Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

POZOR: to ni najnovejša različica besedila

Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju

DELOVNA ZAKONODAJA, PRISPEVKI -

Velja od: Objavljeno:

Čistopis - neuradno prečiščeno besedilo

    1. Kazalo
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(veljavnost)

(1) Ta uredba določa enotno metodologijo in obrazce za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, na podlagi katerih morajo v skladu s prvim odstavkom 40. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07 – uradno prečiščeno besedilo, 17/08, 58/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 80/08 in 120/08 – odl. US; v nadaljnjem besedilu: ZSPJS) izplačevalci obračunavati in izplačevati plače.

(2) Ta uredba velja za vse uporabnike proračuna Republike Slovenije, kot jih določa Sklep o subjektih, za katere velja Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 115/02).

2. člen
(pomen izrazov)

Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo:


+-------+-------------------+--------------------------------+
| Šifra | Izraz | Pomen izraza |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z010 |leto in mesec |leto in mesec, za katerega se |
| |obračuna |obračuna plača |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z020 |preteklo obračunsko|osnova za izračun refundiranega |
| |leto |nadomestila plače |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z030 |nadomestilo plače |137. člen Zakona o delovnih |
| | |razmerjih (ZDR) |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z040 |vrsta izplačila |vrednost, ki pripada |
| | |funkcionarju in javnemu |
| | |uslužbencu ob izplačilu plače |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z050 |povprečna mesečna |povprečna mesečna delovna |
| |delovna obveznost |obveznost – 40. člen ZSPJS |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z051 |mesečna delovna |mesečna delovna obveznost po |
| |obveznost |koledarju |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z052 |povprečna mesečna |povprečna mesečna delovna |
| |delovna obveznost |obveznost za krajši delovni čas |
| |za krajši delovni | |
| |čas | |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z053 |mesečna delovna |mesečna delovna obveznost po |
| |obveznost za krajši|koledarju za krajši delovni čas |
| |delovni čas | |
+-------+-------------------+--------------------------------+
| Z054 |PORABLJENO – ČRTANO| |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z060 |število ur |število ur za posamezno vrsto |
| | |izplačila |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z061 |normirano število |število ur za posamezno vrsto |
| |ur |izplačila, normirano na |
| | |povprečno mesečno delovno |
| | |obveznost (Z060/Z051 x Z050) |
| | |oziroma (Z060/Z053 x Z052) |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z062 |število dni |število dni po koledarju za |
| | |vrsto izplačila |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z070 |osnovna plača |9. člen ZSPJS |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z071 |osnovna plača za |osnovna plača za krajši delovni |
