |   |        |      |
|   |razvoju     |      |   |        |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|C211 |dodatek za    |dodatki  |   |bruto urna   |% od bruto |
|   |izvajanje    |      | 0,10 |postavka za  |urne    |
|   |prilagojenega  |      |   |osnovno plačo |postavke  |
|   |programa v    |      |   |za obračun x  |      |
|   |vrtcu in     |      |   |število ur x  |      |
|   |izvajanje    |      |   |faktor     |      |
|   |prilagojenega,  |      |   |30. in 31. člen|      |
|   |posebnega in   |      |   |ZSPJS, 38. člen|      |
|   |vzgojnega    |      |   |KPJS      |      |
|   |programa v    |      |   |        |      |
|   |šoli – za delo  |      |   |        |      |
|   |z osebami z   |      |   |        |      |
|   |motnjami     |      |   |        |      |
|   |vedenja in    |      |   |        |      |
|   |osebnosti (s   |      |   |        |      |
|   |čustveno-    |      |   |        |      |
|   |vedenjskimi   |      |   |        |      |
|   |težavami)    |      |   |        |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|C212 |dodatek za    |dodatki  |   |bruto urna   |% od bruto |
|   |izvajanje    |      | 0,12 |postavka za  |urne    |
|   |prilagojenega  |      |   |osnovno plačo |postavke  |
|   |programa v    |      |   |za obračun x  |      |
|   |vrtcu ter    |      |   |število ur x  |      |
|   |izvajanje    |      |   |faktor     |      |
|   |prilagojenega,  |      |   |30. in 31. člen|      |
|   |posebnega in   |      |   |ZSPJS, 38. člen|      |
|   |vzgojnega    |      |   |KPJS      |      |
|   |programa v    |      |   |        |      |
|   |šoli – za delo  |      |   |        |      |
|   |z osebami z   |      |   |        |      |
|   |zmerno motnjo  |      |   |        |      |
|   |v duševnem in  |      |   |        |      |
|   |telesnem     |      |   |        |      |
|   |razvoju     |      |   |        |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|C213 |dodatek za    |dodatki  |   |bruto urna   |% od bruto |
|   |izvajanje    |      | 0,15 |postavka za  |urne    |
|   |prilagojenega  |      |   |osnovno plačo |postavke  |
|   |programa v    |      |   |za obračun x  |      |
|   |vrtcu ter    |      |   |število ur x  |      |
|   |izvajanje    |      |   |faktor     |      |
|   |prilagojenega,  |      |   |30. in 31. člen|      |
|   |posebnega in   |      |   |ZSPJS, 38. člen|      |
|   |vzgojnega    |      |   |KPJS      |      |
|   |programa v    |      |   |        |      |
|   |šoli – za delo  |      |   |        |      |
|   |z osebami s   |      |   |        |      |
|   |težjo motnjo v  |      |   |        |      |
|   |duševnem in   |      |   |        |      |
|   |telesnem     |      |   |        |      |
|   |razvoju     |      |   |        |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|C214 |dodatek za    |dodatki  |   |bruto urna   |% od bruto |
|   |izvajanje    |      | 0,18 |postavka za  |urne    |
|   |prilagojenega  |      |   |osnovno plačo |postavke  |
|   |programa v    |      |   |za obračun x  |      |
|   |vrtcu ter    |      |   |število ur x  |      |
|   |izvajanje    |      |   |faktor     |      |
|   |prilagojenega,  |      |   |30. in 31. člen|      |
|   |posebnega in   |      |   |ZSPJS, 38. člen|      |
|   |vzgojnega    |      |   |KPJS      |      |
|   |programa v    |      |   |        |      |
|   |šoli – za delo  |      |   |        |      |
|   |z osebami s   |      |   |        |      |
|   |težko motnjo v  |      |   |        |      |
|   |duševnem in   |      |   |        |      |
|   |telesnem     |      |   |        |      |
|   |razvoju     |      |   |        |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|C215 |dodatek za    |dodatki  |   |bruto urna   |% od bruto |
|   |neposredno    |      | 0,08 |postavka za  |urne    |
|   |delo z osebami  |      |   |osnovno plačo |postavke  |
|   |z duševno in   |      |   |za obračun x  |      |
|   |telesno motnjo  |      |   |število ur x  |      |
|   |v zdravstvenih  |      |   |faktor     |      |
|   |zavodih,     |      |   |30. in 31. člen|      |
|   |socialnih    |      |   |ZSPJS, 38. člen|      |
|   |zavodih,     |      |   |KPJS      |      |
|   |varstvenodelovnih|      |   |        |      |
|   |centrih in    |      |   |        |      |
|   |zavodih za    |      |   |        |      |
|   |usposabljanje  |      |   |        |      |
|   |– za delo z   |      |   |        |      |
|   |osebami z    |      |   |        |      |
|   |lažjo duševno  |      |   |        |      |
|   |ali telesno   |      |   |        |      |
|   |motnjo,     |      |   |        |      |
|   |okvaro,     |      |   |        |      |
|   |prizadetostjo  |      |   |        |      |
|   |in oviranostjo  |      |   |        |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|C216 |dodatek za    |dodatki  |   |bruto urna   |% od bruto |
|   |neposredno    |      | 0,12 |postavka za  |urne    |
|   |delo z osebami  |      |   |osnovno plačo |postavke  |
|   |z duševno in   |      |   |za obračun x  |      |
|   |telesno motnjo  |      |   |število ur x  |      |
|   |v zdravstvenih  |      |   |faktor     |      |
|   |zavodih,     |      |   |30. in 31. člen|      |
|   |socialnih    |      |   |ZSPJS, 38. člen|      |
|   |zavodih,     |      |   |KPJS      |      |
|   |varstvenodelovnih|      |   |        |      |
|   |centrih in    |      |   |        |      |
|   |zavodih za    |      |   |        |      |
|   |usposabljanje  |      |   |        |      |
|   |– za delo z   |      |   |        |      |
|   |osebami z    |      |   |        |      |
|   |zmerno duševno  |      |   |        |      |
|   |ali telesno   |      |   |        |      |
|   |motnjo,     |      |   |        |      |
|   |okvaro,     |      |   |        |      |
|   |prizadetostjo,  |      |   |        |      |
|   |oviranostjo in  |      |   |        |      |
|   |z dementnimi   |      |   |        |      |
|   |osebami     |      |   |        |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|C217 |dodatek za    |dodatki  |   |bruto urna   |% od bruto |
|   |neposredno    |      | 0,15 |postavka za  |urne    |
|   |delo z osebami  |      |   |osnovno plačo |postavke  |
|   |z duševno in   |      |   |za obračun x  |      |
|   |telesno motnjo  |      |   |število ur x  |      |
|   |v zdravstvenih  |      |   |faktor     |      |
|   |zavodih,     |      |   |30. in 31. člen|      |
|   |socialnih    |      |   |ZSPJS, 38. člen|      |
|   |zavodih,     |      |   |KPJS      |      |
|   |varstvenodelovnih|      |   |        |      |
|   |centrih in    |      |   |        |      |
|   |zavodih za    |      |   |        |      |
|   |usposabljanje  |      |   |        |      |
|   |– za delo z   |      |   |        |      |
|   |osebami s    |      |   |        |      |
|   |težjo duševno  |      |   |        |      |
|   |ali telesno   |      |   |        |      |
|   |motnjo,     |      |   |        |      |
|   |okvaro,     |      |   |        |      |
|   |prizadetostjo  |      |   |        |      |
|   |in oviranostjo  |      |   |        |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|C218 |dodatek za    |dodatki  |   |bruto urna   |% od bruto |
|   |neposredno    |      | 0,18 |postavka za  |urne    |
|   |delo z osebami  |      |   |osnovno plačo |postavke  |
|   |z duševno in   |      |   |za obračun x  |      |
|   |telesno motnjo  |      |   |število ur x  |      |
|   |v zdravstvenih  |      |   |faktor     |      |
|   |zavodih,     |      |   |30. in 31. člen|      |
|   |socialnih    |      |   |ZSPJS, 38. člen|      |
|   |zavodih,     |      |   |KPJS      |      |
|   |varstvenodelovnih|      |   |        |      |
|   |centrih in    |      |   |        |      |
|   |zavodih za    |      |   |        |      |
|   |usposabljanje  |      |   |        |      |
|   |– za delo z   |      |   |        |      |
|   |osebami s    |      |   |        |      |
|   |težko duševno  |      |   |        |      |
|   |ali telesno   |      |   |        |      |
|   |motnjo,     |      |   |        |      |
|   |okvaro,     |      |   |        |      |
|   |prizadetostjo  |      |   |        |      |
|   |in oviranostjo  |      |   |        |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|C219 |dodatek za    |dodatki  |   |bruto urna   |% od bruto |
|   |delo na višini  |      | 0,20 |postavka za  |urne    |
|   |od 2 m do 4 m  |      |   |osnovno plačo |postavke  |
|   |         |      |   |za obračun x  |      |
|   |         |      |   |število ur x  |      |
|   |         |      |   |faktor     |      |
|   |         |      |   |30. in 31. člen|      |
|   |         |      |   |ZSPJS, 38. člen|      |
|   |         |      |   |KPJS      |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|C220 |dodatek za    |dodatki  |   |bruto urna   |% od bruto |
|   |delo na višini  |      | 0,30 |postavka za  |urne    |
|   |od 4 m do 20 m  |      |   |osnovno plačo |postavke  |
|   |         |      |   |za obračun x  |      |
|   |         |      |   |število ur x  |      |
|   |         |      |   |faktor     |      |
|   |         |      |   |30. in 31. člen|      |
|   |         |      |   |ZSPJS, 38. člen|      |
|   |         |      |   |KPJS      |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|C221 |dodatek za    |dodatki  |   |bruto urna   |% od bruto |
|   |delo na višini  |      | 0,50 |postavka za  |urne    |
|   |nad 20 m     |      |   |osnovno plačo |postavke  |
|   |         |      |   |za obračun x  |      |
|   |         |      |   |število ur x  |      |
|   |         |      |   |faktor     |      |
|   |         |      |   |30. in 31. člen|      |
|   |         |      |   |ZSPJS, 38. člen|      |
|   |         |      |   |KPJS      |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|C222 |dodatek za    |dodatki  |   |bruto urna   |% od bruto |
|   |delo v globini  |      | 1,00 |postavka za  |urne    |
|   |– za delo v   |      |   |osnovno plačo |postavke  |
|   |alpinistični   |      |   |za obračun x  |      |
|   |opremi ali v   |      |   |število ur x  |      |
|   |jamarski     |      |   |faktor     |      |
|   |oziroma jamski  |      |   |30. in 31. člen|      |
|   |opremi      |      |   |ZSPJS, 38. člen|      |
|   |         |      |   |KPJS      |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|C223 |dodatek za    |dodatki  |   |bruto urna   |% od bruto |
|   |delo v      |      | 0,65 |postavka za  |urne    |
|   |tveganih     |      |   |osnovno plačo |postavke  |
|   |razmerah     |      |   |za obračun x  |      |
|   |(območje vojne  |      |   |število ur x  |      |
|   |nevarnosti,   |      |   |faktor     |      |
|   |nevarnosti    |      |   |30. in 31. člen|      |
|   |terorističnih  |      |   |ZSPJS, 38. člen|      |
|   |napadov z    |      |   |KPJS      |      |
|   |biološkimi    |      |   |        |      |
|   |sredstvi,    |      |   |        |      |
|   |demonstracije,  |      |   |        |      |
|   |naravne     |      |   |        |      |
