Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

POZOR: to ni najnovejša različica besedila

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju

DELOVNA ZAKONODAJA, PRISPEVKI -

Velja od: Objavljeno:

Objavljeno v:

1. člen
V Uredbi o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 14/09 in 23/09) se v tabeli 2. člena besedilo izrazov Z113, Z450 in Z610 spremeni tako, da se glasi:
+-----+---------------+----------------------------------------+
|Z113 |delež razlike |delež razlike za odpravo nesorazmerja, |
| |za odpravo |izražen v nominalnem znesku glede na |
| |nesorazmerja |določen odstotek |
| | | |
| | |(1) odprava nesorazmerja za |
| | |funkcionarje plačne podskupine A 5 na |
| | |podlagi 9. člena Odloka o plačah |
| | |funkcionarjev in šestega odstavka 49. a |
| | |člena ZSPJS-G: leta 2006 75 % Z107; |
| | |leta 2007 50 % Z107; leta 2008 25 % |
| | |Z107; leta 2009 se razlika odpravi |
| | | |
| | |(2) odprava nesorazmerja za |
| | |funkcionarje plačnih podskupin A 1, A |
| | |2, A 3 in A 4 na podlagi 49.č člena |
| | |ZSPJS. |
| | | |
| | |(3) odprava nesorazmerja za javne |
| | |uslužbence plačnih podskupin od C 1 do |
| | |J 3 na podlagi 49.č člena ZSPJS in 49. |
| | |člena KPJS: |
| | |– prva četrtina z vstopom v nov plačni |
| | |sistem, vendar s poračunom od 1. 5. |
| | |2008, |
| | |– druga četrtina s 1. 1. 2009, |
| | |– tretja četrtina s 1. 1. 2010 in |
| | |– četrta četrtina s 1. 3. 2010 |
+-----+---------------+----------------------------------------+
| | | |
+-----+---------------+----------------------------------------+
+-----+---------------+----------------------------------------+
|Z450 |indeks |preglednica indeksov življenjskih |
| |življenjskih |stroškov Organizacije združenih narodov |
| |stroškov |– Uredba o plačah in drugih prejemkih |
| |Organizacije |javnih uslužbencev za delo v tujini – |
| |združenih |priloga 2 (PJUDT) |
| |narodov | |
+-----+---------------+----------------------------------------+
+-----+---------------+----------------------------------------+
|Z610 |odbitek plače |odbitek 4 % osnovne plače funkcionarja |
| |funkcionarja |(Z070 oziroma Z108) po Zakonu o |
| | |začasnem znižanju plač funkcionarjev |
| | |(ZZZPF), ki se odšteje od bruto plače |
| | |3. stopnja |
+-----+---------------+----------------------------------------+.
«
2. člen
V tabeli 3. člena se vrste izplačil A020, D023, D027 in J130 spremenijo tako, da se glasijo:
+-----+----------+----------+------+----------+---------+--+---+
| |razlika |bruto | 1,00 |urna | |X | 1 |
| |do |plača – | |postavka | | | |
| |minimalne |redno | |Z151 x | | | |
| |plače |delo | |ure | | | |
| | | | |rednega | | | |
| | | | |dela A010 | | | |
+-----+----------+----------+------+----------+---------+--+---+
+----+--------------+---------+----+-----------+----------+-+--+
|D023|delovna |delovna | do |osnovna |znesek od |0|1 |
| |uspešnost |uspešnost|0,20|plača za |osnovne | | |
| |zaradi | | |obračun x |plače za | | |
| |povečanega | | |faktor |obračun (v| | |
| |obsega | | |22. d in h |kolikor je| | |
| |dela za | | |člen ZSPJS |dodeljena,| | |
| |državne | | | |se izplača| | |
| |pravobranilce | | |(2) Uredba |najmanj | | |
| | | | |o delovni |enkrat na | | |
| | | | |uspešnosti |leto) | | |
| | | | |iz naslova | | | |
| | | | |povečanega | | | |
| | | | |obsega | | | |
+----+--------------+---------+----+-----------+----------+-+--+
+-----+------------+---------+-----+----------+-----------+-+--+
|D027 |delovna |delovna | do |osnovna |znesek od |0|1 |
| |uspešnost |uspešnost| 0,50|plača za |osnovne | | |
| |zaradi | | |obračun x |plače za | | |
| |sodelovanja | | |faktor |obračun (v | | |
| |pri | | | |kolikor je | | |
| |posebnih | | |(1) 22. d,|dodeljena, | | |
| |projektih | | |f, g in h |se izplača | | |
| |za | | |člen ZSPJS|najmanj | | |
| |funkcionarje| | | |enkrat na | | |
| |ustavnega | | |(2) Uredba|leto) | | |
| |sodišča in | | |o delovni | | | |
| |funkcionarje| | |uspešnosti| | | |
| |v | | |iz naslova| | | |
| |pravosodnih | | |povečanega| | | |
| |organih | | |obsega | | | |
+-----+------------+---------+-----+----------+-----------+-+--+
+------+----------+-----------+----+----------+---------+---+--+
|J130 |avtorsko |drugi | / |veljavni |v znesku | X |1 |
| |delo v |dohodki iz | |predpisi | | | |
| |okviru |delovnega | | | | | |
| |delovnega |razmerja | | | | | |
| |razmerja | | | | | | |
+------+----------+-----------+----+----------+---------+---+--+.«