| |krajši delovni čas |čas (Z070/Z050) x Z052 oziroma |
| | |(Z070/Z051) x Z053 |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z080 |bruto plača |A010 + A020 + A040 + vrste |
| | |izplačil, ki se nanašajo na |
| | |nadomestila + dodatki + delovna |
| | |uspešnost + delo prek polnega |
| | |delovnega časa) – prostovoljno |
| | |dodatno pokojninsko zavarovanje |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z090 |povprečna plača |povprečna plača zaposlenega v |
| | |RS za predpretekli mesec |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z100 |minimalna plača |1. člen Zakona o določitvi |
| | |minimalne plače (ZDPM) |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z104 |primerljivi znesek |osnovna plača za obračun + C010 |
| |plače, določen po |+ C020 + C040 + (C050 ali C051 |
| |ZSPJS |ali C052) + C150 za tekoči |
| | |mesec, kot če bi delal polni |
| | |delovni čas |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z105 |prevedena osnovna |49. a in 49. c člen ZSPJS |
| |plača | |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z106 |korekcijska osnovna|prevedena osnovna plača, |
| |plača |povečana za vrednost v višini |
| | |nesorazmerja nad štirimi |
| | |plačnimi razredi (točka a |
| | |sedmega odstavka 49. č člena |
| | |ZSPJS, drugi odstavek 49. člena |
| | |KPJS) |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z107 |skupna razlika za |(1) Z070 – Z105; pri določitvi |
| |odpravo |Z106 je Z107 = Z070 – Z106 |
| |nesorazmerja |ali |
| | |(2) Z116 – Z105; pri določitvi |
| | |Z106 je Z107 = Z116 – Z106 |
| | |ali |
| | |(3) Z118 – Z105; pri določitvi |
| | |Z106 je Z107 = Z118 – Z106 |
| | |ali |
| | |(4) Z571 – Z105; pri določitvi |
| | |Z106 je Z107 = Z571 – Z106 |
| | |ali |
| | |(5) Z580 – Z105; pri določitvi |
| | |Z106 je Z107 = Z580 – Z106 |
| | |ali |
| | |(6) Z581 – Z105; pri določitvi |
| | |Z106 je Z107 = Z580 – Z106 |
| | |ali |
| | |(7) Z591 – Z105; pri določitvi |
| | |Z106 je Z107 = Z591 – Z106 |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z108 |osnovna plača za |(1) Z070 – Z113 |
| |obračun V |ali |
| | |(2) Z116 – Z113 |
| | |ali |
| | |(3) Z118 – Z113 |
| | |ali |
| | |(4) Z571 – Z113 |
| | |ali |
| | |(5) Z580 – Z113 |
| | |ali |
| | |(6) Z581 – Z113 |
| | |ali |
| | |(7) Z591 – Z113 |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z109 |znižan primerljivi |49. f člen ZSPJS |
| |znesek plače, | |
| |določen po |Z111 – 5% |
| |predpisih in | |
| |kolektivnih | |
| |pogodbah, ki se | |
| |uporabljajo do | |
| |začetka izplačila | |
| |plač po ZSPJS za | |
| |druge funkcionarje | |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z110 |zajamčena plača |4. člen Zakona o določitvi |
| | |minimalne plače (ZDMP) |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z111 |primerljivi znesek |49. f člen ZSPJS |
| |plače, določen po | |
| |predpisih in | |
| |kolektivnih | |
| |pogodbah, ki se | |
| |uporabljajo do | |
| |začetka izplačila | |
| |plač po ZSPJS | |
+-------+-------------------+--------------------------------+
| Z112 |PORABLJENO – ČRTANO| |
+-------+-------------------+--------------------------------+