|   |nesreče,     |      |   |        |      |
|   |epidemije in   |      |   |        |      |
|   |epizootije)   |      |   |        |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|C224 |dodatek za    |dodatki  |   |bruto urna   |% od bruto |
|   |opravljanje   |      | 0,30 |postavka za  |urne    |
|   |storitev, pri  |      |   |osnovno plačo |postavke  |
|   |katerih se kot  |      |   |za obračun x  |      |
|   |prevozno     |      |   |število ur x  |      |
|   |sredstvo     |      |   |faktor     |      |
|   |uporablja    |      |   |30. in 31. člen|      |
|   |helikopter    |      |   |ZSPJS, 38. člen|      |
|   |         |      |   |KPJS      |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|C300 |dodatek za    |dodatki  |   |bruto urna   |% od bruto |
|   |sodnike,     |      | 0,10 |postavka za  |urne    |
|   |državne     |      |   |osnovno plačo |postavke  |
|   |tožilce in    |      |   |za obračun x  |      |
|   |državne     |      |   |število ur x  |      |
|   |pravobranilce  |      |   |faktor     |      |
|   |– za delo v   |      |   |32.a člen ZSPJS|      |
|   |manj ugodnih   |      |   |        |      |
|   |delovnih     |      |   |        |      |
|   |razmerah, za   |      |   |        |      |
|   |katero se    |      |   |        |      |
|   |šteje delo    |      |   |        |      |
|   |preiskovalnega  |      |   |        |      |
|   |sodnika in    |      |   |        |      |
|   |državnega    |      |   |        |      |
|   |tožilca na    |      |   |        |      |
|   |ogledu kraja   |      |   |        |      |
|   |kaznivih     |      |   |        |      |
|   |dejanj      |      |   |        |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|C301 |položajni    |dodatki  | 0,13 |osnovna plača |% od    |
|   |dodatek za    |      |   |za obračun x  |osnovne  |
|   |sodnike,     |      |   |faktor     |plače za  |
|   |državne     |      |   |32.b člen ZSPJS|obračun  |
|   |tožilce in    |      |   |        |      |
|   |državne     |      |   |        |      |
|   |pravobranilce  |      |   |        |      |
|   |za vodenje    |      |   |        |      |
|   |notranje     |      |   |        |      |
|   |organizacijske  |      |   |        |      |
|   |enote – za    |      |   |        |      |
|   |sodnika, ki   |      |   |        |      |
|   |vodi oddelek z  |      |   |        |      |
|   |najmanj     |      |   |        |      |
|   |dvajsetimi    |      |   |        |      |
|   |razporejenimi  |      |   |        |      |
|   |sodniki     |      |   |        |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|C302 |položajni    |dodatki  | 0,10 |osnovna plača |% od    |
|   |dodatek za    |      |   |za obračun x  |osnovne  |
|   |sodnike,     |      |   |faktor     |plače za  |
|   |državne     |      |   |32.b člen ZSPJS|obračun  |
|   |tožilce in    |      |   |        |      |
|   |državne     |      |   |        |      |
|   |pravobranilce  |      |   |        |      |
|   |za vodenje    |      |   |        |      |
|   |notranje     |      |   |        |      |
|   |organizacijske  |      |   |        |      |
|   |enote – za    |      |   |        |      |
|   |sodnika, ki   |      |   |        |      |
|   |vodi oddelek z  |      |   |        |      |
|   |najmanj     |      |   |        |      |
|   |desetimi     |      |   |        |      |
|   |razporejenimi  |      |   |        |      |
|   |sodniki ali   |      |   |        |      |
|   |oddelke     |      |   |        |      |
|   |oziroma     |      |   |        |      |
|   |organizacijske  |      |   |        |      |
|   |enote na     |      |   |        |      |
|   |vrhovnem     |      |   |        |      |
|   |sodišču     |      |   |        |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|C303 |položajni    |dodatki  | 0,08 |osnovna plača |% od    |
|   |dodatek za    |      |   |za obračun x  |osnovne  |
|   |sodnike,     |      |   |faktor     |plače za  |
|   |državne     |      |   |32.b člen ZSPJS|obračun  |
|   |tožilce in    |      |   |        |      |
|   |državne     |      |   |        |      |
|   |pravobranilce  |      |   |        |      |
|   |za vodenje    |      |   |        |      |
|   |notranje     |      |   |        |      |
|   |organizacijske  |      |   |        |      |
|   |enote – za    |      |   |        |      |
|   |sodnika, ki   |      |   |        |      |
|   |vodi oddelek z  |      |   |        |      |
|   |najmanj petimi  |      |   |        |      |
|   |razporejenimi  |      |   |        |      |
|   |sodniki     |      |   |        |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|C304 |položajni    |dodatki  | 0,05 |osnovna plača |% od    |
|   |dodatek za    |      |   |za obračun x  |osnovne  |
|   |sodnike,     |      |   |faktor     |plače za  |
|   |državne     |      |   |32.b člen ZSPJS|obračun  |
|   |tožilce in    |      |   |        |      |
|   |državne     |      |   |        |      |
|   |pravobranilce  |      |   |        |      |
|   |za vodenje    |      |   |        |      |
|   |notranje     |      |   |        |      |
|   |organizacijske  |      |   |        |      |
|   |enote – za    |      |   |        |      |
|   |sodnika, ki   |      |   |        |      |
|   |vodi oddelek z  |      |   |        |      |
|   |najmanj tremi  |      |   |        |      |
|   |razporejenimi  |      |   |        |      |
|   |sodniki ali   |      |   |        |      |
|   |službo za    |      |   |        |      |
|   |informatiko   |      |   |        |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|C305 |položajni    |dodatki  | 0,10 |osnovna plača |% od    |
|   |dodatek za    |      |   |za obračun x  |osnovne  |
|   |sodnike,     |      |   |faktor     |plače za  |
|   |državne     |      |   |32.b člen ZSPJS|obračun  |
|   |tožilce in    |      |   |        |      |
|   |državne     |      |   |        |      |
|   |pravobranilce  |      |   |        |      |
|   |– za sodnika,  |      |   |        |      |
|   |ki vodi     |      |   |        |      |
|   |zunanjo     |      |   |        |      |
|   |organizacijsko  |      |   |        |      |
|   |enoto      |      |   |        |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|C306 |položajni    |dodatki  | 0,10 |osnovna plača |% od    |
|   |dodatek za    |      |   |za obračun x  |osnovne  |
|   |sodnike,     |      |   |faktor     |plače za  |
|   |državne     |      |   |32.b člen ZSPJS|obračun  |
|   |tožilce in    |      |   |        |      |
|   |državne     |      |   |        |      |
|   |pravobranilce  |      |   |        |      |
|   |za vodenje    |      |   |        |      |
|   |notranje     |      |   |        |      |
|   |organizacijske  |      |   |        |      |
|   |enote – za    |      |   |        |      |
|   |državnega    |      |   |        |      |
|   |tožilca, ki   |      |   |        |      |
|   |vodi oddelek z  |      |   |        |      |
|   |najmanj     |      |   |        |      |
|   |desetimi     |      |   |        |      |
|   |razporejenimi  |      |   |        |      |
|   |državnimi    |      |   |        |      |
|   |tožilci ali   |      |   |        |      |
|   |oddelek     |      |   |        |      |
|   |oziroma     |      |   |        |      |
|   |organizacijsko  |      |   |        |      |
|   |enoto na     |      |   |        |      |
|   |vrhovnem     |      |   |        |      |
|   |državnem     |      |   |        |      |
|   |tožilstvu    |      |   |        |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|C307 |položajni    |dodatki  | 0,08 |osnovna plača |% od    |
|   |dodatek za    |      |   |za obračun x  |osnovne  |
|   |sodnike,     |      |   |faktor     |plače za  |
|   |državne     |      |   |32.b člen ZSPJS|obračun  |
|   |tožilce in    |      |   |        |      |
|   |državne     |      |   |        |      |
|   |pravobranilce  |      |   |        |      |
|   |za vodenje    |      |   |        |      |
|   |notranje     |      |   |        |      |
|   |organizacijske  |      |   |        |      |
|   |enote – za    |      |   |        |      |
|   |državnega    |      |   |        |      |
|   |tožilca, ki   |      |   |        |      |
|   |vodi oddelek z  |      |   |        |      |
|   |najmanj petimi  |      |   |        |      |
|   |razporejenimi  |      |   |        |      |
|   |državnimi    |      |   |        |      |
|   |tožilci     |      |   |        |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|C308 |položajni    |dodatki  | 0,05 |osnovna plača |% od    |
|   |dodatek za    |      |   |za obračun x  |osnovne  |
|   |sodnike,     |      |   |faktor     |plače za  |
|   |državne     |      |   |32.b člen ZSPJS|obračun  |
|   |tožilce in    |      |   |        |      |
|   |državne     |      |   |        |      |
|   |pravobranilce  |      |   |        |      |
|   |za vodenje    |      |   |        |      |
|   |notranje     |      |   |        |      |
|   |organizacijske  |      |   |        |      |
|   |enote – za    |      |   |        |      |
|   |državnega    |      |   |        |      |
|   |tožilca, ki   |      |   |        |      |
|   |vodi oddelek z  |      |   |        |      |
|   |najmanj tremi  |      |   |        |      |
|   |razporejenimi  |      |   |        |      |
|   |državnimi    |      |   |        |      |
|   |tožilci ali   |      |   |        |      |
|   |službo za    |      |   |        |      |
|   |informatiko   |      |   |        |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|C309 |položajni    |dodatki  | 0,10 |osnovna plača |% od    |
|   |dodatek za    |      |   |za obračun x  |osnovne  |
|   |sodnike,     |      |   |faktor     |plače za  |
|   |državne     |      |   |32.b člen ZSPJS|obračun  |
|   |tožilce in    |      |   |        |      |
|   |državne     |      |   |        |      |
|   |pravobranilce  |      |   |        |      |
|   |– za državnega  |      |   |        |      |
|   |tožilca, ki   |      |   |        |      |
|   |vodi zunanjo   |      |   |        |      |
|   |organizacijsko  |      |   |        |      |
|   |enoto      |      |   |        |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|C310 |položajni    |dodatki  | 0,10 |osnovna plača |% od    |
|   |dodatek za    |      |   |za obračun x  |osnovne  |
|   |sodnike,     |      |   |faktor     |plače za  |
|   |državne     |      |   |32.b člen ZSPJS|obračun  |
|   |tožilce in    |      |   |        |      |
|   |državne     |      |   |        |      |
|   |pravobranilce  |      |   |        |      |
|   |za vodenje    |      |   |        |      |
|   |notranje     |      |   |        |      |
|   |organizacijske  |      |   |        |      |
|   |enote – za    |      |   |        |      |
|   |državnega    |      |   |        |      |
|   |pravobranilca,  |      |   |        |      |
|   |ki vodi     |      |   |        |      |
|   |oddelek z    |      |   |        |      |
|   |najmanj     |      |   |        |      |
|   |desetimi     |      |   |        |      |
|   |razporejenimi  |      |   |        |      |
