Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

POZOR: to ni najnovejša različica besedila

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju

DELOVNA ZAKONODAJA, PRISPEVKI -

Velja od: Objavljeno:

Objavljeno v:

1. člen
V Uredbi o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 64/08 in 69/08) se v tabeli 2. člena besedilo izraza Z104 dopolni tako, da se glasi:
»
+------+--------------------+----------------------------------+
|Z104 |primerljivi znesek |osnovna plača za obračun + C010 + |
| |plače določen po |C020 + C040 + (C050 ali C051 ali |
| |ZSPJS |C052) + C150 za tekoči mesec, kot |
| | |če bi delal polni delovni čas |
+------+--------------------+----------------------------------+
«.
2. člen
V 3. členu se v tabeli dodajo nove vrste izplačil H120, N040, O031, O032, O041 in O042:
»
+-----+------------+------------+----+-------------+-----------+
|H120 |osnova do |nadomestila | / |veljavni |refundira |
| |minimalne |v breme | |predpisi |ZZZS |
| |plače za |ZZZS, ZPIZ, | | | |
| |plačilo |MO, MNZ in | | | |
| |prispevkov |sodišča | | | |
+-----+------------+------------+----+-------------+-----------+
|N040 |stavka |neplačana | / |vodenje ur |bruto |
| | |odsotnost | | |znesek |
| | | | | |enak nič, |
| | | | | |prispevkov |
| | | | | |se ne |
| | | | | |plača |
+-----+------------+------------+----+-------------+-----------+
|O031 |dežurstvo |dežurstvo | / |27.b člen | |
| |preko | | |Zakona o | |
| |polnega | | |državnem | |
| |delovnega | | |tožilstvu | |
| |časa | | | | |
| |(nedelja) – | | |48. člen KPJS| |
| |aktivno za | | | | |
| |sodnike in | | |število ur x | |
| |državne | | |bruto urna | |
| |tožilce | | |postavka za | |
| | | | |(osnovno | |
| | | | |plačo za | |
| | | | |obračun + | |
| | | | |A040 + C010 +| |
| | | | |C020 + C040 +| |
| | | | |C050 + | |
| | | | |C150) / Z050 | |
| | | | |+ C110 + C120| |
+-----+------------+------------+----+-------------+-----------+
|O032 |dežurstvo |dežurstvo | / |49. člen | |
| |preko | | |Zakona o | |
| |polnega | | |sodniški | |
| |delovnega | | |službi | |
| |časa (dela | | | | |
| |prost dan) | | |27.b člen | |
| |– aktivno | | |Zakona o | |
| |za sodnike | | |državnem | |
| |in državne | | |tožilstvu | |
| |tožilce | | | | |
| | | | |48. člen KPJS| |
| | | | | | |
| | | | |število ur x | |
| | | | |bruto urna | |
| | | | |postavka za | |
| | | | |(osnovno | |
| | | | |plačo za | |
| | | | |obračun + | |
| | | | |A040 + C010 +| |
| | | | |C020 + C040 +| |
| | | | |C050 + | |
| | | | |C150) / Z050 | |
| | | | |+ C111 + C120| |
+-----+------------+------------+----+-------------+-----------+
|O041 |dežurstvo |dežurstvo | / |49. člen | |
| |preko | | |Zakona o | |
| |polnega | | |sodniški | |
| |delovnega | | |službi | |
| |časa | | | | |
| |(nedelja – | | |27.b člen | |
| |nočno) – | | |Zakona o | |
| |aktivno za | | |državnem | |
| |sodnike in | | |tožilstvu | |
| |državne | | | | |
| |tožilce | | |48. člen KPJS| |
| | | | | | |
| | | | |število ur x | |
| | | | |bruto urna | |
| | | | |postavka za | |
| | | | |(osnovno | |
| | | | |plačo za | |
| | | | |obračun + | |
| | | | |A040 + C010 +| |
| | | | |C020 + C040 +| |
| | | | |C050 + | |
| | | | |C150) / Z050 | |
| | | | |+ C100 + C110| |
| | | | |+ C120 | |
+-----+------------+------------+----+-------------+-----------+
|O042 |dežurstvo |dežurstvo | / |49. člen | |