|Z113 |delež razlike za |delež razlike za odpravo |
| |odpravo |nesorazmerja, izražen v |
| |nesorazmerja |nominalnem znesku glede na |
| | |določen odstotek |
| | | |
| | |(1) odprava nesorazmerja za |
| | |funkcionarje plačne podskupine |
| | |A 5 na podlagi 9. člena Odloka |
| | |o plačah funkcionarjev in |
| | |šestega odstavka 49. a člena |
| | |ZSPJS-G: leta 2006 75 % Z107; |
| | |leta 2007 50 % Z107; leta 2008 |
| | |25 % Z107; leta 2009 se razlika |
| | |odpravi |
| | | |
| | |(2) odprava nesorazmerja za |
| | |funkcionarje plačnih podskupin |
| | |A 1, A 2, A 3 in A 4 na podlagi |
| | |49. č člena ZSPJS |
| | |(3) odprava nesorazmerja za |
| | |javne uslužbence plačnih |
| | |podskupin od C 1 do J 3 na |
| | |podlagi 49. č člena ZSPJS in |
| | |49. člena KPJS: |
| | |– prva četrtina z vstopom v nov |
| | |plačni sistem, vendar s |
| | |poračunom od 1. 5. 2008, |
| | |– druga četrtina s 1. 1. 2009, |
| | |– tretja četrtina s 1. 1. 2010 |
| | |in |
| | |– četrta četrtina s 1. 3. 2010 |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z114 |osnovna plača – za |(1) Z070 – Z115 |
| |obračun II |ali |
| | |(2) Z116 – Z115 |
| | |ali |
| | |(3) Z118 – Z115 |
| | |Ali |
| | |(4) Z571 – Z115 |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z115 |zmanjšanje po |vrednost zmanjšanja osnovne |
| |uredbi |plače (Z070, Z116, Z118 ali |
| | |Z571) v skladu z drugim |
| | |odstavkom 12. člena Uredbe o |
| | |plačah direktorjev v javnem |
| | |sektorju (s 1. 3. 2006 za 2 %; |
| | |s 1. 1. 2007 za 1,5 %; s 1. 1. |
| | |2008 za 1 %; s 1. 1. 2010 se |
| | |zmanjšanje osnovne plače |
| | |odpravi) |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z116 |osnovna plača – za |osnovna plača, zmanjšana v |
| |obračun III |skladu s 14. členom ZSPJS |
| | |zaradi nižje strokovne |
| | |izobrazbe, kakor je zahtevana |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z117 |razlika na podlagi |razlika v skladu s 14. členom |
| |14. člena ZSPJS |ZSPJS |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z118 |osnovna plača – za |osnovna plača, povečana v |
| |obračun IV |skladu s 15. členom ZSPJS |
| | |zaradi sklenitve delovnega |
| | |razmerje za določen čas |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z119 |razlika na podlagi |povečanje v skladu s 15. členom |
| |15. člena ZSPJS |ZSPJS |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z120 |bruto osnova za |osnovna plača za obračun + A040 |
| |izračun nadomestila|+ C + D za tekoči mesec |
| |plače v breme | |
| |delodajalca | |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z121 |bruto osnova za |217. člen Zakona o pokojninskem |
| |izračun prispevka |in invalidskem zavarovanju |
| |za podaljšano |(ZPIZ-1) |
| |zavarovanje | |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z122 |bruto plača za ure |osnovna plača za obračun + A040 |
| |dela v posameznem |+ C (za polni delovni čas) / |
| |mesecu |število ur dela x Z051 |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z123 |število ur dela za |število ur dela v posameznem |
| |izračun nadomestila|mesecu v zadnjih treh mesecih |
| |po sedmem odstavku |dela za izračun nadomestila po |
| |137. člena ZDR |sedmem odstavku 137. člena ZDR |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z124 |bruto osnova za |osnovna plača za obračun + A040 |
| |izračun nadomestila|+ C + D za pretekli mesec |
| |plače v breme | |
| |delodajalca – | |
| |pretekli mesec | |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z130 |bruto osnova za |31. in 32. člen Zakona o |
| |izračun |zdravstvenem varstvu in |
| |refundiranega |zdravstvenem zavarovanju |
| |nadomestila plače |(ZZVZZ) |
| |ZZZS | |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z131 |bruto osnova za |131. člen ZPIZ, ki se uporablja |
| |izračun |po 397 členu ZPIZ-1-UPB4 |
| |refundiranega | |
| |nadomestila plače | |
| |ZPIZ | |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z132 |bruto osnova za |(1) Uredba o pogodbenem |
| |izračun |opravljanju vojaške službe v |
| |refundiranega |rezervni sestavi Slovenske |
| |nadomestila plače |vojske, 19., 20. in 23. člen |
| |MO |(2) Uredba o službi v Civilni |
| | |zaščiti, 16. in 17. člen ter |
| | |20. do 23. člen |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z133 |bruto osnova za |invalidska pokojnina, ki bi |
| |izračun nadomestila|javnemu uslužbencu pripadala z |
| |po rehabilitaciji v|dnem nastanka invalidnosti; |
| |breme delodajalca |odmeri jo ZPIZ (90. in 98. člen |