|   |državnimi    |      |   |        |      |
|   |pravobranilci  |      |   |        |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|C311 |položajni    |dodatki  | 0,08 |osnovna plača |% od    |
|   |dodatek za    |      |   |za obračun x  |osnovne  |
|   |sodnike,     |      |   |faktor     |plače za  |
|   |državne     |      |   |32.b člen ZSPJS|obračun  |
|   |tožilce in    |      |   |        |      |
|   |državne     |      |   |        |      |
|   |pravobranilce  |      |   |        |      |
|   |za vodenje    |      |   |        |      |
|   |notranje     |      |   |        |      |
|   |organizacijske  |      |   |        |      |
|   |enote – za    |      |   |        |      |
|   |državnega    |      |   |        |      |
|   |pravobranilca,  |      |   |        |      |
|   |ki vodi     |      |   |        |      |
|   |notranji     |      |   |        |      |
|   |oddelek z    |      |   |        |      |
|   |najmanj petimi  |      |   |        |      |
|   |državnimi    |      |   |        |      |
|   |pravobranilci  |      |   |        |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|C312 |položajni    |dodatki  | 0,05 |osnovna plača |% od    |
|   |dodatek za    |      |   |za obračun x  |osnovne  |
|   |sodnike,     |      |   |faktor     |plače za  |
|   |državne     |      |   |32.b člen ZSPJS|obračun  |
|   |tožilce in    |      |   |        |      |
|   |državne     |      |   |        |      |
|   |pravobranilce  |      |   |        |      |
|   |za vodenje    |      |   |        |      |
|   |notranje     |      |   |        |      |
|   |organizacijske  |      |   |        |      |
|   |enote – za    |      |   |        |      |
|   |državnega    |      |   |        |      |
|   |pravobranilca,  |      |   |        |      |
|   |ki vodi     |      |   |        |      |
|   |notranji     |      |   |        |      |
|   |oddelek z    |      |   |        |      |
|   |najmanj tremi  |      |   |        |      |
|   |državnimi    |      |   |        |      |
|   |pravobranilci  |      |   |        |      |
|   |ali službo za  |      |   |        |      |
|   |informatiko v  |      |   |        |      |
|   |višini      |      |   |        |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|C313 |položajni    |dodatki  | 0,10 |osnovna plača |% od    |
|   |dodatek za    |      |   |za obračun x  |osnovne  |
|   |sodnike,     |      |   |faktor     |plače za  |
|   |državne     |      |   |32.b člen ZSPJS|obračun  |
|   |tožilce in    |      |   |        |      |
|   |državne     |      |   |        |      |
|   |pravobranilce  |      |   |        |      |
|   |– za državnega  |      |   |        |      |
|   |pravobranilca,  |      |   |        |      |
|   |ki vodi     |      |   |        |      |
|   |zunanjo     |      |   |        |      |
|   |organizacijsko  |      |   |        |      |
|   |enoto      |      |   |        |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
| C320| PORABLJENO –  |      |   |        |      |
|   |  ČRTANO    |      |   |        |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|C321 |dodatek za    |dodatki  |določi|bruto urna   |% od bruto |
|   |dosegljivost   |      |Vlada |postavka za  |urne    |
|   |po 55. členu   |      |RS  |osnovno plačo |postavke  |
|   |ZSSloV      |      |   |za obračun x  |      |
|   |         |      |   |število ur x  |      |
|   |         |      |   |faktor     |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
| C322| PORABLJENO –  |      |   |        |      |
|   |  ČRTANO    |      |   |        |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
| C323| PORABLJENO –  |      |   |        |      |
|   |  ČRTANO    |      |   |        |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
| C324| PORABLJENO –  |      |   |        |      |
|   |  ČRTANO    |      |   |        |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|C900 |dodatki –    |dodatki  |   |        |v znesku  |
|   |poračun     |      |   |        |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|Šifra|   Vrsta    |  Tip  |Faktor| Način izračuna| Opomba  |
|   |  izplačila   | izplačila |   |        |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|D010 |redna delovna  |delovna  | do 2 |osnovna plača |znesek od |
|   |uspešnost za   |uspešnost |   |za obračun x  |osnovne  |
|   |direktorje in  |      |   |faktor     |plače za  |
|   |javne      |      |   |22. in 22.a  |obračun iz |
|   |uslužbence    |      |   |člen ZSPJS,  |decembra  |
|   |         |      |   |        |preteklega |
|   |         |      |   |        |leta    |
|   |         |      |   |        |(izplača  |
|   |         |      |   |        |se najmanj |
|   |         |      |   |        |enkrat na |
|   |         |      |   |        |leto)   |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|D011 |redna delovna  |delovna  | do 2 |osnovna plača |znesek od |
|   |uspešnost za   |uspešnost |   |za obračun x  |osnovne  |
|   |sodnike     |      |   |faktor     |plače za  |
|   |         |      |   |22. in 22.b  |obračun iz |
|   |         |      |   |člen ZSPJS,  |decembra  |
|   |         |      |   |        |preteklega |
|   |         |      |   |        |leta    |
|   |         |      |   |        |(izplača  |
|   |         |      |   |        |se najmanj |
|   |         |      |   |        |enkrat na |
|   |         |      |   |        |leto)   |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|D012 |redna delovna  |delovna  | do 2 |osnovna plača |znesek od |
|   |uspešnost za   |uspešnost |   |za obračun x  |osnovne  |
|   |državne     |      |   |faktor     |plače za  |
|   |tožilce     |      |   |22. in 22.c  |obračun iz |
|   |         |      |   |člen ZSPJS,  |decembra  |
|   |         |      |   |        |preteklega |
|   |         |      |   |        |leta    |
|   |         |      |   |        |(izplača  |
|   |         |      |   |        |se najmanj |
|   |         |      |   |        |enkrat na |
|   |         |      |   |        |leto)   |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|D013 |redna delovna  |delovna  | do 2 |osnovna plača |znesek od |
|   |uspešnost za   |uspešnost |   |za obračun x  |osnovne  |
|   |državne     |      |   |faktor     |plače za  |
|   |pravobranilce  |      |   |22. in 22.d  |obračun iz |
|   |         |      |   |člen ZSPJS,  |decembra  |
|   |         |      |   |        |preteklega |
|   |         |      |   |        |leta    |
|   |         |      |   |        |(izplača  |
|   |         |      |   |        |se najmanj |
|   |         |      |   |        |enkrat na |
|   |         |      |   |        |leto)   |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|D020 |delovna     |delovna  |do 0,5|osnovna plača |znesek od |
|   |uspešnost    |uspešnost |   |za obračun x  |osnovne  |
|   |zaradi      |      |   |faktor:    |plače za  |
|   |povečanega    |      |   |        |obračun  |
|   |obsega dela za  |      |   |(1) 22.d in e |(izplača  |
|   |javne      |      |   |člen ZSPJS   |se     |
|   |uslužbence in  |      |   |        |mesečno)  |
|   |direktorje    |      |   |(2) Uredba o  |      |
|   |         |      |   |delovni    |      |
|   |         |      |   |uspešnosti iz |      |
|   |         |      |   |naslova    |      |
|   |         |      |   |povečanega   |      |
|   |         |      |   |obsega     |      |
|   |         |      |   |(direktor do  |      |
|   |         |      |   |0,10, javni  |      |
|   |         |      |   |uslužbenec do |      |
|   |         |      |   |0,50)     |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|D021 |delovna     |delovna  |do 0,5|osnovna plača |znesek od |
|   |uspešnost    |uspešnost |   |za obračun x  |osnovne  |
|   |zaradi      |      |   |faktor     |plače za  |
|   |povečanega    |      |   |22.d in 22.f  |obračun  |
|   |obsega dela za  |      |   |člen ZSPJS   |(izplača  |
|   |sodnike in    |      |   |        |se     |
|   |funkcionarje   |      |   |(1) do 20 %  |mesečno)  |
|   |ustavnega    |      |   |zaradi     |      |
|   |sodišča     |      |   |povečanega   |      |
|   |         |      |   |obsega dela  |      |
|   |         |      |   |        |      |
|   |         |      |   |(2) do skupno |      |
|   |         |      |   |50 % zaradi  |      |
|   |         |      |   |povečanega   |      |
|   |         |      |   |obsega dela in |      |
|   |         |      |   |sodelovanja v |      |
|   |         |      |   |posebnih    |      |
|   |         |      |   |projektih   |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|D022 |delovna     |delovna  |do 0,5|osnovna plača |znesek od |
|   |uspešnost    |uspešnost |   |za obračun x  |osnovne  |
|   |zaradi      |      |   |faktor     |plače za  |
|   |povečanega    |      |   |22.d in 22.f  |obračun  |
|   |obsega dela za  |      |   |člen ZSPJS   |(izplača  |
|   |državne     |      |   |        |se     |
|   |tožilce     |      |   |(1) do 20 %  |mesečno)  |
|   |         |      |   |zaradi     |      |
|   |         |      |   |povečanega   |      |
|   |         |      |   |obsega dela  |      |
|   |         |      |   |        |      |
|   |         |      |   |(2) do skupno |      |
|   |         |      |   |50 % zaradi  |      |
|   |         |      |   |povečanega   |      |
|   |         |      |   |obsega dela in |      |
|   |         |      |   |sodelovanja v |      |
|   |         |      |   |posebnih    |      |
|   |         |      |   |projektih   |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|D023 |delovna     |delovna  |do 0,5|osnovna plača |znesek od |
|   |uspešnost    |uspešnost |   |za obračun x  |osnovne  |
|   |zaradi      |      |   |faktor     |plače za  |
|   |povečanega    |      |   |22.d in 22.f  |obračun  |
|   |obsega dela za  |      |   |člen ZSPJS   |(izplača  |
|   |državne     |      |   |        |se     |
|   |pravobranilce  |      |   |(1) do 20 %  |mesečno)  |
|   |         |      |   |zaradi     |      |
|   |         |      |   |povečanega   |      |
|   |         |      |   |obsega dela  |      |
|   |         |      |   |        |      |
|   |         |      |   |(2) do skupno |      |
|   |         |      |   |50 % zaradi  |      |
|   |         |      |   |povečanega   |      |
|   |         |      |   |obsega dela in |      |
|   |         |      |   |sodelovanja v |      |
|   |         |      |   |posebnih    |      |
|   |         |      |   |projektih   |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
| D024| PORABLJENO –  |      |   |        |      |
|   |  ČRTANO    |      |   |        |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|D030 |delovna     |delovna  |  / |        |v znesku  |
|   |uspešnost    |uspešnost |   |22.i, 22.j in |dinamiko  |
|   |zaradi prodaje  |      |   |22.k člen ZSPJS|izplačila |
|   |blaga in     |      |   |        |določi   |
|   |storitev na   |      |   |        |organ   |
|   |trgu       |      |   |        |upravljanja|
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|D040 |delovna     |delovna  | do |osnovna plača |% od    |