| |preko | | |Zakona o | |
| |polnega | | |sodniški | |
| |delovnega | | |službi | |
| |časa (dela | | | | |
| |prost dan – | | |27.b člen | |
| |nočno) – | | |Zakona o | |
| |aktivno za | | |državnem | |
| |sodnike in | | |tožilstvu | |
| |državne | | | | |
| |tožilce | | |48. člen KPJS| |
| | | | | | |
| | | | |število ur x | |
| | | | |bruto urna | |
| | | | |postavka za | |
| | | | |(osnovno | |
| | | | |plačo za | |
| | | | |obračun + | |
| | | | |A040 + C010 +| |
| | | | |C020 + C040 +| |
| | | | |C050 + | |
| | | | |C150) / Z050 | |
| | | | |+ C100 + C111| |
| | | | |+ C120 | |
+-----+------------+------------+----+-------------+-----------+
«.
V tabeli se besedilo pod vrstami izplačil B010, C020, C030, C040, D060, O010, O020 in O050 spmeni tako, da se glasi:
»
+----+---------------+-----------+------+---------------+--------+
|B010|praznik |bruto | / |(1) število | |
| | |plača– | |normiranih ur x| |
| | |nadomestila| |bruto urna | |
| | | | |postavka za | |
| | | | |izračun | |
| | | | |nadomestila | |
| | | | |plače v breme | |
| | | | |delodajalca – | |
| | | | |pretekli mesec | |
| | | | |(Z061 x Z162) | |
| | | | | | |
| | | | |(2) število | |
| | | | |normiranih ur x| |
| | | | |bruto urna | |
| | | | |postavka za | |
| | | | |izračun | |
| | | | |nadomestila | |
| | | | |plače v breme | |
| | | | |delodajalca | |
| | | | |(Z061 x Z160) v| |
| | | | |skladu z 92. | |
| | | | |členom | |
| | | | |Kolektivne | |
| | | | |pogodbe za | |
| | | | |dejavnost | |
| | | | |vzgoje in | |
| | | | |izobraževanja v| |
| | | | |Republiki | |
| | | | |Sloveniji | |
+----+---------------+-----------+------+---------------+--------+
|C020|dodatek za |dodatki |0,0033|(1) osnovna |% od |
| |delovno dobo | | |plača za |osnovne |
| | | | |obračun x |plače za|
| | | | |(faktor x |obračun |
| | | | |število | |
| | | | |dopolnjenih let| |
| | | | |delovne dobe) | |
| | | | | | |
| | | | |(2) dodatek za | |
| | | | |delovno dobo iz| |
| | | | |prejšnje alinee| |
| | | | |se javnim | |
| | | | |uslužbenkam | |
| | | | |poveča za 0,10%| |
| | | | |za vsako | |
| | | | |končano leto | |
| | | | |delovne dobe | |
| | | | |nad 25 let | |
| | | | |(faktor je | |
| | | | |0,0043) | |
| | | | |25. člen ZSPJS,| |
| | | | |35. člen KPJS | |
+----+---------------+-----------+------+---------------+--------+
|C030|dodatek za |dodatki | 0,20 |bruto urna |% od |
| |mentorstvo | | |postavka za |bruto |
| | | | |osnovno plačo |urne |
| | | | |za obračun x |postavke|
| | | | |faktor x | |
| | | | |število ur | |
| | | | |26., 32.a člen | |
| | | | |ZSPJS, 36. člen| |
| | | | |KPJS | |
+----+---------------+-----------+------+---------------+--------+
|C040|dodatek za |dodatki | / |45,90 € – |v znesku|
| |specializacijo,| | |specializacija,| |
| |magisterij | | |71,40 € – | |
| |ali doktorat | | |magisterij, | |
| | | | |117,30 € – | |
| | | | |doktorat | |
| | | | |(dodatek k | |
| | | | |osnovni plači | |
| | | | |za obračun) | |
| | | | | | |
| | | | |27. in 32.a | |
| | | | |člen ZSPJS, | |
| | | | |37. člen KPJS | |
+----+---------------+-----------+------+---------------+--------+
|D060|delovna |delovna | 2,65 |osnovna plača |znesek |
| |uspešnost |uspešnost | ali |za obračun /40 |od |
| |zaradi | | 3,00 |x število ur |osnovne |
| |povečanega | | |dodatne |plače za|
| |obsega dela: | | |tedenske |obračun |