| | |ZPIZ-1) |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z134 |bruto urna postavka|bruto osnova za izračun |
| |za izračun |nadomestila po rehabilitaciji v |
| |nadomestila po |breme delodajalca/povprečna |
| |rehabilitaciji v |mesečna delovna obveznost |
| |breme delodajalca | |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z140 |bruto osnova za |3. in 41. člen Zakona o |
| |izračun |starševskem varstvu in |
| |starševskega |družinskih prejemkih (ZSDP) |
| |dopusta | |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z150 |bruto urna postavka|osnovna plača za |
| |za osnovno plačo |obračun/povprečna mesečna |
| | |delovna obveznost |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z151 |bruto urna postavka|(Z100/Z050) – (Z070 + A040 + C |
| |za razliko do |(za polni delovni čas))/Z050 |
| |minimalne plače | |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z160 |bruto urna postavka|bruto osnova za izračun |
| |za izračun |nadomestila plače v breme |
| |nadomestila plače v|delodajalca/povprečna mesečna |
| |breme delodajalca |delovna obveznost |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z161 |bruto urna postavka|bruto osnova za izračun |
| |za izračun |prispevka za podaljšano |
| |prispevka za |zavarovanje/povprečna mesečna |
| |podaljšano |delovna obveznost |
| |zavarovanje | |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z162 |bruto urna postavka|bruto osnova za izračun |
| |za izračun |nadomestila plače v breme |
| |nadomestila plače v|delodajalca – pretekli |
| |breme delodajalca –|mesec/povprečna mesečna delovna |
| |pretekli mesec |obveznost |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z170 |bruto urna postavka|bruto osnova za izračun |
| |za izračun |refundiranega nadomestila plače |
| |refundiranega |ZZZS/število ur iz leta oziroma |
| |nadomestila plače v|obdobja, iz katerega se jemlje |
| |breme ZZZS |osnova |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z171 |bruto urna postavka|bruto osnova za izračun |
| |za izračun |refundiranega nadomestila plače |
| |refundiranega |ZPIZ/povprečna mesečna delovna |
| |nadomestila plače v|obveznost |
| |breme ZPIZ | |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z172 |bruto urna postavka|(1) Uredba o pogodbenem |
| |za izračun |opravljanju vojaške službe v |
| |refundiranega |rezervni sestavi Slovenske |
| |nadomestila plače v|vojske, 19., 20. in 23. člen |
| |breme MO |(2) Uredba o službi v Civilni |
| | |zaščiti, 16. in 17. člen ter |
| | |20. do 23. člen |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z180 |bruto urna postavka|letna bruto osnova za izračun |
| |za izračun |starševskega dopusta/število |
| |starševskega |opravljenih ur za tip izplačila |
| |dopusta |L |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z190 |delovna doba |8. člen Zakona o pokojninskem |
| | |in invalidskem zavarovanju |
| | |(ZPIZ-1), pri čemer se vsak dan |
| | |zaposlitve šteje kot 1 (en) dan |
| | |ne glede na to, ali je delavec |
| | |zaposlen polni delovni čas ali |
| | |krajši delovni čas od polnega |
| | |ali ima poleg zaposlitve za |
| | |polni delovni čas sklenjeno še |
| | |pogodbo o dopolnilnem delu |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z200 |dodatki |23. in 52. člen ZSPJS |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z210 |delovna uspešnost |21., 22. in 22. a do 22. k člen |
| | |ZSPJS |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z220 |prispevki iz plače |1. in 3. člen Zakona o |
| |in drugih dohodkov |prispevkih za socialno varnost |
| |iz delovnega |(ZPSV) |
| |razmerja | |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z230 |prispevki od plače |6. člen ZPSV |
| |in drugih dohodkov | |
| |iz delovnega | |
| |razmerja | |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z240 |davčni odtegljaj |125. člen Zakona o dohodnini |
| | |(ZDoh-2) |
+-------+-------------------+--------------------------------+
| Z250 |PORABLJENO – ČRTANO| |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z260 |drugi dohodki iz |1. člen Zakona o višini |
| |delovnega razmerja |povračil stroškov v zvezi z |
| | |delom in nekaterih drugih |
| | |prejemkov (ZPSDP) in Kolektivna |
| | |pogodba za negospodarstvo |
| | |(KPng) |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z261 |neto drugi dohodki |Z260 – prispevki od drugih |
| |iz delovnega |dohodkov iz delovnega razmerja |
| |razmerja |– davčni odtegljaj |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z270 |osnova za izračun |bruto plača + neplačana |