|   |uspešnost na   |uspešnost | 0,30 |za obračun x  |osnovne  |
|   |podlagi     |      |   |faktor     |plače za  |
|   |drugega     |      |   |        |obračun;  |
|   |odstavka 59.   |      |   |        |faktor   |
|   |člena ZZSloV   |      |   |        |določi   |
|   |         |      |   |        |Vlada RS  |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|D050 |delovna     |delovna  | do |osnovna plača |% od    |
|   |uspešnost na   |uspešnost | 0,30 |za obračun x  |osnovne  |
|   |podlagi     |      |   |faktor     |plače za  |
|   |tretjega     |      |   |        |obračun;  |
|   |odstavka 59.   |      |   |        |faktor   |
|   |člena ZZSloV   |      |   |        |določi   |
|   |         |      |   |        |Vlada RS  |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|D900 |delovna     |delovna  |  / |        |v znesku  |
|   |uspešnost –   |uspešnost |   |        |      |
|   |poračun     |      |   |        |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|Šifra|   Vrsta    |  Tip  |Faktor| Način izračuna| Opomba  |
|   |  izplačila   | izplačila |   |        |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|E010 |delo preko    |bruto plača|  / |število ur x  |      |
|   |polnega     |– delo   |   |bruto urna   |      |
|   |delovnega časa  |preko   |   |postavka za  |      |
|   |         |polnega  |   |(osnovno plačo |      |
|   |         |delovnega |   |za obračun +  |      |
|   |         |časa    |   |A040 + C010 + |      |
|   |         |      |   |C020 + C040 + |      |
|   |         |      |   |C050 + C150) / |      |
|   |         |      |   |Z050 + C120  |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|E020 |delo preko    |bruto plača|  / |število ur x  |      |
|   |polnega     |– delo   |   |bruto urna   |      |
|   |delovnega časa  |preko   |   |postavka za  |      |
|   |(nočno)     |polnega  |   |(osnovno plačo |      |
|   |         |delovnega |   |za obračun +  |      |
|   |         |časa    |   |A040 + C010 + |      |
|   |         |      |   |C020 + C040 + |      |
|   |         |      |   |C050 + C150) / |      |
|   |         |      |   |Z050 + C100 + |      |
|   |         |      |   |C120      |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|E030 |delo preko    |bruto plača|  / |število ur x  |      |
|   |polnega     |– delo   |   |bruto urna   |      |
|   |delovnega časa  |preko   |   |postavka za  |      |
|   |(nedelja)    |polnega  |   |(osnovno plačo |      |
|   |         |delovnega |   |za obračun +  |      |
|   |         |časa    |   |A040 + C010 + |      |
|   |         |      |   |C020 + C040 + |      |
|   |         |      |   |C050 + C150) / |      |
|   |         |      |   |Z050 + C110 + |      |
|   |         |      |   |C120      |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|E031 |delo preko    |bruto plača|  / |število ur x  |      |
|   |polnega     |– delo   |   |bruto urna   |      |
|   |delovnega časa  |preko   |   |postavka za  |      |
|   |(dela prost   |polnega  |   |(osnovno plačo |      |
|   |dan)       |delovnega |   |za obračun +  |      |
|   |         |časa    |   |A040 + C010 + |      |
|   |         |      |   |C020 + C040 + |      |
|   |         |      |   |C050 + C150) / |      |
|   |         |      |   |Z050 + C111 + |      |
|   |         |      |   |C120      |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|E040 |delo preko    |bruto plača|  / |število ur x  |      |
|   |polnega     |– delo   |   |bruto urna   |      |
|   |delovnega časa  |preko   |   |postavka za  |      |
|   |(nedelja –    |polnega  |   |(osnovno plačo |      |
|   |nočno)      |delovnega |   |za obračun +  |      |
|   |         |časa    |   |A040 + C010 + |      |
|   |         |      |   |C020 + C040 + |      |
|   |         |      |   |C050 + C150) / |      |
|   |         |      |   |Z050 + C100 + |      |
|   |         |      |   |C110 + C120  |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|E041 |delo preko    |bruto plača|  / |število ur x  |      |
|   |polnega     |– delo   |   |bruto urna   |      |
|   |delovnega časa  |preko   |   |postavka za  |      |
|   |(dela prosti   |polnega  |   |(osnovno plačo |      |
|   |dan – nočno)   |delovnega |   |za obračun +  |      |
|   |         |časa    |   |A040 + C010 + |      |
|   |         |      |   |C020 + C040 + |      |
|   |         |      |   |C050 + C150) / |      |
|   |         |      |   |Z050 + C100 + |      |
|   |         |      |   |C111 + C120  |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|E050 |delo preko    |bruto plača|  / |število ur x  |      |
|   |polnega     |– delo   |   |bruto urna   |      |
|   |delovnega časa  |preko   |   |postavka za  |      |
|   |za sodnike,   |polnega  |   |(osnovno plačo |      |
|   |državne     |delovnega |   |za obračun +  |      |
|   |tožilce in    |časa    |   |A040 + C010 + |      |
|   |državne     |      |   |C020 + C040 + |      |
|   |pravobranilce  |      |   |C050 + C150) / |      |
|   |(nedelja ali   |      |   |Z050 + C112 + |      |
|   |dela prost    |      |   |C120      |      |
|   |dan)       |      |   |        |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|E051 |delo preko    |bruto plača|  / |število ur x  |      |
|   |polnega     |– delo   |   |bruto urna   |      |
|   |delovnega časa  |preko   |   |postavka za  |      |
|   |za sodnike,   |polnega  |   |(osnovno plačo |      |
|   |državne     |delovnega |   |za obračun +  |      |
|   |tožilce in    |časa    |   |A040 + C010 + |      |
|   |državne     |      |   |C020 + C040 + |      |
|   |pravobranilce  |      |   |C050 + C150) / |      |
|   |(nedelja ali   |      |   |Z050 + C100 + |      |
|   |dela prost dan  |      |   |C112 + C120  |      |
|   |– nočno)     |      |   |        |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|E900 |bruto plača –  |bruto plača|  / |        |v znesku  |
|   |delo preko    |– delo   |   |        |      |
|   |polnega     |preko   |   |        |      |
|   |delovnega časa  |polnega  |   |        |      |
|   |– poračun    |delovnega |   |        |      |
|   |         |časa    |   |        |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|Šifra|   Vrsta    |  Tip  |Faktor| Način izračuna| Opomba  |
|   |  izplačila   | izplačila |   |        |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|F010 |bonitete –    |bonitete  |  / |veljavni    |v znesku  |
|   |uporaba     |      |   |predpisi    |      |
|   |osebnega     |      |   |        |      |
|   |vozila za    |      |   |        |      |
|   |zasebne namene  |      |   |        |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|F011 |bonitete –    |bonitete  |  / |veljavni    |v znesku  |
|   |nastanitev    |      |   |predpisi    |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|F012 |bonitete –    |bonitete  |  / |veljavni    |v znesku  |
|   |posojilo brez  |      |   |predpisi    |      |
|   |obresti ali z  |      |   |        |      |
|   |obrestno mero,  |      |   |        |      |
|   |ki je nižja od  |      |   |        |      |
|   |tržne      |      |   |        |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|F013 |bonitete –    |bonitete  |  / |veljavni    |v znesku  |
|   |popust pri    |      |   |predpisi    |      |
|   |prodaji blaga  |      |   |        |      |
|   |in storitev   |      |   |        |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|F014 |bonitete –    |bonitete  |  / |veljavni    |v znesku  |
|   |izobraževanje  |      |   |predpisi    |      |
|   |delojemalca   |      |   |        |      |
|   |ali njegovega  |      |   |        |      |
|   |družinskega   |      |   |        |      |
|   |člana      |      |   |        |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|F015 |bonitete –    |bonitete  |  / |veljavni    |v znesku  |
|   |darila      |      |   |predpisi    |      |
|   |delodajalca   |      |   |        |      |
|   |delojemalcu   |      |   |        |      |
|   |ali njegovemu  |      |   |        |      |
|   |družinskemu   |      |   |        |      |
|   |članu      |      |   |        |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|F016 |bonitete –    |bonitete  |  / |veljavni    |v znesku  |
|   |pravica     |      |   |predpisi    |      |
|   |delojemalcev   |      |   |        |      |
|   |do nakupa    |      |   |        |      |
|   |delnic      |      |   |        |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|F017 |bonitete –    |bonitete  |  / |veljavni    |v znesku  |
|   |zavarovalne   |      |   |predpisi    |      |
|   |premije in    |      |   |        |      |
|   |podobna     |      |   |        |      |
|   |izplačila    |      |   |        |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|F020 |bonitete –    |bonitete  |  / |veljavni    |v znesku  |
|   |druge      |      |   |predpisi    |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|F900 |bonitete –    |bonitete  |  / |        |v znesku  |
|   |poračun     |      |   |        |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|Šifra|   Vrsta    |  Tip  |Faktor| Način izračuna| Opomba  |
|   |  izplačila   | izplačila |   |        |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|G010 |boleznina v   |nadomestila|  / |veljavni    |v znesku  |
|   |breme      |v breme  |   |predpisi    |      |
|   |delodajalca –  |delodajalca|   |        |      |
|   |100 %      |      |   |        |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|G020 |boleznina v   |nadomestila|  / |veljavni    |v znesku  |
|   |breme      |v breme  |   |predpisi    |      |
|   |delodajalca –  |delodajalca|   |        |      |
|   |90 %       |      |   |        |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|G030 |boleznina v   |nadomestila|  / |veljavni    |v znesku  |
|   |breme      |v breme  |   |predpisi    |      |
|   |delodajalca –  |delodajalca|   |        |      |
|   |80 %       |      |   |        |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|G040 |poškodbe pri   |nadomestila|  / |veljavni    |v znesku  |
|   |delu       |v breme  |   |predpisi    |      |
|   |         |delodajalca|   |        |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|G041 |poškodba pri   |nadomestila|  / |veljavni    |v znesku  |
|   |delu po sedmem  |v breme  |   |predpisi    |      |
|   |odstavku 137.  |delodajalca|   |        |      |
|   |člena ZDR    |      |   |        |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|G050 |poškodba, ki   |nadomestila|  / |veljavni    |v znesku  |
|   |ni povezana z  |v breme  |   |predpisi    |      |
|   |delom – 80 %   |delodajalca|   |        |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|G051 |poškodba, ki   |nadomestila|  / |veljavni    |v znesku  |
|   |ni povezana z  |v breme  |   |predpisi    |      |
|   |delom – 90 %   |delodajalca|   |        |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|G060 |nadomestilo po  |nadomestila|  / |veljavni    |v znesku  |
|   |rehabilitaciji  |v breme  |   |predpisi    |      |