| |dodatna | | |pedagoške |(izplača|
| |tedenska | | |obveznosti na |se |
| |pedagoška | | |teden: |mesečno)|
| |obveznost za | | | | |
| |visokošolske | | |22.e člen ZSPJS| |
| |učitelje in | | |in 63. člen | |
| |sodelavce | | |ZViS | |
+----+---------------+-----------+------+---------------+--------+
|O010|dežurstvo |dežurstvo | / |49. člen Zakona| |
| |preko polnega | | |o sodniški | |
| |delovnega | | |službi | |
| |časa – | | | | |
| |aktivno za | | |27.b člen | |
| |sodnike in | | |Zakona o | |
| |državne | | |državnem | |
| |tožilce | | |tožilstvu | |
| | | | | | |
| | | | |48. člen KPJS | |
| | | | |število ur x | |
| | | | |bruto urna | |
| | | | |postavka za | |
| | | | |(osnovno plačo | |
| | | | |za obračun + | |
| | | | |A040 + C010 + | |
| | | | |C020 + C040 + | |
| | | | |C050 + C150) / | |
| | | | |Z050 + C120 | |
+----+---------------+-----------+------+---------------+--------+
|O020|dežurstvo |dežurstvo | / |49. člen Zakona| |
| |preko polnega | | |o sodniški | |
| |delovnega | | |službi | |
| |časa (nočno) | | | | |
| |– aktivno za | | |27.b člen | |
| |sodnike in | | |Zakona o | |
| |državne | | |državnem | |
| |tožilce | | |tožilstvu | |
| | | | | | |
| | | | |48. člen KPJS | |
| | | | | | |
| | | | |število ur x | |
| | | | |bruto urna | |
| | | | |postavka za | |
| | | | |(osnovno plačo | |
| | | | |za obračun + | |
| | | | |A040 + C010 + | |
| | | | |C020 + C040 + | |
| | | | |C050 + C150) / | |
| | | | |Z050 + C100 + | |
| | | | |C120 | |
+----+---------------+-----------+------+---------------+--------+
|O050|dežurstvo |dežurstvo | / |49. člen Zakona| |
| |preko polnega | | |o sodniški | |
| |delovnega | | |službi, | |
| |časa – | | | | |
| |neaktivno za | | |27.b člen | |
| |sodnike in | | |Zakona o | |
| |državne | | |državnem | |
| |tožilce | | |tožilstvu | |
| | | | | | |
| | | | |48. člen KPJS | |
| | | | | | |
| | | | |število ur x | |
| | | | |bruto urna | |
| | | | |postavka za | |
| | | | |(osnovno plačo | |
| | | | |za obračun + | |
| | | | |A040 + C010 + | |
| | | | |C020 + C040 + | |
| | | | |C050 + C150) / | |
| | | | |Z050 | |
+----+---------------+-----------+------+---------------+--------+
«.
V tabeli se črtajo vrste izplačil C112, E050, E051, O030 in O040.
3. člen
V prvem stavku sedmega odstavka 20. člena se besedilo »C050« nadomesti z novim besedilom, ki se glasi: »(C050 ali C051 ali C052)«.
V prvem stavku sedemnajstega odstavka se besedilo »C050« nadomesti z novim besedilom, ki se glasi: »(C050 ali C051 ali C052)«.
Enaindvajseti odstavek se spmeni tako, da se glasi:
»(21) Delež razlike za odpravo nesorazmerja (Z113), ki je ugotovljen pri prehodu javnega uslužbenca v nov plačni sistem, pripada javnemu uslužbencu od maja 2008. Delež se poračuna za pripadajoče mesece (število pripadajočih mesecev x Z113) pri prvi plači, izračunani na osnovi določil ZSPJS. Za mesece, ko je javni uslužbenec na porodniškem dopustu, v neplačani in neupravičeni odsotnosti, ko je odstranjen z dela, ko čaka na delo in ko prejema refundirano nadomestilo med bolniško odsotnostjo, se delež za odpravo nesorazmerja ne izračuna in ne izplača. Delež za odpravo nesorazmerja v primeru bolniške odsotnosti v breme organizacije se korigira s faktorjem bolniške odsotnosti.«.
4. člen
Ta uredba začne veljati 1. avgusta 2008.
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!