| |prispevkov |odsotnost + bonitete + |
| | |povračila stroškov, ki so višja |
| | |od zneska, določenega z uredbo |
| | |vlade |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z271 |osnova za izračun |Z270–Z220 ter upoštevanje |
| |davčnega odtegljaja|olajšav in načina izračuna |
| |od dohodkov iz |davčnega odtegljaja v skladu z |
| |delovnega razmerja)|ZDoh-2 in Zakonom o spremembah |
| | |in dopolnitvah Zakona o |
| | |dohodnini (ZDoh-2A) |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z280 |bruto bruto plača |bruto plača + prispevki od |
| | |plače |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z290 |neto plača I |bruto plača – prispevki iz |
| | |bruto plače – davčni odtegljaj |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z291 |neto plača II |bruto plača – prispevki iz |
| | |bruto plače – davčni odtegljaj |
| | |iz plače – prispevki od bonitet |
| | |in povračila stroškov nad |
| | |uredbo – davčni odtegljaj od |
| | |bonitet in povračila stroškov |
| | |nad uredbo + A030 (neto znesek |
| | |A030 je negativna vrednost) |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z300 |neto izplačilo |neto plača II, zmanjšana za |
| | |prispevke in davčni odtegljaj |
| | |tipa izplačil F, I080, I090, |
| | |I021, I110, I011, I072, I901 + |
| | |neto drugi dohodki iz delovnega |
| | |razmerja + povračila stroškov |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z310 |odtegljaji |obveznosti javnega uslužbenca, |
| | |ki temeljijo na civilnopravnih, |
| | |pogodbenih ali zakonskih |
| | |določbah |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z320 |maks_odp |10. člen (ZPSDP), znesek |
| | |odpravnine, ki je višji od |
| | |zneska, določenega z uredbo |
| | |vlade, nad katerim se plačujejo |
| | |prispevki in davčni odtegljaj |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z330 |maks_dnevnice |znesek dnevnice, ki je višji od |
| | |zneska, določenega z uredbo |
| | |vlade, nad katerim se plačujejo |
| | |prispevki in davčni odtegljaj |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z340 |maks_ter_dod |znesek terenskega dodatka, ki |
| | |je višji od zneska, določenega |
| | |z uredbo vlade, nad katerim se |
| | |plačujejo prispevki in davčni |
| | |odtegljaj |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z350 |šifra proračunskega|sklep o subjektih, za katere |
| |porabnika |velja Zakon o sistemu plač v |
| | |javnem sektorju |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z360 |šifra zaposlenega |davčna številka zaposlenega v |
| | |javnem sektorju |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z370 |šifra funkcije ali |katalog funkcij, delovnih mest |
| |delovnega mesta |in nazivov (formacijskih |
| | |dolžnosti) |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z371 |šifra naziva |katalog funkcij, delovnih mest |
| | |in nazivov (formacijskih |
| | |dolžnosti) |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z380 |plačni razred |plačni razred javnega |
| | |uslužbenca, določen v prilogi 1 |
| | |ZSPJS |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z390 |tarifni razred |8. člen ZSPJS |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z400 |osnova za prispevke|212. člen ZPIZ-1 – velja za |
| |do minimalne plače |vrsto izplačila A030 |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z410 |osnova za izračun |bruto plača brez bonitet, |
| |davka na izplačano |povračil stroškov, refundiranih |
| |plačo |nadomestil in tipa izplačil N |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z420 |osnova za izračun |vrste izplačil tipa J, za |
| |prispevkov od |katere je predpisano plačilo |
| |drugih dohodkov iz |davčnega odtegljaja in |
| |delovnega razmerja |prispevkov – povezava 3. in 5. |
| | |člen te uredbe |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z421 |osnova za izračun |Z420 – prispevki od drugih |
| |davka od drugih |dohodkov iz delovnega razmerja |
| |dohodkov iz |v skladu z zakonom |
| |delovnega razmerja | |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z430 |indeks valorizacije|na podlagi Zakona o |
| | |usklajevanju transferjev |
| | |posameznikom in gospodinjstvom |
| | |v RS |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z440 |indeks za |indeks na podlagi ZPIZ-1 |
| |usklajevanje |(usklajujejo se enako kot |
| |nadomestil po |pokojnine) |
| |rehabilitaciji | |
+-------+-------------------+--------------------------------+

