Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

POZOR: to ni najnovejša različica besedila

Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju

DELOVNA ZAKONODAJA, PRISPEVKI -

V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

    1. Kazalo
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(veljavnost)

(1) Ta uredba določa enotno metodologijo in obrazce za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, na podlagi katerih morajo v skladu s prvim odstavkom 40. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07 – uradno prečiščeno besedilo, 17/08, 58/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 80/08; v nadaljnjem besedilu: ZSPJS) izplačevalci obračunavati in izplačevati plače.

(2) Ta uredba velja za vse uporabnike proračuna Republike Slovenije, kot jih določa Sklep o subjektih, za katere velja zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 115/02).

2. člen
(pomen izrazov)

Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo:

Tabela izrazov

II. IZPLAČILA
3. člen
(vrste izplačil)

(1) Vrste izplačil so vrednosti, ki pripadajo funkcionarju in javnemu uslužbencu ob izplačilu plače.

(2) Vrste izplačil so združene v naslednje tipe izplačil:

A – bruto plača – redno delo

B – bruto plača – nadomestila

C – dodatki

D – delovna uspešnost

E – bruto plača – delo preko polnega delovnega časa

F – bonitete

G – nadomestila v breme delodajalca

H – nadomestila v breme ZZZS, ZPIZ, MO, MNZ in sodišča

I – povračilo stroškov

J – drugi dohodki iz delovnega razmerja

K – odtegljaji

L – starševski dopust

M – kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje

N – neplačana odsotnost

O – dežurstvo

R – dodatki za delo v tujini

S – povračila/nadomestila v tujini

T – odtegljaji v tujini

Tabela izplačil

III. PRISPEVKI IN DAVKI
4. člen
(vrste prispevkov in davkov)

(1) Prispevki in davki so zneski, ki jih zavarovanec oziroma delodajalec plačuje v skladu z zakoni, ki urejajo prispevke in davke.

(2) Vrste prispevkov in davkov so:

+----------+----------------------------+-------+--------------+
|Tip |Vrsta |% |Opomba |
+----------+----------------------------+-------+--------------+
|prispevki |prispevek za pokojninsko in |15,50 |zavarovanec |
|iz plače |invalidsko zavarovanje | | |
+----------+----------------------------+-------+--------------+
|prispevki |prispevek za zdravstveno |6,36 |zavarovanec |
|iz plače |zavarovanje | | |
+----------+----------------------------+-------+--------------+
|prispevki |prispevek za zaposlovanje |0,14 |zavarovanec |
|iz plače | | | |
+----------+----------------------------+-------+--------------+
|prispevki |prispevek za starševsko |0,10 |zavarovanec |
|iz plače |varstvo | | |
+----------+----------------------------+-------+--------------+
|prispevki |prispevek za pokojninsko in |8,85 |delodajalec |
|od plače |invalidsko zavarovanje | | |
+----------+----------------------------+-------+--------------+
|prispevki |prispevek za zdravstveno |6,56 |delodajalec |
|od plače |zavarovanje | | |
+----------+----------------------------+-------+--------------+
|prispevki |prispevek za zaposlovanje |0,06 |delodajalec |
|od plače | | | |
+----------+----------------------------+-------+--------------+
|prispevki |prispevek za starševsko |0,10 |delodajalec |
|od plače |varstvo | | |
+----------+----------------------------+-------+--------------+
|prispevki |prispevek za poškodbe pri |0,53 |delodajalec |
|od plače |delu in poklicne bolezni | | |
+----------+----------------------------+-------+--------------+
|prispevki |prispevek za obvezno |stopnja|delodajalec |
|od plače |dodatno pokojninsko | | |
| |zavarovanje in zavarovalna | | |
| |doba s povečanjem | | |
+----------+----------------------------+-------+--------------+
+----------+----------------------------+-------+--------------+
|davčni |davčni odtegljaj |stopnja|osnova je |
|odtegljaj | | |dohodek iz |
| | | |delovnega |
| | | |razmerja (37. |
| | | |člen ZDoh-2), |
| | | |zmanjšan za |
| | | |obvezne |
| | | |prispevke za |
| | | |socialno |
| | | |varnost in |
| | | |olajšave z |
| | | |upoštevanjem |
| | | |določb (127. |
| | | |člen ZDoh-2) |
+----------+----------------------------+-------+--------------+
+----------+----------------------------+-------+--------------+
|davek na |davek na izplačano plačo |stopnja|Z 410 |
|izplačano | | | |
|plačo | | | |
+----------+----------------------------+-------+--------------+