|   |I        |delodajalca|   |        |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
| G070| PORABLJENO –  |      |   |        |      |
|   |  ČRTANO    |      |   |        |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|G071 |prepoved     |nadomestila|  / |veljavni    |v znesku  |
|   |opravljanja   |v breme  |   |predpisi    |      |
|   |dela med     |delodajalca|   |        |      |
|   |trajanjem    |      |   |        |      |
|   |postopka     |      |   |        |      |
|   |izredne     |      |   |        |      |
|   |odpovedi po   |      |   |        |      |
|   |ZDR       |      |   |        |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|G080 |nadomestilo po  |nadomestila|  / |veljavni    |v znesku  |
|   |sedmem      |v breme  |   |predpisi    |      |
|   |odstavku 137.  |delodajalca|   |        |      |
|   |člena Zakona o  |      |   |        |      |
|   |delovnih     |      |   |        |      |
|   |razmerjih    |      |   |        |      |
|   |zaradi čakanja  |      |   |        |      |
|   |na delo     |      |   |        |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
| G081| PORABLJENO –  |      |   |        |      |
|   |  ČRTANO    |      |   |        |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|G085 |nadomestilo ob  |nadomestila|  / |veljavni    |v znesku  |
|   |prenehanju    |v breme  |   |predpisi    |      |
|   |funkcije     |delodajalca|   |        |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|G090 |nadomestilo ob  |nadomestila|  / |veljavni    |v znesku  |
|   |prenehanju    |v breme  |   |predpisi    |      |
|   |funkcije     |delodajalca|   |        |      |
|   |predsednika RS  |      |   |        |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|G900 |nadomestilo v  |nadomestila|  / |        |v znesku  |
|   |breme      |v breme  |   |        |      |
|   |delodajalca –  |delodajalca|   |        |      |
|   |poračun     |      |   |        |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|Šifra|   Vrsta    |  Tip  |Faktor| Način izračuna| Opomba  |
|   |  izplačila   | izplačila |   |        |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|H010 |boleznina v   |nadomestila|  / |veljavni    |v znesku  |
|   |breme ZZZS 100  |v breme  |   |predpisi    |refundira |
|   |%        |ZZZS, ZPIZ,|   |        |ZZZS    |
|   |         |MO, MNZ in |   |        |      |
|   |         |sodišča  |   |        |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|H020 |boleznina v   |nadomestila|  / |veljavni    |v znesku  |
|   |breme ZZZS 90  |v breme  |   |predpisi    |refundira |
|   |%        |ZZZS, ZPIZ,|   |        |ZZZS    |
|   |         |MO, MNZ in |   |        |      |
|   |         |sodišča  |   |        |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|H030 |boleznina v   |nadomestila|  / |veljavni    |v znesku  |
|   |breme ZZZS 80  |v breme  |   |predpisi    |refundira |
|   |%        |ZZZS, ZPIZ,|   |        |ZZZS    |
|   |         |MO, MNZ in |   |        |      |
|   |         |sodišča  |   |        |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|H040 |poškodbe pri   |nadomestila|  / |veljavni    |v znesku  |
|   |delu       |v breme  |   |predpisi    |refundira |
|   |         |ZZZS, ZPIZ,|   |        |ZZZS    |
|   |         |MO, MNZ in |   |        |      |
|   |         |sodišča  |   |        |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|H050 |poškodba, ki   |nadomestila|  / |veljavni    |v znesku  |
|   |ni povezana z  |v breme  |   |predpisi    |refundira |
|   |delom      |ZZZS, ZPIZ,|   |        |ZZZS    |
|   |         |MO, MNZ in |   |        |      |
|   |         |sodišča  |   |        |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|H060 |nega,      |nadomestila|  / |veljavni    |v znesku  |
|   |spremstvo v   |v breme  |   |predpisi    |refundira |
|   |breme ZZZS 80  |ZZZS, ZPIZ,|   |        |ZZZS    |
|   |%        |MO, MNZ in |   |        |      |
|   |         |sodišča  |   |        |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|H070 |krvodajalstvo  |nadomestila|  / |veljavni    |v znesku  |
|   |         |v breme  |   |predpisi    |refundira |
|   |         |ZZZS, ZPIZ,|   |        |ZZZS    |
|   |         |MO, MNZ in |   |        |      |
|   |         |sodišča  |   |        |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|H080 |nadomestilo za  |nadomestila|  / |veljavni    |v znesku  |
|   |skrajšani    |v breme  |   |predpisi    |refundira |
|   |delovni čas –  |ZZZS, ZPIZ,|   |        |ZPIZ    |
|   |refundirano   |MO, MNZ in |   |        |      |
|   |         |sodišča  |   |        |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|H090 |nadomestilo za  |nadomestila|  / |veljavni    |v znesku  |
|   |skrajšani    |v breme  |   |predpisi    |refundira |
|   |delovni čas –  |ZZZS, ZPIZ,|   |        |ZPIZ    |
|   |poračun     |MO, MNZ in |   |        |      |
|   |         |sodišča  |   |        |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|H100 |nadomestilo za  |nadomestila|  / |veljavni    |v znesku  |
|   |vojaške vaje,  |v breme  |   |predpisi    |refundira |
|   |civilno     |ZZZS, ZPIZ,|   |        |MO     |
|   |zaščito in    |MO, MNZ in |   |        |      |
|   |gasilske vaje  |sodišča  |   |        |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|H110 |nadomestilo za  |nadomestila|  / |veljavni    |v znesku  |
|   |udeležbo na   |v breme  |   |predpisi    |refundira |
|   |sodišču     |ZZZS, ZPIZ,|   |        |sodišče  |
|   |         |MO, MNZ in |   |        |      |
|   |         |sodišča  |   |        |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|H900 |nadomestila in  |nadomestila|  / |v breme ZZZS, |v znesku  |
|   |boleznine –   |v breme  |   |ZPIZ, MO, MNZ |refundira |
|   |refundacija –  |ZZZS, ZPIZ,|   |in sodišča   |ZZZS,   |
|   |poračun     |MO, MNZ in |   |        |ZPIZ, MO, |
|   |         |sodišča  |   |        |MNZ in   |
|   |         |      |   |        |sodišče  |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|I010 |prehrana na   |povračilo |  / |veljavni    |v znesku  |
|   |delu       |stroškov  |   |predpisi    |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|I011 |prehrana na   |povračilo |  / |veljavni    |v znesku  |
|   |delu nad     |stroškov  |   |predpisi    |      |
|   |zneskom,     |      |   |        |      |
|   |določenim z   |      |   |        |      |
|   |uredbo      |      |   |        |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|I020 |prevoz na delo  |povračilo |  / |veljavni    |v znesku  |
|   |– kilometrina  |stroškov  |   |predpisi    |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|I021 |prevoz na delo  |povračilo |  / |veljavni    |v znesku  |
|   |– kilometrina  |stroškov  |   |predpisi    |      |
|   |nad višino,   |      |   |        |      |
|   |določeno z    |      |   |        |      |
|   |uredbo      |      |   |        |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|I030 |prevoz na delo  |povračilo |  / |veljavni    |v znesku  |
|   |– mesečna    |stroškov  |   |predpisi    |      |
|   |vozovnica    |      |   |        |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
| I040| PORABLJENO –  |      |   |        |      |
|   |  ČRTANO    |      |   |        |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|I050 |prevoz na delo  |povračilo |  / |veljavni    |v znesku  |
|   |– dnevna     |stroškov  |   |predpisi    |      |
|   |vozovnica    |      |   |        |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
| I060| PORABLJENO –  |      |   |        |      |
|   |  ČRTANO    |      |   |        |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|I070 |nadomestilo za  |povračilo |  / |veljavni    |v znesku  |
|   |ločeno      |stroškov  |   |predpisi    |      |
|   |življenje–    |      |   |        |      |
|   |stroški     |      |   |        |      |
|   |stanovanja in  |      |   |        |      |
|   |prehrane     |      |   |        |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|I071 |nadomestilo za  |povračilo |  / |veljavni    |v znesku  |
|   |ločeno      |stroškov  |   |predpisi    |      |
|   |življenje –   |      |   |        |      |
|   |stroški     |      |   |        |      |
|   |prevoza     |      |   |        |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|I072 |nadomestilo za  |povračilo |  / |veljavni    |v znesku  |
|   |ločeno      |stroškov  |   |predpisi    |      |
|   |življenje –   |      |   |        |      |
|   |stroški     |      |   |        |      |
|   |prehrane in   |      |   |        |      |
|   |stanovanja nad  |      |   |        |      |
|   |zneskom,     |      |   |        |      |
|   |določenim z   |      |   |        |      |
|   |uredbo      |      |   |        |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|I080 |povračila    |povračilo |  / |veljavni    |v znesku  |
|   |stroškov za   |stroškov  |   |predpisi    |      |
|   |službeno     |      |   |        |      |
|   |potovanje nad  |      |   |        |      |
|   |zneskom,     |      |   |        |      |
|   |določenim z   |      |   |        |      |
|   |uredbo      |      |   |        |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|I081 |povračila    |povračilo |  / |veljavni    |v znesku  |
|   |stroškov za   |stroškov  |   |predpisi    |      |
|   |službeno     |      |   |        |      |
|   |potovanje do   |      |   |        |      |
|   |zneska,     |      |   |        |      |
|   |določenega z   |      |   |        |      |
|   |uredbo      |      |   |        |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|I082 |povračila    |povračilo |  / |veljavni    |v znesku  |
|   |stroškov za   |stroškov  |   |predpisi    |      |
|   |službeno     |      |   |        |      |
|   |potovanje do   |      |   |        |      |
|   |zneska,     |      |   |        |      |
|   |določenega z   |      |   |        |      |
|   |uredbo –     |      |   |        |      |
|   |poračun     |      |   |        |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|I090 |povračila    |povračilo |  / |veljavni    |v znesku  |
|   |stroškov za   |stroškov  |   |predpisi    |      |
|   |službeno     |      |   |        |      |
|   |potovanje nad  |      |   |        |      |
|   |zneskom,     |      |   |        |      |
|   |določenim z   |      |   |        |      |
|   |uredbo –     |      |   |        |      |
|   |poračun     |      |   |        |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|I100 |terenski     |povračilo |  / |veljavni    |v znesku  |
|   |dodatek     |stroškov  |   |predpisi    |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|I110 |terenski     |povračilo |  / |veljavni    |v znesku  |
|   |dodatek nad   |stroškov  |   |predpisi    |      |
|   |višino,     |      |   |        |      |
|   |določeno z    |      |   |        |      |
|   |uredbo      |      |   |        |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|I120 |pravdni     |povračilo |  / |veljavni    |v znesku  |