|Z450 |indeks življenjskih|preglednica indeksov |
| |stroškov |življenjskih stroškov |
| |Organizacije |Organizacije združenih narodov |
| |združenih narodov |– Uredba o plačah in drugih |
| | |prejemkih javnih uslužbencev za |
| | |delo v tujini – priloga 2 |
| | |(PJUDT) |
+-------+-------------------+--------------------------------+
| Z460 |PORABLJENO – ČRTANO| |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z470 |osnova za izračun |osnova za izračun plače za delo |
| |plače za delo v |v tujini je določena v skladu z |
| |tujini |Uredbo o plačah in drugih |
| | |prejemkih javnih uslužbencev za |
| | |delo v tujini |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z471 |osnova za izračun |osnova za izračun plače za delo |
| |plače za delo v |v tujini je določena v Uredbi o |
| |tujini za |plačah in drugih prejemkih |
| |pripadnike SV na |pripadnikov Slovenske vojske za |
| |operacijah kriznega|delo v tujini |
| |odzivanja (OKO) in | |
| |civilne zaščite | |
+-------+-------------------+--------------------------------+
| Z480 |PORABLJENO – ČRTANO| |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z490 |izplačilo za delo v|osnova za izračun plače za delo |
| |tujini |v tujini x indeks življenjskih |
| | |stroškov OZN + tip izplačil R, |
| | |S – tip izplačil T, K v valuti |
| | |izplačila |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z500 |premijski razred |dodatek h kolektivni pogodbi za |
| | |negospodarske dejavnosti – |
| | |priloga 1 |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z510 |stroškovno mesto |stroškovno mesto je |
| | |organizacijska enota, v kateri |
| | |je javni uslužbenec zaposlen |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z520 |država |država napotitve javnega |
| | |uslužbenca |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z530 |valuta |valuta izplačila za delo v |
| | |tujini za državo napotitve |
| | |javnega uslužbenca (Z520) |
+-------+-------------------+--------------------------------+
| Z540 |PORABLJENO – ČRTANO| |
+-------+-------------------+--------------------------------+
| Z541 |PORABLJENO – ČRTANO| |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z550 |delež zaposlitve na|pri zaposlitvi na več delovnih |
| |delovnem mestu |mestih se v pogodbi o delu |
| | |določi delež zaposlitve za |
| | |vsako delovno mesto, izražen v |
| | |odstotku |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z551 |delež osnovne plače|izračunan delež osnovne plače |
| | |(Z070 ali Z071) glede na |
| | |odstotek deleža zaposlitve na |
| | |delovnem mestu (Z550) |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z560 |povečanje osnovne |povečanje osnovne plače do 30 |
| |plače po drugem |%; faktor določi Vlada RS |
| |stavku drugega | |
| |odstavka 59. člena | |
| |Zakona o službi v | |
| |Slovenski vojski | |
| |(ZSSloV) | |
+-------+-------------------+--------------------------------+
| Z570 |PORABLJENO – ČRTANO| |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z571 |osnovna plača – za |osnovna plača, povečana za Z560 |
| |obračun VI |(Z070 + Z560) |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z580 |osnovna plača za |osnovna plača, zmanjšana za 6 |
| |pripravnika |plačnih razredov (Z070 – 6 |
| | |plačnih razredov) |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z581 |osnovna plača za |90 % osnovne plače Z070 |
| |pripravnika MORS | |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z590 |povečanje osnovne |število plačnih razredov za |
| |plače po 19. členu |povečanje osnovne plače ob |
| |ZSPJS |zaposlitvi, premestitvi na |
| | |drugo delovno mesto oziroma |
| | |imenovanju v naziv ali višji |
| | |naziv (največ pet plačnih |
| | |razredov) |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z591 |osnovna plača – za |osnovna plača, povečana za Z590 |
| |obračun VII |(Z070 + Z590) |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z600 |faktor za izračun |faktor za izračun |
| |povečane pedagoške |povečane/zmanjšane pedagoške |
| |oziroma učne |oziroma učne obveznosti (od |
| |obveznosti |1,00 do 1,30) |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z601 |vrednost povečane /|bruto urna postavka za osnovno |
| |zmanjšane pedagoške|plačo x faktor za izračun |
| |oziroma učne ure |povečane pedagoške oziroma učne |
| | |obveznosti (Z150 x Z600) |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z602 |faktor za izračun |faktor za izračun dodatne |
| |dodatne tedenske |tedenske pedagoške obveznosti |
| |pedagoške |visokošolskih učiteljev in |
| |obveznosti |sodelavcev je 2,65 ali 3,00 |
| |visokošolskih | |
| |učiteljev in | |
| |sodelavcev | |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z603 |mesečna vrednost |osnovna plača za obračun/40 x |
| |dodatne tedenske |število ur dodatne tedenske |
| |pedagoške |pedagoške obveznosti |
| |obveznosti | |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z604 |vrednost zmanjšane |mesečno število ur zmanjšanega |
| |pedagoške |obsega dela pedagoške oziroma |
| |oziroma učne |učne |
| |obveznosti |obveznosti x Z601 (odšteje se od|
| | |bruto plače 3. stopnja) |
+----+---------------------+---------------------------------+