+--------+-----------------------------------------------------------------+
|stopnje |Če znaša mesečna bruto plača znaša |
|davka od| zaposlenega stopnja davka |
|1. | |
|januarja| do 688,53 0% |
|2008 | nad 688,53 do 1.669,17 1,1% |
|(v | nad 1.669,17 do 3.129,69 2,3% |
|eurih) | nad 3.129,69 4,4% |
| | |
+--------+-----------------------------------------------------------------+
+---------+----------------------------------------------------------------+
|stopnje | Če znaša neto letna davčna |
|dohodnine| osnova znaša dohodnina |
|od 1. | |
|januarja | nad do |
|2008 (v | 7.187,60 16% |
|eurih) | 7.187,60 14.375,20 1.150,02 + 27% nad 7.187,60 |
| | 14.375,20 3.090,67 + 41% nad 14.375,20 |
+---------+----------------------------------------------------------------+
+---------------------------+----------------+-----------------------------+
| stopnje za obvezno |12/14 – 4,20 | |
| dodatno pokojninsko |12/15 – 6,25 | Z220,Z230 |
| zavarovanje za zavarovalno|12/16 – 8,40 | |
| dobo s povečanjem |12/17 – 10,56 | |
| |12/18 – 12,60 | |
+---------------------------+----------------+-----------------------------+

5. člen
(prispevki in davki iz in od plače ter drugih dohodkov iz delovnega razmerja)

Tabela prispevkov in davkov iz in od plač

IV. IZRAČUN PLAČE
6. člen
(določitev povprečne mesečne delovne obveznosti)

(1) Z delovnim koledarjem so določeni delovni dnevi, prazniki in drugi dela prosti dnevi.

(2) Povprečna mesečna delovna obveznost se določi na podlagi 40 delovnih ur na teden in znaša 174 ur.

(3) Za delovna mesta, za katera je s posebnim zakonom določena drugačna osnova delovnih ur na teden, se upošteva pri povprečni mesečni delovni obveznosti.

(4) Ure za redno delo, nadomestila in izračun stalnih dodatkov (C010, C020, C040, (C050 ali C051 ali C052) in C150) ter A040 se normirajo na povprečno mesečno delovno obveznost. Normiranje ur ne velja za obračun dela preko polnega delovnega časa pa tudi ne za dodatke, ki so vezani na obračun dela preko polnega delovnega časa.

(5) Število normiranih ur se izračuna po formuli:


dejanske ure (Z060)
normirane ure = –––––––––––––––––––––––––– x povprečna mesečna delovna obveznost (Z050)
mesečna delovna obveznost

7. člen
(sprememba plačnega razreda)

(1) Plačni razred je določen z delovnim mestom, nazivom oziroma napredovanjem javnega uslužbenca ali funkcionarja. Povečanje ali zmanjšanje osnovne plače (Z070) je mogoče izključno s spremembo plačnega razreda.

(2) Za spremembe plačnih razredov javnega uslužbenca in funkcionarja se vodi evidenca.

(3) Če se spremeni plačni razred med mesecem, se evidentirajo vrste izplačil za število dni, ki so veljale za vsak posamezen plačni razred.

8. člen
(določitev bruto urne postavke za osnovno plačo)

Bruto urna postavka za osnovno plačo (Z150) se izračuna tako, da osnovno plačo delimo s povprečno mesečno delovno obveznostjo.

Zakaj ne vidim vseh členov?

Naročniki vidijo tudi preostalih 15 členov.

Naročite se tukaj in pridobite dostop do vseh vsebin.
Če ste že naročnik se prijavite tukaj.

Naročite se
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!