Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

POZOR: to ni najnovejša različica besedila

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju

DELOVNA ZAKONODAJA, PRISPEVKI -

Velja od: Objavljeno:

Objavljeno v:

1. člen
V Uredbi o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 14/09) se v tabeli 2. člena besedilo izraza Z604 spremeni tako, da se glasi:
"
+----+---------------------+---------------------------------+
|Z604|vrednost zmanjšane |mesečno število ur zmanjšanega |
| |pedagoške |obsega dela pedagoške oziroma |
| |oziroma učne |učne |
| |obveznosti |obveznosti x Z601 (odšteje se od |
| | |bruto plače 3. stopnja) |
+----+---------------------+---------------------------------+ «.
V tabeli se za izrazom Z604 doda nov izraz, ki se glasi:
"
+----+---------------------+---------------------------------+
|Z610|odbitek plače |odbitek 4% osnovne plače |
| |funkcionarja |funkcionarja (Z070) po Zakonu o |
| | |začasnem znižanju plač |
| | |funkcionarjev (ZZZPF), ki se |
| | |odšteje od bruto plače 3. |
| | |stopnja |
+----+---------------------+---------------------------------+
«.
2. člen
V tabeli 3. člena se za vrsto izplačila D070 doda nova vrsta izplačila D071, ki se glasi:
Tabela
V tabeli se za vrsto izplačila J250 doda nova vrsta izplačila J260, ki se glasi:
"
+----+--------------+--------------+--+--------------+---------+-+-+
|J260|odškodnina iz |drugi dohodki |/ |veljavni |v znesku |X|1|
| |naslova |iz delovnega | |predpisi | | | |
| |izgubljenega |razmerja | | | | | |
| |dohodka | | | | | | |
+----+--------------+--------------+--+--------------+---------+-+-+ «.
Vrsta izplačila D023 se spremeni tako, da se glasi:
"
+----+--------------+----------+-----+------------+------------+-+-+
|D023|delovna |delovna |do |osnovna |znesek od |0|1|
| |uspešnost |uspešnost |0,20 |plača za |osnovne | | |
| |zaradi | | |obračun x |plače za | | |
| |povečanega | | |faktor |obračun (v | | |
| |obsega dela | | |22.d in 22.f|kolikor je | | |
| |za državne | | |člen ZSPJS |dodeljena, | | |
| |pravobranilce | | | |se izplača | | |
| | | | |(2) Uredba o|najmanj | | |
| | | | |delovni |enkrat na | | |
| | | | |uspešnosti |leto) | | |
| | | | |iz naslova | | | |
| | | | |povečanega | | | |
| | | | |obsega | | | |
+----+--------------+----------+-----+------------+------------+-+-+
«.
3. člen
V tabeli 5. člena se za vrsto izplačila J250 doda nova vrsta izplačila, ki se glasi:
Tabela
4. člen
Četrti odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) BRUTO PLAČA 3. stopnja = BRUTO PLAČA 2. stopnja + tip izplačila D – vrsta izplačila M011 – Z604 – Z610.«.
5. člen
V 19. členu se dodajo novi petindvajseti a, sedemindvajseti a, petintrideseti in šestintrideseti odstavek, ki se glasijo:
»(25.a) Če opravlja delo iz naslova dodatne tedenske učne obveznosti v skladu s prejšnjim odstavkom ravnatelj oziroma direktor s področja osnovnega šolstva in srednjih šol, višjih strokovnih šol in za ravnatelje dijaških domov, se mesečni obseg opravljenih ur, ki se štejejo kot povečana tedenska učna obveznost, pomnoži z bruto urno postavko učiteljeve oziroma predavateljeve osnovne plače. Ta se določi tako, da se upošteva pridobljeni naziv ravnatelja oziroma direktorja ter najvišji plačni razred v tem nazivu. Vrednost tako določenega plačnega razreda se deli s 174.
(27.a) Ne glede na prejšnji odstavek znaša faktor za izračun povečane učne obveznosti (Z600) za ravnatelje oziroma direktorje iz 25.a odstavka tega člena:
– faktor 1,00 za ravnatelje dijaških domov,
– faktor 1,20 za ravnatelje oziroma direktorje s področja osnovnega šolstva in srednjih šol,
– faktor 1,30 za ravnatelje in direktorje višjih strokovnih šol.
(35) Če je potrebno funkcionarju znižati plačo oziroma nadomestilo v skladu z 39. členom Zakona o preprečevanju korupcije, se bruto plača funkcionarja (Z080) zniža za ustrezen odstotek.
(36) Odbitek plače funkcionarja (Z610) v višini štirih odstotkov, izračunan od osnovne plače (Z070) za povprečno mesečno delovno obveznost (174 normiranih ur), se odšteje od bruto plače 3. stopnje, pri čemer pa je vrednost odbitka potrebno preračunati na ure A, B in G.«.
6. člen
V 21. členu se vrste izplačil R040, R050, R060 in S090 spremenijo tako, da se glasijo:»
"
+-----+----------------+------------+-----------+--------------+-+-+
|R040 |PORABLJENO – | | | |X|X|
| |ČRTANO | | | | | |
+-----+----------------+------------+-----------+--------------+-+-+
|R050 |PORABLJENO – | | | |X|X|
| |ČRTANO | | | | | |
+-----+----------------+------------+-----------+--------------+-+-+
|R060 |PORABLJENO – | | | |X|X|
| |ČRTANO | | | | | |
+-----+----------------+------------+-----------+--------------+-+-+
+----+--------------+---------------------+------------+-------+-+-+
|S090|povračilo |povračila/nadomestila|22. člen |v |X|0|
| |potnih |v tujini |PJUDT, |znesku | | |
| |stroškov za | |16. člen | | | |
| |izrabo | |OKO | | | |
| |letnega | | | | | |
| |dopusta | | | | | |
| |v Republiki | | | | | |
| |Sloveniji in | | | | | |
| |ob | | | | | |
| |smrti ožjega | | | | | |
| |družinskega | | | | | |
| |člana | | | | | |
+----+--------------+---------------------+------------+-------+-+-+
«.
Za vrsto izplačila S200 se dodajo nove vrste izplačil, ki se glasijo:
  »+-----+---------------+-----------------------+------+---------+-+-+
|S210 |nadomestilo za |povračila/nadomestila |22. |v znesku |X|0|
| |nezaposlenega |v tujini |člen | | | |
| |partnerja | |PJUDT | | | |
+-----+---------------+-----------------------+------+---------+-+-+
|S220 |nadomestilo za |povračila/nadomestila |22. |v znesku |X|0|
| |diplomatsko |v tujini |člen | | | |
| |dejavnost | |PJUDT | | | |
| |partnerja | | | | | |
+-----+---------------+-----------------------+------+---------+-+-+
|S230 |nadomestilo za |povračila/nadomestila |22. |v znesku |X|0|
| |nepreskrbljene |v tujini |člen | | | |
| |otroke | |PJUDT | | | |
+-----+---------------+-----------------------+------+---------+-+-+
«.
7. člen
V prilogi 1 iz 19. člena se na plačilni listi 1 in plačilni listi 2 za besedilom:
» Zmanjšanje po uredbi «
doda naslednje besedilo:
» Odbitek plače funkcionarja
Vrednost zmanjšane pedag. oz. učne obvez. «.
V prilogi 1 se besedilo plačilne liste za delo v tujini spremeni tako, da se glasi:
Obračun plače
8. člen
Ta uredba začne veljati 1. aprila 2009.
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!