|Z610 |odbitek plače |odbitek 4% osnovne plače |
| |funkcionarja |funkcionarja (Z070 oziroma Z108) |
| | |po Zakonu o začasnem znižanju |
| | |plač funkcionarjev (ZZZPF), ki |
| | |se odšteje od bruto plače 3. |
| | |stopnja |
+----+---------------------+---------------------------------+

II. IZPLAČILA
3. člen
(vrste izplačil)

(1) Vrste izplačil so vrednosti, ki pripadajo funkcionarju in javnemu uslužbencu ob izplačilu plače.

(2) Vrste izplačil so združene v naslednje tipe izplačil:

A – bruto plača – redno delo

B – bruto plača – nadomestila

C – dodatki

D – delovna uspešnost

E – bruto plača – delo prek polnega delovnega časa

F – bonitete

G – nadomestila v breme delodajalca

H – nadomestila v breme ZZZS, ZPIZ, MO, MNZ in sodišča

I – povračilo stroškov

J – drugi dohodki iz delovnega razmerja

K – odtegljaji

L – nadomestila drugih izplačevalcev

M – kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje

N – neplačana odsotnost

O – dežurstvo

R – dodatki za delo v tujini

S – povračila/nadomestila v tujini

T – odtegljaji v tujini

Tabela

Tabela

III. PRISPEVKI IN DAVKI
4. člen
(vrste prispevkov in davkov)

(1) Prispevki in davki so zneski, ki jih zavarovanec oziroma delodajalec plačuje v skladu z zakoni, ki urejajo prispevke in davke.

(2) Vrste prispevkov in davkov so:


+------------+-------------------------+---------+------------+
|Tip |Vrsta |% |Opomba |
+------------+-------------------------+---------+------------+
|prispevki iz|prispevek za pokojninsko |15,50 |zavarovanec |
|plače |in invalidsko zavarovanje| | |
+------------+-------------------------+---------+------------+
|prispevki iz|prispevek za zdravstveno |6,36 |zavarovanec |
|plače |zavarovanje | | |
+------------+-------------------------+---------+------------+
|prispevki iz|prispevek za zaposlovanje|0,14 |zavarovanec |
|plače | | | |
+------------+-------------------------+---------+------------+
|prispevki iz|prispevek za starševsko |0,10 |zavarovanec |
|plače |varstvo | | |
+------------+-------------------------+---------+------------+
|prispevki od|prispevek za pokojninsko |8,85 |delodajalec |
|plače |in invalidsko zavarovanje| | |
+------------+-------------------------+---------+------------+
|prispevki od|prispevek za zdravstveno |6,56 |delodajalec |
|plače |zavarovanje | | |
+------------+-------------------------+---------+------------+
|prispevki od|prispevek za zaposlovanje|0,06 |delodajalec |
|plače | | | |
+------------+-------------------------+---------+------------+
|prispevki od|prispevek za starševsko |0,10 |delodajalec |
|plače |varstvo | | |
+------------+-------------------------+---------+------------+
|prispevki od|prispevek za poškodbe pri|0,53 |delodajalec |
|plače |delu in poklicne bolezni | | |
+------------+-------------------------+---------+------------+
|prispevki od|prispevek za obvezno |stopnja |delodajalec |
|plače |dodatno pokojninsko | | |
| |zavarovanje in | | |
| |zavarovalna doba s | | |
| |povečanjem | | |
+------------+-------------------------+---------+------------+
+------------+-------------------------+---------+------------+
|davčni |davčni odtegljaj | stopnja |osnova je |
|odtegljaj | | |dohodek iz |
| | | |delovnega |
| | | |razmerja |
| | | |(37. člen |
| | | |ZDoh-2), |
| | | |zmanjšan za |
| | | |obvezne |
| | | |prispevke |
| | | |za socialno |
| | | |varnost in |
| | | |olajšave z |
| | | |upoštevanjem|
| | | |določb |
| | | |(127. člen |
| | | |ZDoh-2) |
+------------+-------------------------+---------+------------+
+----------+---------------------+-----------------------------+
| | Če znaša neto letna| , znaša dohodnina |
| | davčna osnova| |
+----------+----------+----------+--------+-----+----+---------+
|stopnje | nad| do| | | | |
|dohodnine +----------+----------+--------+-----+----+---------+
|od 1. | | 7.410,42| | 16%| | |
|januarja +----------+----------+--------+-----+----+---------+
|2009 (v | 7.410,42| 14.820,83|1.185,67| +|nad | 7.410,42|
|eurih) | | | | 27%| | |
| +----------+----------+--------+-----+----+---------+
| | 14.820,83| |3.186,48| +|nad |14.820,83|
| | | | | 41%| | |
+----------+----------+----------+--------+-----+----+---------+
+--------------------------------+-------------+---------------+
|stopnje za obvezno dodatno |12/14 – 4,20 | Z220, Z230 |
|pokojninsko zavarovanje za |12/15 – 6,25 | |
|zavarovalno dobo s povečanjem |12/16 – 8,40 | |
| |12/17 – | |
| |10,56 | |
| |12/18 – | |
| |12,60 | |
+--------------------------------+-------------+---------------+