3. člen
V 6. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Za delovna mesta, za katera je s posebnim zakonom ali s kolektivno pogodbo dejavnosti, določena drugačna osnova delovnih ur na teden, se povprečna mesečna delovna obveznost izračuna glede na določeno tedensko delovno obveznost.«.
4. člen
V 19. členu se besedilo 10., 23., 35. in 36. odstavka spremeni tako, da se glasi:
»(10) Kadar je pri izračunavanju plače potrebno upoštevati zmanjšanje osnovne plače glede na prvi odstavek 14. člena ZSPJS, se na plačilni listi prikaže osnovna plača za obračun III (Z116).
(23) Pri premestitvi javnega uslužbenca na novo delovno mesto oziroma pri imenovanju v nov naziv v obdobju do 1. marca 2010 je treba pri izračunu skupne razlike za odpravo nesorazmerja (Z107) na eni strani upoštevati plačni razred prevedene plače novega delovnega mesta oziroma novega naziva in na tej podlagi določiti ustrezen plačni razred prevedene plače javnega uslužbenca na novem delovnem mestu oziroma v novem nazivu (Z105), na drugi strani pa plačni razred javnega uslužbenca, v katerega je uvrščen na novem delovnem mestu oziroma v novem nazivu v skladu z 19. in 20. členom ZSPJS. Če obstajajo primeri, ko je na delovnem mestu, na katerega je javni uslužbenec premeščen, oziroma v nazivu, v katerega je imenovan, primerljivi znesek plače (Z111) višji od primerljivega zneska plače (Z104), se za javnega uslužbenca ob premestitvi na to delovno mesto oziroma imenovanju v ta naziv izračuna primerljivi znesek plače, določen po ZSPJS (Z104) in primerljivi znesek plače javnega uslužbenca, izračunan in določen po predpisih in kolektivnih pogodbah, ki so se uporabljali do začetka izplačila plač po ZSPJS (Z111).
(35) Če je potrebno funkcionarju znižati plačo oziroma nadomestilo v skladu z 39. členom Zakona o preprečevanju korupcije, se bruto plača funkcionarja (Z080) zniža za ustrezen odstotek. Odbitek se odšteje od bruto plače (Z080) pri čemer se vrednost odbitka izračuna od seštevka tipa izplačil A, B, C, D in G za vsak mesec. Odbitek se odšteje od mesečnega seštevka bruto plače (Z080), pri tem pa odšteta vrednost ne sme biti večja od zneska, izračunanega na naslednji način: minimalna plača / 174 x ure tipa izplačil A+B+C.
(36) Odbitek plače funkcionarja (Z610) v višini štirih odstotkov, izračunan od osnovne plače (Z070) oziroma od osnovne plače za obračun (Z108) za povprečno mesečno delovno obveznost (174 normiranih ur), se odšteje od bruto plače 3. stopnje, pri čemer pa je vrednost odbitka potrebno preračunati na ure A, B in G.«.
Za 36. odstavkom se dodata nova 37. in 38. odstavek, ki se glasita:
»(37) V uredbi se pri izrazih 2. člena v izračunih, ki vsebujejo Z070, (v primeru nastopa katere od osnovnih plač za obračun), Z070 nadomesti z vrsto osnovne plače za obračun, ki jo je potrebno upoštevati. To se upošteva pri izrazih: Z151 (če je vrednost (Z100-Z120)/Z050 pozitivna se razliko do minimalne plače izračuna, drugače pa ne), Z551, Z571, Z590 in A020 (urna postavka Z151 x ure rednega dela A010).
(38) Ne glede na določitev vrst izplačil tipa izplačil D (delovna uspešnost) iz 3. člena te uredbe se v letu 2009 upoštevajo omejitve izplačil redne delovne uspešnosti v skladu s 36.a členom in delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela v skladu s 36.b členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2008 in 2009 (Uradni list RS, št. 26/09).«.
KONČNA DOLOČBA
5. člen
Ta uredba začne veljati 1. julija 2009.
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!