|   |stroški     |stroškov  |   |predpisi    |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|I130 |pavšal za    |povračilo |  / |veljavni    |v znesku  |
|   |funkcionarje   |stroškov  |   |predpisi    |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|I131 |pavšal za    |povračilo |  / |veljavni    |v znesku  |
|   |javne      |stroškov  |   |predpisi    |      |
|   |uslužbence    |      |   |        |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|I900 |povračilo    |povračilo |  / |        |v znesku  |
|   |stroškov –    |stroškov  |   |        |      |
|   |poračun     |      |   |        |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|I901 |povračilo    |povračilo |  / |        |v znesku  |
|   |stroškov –    |stroškov  |   |        |      |
|   |poračun nad   |      |   |        |      |
|   |višino,     |      |   |        |      |
|   |določeno z    |      |   |        |      |
|   |uredbo      |      |   |        |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|Šifra|   Vrsta    |  Tip  |Faktor| Način izračuna| Opomba  |
|   |  izplačila   | izplačila |   |        |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
| J010| PORABLJENO –  |      |   |        |      |
|   |  ČRTANO    |      |   |        |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|J020 |jubilejna    |drugi   |  / |veljavni    |v znesku  |
|   |nagrada 10 let  |dohodki iz |   |predpisi    |      |
|   |         |delovnega |   |        |      |
|   |         |razmerja  |   |        |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|J030 |jubilejna    |drugi   |  / |veljavni    |v znesku  |
|   |nagrada 20 let  |dohodki iz |   |predpisi    |      |
|   |         |delovnega |   |        |      |
|   |         |razmerja  |   |        |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|J040 |jubilejna    |drugi   |  / |veljavni    |v znesku  |
|   |nagrada 30 let  |dohodki iz |   |predpisi    |      |
|   |         |delovnega |   |        |      |
|   |         |razmerja  |   |        |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|J050 |odpravnina    |drugi   |  / |veljavni    |v znesku  |
|   |zaradi      |dohodki iz |   |predpisi    |      |
|   |odpovedi     |delovnega |   |        |      |
|   |pogodbe –    |razmerja  |   |        |      |
|   |obdavčena    |      |   |        |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|J051 |odpravnina    |drugi   |  / |veljavni    |v znesku  |
|   |zaradi      |dohodki iz |   |predpisi    |      |
|   |odpovedi     |delovnega |   |        |      |
|   |pogodbe –    |razmerja  |   |        |      |
|   |neobdavčena   |      |   |        |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|J060 |odpravnina ob  |drugi   |  / |veljavni    |v znesku  |
|   |upokojitvi do  |dohodki iz |   |predpisi    |      |
|   |višine,     |delovnega |   |        |      |
|   |določene z    |razmerja  |   |        |      |
|   |uredbo      |      |   |        |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|J070 |odpravnina ob  |drugi   |  / |veljavni    |v znesku  |
|   |upokojitvi nad  |dohodki iz |   |predpisi    |      |
|   |višino,     |delovnega |   |        |      |
|   |določeno z    |razmerja  |   |        |      |
|   |uredbo      |      |   |        |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|J071 |odpravnina po  |drugi   |  / |veljavni    |v znesku  |
|   |tretjem     |dohodki iz |   |predpisi    |      |
|   |odstavku 73.   |delovnega |   |        |      |
|   |člena ZJU    |razmerja  |   |        |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|J072 |odpravnina po  |drugi   |  / |veljavni    |v znesku  |
|   |sedmem      |dohodki iz |   |predpisi    |      |
|   |odstavku 83.   |delovnega |   |        |      |
|   |člena ZJU –   |razmerja  |   |        |      |
|   |obdavčena    |      |   |        |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|J073 |odpravnina po  |drugi   |  / |veljavni    |v znesku  |
|   |sedmem      |dohodki iz |   |predpisi    |      |
|   |odstavku 83.   |delovnega |   |        |      |
|   |člena ZJU –   |razmerja  |   |        |      |
|   |neobdavčena   |      |   |        |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|J074 |odpravnina po  |drugi   |  / |veljavni    |v znesku  |
|   |osmem odstavku  |dohodki iz |   |predpisi    |      |
|   |83. člena ZJU  |delovnega |   |        |      |
|   |         |razmerja  |   |        |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|J080 |solidarnostna  |drugi   |  / |veljavni    |v znesku  |
|   |pomoč      |dohodki iz |   |predpisi    |      |
|   |         |delovnega |   |        |      |
|   |         |razmerja  |   |        |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|J090 |regres      |drugi   |  / |veljavni    |v znesku  |
|   |         |dohodki iz |   |predpisi    |      |
|   |         |delovnega |   |        |      |
|   |         |razmerja  |   |        |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|J091 |regres nad    |drugi   |  / |veljavni    |v znesku  |
|   |višino,     |dohodki iz |   |predpisi    |      |
|   |določen z    |delovnega |   |        |      |
|   |uredbo      |razmerja  |   |        |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
| J100| PORABLJENO –  |      |   |        |      |
|   |  ČRTANO    |      |   |        |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|J110 |odškodnina za  |drugi   |  / |veljavni    |v znesku  |
|   |letni dopust   |dohodki iz |   |predpisi    |      |
|   |         |delovnega |   |        |      |
|   |         |razmerja  |   |        |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|J120 |odškodnina    |drugi   |  / |veljavni    |v znesku  |
|   |namesto     |dohodki iz |   |predpisi    |      |
|   |odpovednega   |delovnega |   |        |      |
|   |roka       |razmerja  |   |        |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|J130 |avtorsko delo  |drugi   |  / |veljavni    |v znesku  |
|   |v okviru     |dohodki iz |   |predpisi    |      |
|   |delovnega    |delovnega |   |        |      |
|   |razmerja     |razmerja  |   |        |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|J140 |zamudne     |drugi   |  / |veljavni    |v znesku  |
|   |obresti     |dohodki iz |   |predpisi    |      |
|   |         |delovnega |   |        |      |
|   |         |razmerja  |   |        |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|J141 |zamudne     |drugi   |  / |veljavni    |v znesku  |
|   |obresti –    |dohodki iz |   |predpisi    |      |
|   |neobdavčene   |delovnega |   |        |      |
|   |         |razmerja  |   |        |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|J150 |nadomestilo za  |drugi   |  / |veljavni    |v znesku  |
|   |uporabo     |dohodki iz |   |predpisi    |      |
|   |lastnih     |delovnega |   |        |      |
|   |sredstev –    |razmerja  |   |        |      |
|   |neobdavčeno   |      |   |        |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|J151 |nadomestilo za  |drugi   |  / |veljavni    |v znesku  |
|   |uporabo     |dohodki iz |   |predpisi    |      |
|   |lastnih     |delovnega |   |        |      |
|   |sredstev –    |razmerja  |   |        |      |
|   |obdavčeno    |      |   |        |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|J160 |priznanje –   |drugi   |  / |veljavni    |v znesku  |
|   |denarna     |dohodki iz |   |predpisi    |      |
|   |nagrada     |delovnega |   |        |      |
|   |         |razmerja  |   |        |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|J170 |odpravnina po  |drugi   |  / |veljavni    |v znesku  |
|   |sedmem      |dohodki iz |   |predpisi    |      |
|   |odstavku 83.   |delovnega |   |        |      |
|   |člena ZJU-C   |razmerja  |   |        |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
| J180| PORABLJENO –  |      |   |        |      |
|   |  ČRTANO    |      |   |        |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|J190 |odpravnina ob  |drugi   |  / |veljavni    |v znesku  |
|   |upokojitvi po  |dohodki iz |   |predpisi    |      |
|   |enajstem     |delovnega |   |        |      |
|   |odstavku 92.   |razmerja  |   |        |      |
|   |člena ZObr    |      |   |        |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|J200 |odpravnina po  |drugi   |  / |veljavni    |v znesku  |
|   |93. členu ZObr  |dohodki iz |   |predpisi    |      |
|   |         |delovnega |   |        |      |
|   |         |razmerja  |   |        |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
| J210| PORABLJENO –  |      |   |        |      |
|   |  ČRTANO    |      |   |        |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|J220 |posebna     |drugi   |  / |veljavni    |v znesku  |
|   |denarna     |dohodki iz |   |predpisi    |      |
|   |nagrada ob    |delovnega |   |        |      |
|   |prvi sklenitvi  |razmerja  |   |        |      |
|   |pogodbe po 49.  |      |   |        |      |
|   |členu Zakona o  |      |   |        |      |
|   |službi v     |      |   |        |      |
|   |Slovenski    |      |   |        |      |
|   |vojski      |      |   |        |      |
|   |(ZSSloV)     |      |   |        |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|J230 |posebna     |drugi   |  / |veljavni    |v znesku  |
|   |denarna     |dohodki iz |   |predpisi    |      |
|   |nagrada ob    |delovnega |   |        |      |
|   |podaljšanju   |razmerja  |   |        |      |
|   |pogodbe po    |      |   |        |      |
|   |četrtem     |      |   |        |      |
|   |odstavku 61.   |      |   |        |      |
|   |člena ZZSLoV   |      |   |        |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|J240 |prejemek ob   |drugi   |  / |veljavni    |v znesku  |
|   |prenehanju    |dohodki iz |   |predpisi    |      |
|   |funkcije     |delovnega |   |        |      |
|   |predsednika RS  |razmerja  |   |        |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|J900 |drugi dohodki  |drugi   |  / |        |v znesku  |
|   |iz delovnega   |dohodki iz |   |        |      |
|   |razmerja –    |delovnega |   |        |      |
|   |poračun do    |razmerja  |   |        |      |
|   |višine,     |      |   |        |      |
|   |določene z    |      |   |        |      |
|   |uredbo      |      |   |        |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|J901 |drugi dohodki  |drugi   |  / |        |v znesku  |
|   |iz delovnega   |dohodki iz |   |        |      |
|   |razmerja –    |delovnega |   |        |      |
|   |poračun nad   |razmerja  |   |        |      |
|   |višino,     |      |   |        |      |
|   |določeno z    |      |   |        |      |
|   |uredbo      |      |   |        |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|Šifra|   Vrsta    |  Tip  |Faktor| Način izračuna| Opomba  |
|   |  izplačila   | izplačila |   |        |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|K010 |prostovoljno   |odtegljaji |  / |veljavni    |v znesku  |
|   |dodatno     |      |   |predpisi    |      |
|   |pokojninsko   |      |   |        |      |