5. člen
(prispevki in davki iz in od plače ter drugih dohodkov iz delovnega razmerja)

Tabela

TabelaKomentar avrotja neuradno prečiščenega besedila:Potrebno je upoštevati obe tabeli.

IV. IZRAČUN PLAČE
6. člen
(določitev povprečne mesečne delovne obveznosti)

(1) Z delovnim koledarjem so določeni delovni dnevi, prazniki in drugi dela prosti dnevi.

(2) Povprečna mesečna delovna obveznost se določi na podlagi 40 delovnih ur na teden in znaša 174 ur.

(3) Za delovna mesta, za katera je s posebnim zakonom ali s kolektivno pogodbo dejavnosti, določena drugačna osnova delovnih ur na teden, se povprečna mesečna delovna obveznost izračuna glede na določeno tedensko delovno obveznost.

(4) Ure za redno delo, nadomestila in izračun stalnih dodatkov (C010, C020, C040, (C050 ali C051 ali C052) in C150) ter A040 se normirajo na povprečno mesečno delovno obveznost. Normiranje ur ne velja za obračun dela prek polnega delovnega časa, pa tudi ne za dodatke, ki so vezani na obračun dela prek polnega delovnega časa.

(5) Število normiranih ur se izračuna po formuli:


dejanske ure povprečna
(Z060) mesečna
normirane ure = ------------------ x delovna
mesečna delovna obveznost
obveznost (Z050)

7. člen
(sprememba plačnega razreda)

(1) Plačni razred je določen z delovnim mestom, nazivom oziroma napredovanjem javnega uslužbenca ali funkcionarja. Povečanje ali zmanjšanje osnovne plače (Z070) je mogoče izključno s spremembo plačnega razreda.

(2) Za spremembe plačnih razredov javnega uslužbenca in funkcionarja se vodi evidenca.

(3) Če se spremeni plačni razred med mesecem, se evidentirajo vrste izplačil za število dni, ki so veljale za vsak posamezen plačni razred.

8. člen
(določitev bruto urne postavke za osnovno plačo)

Bruto urna postavka za osnovno plačo (Z150) se izračuna tako, da se osnovna plača deli s povprečno mesečno delovno obveznostjo.

Zakaj ne vidim vseh členov?

Naročniki vidijo tudi preostalih 15 členov.

Naročite se tukaj in pridobite dostop do vseh vsebin.
Če ste že naročnik se prijavite tukaj.

Naročite se
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!