|   |zavarovanje   |      |   |        |      |
|   |(PDPZ_1)     |      |   |        |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|K020 |administrativne |odtegljaji |  / |veljavni    |v znesku  |
|   |prepovedi    |      |   |predpisi    |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|K030 |sodne      |odtegljaji |  / |veljavni    |v znesku  |
|   |prepovedi    |      |   |predpisi    |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|K040 |sindikalne    |odtegljaji |  / |veljavni    |v % ali  |
|   |članarine    |      |   |predpisi    |znesku   |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|K050 |krajevni     |odtegljaji |  / |veljavni    |v % ali  |
|   |samoprispevek  |      |   |predpisi    |znesku   |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|K060 |občinski     |odtegljaji |  / |veljavni    |v % ali  |
|   |samoprispevek  |      |   |predpisi    |znesku   |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|K070 |prostovoljno   |odtegljaji |  / |veljavni    |v znesku  |
|   |zdravstveno   |      |   |predpisi    |      |
|   |zavarovanje   |      |   |        |      |
|   |(PZZ)      |      |   |        |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|K080 |individualno   |odtegljaji |  / |veljavni    |v znesku  |
|   |dodatno     |      |   |predpisi    |      |
|   |pokojninsko   |      |   |        |      |
|   |zavarovanje   |      |   |        |      |
|   |javnega     |      |   |        |      |
|   |uslužbenca    |      |   |        |      |
|   |(IDPZJU)     |      |   |        |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|K090 |disciplinski   |odtegljaji |  / |veljavni    |v % ali  |
|   |ukrep –     |      |   |predpisi    |znesku   |
|   |denarna kazen  |      |   |        |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|K100 |denarna kazen  |odtegljaji |  / |veljavni    |      |
|   |za        |      |   |predpisi    |      |
|   |disciplinsko   |      |   |        |      |
|   |kršitev po 58.  |      |   |        |      |
|   |členu ZObr    |      |   |        |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|K900 |razno      |odtegljaji |  / |veljavni    |v % ali  |
|   |         |      |   |predpisi    |znesku   |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|Šifra|   Vrsta    |  Tip  |Faktor| Način izračuna| Opomba  |
|   |  izplačila   | izplačila |   |        |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|L010 |porodniško    |starševski |  / |dopust izračuna|v znesku  |
|   |nadomestilo   |dopust   |   |CSD      |izplača  |
|   |         |      |   |        |MDDSZ   |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|L020 |nadomestilo za  |starševski |  / |dopust izračuna|v znesku  |
|   |nego in     |dopust   |   |CSD      |izplača  |
|   |varstvo otroka  |      |   |        |MDDSZ   |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|L030 |očetovski    |starševski |  / |dopust izračuna|v znesku  |
|   |dopust – 15   |dopust   |   |CSD      |izplača  |
|   |dni       |      |   |        |MDDSZ   |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|L031 |očetovski    |starševski |  / |dopust izračuna|v znesku  |
|   |dopust – 75   |dopust   |   |CSD      |izplača  |
|   |dni       |      |   |        |MDDSZ   |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|L040 |posvojiteljsko  |starševski |  / |dopust izračuna|v znesku  |
|   |nadomestilo   |dopust   |   |CSD      |izplača  |
|   |         |      |   |        |MDDSZ   |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|Šifra|   Vrsta    |  Tip  |Faktor| Način izračuna| Opomba  |
|   |  izplačila   | izplačila |   |        |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|M010 |kolektivno    |kolektivno |  / |premijski   |v znesku  |
|   |dodatno     |dodatno  |   |razred glede na|premija  |
|   |pokojninsko   |pokojninsko|   |delovno dobo  |      |
|   |zavarovanje   |zavarovanje|   |        |      |
|   |javnega     |      |   |        |      |
|   |uslužbenca    |      |   |        |      |
|   |(KDPZJU)     |      |   |        |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|M011 |prostovoljno   |kolektivno |/   |zmanjšanje   |v znesku  |
|   |dodatno     |dodatno  |   |bruto plače  |premija  |
|   |pokojninsko   |pokojninsko|   |        |      |
|   |zavarovanje   |zavarovanje|   |        |      |
|   |(PDPZ) po    |      |   |        |      |
|   |ZPIZ-1      |      |   |        |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|Šifra|   Vrsta    |  Tip  |Faktor| Način izračuna| Opomba  |
|   |  izplačila   | izplačila |   |        |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|N010 |neplačan     |neplačana |  / |število    |osnova za |
|   |dopust/odsotnost |odsotnost |   |normiranih ur x|izračun  |
|   |(opravičeno)   |      |   |bruto urna   |prispevkov |
|   |         |      |   |postavka za  |      |
|   |         |      |   |izračun    |      |
|   |         |      |   |nadomestila  |      |
|   |         |      |   |plače     |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|N020 |neplačan     |neplačana |  / |število    |osnova za |
|   |dopust/odsotnost |odsotnost |   |normiranih ur x|izračun  |
|   |(neopravičeno)  |      |   |bruto urna   |prispevkov |
|   |         |      |   |postavka za  |      |
|   |         |      |   |izračun    |      |
|   |         |      |   |nadomestila  |      |
|   |         |      |   |plače     |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|N030 |neplačan     |neplačana |  / |število    |osnova za |
|   |dopust/odsotnost |odsotnost |   |normiranih ur x|izračun  |
|   |(opravičeno   |      |   |bruto urna   |prispevkov |
|   |strokovno    |      |   |postavka za  |      |
|   |Izobraževanje)  |      |   |izračun    |      |
|   |         |      |   |nadomestila  |      |
|   |         |      |   |plače     |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|Šifra|   Vrsta    |  Tip  |Faktor| Način izračuna| Opomba  |
|   |  izplačila   | izplačila |   |        |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|O010 |dežurstvo    |dežurstvo |  / |49. člen Zakona|      |
|   |preko polnega  |      |   |o sodniški   |      |
|   |delovnega časa  |      |   |službi,    |      |
|   |– aktivno za   |      |   |        |      |
|   |sodnike in    |      |   |27.b člen   |      |
|   |državne     |      |   |Zakona o    |      |
|   |tožilce     |      |   |državnem    |      |
|   |         |      |   |tožilstvu   |      |
|   |         |      |   |        |      |
|   |         |      |   |število ur x  |      |
|   |         |      |   |bruto urna   |      |
|   |         |      |   |postavka za  |      |
|   |         |      |   |(osnovno plačo |      |
|   |         |      |   |za obračun +  |      |
|   |         |      |   |A040 + C010 + |      |
|   |         |      |   |C020 + C040 + |      |
|   |         |      |   |C050 + C150) / |      |
|   |         |      |   |Z050 + C120  |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|O020 |dežurstvo    |dežurstvo |  / |49. člen Zakona|      |
|   |preko polnega  |      |   |o sodniški   |      |
|   |delovnega časa  |      |   |službi,    |      |
|   |(nočno) –    |      |   |        |      |
|   |aktivno za    |      |   |27.b člen   |      |
|   |sodnike in    |      |   |Zakona o    |      |
|   |državne     |      |   |državnem    |      |
|   |tožilce     |      |   |tožilstvu   |      |
|   |         |      |   |        |      |
|   |         |      |   |število ur x  |      |
|   |         |      |   |bruto urna   |      |
|   |         |      |   |postavka za  |      |
|   |         |      |   |(osnovno plačo |      |
|   |         |      |   |za obračun +  |      |
|   |         |      |   |A040 + C010 + |      |
|   |         |      |   |C020 + C040 + |      |
|   |         |      |   |C050 + C150) / |      |
|   |         |      |   |Z050 + C100 + |      |
|   |         |      |   |C120      |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|O030 |dežurstvo    |dežurstvo |  / |49. člen Zakona|      |
|   |preko polnega  |      |   |o sodniški   |      |
|   |delovnega časa  |      |   |službi,    |      |
|   |(nedelja ali   |      |   |        |      |
|   |dela prost    |      |   |27.b člen   |      |
|   |dan) – aktivno  |      |   |Zakona o    |      |
|   |za sodnike in  |      |   |državnem    |      |
|   |državne     |      |   |tožilstvu   |      |
|   |tožilce     |      |   |        |      |
|   |         |      |   |število ur x  |      |
|   |         |      |   |bruto urna   |      |
|   |         |      |   |postavka za  |      |
|   |         |      |   |(osnovno plačo |      |
|   |         |      |   |za obračun +  |      |
|   |         |      |   |A040 + C010 + |      |
|   |         |      |   |C020 + C040 + |      |
|   |         |      |   |C050 + C150) / |      |
|   |         |      |   |Z050 + C112 + |      |
|   |         |      |   |C120      |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|O040 |dežurstvo    |dežurstvo |  / |49. člen Zakona|      |
|   |preko polnega  |      |   |o sodniški   |      |
|   |delovnega časa  |      |   |službi,    |      |
|   |(nedelja ali   |      |   |        |      |
|   |dela prost dan  |      |   |27.b člen   |      |
|   |– nočno) –    |      |   |Zakona o    |      |
|   |aktivno za    |      |   |državnem    |      |
|   |sodnike in    |      |   |tožilstvu   |      |
|   |državne     |      |   |        |      |
|   |tožilce     |      |   |število ur x  |      |
|   |         |      |   |bruto urna   |      |
|   |         |      |   |postavka za  |      |
|   |         |      |   |(osnovno plačo |      |
|   |         |      |   |za obračun +  |      |
|   |         |      |   |A040 + C010 + |      |
|   |         |      |   |C020 + C040 + |      |
|   |         |      |   |C050 + C150) / |      |
|   |         |      |   |Z050 + C100 + |      |
|   |         |      |   |C112 + C120  |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|O050 |dežurstvo    |dežurstvo |  / |49. člen Zakona|      |
|   |preko polnega  |      |   |o sodniški   |      |
|   |delovnega časa  |      |   |službi,    |      |
|   |– neaktivno za  |      |   |        |      |
|   |sodnike in    |      |   |27.b člen   |      |
|   |državne     |      |   |Zakona o    |      |
|   |tožilce     |      |   |državnem    |      |
|   |         |      |   |tožilstvu   |      |
|   |         |      |   |        |      |
|   |         |      |   |število ur x  |      |
|   |         |      |   |bruto urna   |      |
|   |         |      |   |postavka za  |      |
|   |         |      |   |(osnovno plačo |      |
|   |         |      |   |za obračun +  |      |
|   |         |      |   |A040 + C010 + |      |
|   |         |      |   |C020 + C040 + |      |
|   |         |      |   |C050 + C150) / |      |
|   |         |      |   |Z050      |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|O900 |dežurstvo –   |dežurstvo |  / |        |v znesku  |
|   |poračun     |      |   |        |      |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+

Legenda: / – faktor ni določen

III. PRISPEVKI IN DAVKI
4. člen
(vrste prispevkov in davkov)

(1) Prispevki in davki so zneski, ki jih zavarovanec oziroma delodajalec plačuje v skladu z zakoni, ki urejajo prispevke in davke.

(2) Vrste prispevkov in davkov so:

+---------+-------------------------+------------+-------------+
| Tip | Vrsta | % | Opomba |
+---------+-------------------------+------------+-------------+
|prispevki|prispevek za pokojninsko |15,50 |zavarovanec |
|iz plače |in invalidsko | | |
| |zavarovanje | | |
+---------+-------------------------+------------+-------------+
|prispevki|prispevek za zdravstveno |6,36 |zavarovanec |
|iz plače |zavarovanje | | |
+---------+-------------------------+------------+-------------+
|prispevki|prispevek za |0,14 |zavarovanec |
|iz plače |zaposlovanje | | |
+---------+-------------------------+------------+-------------+
|prispevki|prispevek za starševsko |0,10 |zavarovanec |
|iz plače |varstvo | | |
+---------+-------------------------+------------+-------------+
|prispevki|prispevek za pokojninsko |8,85 |delodajalec |
|od plače |in invalidsko | | |
| |zavarovanje | | |
+---------+-------------------------+------------+-------------+
|prispevki|prispevek za zdravstveno |6,56 |delodajalec |
|od plače |zavarovanje | | |
+---------+-------------------------+------------+-------------+
|prispevki|prispevek za |0,06 |delodajalec |
|od plače |zaposlovanje | | |
+---------+-------------------------+------------+-------------+
|prispevki|prispevek za starševsko |0,10 |delodajalec |
|od plače |varstvo | | |
+---------+-------------------------+------------+-------------+
|prispevki|prispevek za poškodbe |0,53 |delodajalec |
|od plače |pri delu in poklicne | | |
| |bolezni | | |
+---------+-------------------------+------------+-------------+
|prispevki|prispevek za obvezno |stopnja |delodajalec |
|od plače |dodatno pokojninsko | | |
| |zavarovanje in | | |
| |zavarovalna doba s | | |
| |povečanjem | | |
+---------+-------------------------+------------+-------------+
+---------+-------------------------+------------+-------------+
|davčni |davčni odtegljaj | stopnja |osnova je |
|odtegljaj| | |dohodek iz |
| | | |delovnega |
| | | |razmerja (37.|
| | | |člen ZDoh-2),|
| | | |zmanjšan za |
| | | |obvezne |
| | | |prispevke za |
| | | |socialno |
| | | |varnost in |
| | | |olajšave z |
| | | |upoštevanjem |
| | | |določb (127. |
| | | |člen ZDoh-2) |
+---------+-------------------------+------------+-------------+
+----------+-------------------------+-------------+-----------+
|davek na |davek na izplačano plačo |stopnja |Z 410 |
|izplačano | | | |
|plačo | | | |
+----------+-------------------------+-------------+-----------+
+--------+-----------------------------------------------------+
|stopnje | |
|davka od|če znaša mesečna bruto plača znaša stopnja davka|
|1. |zaposlenega |
|januarja| |
|2008 | do 688,53 0 % |
|(v |nad 688,53 do 1.669,17 1,1 % |
|eurih) |nad 1.669,17 do 3.129,69 2,3 % |
| |nad 3.129,69 4,4 % |
+--------+-----------------------------------------------------+
+---------+----------------------------------------------------+
|stopnje | če znaša neto letna znaša dohodnina |
|dohodnine| davčna osnova |
|od 1. | |
|januarja | nad do |
|2008 (v | |
|eurih) | 7.187,60 16 % |
| | 7.187,60 14.375,20 1.150,02 + 27 % nad 7.187,60|
| |14.375,20 3.090,67 + 41 % nad 14.375,20|
+---------+----------------------------------------------------+
+------------+-------------------------+-----------------------+
|stopnje za |12/14 – 4,20 | Z220, Z230 |
|obvezno |12/15 – 6,25 | |
|dodatno |12/16 – 8,40 | |
|pokojninsko |12/17 – 10,56 | |
|zavarovanje |12/18 – 12,60 | |
|za | | |
|zavarovalno | | |
|dobo s | | |
|povečanjem | | |
+------------+-------------------------+-----------------------+

5. člen
(prispevki in davki iz in od plače ter drugih dohodkov iz delovnega razmerja)

Tabela prispevkov in davkov iz in od plače ter drugih dohodkov iz delovnega razmerja

IV. IZRAČUN PLAČE
6. člen
(določitev povprečne mesečne delovne obveznosti)

(1) Z delovnim koledarjem so določeni delovni dnevi, prazniki in drugi dela prosti dnevi.

(2) Povpčna mesečna delovna obveznost se določi na podlagi 40 delovnih ur na teden in znaša 174 ur.

(3) Za delovna mesta, za katera je s posebnim zakonom določena drugačna osnova delovnih ur na teden, se upošteva pri povprečni mesečni delovni obveznosti.

(4) Ure za redno delo, nadomestila in izračun stalnih dodatkov (C010, C020, C040, C050, C150) ter A040 se normirajo na povprečno mesečno delovno obveznost. Normiranje ur ne velja za obračun dela preko polnega delovnega časa pa tudi ne za dodatke, ki so vezani na obračun dela preko polnega delovnega časa.

(5) Število normiranih ur se izračuna po formuli:

dejanske ure (Z060)
normirane ure = ––––––––––––––––––––-- x povprečna mesečna delovna obveznost (Z050)
mesečna delovna obveznost

7. člen
(sprememba plačnega razreda)

(1) Plačni razred je določen z delovnim mestom, nazivom oziroma napredovanjem javnega uslužbenca ali funkcionarja. Povečanje ali zmanjšanje osnovne plače (Z070) je mogoče izključno s spremembo plačnega razreda.

(2) Za spremembe plačnih razredov javnega uslužbenca in funkcionarja se vodi evidenca.

(3) če se spremeni plačni razred med mesecem, se evidentirajo vrste izplačil za število dni, ki so veljale za vsak posamezen plačni razred.

Zakaj ne vidim vseh členov?

Naročniki vidijo tudi preostalih 14 členov.

Naročite se tukaj in pridobite dostop do vseh vsebin.
Če ste že naročnik se prijavite tukaj.

Naročite se
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!